Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thuy Phan Saccharose Bang Enzyme Invertase

Thuy Phan Saccharose Bang Enzyme Invertase

Ratings:
(0)
|Views: 934|Likes:
Published by Nguyen_Anh_Kho_1253

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Nguyen_Anh_Kho_1253 on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

 
T
P CHÍ PHÁT TRI
N KH&CN, T
P 10, S
04 - 2007
Trang 49TH
Y PHÂN SACCHAROSE B
NG INVERTASE C
 
ĐỊ
NH TRÊN H
TCALCIUM ALGINATE
Mai Ng
c D
ũ
ng
Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Khoa h
c T
nhiên,
Đ
HQG-HCM
(Bài nh
n ngày 24 tháng 08 n
ă 
m 2006, hoàn ch
ỉ 
nh s
ử 
a ch
ữ 
a ngày 24 tháng 04 n
ă 
m 2007)
 
TÓM T 
 Ắ 
T :
 
Thí nghi
m
 p trung vào vi
c so sánh m
t s
ố 
tính ch
ấ 
t c
a invertase t 
ự 
dov
ớ 
i invertase c
ố 
 
đị
nh. Các ph
ươ 
ng pháp thí nghi
m bao g 
m ch
ế 
ph
ẩ 
m invetarase
đượ 
c táchchi
ế 
t t 
ừ 
Saccharomyces cerevisiae theo ph
ươ 
ng pháp nghi
ề 
n và tu
b
ằ 
ng ethanol 96% l 
nh. Ch
ế 
  ph
ẩ 
m invertase
đượ 
c c
ố 
 
đị
nh theo ph
ươ 
ng pháp nh
ố 
t trong gel alginate. So sánh tính ch
ấ 
t gi
ữ 
aenzym c
ố 
 
đị
nh v
ớ 
i enzym t 
ự 
do nh
ư 
ho
độ
riêng, nhi
độ
và pH t 
ố 
i
ư 
u, kh
n
ă 
ng ch
u nhi
theo th
ờ 
i gian. Ngoài ra, enzym c
ố 
 
đị
nh
đượ 
c thí nghi
m thêm v
ề 
s
ố 
n tái s
ử 
ng và kh
n
ă 
ng th
 y phân saccharose theo th
ờ 
i gian. M 
t s
ố 
ế 
t qu
thu nh
n nh
ư 
sau: n
ng 
độ
ố 
i
ư 
u c
ố 
 
đị
nh làalginate 3,5% v
ớ 
i ho
độ
riêng = 3,62 UI/mg-Pr, hi
u su
ấ 
t ho
độ
riêng c
ố 
 
đị
nh = 39,14%,hi
u su
ấ 
t protein–enzym c
ố 
 
đị
nh = 64,27%, tái s
ử 
ng là 20 l 
n, kh
n
ă 
ng ch
u nhi
t khi th
 y phân saccharose 7% là 72 gi
ờ 
liên t 
c.
 1. GI
Ớ 
I THI
U
Calcium alginate
đượ 
c hình thành t
ph
n
ng gi
a sodium alginate v
ớ 
i Ca
2+
theo ph
n
ngtrao
đổ
i ion và t
o thành m
t d
ng biocomposite không tan trong n
ướ 
c và d
dàng t
o h
t ho
cmàng. Ph
n
ng x
y ra nh
ư
sau : 2Na(alginate) + Ca
2+
 
Ca(Alginate)
2
+ 2Na
+
(1) Ngoài Ca
2+
có kh
n
ă
ng ph
n
ng v
ớ 
i sodium alginate thì các ion nh
ư
Ba
2+
và Sr 
2+
t
o thành biocomposite có tính ch
t t
ươ 
ng t
nh
ư
calcium alginate. Riêng Mg
2+
c
ũ
ng có kh
n
ă
ng ph
n
ng v
ớ 
i sodium alginate nh
ư
ng s
n ph
m t
o thành Mg(Alginate)
2
l
i tan trong n
ướ 
c. Calciumalginate g
m m
t h
th
ng matrix và chính h
th
ng này là y
ế
u t
c
ơ 
b
n
để
b
y các h
ợ 
 p ch
tsinh h
c và t
ế
bào. [1] [3]Invertase là m
t lo
i enzym th
y phân saccharose
đượ 
c s
d
ng khá ph
bi
ế
n trong côngnghi
 p n
ướ 
c gi
i khát và bánh ng
t. Invertase có trong
độ
ng th
c v
t, vi sinh v
t và
đặ
c bi
t làn
m men có kh
n
ă
ng t
ng h
ợ 
 p invertase cao.
Saccharomyces
hi
n là vi sinh v
t
đượ 
c quan tâmnhi
u nh
t trong lãnh v
c lên men t
o invertase, invertase c
a
Saccharomyces
g
m hai lo
i nh
ư
 sau : invertase n
i bào có trong l
ượ 
ng phân t
vào kho
ng 135000Da và invertase ngo
i bào cótrong l
ượ 
ng phân t
vào kho
ng 270000Da. [7]Ph
n
ng th
y phân saccharose do invertase xúc tác nh
ư
sau:Saccharose (
đườ 
ng không kh
)
Invertase
 
α
-Glucose +
β
-Fructose (
đườ 
ng kh
) (2)C
 
đị
nh enzym và t
ế
bào bao g
m 4 ph
ươ 
ng pháp c
ơ 
b
n nh
ư
sau [4]:
 
Ph
ươ 
ng pháp h
 p ph
.
 
Ph
ươ 
ng pháp c
ng hóa tr 
.
 
Ph
ươ 
ng pháp liên k 
ế
t chéo (khâu m
ch).
 
Ph
ươ 
ng pháp b
y (nh
t).
2.NGUYÊN V
T LI
U VÀ PH
ƯƠ 
NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U2.1.Nguyên v
t li
u
Thu nh
n invertase t
ngu
n n
m men
S.serevisiae
c
a Công ty Cát T
ườ 
ng, sodium alginatec
a hãng H
i Châu Trung Qu
c.
 
Science & Technology Development, Vol 10, No.04 - 2007
Trang 50
2.2.Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứ 
u
Các thí nghi
m
đượ 
c th
c hi
n theo s
ơ 
 
đồ
2.1
S
ơ 
 
đồ
2.1.
Các b
ướ 
c th
c hi
n thí nghi
m
 N
m men
S.cerevisiae
 Thu nh
n ch
ế
ph
m invertase
Xác
đị
nh:
l
ượ 
ng protein enzyme, C
 
đị
nh trong gel alginate v
ớ 
i các n
ng
độ
 ho
t
độ
riêng, t
0opt
, pH
opt
t
3,0 – 4,5%kh
n
ă
ng ch
u nhi
t.
Xác
đị
nh:
n
ng
độ
alginate t
i
ư
u
để
c
 
đị
nh invertase, l
ượ 
ng protein – enzyme c
 
đị
nh,ho
t
độ
riêng và kh
n
ă
ng ch
u nhi
t c
a invertase c
 
đị
nh. Nghiên c
u kh
n
ă
ng tái s
d
ng và th
y phânsaccharose
ở 
n
ng
độ
t
i
ư
u.
2.3.Ph
ươ 
ng pháp thu nh
n ch
ế
ph
m invertase
[3]
 
 
D
ch chi
ế
t invertase thu nh
n t
n
m men
S.cerevisiae
b
ng ph
ươ 
ng pháp nghi
n.
 
ế
t t
a enzym b
ng ethanol 96% l
nh v
ớ 
i t
l
dung d
ch enzym/ethanol là 1/3.
 
Ly tâm, thu nh
n k 
ế
t t
a enzym, pha v
ớ 
i th
tích n
ướ 
c (V) nh
t
đị
nh và ta có dung d
chinvertase (CPInver).
2.4.
Đị
nh l
ượ 
ng protein-enzym CPInver theo ph
ươ 
ng pháp Lowry
[8]
 
 Xác
đị
nh n
ng 
độ
protein-enzym CPInver theo công th
ứ 
c sau :
C (mg/ml) = (
Δ
OD/a.1000)n
(công th
c 1)V
ớ 
i :
 
C là n
ng
độ
protein (
μ
g/ml ho
c mg/ml).
 
a là h
s
góc
đườ 
ng chu
n, s
d
ng hàm Slope c
a ph
n m
m Microsoft Excel
để
tínhh
s
a c
a
đồ
th
.
 
Δ
OD = OD
CPInver 
– OD
không
v
ớ 
i giá tr 
OD
đượ 
c
đ
o t
i b
ướ 
c sóng 750 nm.
 
n là h
s
pha loãng.
 
1000 là h
s
quy
đổ
i t
 
μ
g thành mg.
 Xây d 
ự 
ng 
đườ 
ng chu
ẩ 
n n
ng 
độ
protein – enzym theo ph
ươ 
ng pháp UV v
ớ 
i
 λ
= 280 nm [8]
 
Protein – enzym c
a CPInver 
đượ 
c pha thành các n
ng
độ
0,2; 0,4; 0,6; 0,8 và1,0mg/ml.
 
Xây d
ng
đườ 
ng chu
n và xác
đị
nh h
s
góc a c
a dung d
ch CPInver.
 
T
P CHÍ PHÁT TRI
N KH&CN, T
P 10, S
04 - 2007
Trang 51
 Xác
đị
nh ho
độ
invertase (H 
đ 
 I) và ho
độ
riêng (H 
đ 
 R) theo ph
ươ 
ng pháp
đị
nh
ượ 
ng 
đườ 
ng kh
ử 
o thành v
ớ 
i thu
ố 
c th
ử 
dinitrosalicylic acid (DNS) [6]
Xác
đị
nh ho
t
độ
invertase theo công th
c sau:
Đ
H
đ
I (UI/ml) =
(công th
c 2)
V.t
 V
ớ 
i:
 
Đ
K là l
ượ 
ng
đườ 
ng kh
t
o thành
đượ 
c
đ
o
ở 
b
ướ 
c sóng 540 nm.
 
V là th
tích enzym tham gia ph
n
ng xúc tác ph
n
ng.
 
t là th
ờ 
i gian xúc tác ph
n
ng.
H
đ
I (UI/ml)H
đ
R (UI/mg
pr
) =
(công th
c 3)
 m (mg
pr
/ml)
V
ớ 
i
:
m là n
ng
độ
protein-enzym CPInver tham gia xúc tác ph
n
ng.
 Xác
đị
nh pH 
opt 
 , t 
0opt 
và kh
n
ă 
ng ch
u nhi
t c
a CPInver [2]
 
Xác
đị
nh pH
opt
v
ớ 
i pH nghiên c
u trong kho
ng t
3,5 – 5,5. N
ng
độ
dung d
chsaccharose 5%, th
ờ 
i gian xúc tác ph
n
ng 5 phút và nhi
t
độ
là 45
0
C.
 
t
0opt
v
ớ 
i t
0
nghiên c
u trong kho
ng t
40 – 60
0
C. N
ng
độ
dung d
ch saccharose 5%,th
ờ 
i gian xúc tác ph
n
ng 5 phút và pH là pHopt c
a thí nghi
m trên.
 
Kh
n
ă
ng ch
u nhi
t c
a CPInver theo th
ờ 
i gian v
ớ 
i pH
opt
, t
0opt
c
a các thí nghi
m trên.Riêng t
0
s
gi
m nh
ư
sau : t
0opt
, t
0opt
– 5, t
0opt
– 10, . . . và th
ờ 
i gian kéo dài t
1, 2, 3, 4, 5 gi
ờ 
...
ố 
 
đị
nh invertase trên h
t Ca-alginate [5]
 
C
 
đị
nh CPInver có n
ng
độ
2mg/ml trong các n
ng
độ
alginate khác nhau t
3,5 – 4,5% ‘H
t-Inver’ (w/w) và xác
đị
nh H
đ
R t
ng lo
i H
t-Inver khác nhau theo ph
ươ 
ng pháp m
c2.2.4 nh
ư
ng m
u không là nh
ng lo
i h
t không có protein – enzym t
ươ 
ng
ng
ở 
các n
ng
độ
 alginate nh
ư
trên ‘H
t 0’.
 
Xác
đị
nh hi
u su
t c
 
đị
nh protein – enzym c
a t
ng lo
i H
t-Inver khác nhau.
 
Xác
đị
nh hi
u su
t ho
t
độ
riêng c
 
đị
nh c
a t
ng lo
i H
t-Inver khác nhau.
 
Xác
đị
nh pH, t
0
và n
0
c
ơ 
ch
t t
i
ư
u c
a H
t-Inver.
 
Xác
đị
nh s
l
n tái s
d
ng và kh
n
ă
ng th
y phân saccharose theo th
ờ 
i gian.
3.K 
T QU
 3.1.Xác
đị
nh hàm l
ượ 
ng protein – enzym CPInver theo ph
ươ 
ng pháp Lowry
3.1.1.Xây d 
ự 
ng 
đườ 
ng chu
ẩ 
n albumin
Đườ 
ng chu
n n
ng
độ
albumin
đượ 
c th
hi
n
ở 
 
đồ
th
3.1

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lâm Mỹ Hiếu liked this
Thu Hoà Trần Thị liked this
Nguyen Trung Hieu liked this
nuocmatvinhcuu2510 liked this
Ngọc Tuyền liked this
Nguyen Truc liked this
thientrieulagi liked this
Trang Thuy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->