Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thuy Phan Saccharose Bang Enzyme Invertase

Thuy Phan Saccharose Bang Enzyme Invertase

Ratings: (0)|Views: 934|Likes:
Published by Nguyen_Anh_Kho_1253

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Nguyen_Anh_Kho_1253 on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

 
T
P CHÍ PHÁT TRI
N KH&CN, T
P 10, S
04 - 2007
Trang 49TH
Y PHÂN SACCHAROSE B
NG INVERTASE C
 
ĐỊ
NH TRÊN H
TCALCIUM ALGINATE
Mai Ng
c D
ũ
ng
Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Khoa h
c T
nhiên,
Đ
HQG-HCM
(Bài nh
n ngày 24 tháng 08 n
ă 
m 2006, hoàn ch
ỉ 
nh s
ử 
a ch
ữ 
a ngày 24 tháng 04 n
ă 
m 2007)
 
TÓM T 
 Ắ 
T :
 
Thí nghi
m
 p trung vào vi
c so sánh m
t s
ố 
tính ch
ấ 
t c
a invertase t 
ự 
dov
ớ 
i invertase c
ố 
 
đị
nh. Các ph
ươ 
ng pháp thí nghi
m bao g 
m ch
ế 
ph
ẩ 
m invetarase
đượ 
c táchchi
ế 
t t 
ừ 
Saccharomyces cerevisiae theo ph
ươ 
ng pháp nghi
ề 
n và tu
b
ằ 
ng ethanol 96% l 
nh. Ch
ế 
  ph
ẩ 
m invertase
đượ 
c c
ố 
 
đị
nh theo ph
ươ 
ng pháp nh
ố 
t trong gel alginate. So sánh tính ch
ấ 
t gi
ữ 
aenzym c
ố 
 
đị
nh v
ớ 
i enzym t 
ự 
do nh
ư 
ho
độ
riêng, nhi
độ
và pH t 
ố 
i
ư 
u, kh
n
ă 
ng ch
u nhi
theo th
ờ 
i gian. Ngoài ra, enzym c
ố 
 
đị
nh
đượ 
c thí nghi
m thêm v
ề 
s
ố 
n tái s
ử 
ng và kh
n
ă 
ng th
 y phân saccharose theo th
ờ 
i gian. M 
t s
ố 
ế 
t qu
thu nh
n nh
ư 
sau: n
ng 
độ
ố 
i
ư 
u c
ố 
 
đị
nh làalginate 3,5% v
ớ 
i ho
độ
riêng = 3,62 UI/mg-Pr, hi
u su
ấ 
t ho
độ
riêng c
ố 
 
đị
nh = 39,14%,hi
u su
ấ 
t protein–enzym c
ố 
 
đị
nh = 64,27%, tái s
ử 
ng là 20 l 
n, kh
n
ă 
ng ch
u nhi
t khi th
 y phân saccharose 7% là 72 gi
ờ 
liên t 
c.
 1. GI
Ớ 
I THI
U
Calcium alginate
đượ 
c hình thành t
ph
n
ng gi
a sodium alginate v
ớ 
i Ca
2+
theo ph
n
ngtrao
đổ
i ion và t
o thành m
t d
ng biocomposite không tan trong n
ướ 
c và d
dàng t
o h
t ho
cmàng. Ph
n
ng x
y ra nh
ư
sau : 2Na(alginate) + Ca
2+
 
Ca(Alginate)
2
+ 2Na
+
(1) Ngoài Ca
2+
có kh
n
ă
ng ph
n
ng v
ớ 
i sodium alginate thì các ion nh
ư
Ba
2+
và Sr 
2+
t
o thành biocomposite có tính ch
t t
ươ 
ng t
nh
ư
calcium alginate. Riêng Mg
2+
c
ũ
ng có kh
n
ă
ng ph
n
ng v
ớ 
i sodium alginate nh
ư
ng s
n ph
m t
o thành Mg(Alginate)
2
l
i tan trong n
ướ 
c. Calciumalginate g
m m
t h
th
ng matrix và chính h
th
ng này là y
ế
u t
c
ơ 
b
n
để
b
y các h
ợ 
 p ch
tsinh h
c và t
ế
bào. [1] [3]Invertase là m
t lo
i enzym th
y phân saccharose
đượ 
c s
d
ng khá ph
bi
ế
n trong côngnghi
 p n
ướ 
c gi
i khát và bánh ng
t. Invertase có trong
độ
ng th
c v
t, vi sinh v
t và
đặ
c bi
t làn
m men có kh
n
ă
ng t
ng h
ợ 
 p invertase cao.
Saccharomyces
hi
n là vi sinh v
t
đượ 
c quan tâmnhi
u nh
t trong lãnh v
c lên men t
o invertase, invertase c
a
Saccharomyces
g
m hai lo
i nh
ư
 sau : invertase n
i bào có trong l
ượ 
ng phân t
vào kho
ng 135000Da và invertase ngo
i bào cótrong l
ượ 
ng phân t
vào kho
ng 270000Da. [7]Ph
n
ng th
y phân saccharose do invertase xúc tác nh
ư
sau:Saccharose (
đườ 
ng không kh
)
Invertase
 
α
-Glucose +
β
-Fructose (
đườ 
ng kh
) (2)C
 
đị
nh enzym và t
ế
bào bao g
m 4 ph
ươ 
ng pháp c
ơ 
b
n nh
ư
sau [4]:
 
Ph
ươ 
ng pháp h
 p ph
.
 
Ph
ươ 
ng pháp c
ng hóa tr 
.
 
Ph
ươ 
ng pháp liên k 
ế
t chéo (khâu m
ch).
 
Ph
ươ 
ng pháp b
y (nh
t).
2.NGUYÊN V
T LI
U VÀ PH
ƯƠ 
NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U2.1.Nguyên v
t li
u
Thu nh
n invertase t
ngu
n n
m men
S.serevisiae
c
a Công ty Cát T
ườ 
ng, sodium alginatec
a hãng H
i Châu Trung Qu
c.
 
Science & Technology Development, Vol 10, No.04 - 2007
Trang 50
2.2.Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứ 
u
Các thí nghi
m
đượ 
c th
c hi
n theo s
ơ 
 
đồ
2.1
S
ơ 
 
đồ
2.1.
Các b
ướ 
c th
c hi
n thí nghi
m
 N
m men
S.cerevisiae
 Thu nh
n ch
ế
ph
m invertase
Xác
đị
nh:
l
ượ 
ng protein enzyme, C
 
đị
nh trong gel alginate v
ớ 
i các n
ng
độ
 ho
t
độ
riêng, t
0opt
, pH
opt
t
3,0 – 4,5%kh
n
ă
ng ch
u nhi
t.
Xác
đị
nh:
n
ng
độ
alginate t
i
ư
u
để
c
 
đị
nh invertase, l
ượ 
ng protein – enzyme c
 
đị
nh,ho
t
độ
riêng và kh
n
ă
ng ch
u nhi
t c
a invertase c
 
đị
nh. Nghiên c
u kh
n
ă
ng tái s
d
ng và th
y phânsaccharose
ở 
n
ng
độ
t
i
ư
u.
2.3.Ph
ươ 
ng pháp thu nh
n ch
ế
ph
m invertase
[3]
 
 
D
ch chi
ế
t invertase thu nh
n t
n
m men
S.cerevisiae
b
ng ph
ươ 
ng pháp nghi
n.
 
ế
t t
a enzym b
ng ethanol 96% l
nh v
ớ 
i t
l
dung d
ch enzym/ethanol là 1/3.
 
Ly tâm, thu nh
n k 
ế
t t
a enzym, pha v
ớ 
i th
tích n
ướ 
c (V) nh
t
đị
nh và ta có dung d
chinvertase (CPInver).
2.4.
Đị
nh l
ượ 
ng protein-enzym CPInver theo ph
ươ 
ng pháp Lowry
[8]
 
 Xác
đị
nh n
ng 
độ
protein-enzym CPInver theo công th
ứ 
c sau :
C (mg/ml) = (
Δ
OD/a.1000)n
(công th
c 1)V
ớ 
i :
 
C là n
ng
độ
protein (
μ
g/ml ho
c mg/ml).
 
a là h
s
góc
đườ 
ng chu
n, s
d
ng hàm Slope c
a ph
n m
m Microsoft Excel
để
tínhh
s
a c
a
đồ
th
.
 
Δ
OD = OD
CPInver 
– OD
không
v
ớ 
i giá tr 
OD
đượ 
c
đ
o t
i b
ướ 
c sóng 750 nm.
 
n là h
s
pha loãng.
 
1000 là h
s
quy
đổ
i t
 
μ
g thành mg.
 Xây d 
ự 
ng 
đườ 
ng chu
ẩ 
n n
ng 
độ
protein – enzym theo ph
ươ 
ng pháp UV v
ớ 
i
 λ
= 280 nm [8]
 
Protein – enzym c
a CPInver 
đượ 
c pha thành các n
ng
độ
0,2; 0,4; 0,6; 0,8 và1,0mg/ml.
 
Xây d
ng
đườ 
ng chu
n và xác
đị
nh h
s
góc a c
a dung d
ch CPInver.
 
T
P CHÍ PHÁT TRI
N KH&CN, T
P 10, S
04 - 2007
Trang 51
 Xác
đị
nh ho
độ
invertase (H 
đ 
 I) và ho
độ
riêng (H 
đ 
 R) theo ph
ươ 
ng pháp
đị
nh
ượ 
ng 
đườ 
ng kh
ử 
o thành v
ớ 
i thu
ố 
c th
ử 
dinitrosalicylic acid (DNS) [6]
Xác
đị
nh ho
t
độ
invertase theo công th
c sau:
Đ
H
đ
I (UI/ml) =
(công th
c 2)
V.t
 V
ớ 
i:
 
Đ
K là l
ượ 
ng
đườ 
ng kh
t
o thành
đượ 
c
đ
o
ở 
b
ướ 
c sóng 540 nm.
 
V là th
tích enzym tham gia ph
n
ng xúc tác ph
n
ng.
 
t là th
ờ 
i gian xúc tác ph
n
ng.
H
đ
I (UI/ml)H
đ
R (UI/mg
pr
) =
(công th
c 3)
 m (mg
pr
/ml)
V
ớ 
i
:
m là n
ng
độ
protein-enzym CPInver tham gia xúc tác ph
n
ng.
 Xác
đị
nh pH 
opt 
 , t 
0opt 
và kh
n
ă 
ng ch
u nhi
t c
a CPInver [2]
 
Xác
đị
nh pH
opt
v
ớ 
i pH nghiên c
u trong kho
ng t
3,5 – 5,5. N
ng
độ
dung d
chsaccharose 5%, th
ờ 
i gian xúc tác ph
n
ng 5 phút và nhi
t
độ
là 45
0
C.
 
t
0opt
v
ớ 
i t
0
nghiên c
u trong kho
ng t
40 – 60
0
C. N
ng
độ
dung d
ch saccharose 5%,th
ờ 
i gian xúc tác ph
n
ng 5 phút và pH là pHopt c
a thí nghi
m trên.
 
Kh
n
ă
ng ch
u nhi
t c
a CPInver theo th
ờ 
i gian v
ớ 
i pH
opt
, t
0opt
c
a các thí nghi
m trên.Riêng t
0
s
gi
m nh
ư
sau : t
0opt
, t
0opt
– 5, t
0opt
– 10, . . . và th
ờ 
i gian kéo dài t
1, 2, 3, 4, 5 gi
ờ 
...
ố 
 
đị
nh invertase trên h
t Ca-alginate [5]
 
C
 
đị
nh CPInver có n
ng
độ
2mg/ml trong các n
ng
độ
alginate khác nhau t
3,5 – 4,5% ‘H
t-Inver’ (w/w) và xác
đị
nh H
đ
R t
ng lo
i H
t-Inver khác nhau theo ph
ươ 
ng pháp m
c2.2.4 nh
ư
ng m
u không là nh
ng lo
i h
t không có protein – enzym t
ươ 
ng
ng
ở 
các n
ng
độ
 alginate nh
ư
trên ‘H
t 0’.
 
Xác
đị
nh hi
u su
t c
 
đị
nh protein – enzym c
a t
ng lo
i H
t-Inver khác nhau.
 
Xác
đị
nh hi
u su
t ho
t
độ
riêng c
 
đị
nh c
a t
ng lo
i H
t-Inver khác nhau.
 
Xác
đị
nh pH, t
0
và n
0
c
ơ 
ch
t t
i
ư
u c
a H
t-Inver.
 
Xác
đị
nh s
l
n tái s
d
ng và kh
n
ă
ng th
y phân saccharose theo th
ờ 
i gian.
3.K 
T QU
 3.1.Xác
đị
nh hàm l
ượ 
ng protein – enzym CPInver theo ph
ươ 
ng pháp Lowry
3.1.1.Xây d 
ự 
ng 
đườ 
ng chu
ẩ 
n albumin
Đườ 
ng chu
n n
ng
độ
albumin
đượ 
c th
hi
n
ở 
 
đồ
th
3.1

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lâm Mỹ Hiếu liked this
Ngọc Tuyền liked this
Nguyen Truc liked this
thientrieulagi liked this
Trang Thuy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->