Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Čikoš Pajor Gizela

Čikoš Pajor Gizela

Ratings: (0)|Views: 4,640|Likes:
Published by pera1988

More info:

Published by: pera1988 on Mar 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

\u010ciko\u0161 Pajor Gizela
Matemati\u010d ka analiza
zbirka zadataka za
v e \u017e b e
I deo
Vi\u0161a tehni\u010dka \u0161kola, Subotica
2002
Matemati\u010dka analiza
Zbirka zadataka za ve\u017ebe
PREDGOVOR

Ova zbirka zadataka obuhvata gradivo koje je predvi\u0111eno za ve\u017ebe iz predmeta matemati\u010dka analiza na elektrotehni\u010dkom, ma\u0161inskom i informati\u010dkom odseku Vi\u0161e tehni\u010dke \u0161kole u Subotici.

Na po\u010detku svakog poglavlja navedene su najbitnije definicije i teoreme bez dokaza, koje su potrebne za re\u0161avanje zadataka iz date oblasti. U svakom poglavlju mo\u017eete na\u0107i detaljno izra\u0111ene zadatke koje\u0107emo i na ve\u017ebama obraditi, i tu po potrebi dati dodatna obja\u0161njenja.

Na kraju svakog poglavlja mo\u017eete na\u0107i zadatke koji nisu izra\u0111eni, predla\u017eu se za samostalnu ve\u017ebu. Ovi zadaci su birani iz poznatih zbirki zadataka iz matemati\u010dke analize (kao npr. U\u0161\u010dumli\u0107\u2013Mili\u010di\u0107, Demidovi\u010d i drugi).

Pojedine oblasti se nadovezuju jedan na drugi, zato predla\u017eem da ve\u017ebate zadatke po
utvr\u0111enom redosledu.
Ovu zbirku zadataka mo\u017eete koristiti za pripremanje pismenog dela ispita, ali gradivo
usmenog ispita ovde nije u dovoljnoj meri obra\u0111eno.

Na\u0161e dosada\u0161nje iskustvo je pokazalo da studenti iz razli\u010ditih srednjih \u0161kola sti\u017eu sa jako razli\u010ditim predznanjem. Zato svim studentima, koji iz ove skripte ne mogu da prate gradivo predla\u017eem, da jednostavnije zadatke uve\u017ebaju iz neke srednjo\u0161kolske zbirke zadataka.

Ovo je prvo izdanje na srpskom jeziku, izvinjavam se za gre\u0161ke koje su u njemu
napravljene, rado\u0107u ih ispraviti ako mi obratite pa\u017enju na njih. Unapred se zahvaljujem.
\u010ciko\u0161 Pajor Gizela1
Matemati\u010dka analiza
Zbirka zadataka za ve\u017ebe
SADR\u017dAJ
1. Brojni nizovi..................................................................................................7 strana
Zadaci za ve\u017ebu............................................................................................. 16 strana
2. Funkcije........................................................................................................19 strana
2.1.
Oblast definisanosti funkcije.............................................................19 strana
Zadaci za ve\u017ebu................................................................................. 22 strana
2.2.
Parnost i neparnost funkcije..............................................................22 strana
Zadaci za ve\u017ebu................................................................................. 25 strana
2.3.
Periodi\u010dnost funkcije.........................................................................25 strana
Zadaci za ve\u017ebu................................................................................. 28 strana
2.4.
Inverzna funkcija...............................................................................28 strana
Zadaci za ve\u017ebu................................................................................. 32 strana
2.5.
Grani\u010dna vrednost i neprekidnost funkcije........................................33 strana
Zadaci za ve\u017ebu................................................................................. 39 strana
3. Diferencijalni ra\u010dun.......................................................................................41 strana
3.1.
Izvod i diferencijal funkcije...............................................................41 strana
Zadaci za ve\u017ebu................................................................................. 47 strana
3.2.
Izvodi vi\u0161eg reda................................................................................48 strana
Zadaci za ve\u017ebu................................................................................. 49 strana
3.3.
Lopitalovo pravilo.............................................................................50 strana
Zadaci za ve\u017ebu................................................................................. 55 strana
4. Ispitivanje funkcija........................................................................................57 strana
Zadaci za ve\u017ebu............................................................................................. 73 strana
5. Neodre\u0111eni integral.......................................................................................75 szrana
5.1.
Integraljenje metodom smene promenljivih......................................78 strana
Zadaci za ve\u017ebu................................................................................. 81 strana
5.2.
Parcijalna integracija.........................................................................82 strana
Zadaci za ve\u017ebu................................................................................. 84 strana
5.3.
Integral racionalne funkcije...............................................................85 strana
Zadaci za ve\u017ebu................................................................................. 92 strana
5.4.
Integrali iracionalnih funkcija...........................................................93 strana
Zadaci za ve\u017ebu................................................................................. 98 strana
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->