Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
199Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReŠenih Zadataka

ReŠenih Zadataka

Ratings: (0)|Views: 9,870 |Likes:
Published by pera1988

More info:

Published by: pera1988 on Mar 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

ZBIRKA

dipl.ing. Schell Csaba
ing. Vladimir Mut
ing. Flaman Csaba
ing. Horv\u00e1t Zolt\u00e1n
ing. Miklos Rudolf
ing. Bunjev

Milan
\u00e8ev
RE\u0160ENIH ZADATAKA
SADR\u017dAJ

Uputsvto studentima za re\u0161avanje zadataka................................................................. 1 Oznake.......................................................................................................................... 3 Gr\u010dka slova................................................................................................................... 4

1. Termodinami\u010dke osobine i energetska interakcija zatvorenog
sistema i okoline........................................................................................................... 5
2. Primena zakona odr\u017eanja mase i energije na zatvoren i
otvoren sistem.............................................................................................................. 21

3. Termodinami\u010dki procesi u termi\u010dkim ma\u0161inama
( ure\u0111ajima i postrojenjima )........................................................................................ 77
Literatura...................................................................................................................... 121

1
UPUTSTVO STUDENTIMA
U RE\u0160AVANJU ZADATAKA

Svaki student mo\u017ee na osnovu svojih znanja i iskustava da utvrdi postupak u tra\u017eenju re\u0161enja na postavljeni zadatak. I pored toga tokom samostalnih izrada zadataka, mogu\u0107no je o\u010dekivati da se primeni neka uop\u0161tena, relativno fleksibilna, \u0161ema koja bi olak\u0161ala pripremu procedure pri izradi zadatka i nala\u017eenje njegovog re\u0161enja. Tako pripremljena metodologija olak\u0161ava studentima rad i postaje sastavni deo njegovog nau\u010dno stru\u010dnog treninga i daljeg osposobljavanja za re\u0161avanje jo\u0161 slp\u017eenijih problema, odnosno sticanja novog vlastitog iskustva i daljeg produbljivanja materije. Prihvatanjem metodologije student se u\u010di da relativno brzo, ne lutaju\u0107i u stvaranju koncepta zadatka re\u0161ava problem.

Iako se ne mo\u017ee smatrati jedino mogu\u0107im postupkom, osnovne karakteristike takve metodologije sadr\u017ee nekoliko osnovnih elemenata i putokaza koje bi smo naveli slede\u0107im redom:

1. Problem, ili zadatak treba precizno definisati. Ako je, pak, problem ve\u0107 postavljen i definisan, mora se pa\u017eljivo prou\u010diti i razumeti. Studentu se preporu\u010duje da tekst zadatka pa\u017eljivo pro\u010dita nekoliko puta. Time se sti\u010du sve potrebne informacije za upoznavanje problema o kome je re\u010d i pru\u017eaju osnove za pripremu skica, dijagrama, podataka i drugih veli\u010dina bitnih za sam zadatak. Jasno se mora uo\u010diti \u0161ta se problemom re\u0161ava i na koji na\u010din\u0107e se to uraditi. Pogre\u0161an je pristup da se bez predhodnih priprema zapo\u010dne sa zamenom brojnih podataka u pojedine jedna\u010dine.

2. Pripremaju se odgovaraju\u0107i crte\u017ei koji se odnose na radno telo (sistem) i njegovu interakciju sa okolinom. To je od posebnog zna\u010daja za postavljanje granice sistema ili kontrolne povr\u0161ine. Pravilno postavljanje granica sistema\u010desto je od odlu\u010duju\u0107eg zna\u010daja za na\u010din i sam postupak re\u0161avanja zadatka. Pri tome svi oblici razmene mase i energije izme\u0111u sistema i okoline moraju biti pravilno ozna\u010deni i na odgovaraju\u0107a mesta na \u0161emama uneti.

3. Korisno je za dati proces prikazati grafi\u010dki i termodinami\u010dkim dijagramima (P-v, T-v, h-s i dr.) na taj na\u010din olak\u0161ava se utvr\u0111ivanje po\u010detnog i drugih karakteristika stanja radnog tela. Vizuelizacijom se uo\u010davaju odnosi karakteristi\u010dnih veli\u010dina i utvr\u0111uje putanja termodinami\u010dkih procesa i name\u0107e pitanje o osobinama radnog tela i kvalitetu termodinami\u010dkog procesa. Ovakvi dijagrami su\u010desto od presudnog zna\u010daja za izbor i vrstu neophodnih tabli\u010dnih podataka potrebnih za numeri\u010dko re\u0161avanje postavljenog zadatka.

4. Utvrditi, ako to nije posebno nazna\u010deno tekstom zadatka, da li je potrebno vr\u0161iti dopunske termodinami\u010dke karakterizacije radnog tela i procesa ( idealan ili realan fluid, povratan ili nepovratan proces, zavisnost posmatrane veli\u010dine od pritiska, temperature, sastava radnog tela i sli\u010dno). Bli\u017ee utvr\u0111ivanje navedenih karakteristika je od izvanredne va\u017enosti za re\u0161enje zadatka. Zbog toga su u ve\u0107ini slu\u010dajeva ovakve idealizacije ve\u0107 ugra\u0111ene u sam tekst zadatka s uverenjem da one imaju svoju pedago\u0161ku opravdanost.

5. Definisane osobine radnog tela ( idealan ili realan gas, podhla\u0111ena te\u010dnost i sli\u010dno) odre\u0111uju i jedna\u010dinu stanja koju treba primeniti. Na osnovu jedna\u010dine stanja dobijaju se informacije o ravnote\u017enom stanju radnog tela. Pri tome treba uo\u010diti da se iz

Activity (199)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
aco1970 liked this
Radenko Vujicic liked this
Edin Mujanovic liked this
Hokusy liked this
mirzatokictm liked this
xcalibree liked this
Radenko Vujicic liked this
mirzatokictm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->