Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ‬ ‫ﺑﻮﻑ ﺷﻮﻡ)ﻃﺮﺣﻲ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﺓ

‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ‬ ‫ﺑﻮﻑ ﺷﻮﻡ)ﻃﺮﺣﻲ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﺓ

Ratings: (0)|Views: 339|Likes:
Published by BonyadRezai
در اين كتاب سعي شده، يك قدم از آن چه تا كنون صورت گرفته پيش برداشته و، شكنجه به عنوان يك نظام همه جانبه، با ريشه‌هاي تاريخي و مشخص، ارزيابي شود.
آن چه كه ما، تا كنون، انجام داده‌ايم، عمدتاً، گردآوري خاطرات و احتمالاً برخي اطلاعات ناقص و پراكنده ‌از زندانها و شكنجه‌گاهها بوده‌است.كاري بس ضروركه بايد همچنان ادامه يابد. هرجوينده و پژوهشگر امر شكنجه در نظام آخوندي بسيار خوب مي‌داند كه‌اگر تمام گزارشهاي منتشر شده در اين باره را روي هم بريزيم بيان كمتر از يك درصد از كل «فاجعه» نخواهد بود.
اما من فكر مي‌كنم بايد به صورت موازي، گامهاي بعدي را هم برداريم. يا اين كه حداقل طرحهايي ارائه كنيم تا راه را براي محققان آينده باز كند.
در اين كتاب سعي شده، يك قدم از آن چه تا كنون صورت گرفته پيش برداشته و، شكنجه به عنوان يك نظام همه جانبه، با ريشه‌هاي تاريخي و مشخص، ارزيابي شود.
آن چه كه ما، تا كنون، انجام داده‌ايم، عمدتاً، گردآوري خاطرات و احتمالاً برخي اطلاعات ناقص و پراكنده ‌از زندانها و شكنجه‌گاهها بوده‌است.كاري بس ضروركه بايد همچنان ادامه يابد. هرجوينده و پژوهشگر امر شكنجه در نظام آخوندي بسيار خوب مي‌داند كه‌اگر تمام گزارشهاي منتشر شده در اين باره را روي هم بريزيم بيان كمتر از يك درصد از كل «فاجعه» نخواهد بود.
اما من فكر مي‌كنم بايد به صورت موازي، گامهاي بعدي را هم برداريم. يا اين كه حداقل طرحهايي ارائه كنيم تا راه را براي محققان آينده باز كند.

More info:

Published by: BonyadRezai on Mar 11, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

 
 
ﻡﺭﺎﻬﭼ
 
ﻞﺼﻓﻡﻮﺷ
 
ﻑﻮﺑ
)
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﺓﺮﻬﭼ
 
ﺯﺍ
 
ﺪﻨﭼ
 
ﻲﺣﺮﻃ
(
 
ﻩﺮﻬﭼ
 
ﺭﺩ
 
،ﻡﺎﻈﻧﺮﻫ
 
ﻪﻛ 
 
،ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﺖﺳﺭﺩ
 
ﺮﮔﺍﺖﻔﮔ 
 
ﺪﻳﺎﺑ 
 
ﺪﻳﺩﺮﺗ
 
ﻥﻭﺪﺑ 
 
،ﺪﻨﻛ 
 
ﻲﻣ
 
ﺍﺪﻴﭘ 
 
ﺭﻮﻠﺒﺗ
 
ﺩﻮﺧ
 
ﺺﺧﺎﺷ
 
ﻱﺎﻫ
 
ﺍﺭ
 
ﻭﺍ
 
ﻥﺎﺷﺩﻮﺧ
 
ﻪﻛ 
 
،ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
»
ﻡﺎﻈﻧ 
 
ﻲﻧﺎﺸﻴﭘ 
«
ﻩﺪﻧﺍﻮﺧ
 
ﻥﺎﺷﻩﺮﻬﭼ
 
ﻦﻳﺮﺗﺯﺭﺎﺑ 
 
ﺯﺍ
 
ﻲﻜﻳ
 
،ﺪﻧﺍﻪﻛ 
 
ﺖﺳﺍ
 
ﻲﻳﺎﻫﻩﺪﻨﻳﻮﺟ
 
ﺮﻫ
 
ﻱﺍﺮﺑ 
 
ﺍﺭ
 
ﻱﺪﻧﻮﺧﺁ 
 
ﻡﺎﻈﻧ 
 
ﺖﻴﻣﺎﻤﺗﻲﻣ
 
ﺭﺎﻜﺷﺁ 
 
ﻲﻳﺪﻨﻛ 
.
ﻩﺮﻬﭼ
 
ﺭﺎﻨﻛ 
 
ﺭﺩ
 
ﻭﺍﺯﺍ
 
،ﻲﻨﻴﻤﺧ
 
،ﻡﺎﻈﻧ 
 
ﻲﻠﺻﺍﻩﺮﻬﭼ
 
ﺩﻭﺪﻌﻣﻲﻣ
 
ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧ 
 
ﺍﺭ
 
ﻱﺪﻧﻮﺧﺁ 
 
ﻡﺎﻈﻧ 
 
ﺖﻳﻮﻫ
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺳﺍ
 
ﻲﻳﺎﻫﺪﻨﻛ 
.
ﻪﺑ 
 
ﺖﺳﺍ
 
ﻲﻓﺎﻛ 
 
ﻪﻛ 
 
ﻥﺎﻨﭼ
 
ﻥﺁ 
 
ﻭ
 
ﻲﻠﺻﺍ
 
ﻑﺮﺣ
 
ﻪﻛ 
 
ﻢﻴﻨﻴﺸﻨﺑ 
 
ﺕﻭﺎﻀﻗ
 
ﻪﺑ 
 
ﻥﺎﺸﻣﺍﺪﻛﺮﻫ
 
ﻱﻭﺭ
 
ﺯﺍ
 
ﻭ
 
ﻢﻴﻨﻛ 
 
ﻩﺎﮕﻧ 
 
ﻭﺍ
 
ﺭﺎﺘﻓﺭ
 
ﻭ
 
ﻝﺎﻤﻋﺍ
 
ﻭ
 
ﺎﻬﻓﺮﺣ
 
ﻲﺒﻫﺬﻣ
 
ﻉﺎﺠﺗﺭﺍ
 
ﻲﻧﺎﻣﺭﺁ 
 
ﻭ
 
ﻱﺮﻜﻓ
 
ﻱﺍﻮﺘﺤﻣ؟ﺖﺴﻴﭼﺺﺧﺎﺷ
 
ﻪﺑﺎﺜﻣ
 
ﻪﺑ 
 
،ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﻦﻳﺍﺮﺑﺎﻨﺑ ﻪﺑﺎﺜﻣ
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﻧ 
 
ﺎﻣ
 
ﻱﺍﺮﺑ 
 
ﻩﺩﺯﺪﻧﻮﺧﺁ 
 
ﻥﺍﺮﻳﺍ
 
ﺭﺩ
 
ﻪﺠﻨﻜﺷ
 
ﻝﺎﮕﺳﺪﺑ 
 
ﻩﺮﻬﭼ
 
ﻦﻳﺮﺗﺖﺳﺍ
 
ﺡﺮﻄﻣ
 
ﻱﺮﻜﻓ
 
ﻥﺎﻳﺮﺟ
 
ﻚﻳ
 
ﻩﺪﻨﻳﺎﻤﻧ 
 
ﻪﻛ 
 
ﺩﺮﻓ
 
ﻚﻳ
.
ﻭ
 
ﺭﺎﻜﻓﺍ
 
ﻭ
 
ﻭﺍ
 
ﺓﺭﺎﺑ 
 
ﺭﺩ
 
ﻪﻛ 
 
ﺩﺭﺍﺩ
 
ﺎﺟ
 
ﻭﺭ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﺯﺍ
 
ﻢﻫﻪﺸﻳﺭ
 
ﺎﺗ
 
ﺩﻮﺷ
 
ﻖﻴﻘﺤﺗ
 
،ﻖﻴﻤﻋ
 
ﻭ
 
ﻩﺩﺮﺘﺴﮔ 
 
ﺭﻮﻃ
 
ﻪﺑ 
 
،ﺵﺭﺎﺘﻓﺭ
 
ﻭ
 
ﻝﺎﻤﻋﺍ ﺑ 
 
ﻱﺎﻬﺗﻭﺎﻘﺷ
 
ﻱﺎﻫﻲﻧﺩﺮﻛﺎﻧ 
 
ﺭﻭﺎ ﺭﺩ
 
ﺵﺍﻲﻧﺎﻬﻧ ﻪﻳﻻ
 
ﻦﻳﺮﺗﺩﻮﺷ
 
ﻲﻨﻴﺑﺯﺎﺑ 
 
ﻥﺎﻤﮕﻨﻫﺮﻓ
 
ﻭ
 
ﺦﻳﺭﺎﺗ
 
ﻱﺎﻫ
.
ﻪﺑ 
 
ﺮﺼﺘﺨﻣ
 
ًﻼﻣﺎﻛ 
 
ﻲﺗﺭﻮﺻ
 
ﻪﺑ 
 
ﺶﺨﺑ 
 
ﻦﻳﺍ
 
ﺭﺩ
 
ﺎﻣﻲﻣ
 
ﻪﻟﻮﻘﻣ
 
ﻦﻳﺍﻢﻴﻧﺍﻮﺘﺑ 
 
ﻩﺪﻨﻳﺁ 
 
ﺭﺩ
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﻴﻣﺍ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﺎﺑ 
 
ﻢﻳﺯﺍﺩﺮﭘ 
»
ﺏﺎﺘﻛ ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
«
ﻢﻴﻨﻛ 
 
ﻲﺳﺭﺮﺑ 
 
ﺍﺭ
 
ﻭﺍ
 
ﺩﺮﻓ
 
ﻪﺑ 
 
ﺮﺼﺤﻨﻣ
 
ﺖﻴﺼﺨﺷ
 
ﻭ
 
ﻭ
 
ﻱﺭﻭﺁﺩﺮﮔ 
 
ﺍﺭ
.
 ﻣ
 
ﺺﺨﺸﻣ
 
ﺪﺷ
 
ﻩﺩﺍﺩ
 
ﻪﻛ 
 
ﻲﺗﺎﺤﻴﺿﻮﺗ
 
ﺎﺑ ﻲ ﺩﺮﻛ 
 
ﻲﺳﺭﺮﺑ 
 
ﻱﺯﺍﻮﻣ
 
ﻪﻔﻟﺆﻣ
 
ﻭﺩ
 
ﺭﺩ
 
ﺪﻳﺎﺑ 
 
ﺍﺭ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﻪﻛ 
 
ﺩﺩﺮﮔ 
.
ﻒﻟﺍ
:
ﺩﺮﻓ
 
ﻚﻳ
 
ﻥﺍﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ 
 
ﻭﺍ
 
ﺭﺎﻜﻓﺍ
 
ﻭ
 
ﻲﺼﺨﺷ
 
ﻲﮔﺪﻧﺯﺏ
:
ﺮﮕﻳﺩ
 
ﻱﺮﻜﻓ
 
ﻭ
 
ﻲﺳﺎﻴﺳ
 
ﻱﺎﻬﻧﺎﻳﺮﺟ
 
ﺎﺑ 
 
ﻭﺍ
 
ﻱﺎﻫﺪﻧﻮﻴﭘ 
 
ﻭ
 
ﺎﻫ
 
ﻪﺸﻳﺭ
 
ﺎﻴﻘﺷﻻﺍﻮﺑﺍ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ 
 
،ﻲﺧﺯﻭﺩ
 
ﻝﺎﮕﺳﺪﺑ
 
ﻥﺁ 
 
ﺓﺭﺎﺑﺭﺩ
 ﺗﺭﺍ
 
ﻥﺎﻳﺮﺟ
 
ﻩﺪﻨﻳﺎﻤﻧ 
 
ﻦﻳﺮﺘﻧﺎﻳﺮﻋ
 
ﻥﺍﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ 
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﻱﺎﻬﻟﺎﺳ
 
ﺭﺩ
 
ﻪﻛ 
 
ﻱﺩﺮﻣﻭ
 
ﻪﺠﻨﻜﺷ
 
ﺮﻣﺍ
 
ﺭﺩ
 
ﻢﻛﺎﺣ
 
ﻲﺒﻫﺬﻣ
 
ﻉﺎﺠ ﻝﺎﺳ
 
ﺭﺩ
 
ﺪﺷ
 
ﻡﺎﻋ
 
ﻭ
 
ﺹﺎﺧ
 
ﻑﻭﺮﻌﻣ
 
،ﻥﺍﺪﻧﺯ
1314
ﺭﻮﻳﺮﻬﺷ
 
ﻝﻭﺍ
 
ﺭﺩ
 
ﻭ
 
ﺪﻣﺁ 
 
ﺎﻴﻧﺩ
 
ﻪﺑ 
 
ﻥﺍﺮﻬﺗ
 
ﺭﺩ
 
1377
ﺭﺎﭙﺴﻫﺭ
 
ﺪﺷ
 
ﺥﺯﻭﺩ
.
ﻩﺮﻬﻣ
 
ﻱﻭﺭ
 
ﻱﺮﻴﺛﺄﺗ
 
ﻥﺎﻨﭼ
 
ﺩﻼﺟ
 
ﮒﺮﻣﻢﺳﺎﻘﻟﺍﻮﺑﺍ
 
ﺪﻧﻮﺧﺁ 
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺷﺍﺬﮔ 
 
ﻢﻳﮊﺭ
 
ﻪﺠﻨﻜﺷ
 
ﻭ
 
ﺏﻮﻛﺮﺳ
 
ﻱﺎﻫﻲﻠﻋﺰﺧ
)
ﻥﺎﺒﻬﮕﻧ 
 
ﻱﺍﺭﻮﺷ
 
ﻱﺎﻬﻘﻓ
 
ﻭ
 
ﻉﺎﺠﺗﺭﺍ
 
ﺮﺑﺎﻛﺍ
 
ﺯﺍ
(
ﻪﺑ 
 
ﻚﻳﺩﺰﻧ ﺭﺩ
 
ﺩﻮﺧ
 
ﺯﺍ
 
ﻲﻛﺎﻨﻟﻮﻫ
 
ﺮﻳﻮﺼﺗ
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﻝﺎﺳ
 
ﻚﻳﻪﻣﺎﻧﺯﻭﺭ
 
ﻭ
 
ﺪﻳﺩ
 
ﻪﻨﻳﺁ ﺪﻨﺘﺷﻮﻧ 
 
ﺎﻫ
:»
ﺖﻳﺁ ﻪﺑ 
 
ﻩﺭﺎﺷﺍ
 
ﺎﺑ 
 
ﻲﻠﻋﺰﺧ
 
ﷲﺍﻩﺭﺎﻨﻛ 
 
ﺮﻜﻓ
 
ﺭﺩ
 
ﻪﻛ 
 
ﻦﻳﺍﻥﺎﺒﻬﮕﻧ 
 
ﻱﺍﺭﻮﺷ
 
ﺯﺍ
 
ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻳﺭﺍﺩ
 
ﺭﺍﺮﻗ
 
ﺖﺴﻴﻟ
 
ﺭﺩ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﺯﺍ
 
ﺲﭘ 
 
ﻱﺩﺰﻳ
 
ﻱﺎﻗﺁ 
 
ﻭ
 
ﻦﻣ
 
ﺖﻔﮔ 
 
،ﺖﺳﺍ
«) .
ﺯﻭﺭ
 
ﺭﺩ
 
ﻡﻼﺳ
 
ﻪﻣﺎﻧﺯﻭﺭ
17
ﺩﺍﺩﺮﺧ
78
(
 1
 
ﺩﻮﺑ 
 
ﺵﻭﺮﻓ
 
ﻡﺰﻴﻫ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﺭﺪﭘ 
.
ﻭﺍﺪﻌﺑ 
 
ﻭ
 
ﺖﺷﺍﺩ
 
ﻝﺎﻐﺘﺷﺍ
 
ﻲﺷﻭﺮﻓ
 
ﻡﺰﻴﻫ
 
ﻪﺑ 
 
ﺭﺪﭘ 
 
ﺎﺑ 
 
ﻲﺗﺪﻣ
»
ﻪﺑ 
 
ﻱﺮﻔﻌﺟ
 
ﺭﺍﺯﺎﺑ 
 
ﺭﺩﻝﺎﻤﺘﺳﺩﻱﺮﺳﻭﺭ
 
ﻭ
 
ﻲﺷﻭﺮﻓﻲﺷﻭﺮﻓ
«
ﺪﺷ
 
ﻝﻮﻐﺸﻣ
)
ﻱﺯﺎﺴﻫﺎﮔﺁ 
 
ﺖﻳﺎﺳ
 
ﺭﺩ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﻪﻣﺎﻨﻴﮔﺪﻧﺯ
 
ﺯﺍ
 
ﻞﻘﻧ 
.(
ﻪﻘﺒﻃ
 
ﺭﺩ
 
ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ
 
ﻅﺎﺤﻟ
 
ﻪﺑ 
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻﻲﻣ
 
ﺭﺍﺮﻗ
 
ﻲﺘﻨﺳ
 
ﻱﺯﺍﻭﮊﺭﻮﺑ 
 
ﻦﻴﺋﺎﭘ 
 
ﺭﺎﺸﻗﺍ
 
ﻱﺪﻨﺑ ﺖﻓﺮﮔ 
.
ﻅﺎﺤﻟ
 
ﻪﺑ 
 
ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻧ 
 
ﻚﻳﮊﻮﻟﻮﺋﺪﻳﺍ
 
ﻭ
 
ﻲﮕﻨﻫﺮﻓﻱﺍﺭﺍﺩ
 
ﻩﺎﮕﭽﻴﻫ
 
ﺶﻳﺎﻬﻴﮕﻟﺎﭙﻤﻫ
 
ﻭ
 
ﻭﺍ
 
،ﻲﺒﻫﺬﻣ
 
ﺩﺍﺪﺷ
 
ﻭ
 
ﻅﻼﻏ
 
ﻱﻭﺎﻋﺩ
 
ﻢﻏﺭ
 
ﻪﺑ 
 
ﺰﻴ ﺪﻨﺷﺎﺑ 
 
ﻢﻫ
 
ﺪﻨﺘﺴﻧﺍﻮﺗ
 
ﻲﻤﻧ 
 
ﻭ
 
؛ﺪﻧﺩﻮﺒﻧ 
 
ﻥﻭﺪﻣ
 
ﻭ
 
ﻢﺠﺴﻨﻣ
 
ﻱﮊﻮﻟﻮﺋﺪﻳﺍ
 
ﻚﻳ
.
ﻥﺎﺘﺳﺮﻴﺑﺩ
 
ﻢﺘﺸﻫ
 
ﺱﻼﻛ 
 
ﺎﺗ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻﻪﻣﺎﻨﻴﮔﺪﻧﺯ
 
ﻉﺍﻮﻧﺍ
 
ﺭﺩ
 
ﻪﻛ 
 
ﻪﭼ
 
ﻥﺁﺮﺑ 
 
ﺎﻨﺑ 
 
ﻭ
 
ﺪﻧﺍﻮﺧ
 
ﺱﺭﺩﻩﺪﻣﺁ 
 
ﻭﺍ
 
ﻱﺎﻫﺕﺭﻮﺻ
 
ﻪﺑ 
 
ﻝﺰﻨﻣ
 
ﺭﺩ
 
ﺍﺭ
 
ﺱﺭﺩ
 
ﺖﺳﺍ
»
 ﻳﺪﻗ
 
ﻡﻮﻠﻋ
 
ﻱﺮﻴﮔﺍﺮﻓﻪﻤ ﺩﺍﺩ
 
ﻪﻣﺍﺩﺍ
«
ﻭ
»
ﺖﻓﺮﮔﺍﺮﻓ
 
ﻪﻳﺎﻔﻛ 
 
ﺪﺣ
 
ﺭﺩ
 
ﺍﺭ
 
ﻱﻭﺯﻮﺣ
 
ﻡﻮﻠﻋ
 
ﻭ
 
ﺏﺮﻋ
 
ﺕﺎﻴﺑﺩﺍ
«.
ﻪﺠﻴﺘﻧ 
 
ﺭﺩﺩﻮﺑ 
 
ﺮﺻﺎﻌﻣ
 
ﻝﺍﻮﺣﺍ
 
ﻭ
 
ﻉﺎﺿﻭﺍ
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﻧﺎﮕﻴﺑ 
 
ﻞﻜﻟﺎﺑ 
 
ﻭ
 
ﻲﺘﻨﺳ
 
ﺕﺪﺷ
 
ﻪﺑ 
 
ﺐﻫﺬﻣ
 
ﺎﺑ 
 
ﻭﺍ
 
ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ 
.
ﺖﻓﺮﮔ 
 
ﻲﻣ
 
ﺝﻭﺍ
 
ﺯﻭﺭ
 
ﻪﺑﺯﻭﺭ
 
،ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ
 
ﻭ
 
ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ
 
،ﻪﻔﻟﺆﻣ
 
ﻭﺩ
 
ﺭﺩ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﻢﻳﮊﺭ
 
ﺎﺑ 
 
،ﺮﺸﻗ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﺽﺭﺎﻌﺗ
 .
ﺯﺍ
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﻩﺎﺷ
28
ﻪﺘﺴﻧﺍﻮﺗ
 
ﺩﺍﺩﺮﻣﺩﺮﻴﮕﺑ 
 
ﺖﺳﺩ
 
ﻪﺑ 
 
ﺍﺭ
 
ﻉﺎﺿﻭﺍ
 
ﻝﺮﺘﻨﻛ 
 
ﺩﻮﺑ 
.
ﺯﺍ
 
ﻞﻜﻟﺎﺑ 
 
ﺶﻧﺍﺮﺒﻫﺭ
 
ﻡﺍﺪﻋﺍ
 
ﺎﺑ 
 
ﻡﻼﺳﺍ
 
ﻥﺎﻴﺋﺍﺪﻓ
 
ﻥﺎﻳﺮﺟﺖﻳﺁ 
 
ﻭ
 
ﺪﺷ
 
ﻩﺪﻴﺷﺎﭘ 
 
ﻢﻫﻞﻀﻓ
 
ﺦﻴﺷ
 
ﺭﺍﺪﺛﺍﺮﻴﻣ
 
ﻥﺍﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ 
 
،ﻲﻧﺎﺷﺎﻛ 
 
ﷲﺍﻪﻤﻫ
 
ﻢﻏﺭ
 
ﻪﺑ 
 
ﺰﻴﻧ 
 
،ﻱﺭﻮﻧ 
 
ﷲﺍﻲﻠﻣ
 
ﺖﻀﻬﻧ 
 
ﺮﺒﻫﺭ
 
ﺩﺭﻮﻣ
 
ﺭﺩ
 
ﺶﻳﺎﻬﻳﺩﺮﻤﻧﺍﻮﺟﺎﻧ 
)
ﻭﺍ
 
ﻱﺍﺮﺑ 
 
ﻡﺍﺪﻋﺍ
 
ﻱﺎﺿﺎﻘﺗ
 
ﻪﻠﻤﺟ
 
ﺯﺍ
(
ﻱﺭ
 
ﻡﺪﻨﮔ 
 
ﺯﺍ
 
ﺖﺴﻧﺍﻮﺘﻧ  ﺒﺑ 
 
ﻲﻤﻬﺳﺪﺷ
 
ﻩﺪﻧﺍﺭ
 
ﺖﻣﻮﻜﺣ
 
ﺯﺍ
 
ﻭ
 
ﺩﺮ 
.
ﻲﻧﺍﻮﺟ
 
ﻪﻛ 
 
ﺩﻮﺑ 
 
ﻲﻠﺴﻧ 
 
ﺯﺍ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻﺮﺘﻛﺩ
 
ﻱﺮﺒﻫﺭ
 
ﻪﺑ 
 
ﺖﻔﻧ 
 
ﻥﺪﺷ
 
ﻲﻠﻣ
 
ﺖﻀﻬﻧ 
 
ﻱﺮﻴﮕﺟﻭﺍ
 
ﺎﺑ 
 
ﻑﺩﺎﺼﻣ
 
ﻥﺎﺷﺩﻮﺑ 
 
ﻕﺪﺼﻣ
 
ﺪﻤﺤﻣ
.
ﻱﺎﻨﺷﺁ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻭﺍ
 
ﻲﻧﺎﮔﺪﻧﺯ
 
ﺡﺮﺷ
 
ﺭﺩ
 
ﺪﻨﭼﺮﻫﻭ
 
ﻡﻼﺳﺍ
 
ﻥﺎﻴﻳﺍﺪﻓ
 
ﻥﺎﻳﺮﺟ
 
ﻭ
 
ﻱﻮﻔﺻ
 
ﺏﺍﻮﻧ 
 
ﺎﺑ 
 
ﺵﺍﻲﻣ
 
ﻩﺭﺎﺷﺍ
 
ﻲﻧﺎﺷﺎﻛ 
 
ﷲﺍ
 
ﺖﻳﺁ 
 
ﺎﻳﻩﺪﻳﺩ
 
ﺎﻣ
 
ﻪﻛ 
 
ﻱﺩﺎﻨﺳﺍ
 
ﺭﺩ
 
ﻲﻟﻭ
 
ﺩﻮﺷ ﻫ
 
ﻢﻳﺍﭻﻴ ﻪﻧﻮﮔ ﻩﺭﺎﺷﺍﻲﺳﺎﻴﺳ
 
ﻱﺎﻬﺘﻴﻟﺎﻌﻓ
 
ﻪﺑ 
 
ﻲﻳﻩﺪﺸﻧ 
 
ﺖﻔﻧ 
 
ﻥﺪﺷ
 
ﻲﻠﻣ
 
ﻡﺎﻳﺍ
 
ﺭﺩ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻﺖﺳﺍ
.
ﺭﺩ
 
ﻭﺍ
 
ﻥﺪﺷ
 
ﻪﺘﺸﻛ 
 
ﺯﺍ
 
ﺲﭘ 
 
،ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﮒﺭﺰﺑ 
 
ﺪﻧﺯﺮﻓ
 
،ﻦﻴﺴﺣﺎﻨﺴﻳﺍ
 
ﻱﺭﺍﺰﮔﺮﺒﺧ
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ
)
1
ﺭﻮﻳﺮﻬﺷ
86
(
ﻪﺘﻔﮔ ﺖﺳﺍ
:»
ﺕﺍﺯﺭﺎﺒﻣ
 
ﺎﺑ 
 
ﻑﺩﺎﺼﻣ
 
ﻥﺎﺸﻳﺍ
 
ﻲﻛﺩﻮﻛ 
 
ﻥﺍﺭﻭﺩﺖﻳﺁ 
 
ﻡﻮﺣﺮﻣﺩﻮﺑ 
 
ﻱﻮﻔﺻ
 
ﺏﺍﻮﻧ 
 
ﻭ
 
ﻲﻧﺎﺷﺎﻛ 
 
ﷲﺍ
.
ﻝﺎﺳ
 
ﺩﻭﺪﺣ
1340
ﺪﻧﺪﺷ
 
ﺎﻨﺷﺁ 
 
ﻡﺎﻣﺍ
 
ﺕﺮﻀﺣ
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﻛ 
 
ﺩﻮﺑ 
«.
ﻪﻛ 
 
ﻲﺗﻻﻮﺤﺗ
 
ﺪﻨﻳﺁﺮﺑ ﻝﺎﺳ
 
ﺯﺍ
1339
ﻝﺎﺳ
 
ﺭﺩ
 
ﺩﻮﺑ 
 
ﻩﺪﺷ
 
ﻉﻭﺮﺷ
 
1342
ﺎﺑ 
 
ﺍﺭ
 
ﺵﺩﻮﺧ
 »
ﺪﻴﻔﺳ
 
ﺏﻼﻘﻧﺍ
«
ﻩﺎﺷﺩﺍﺩ
 
ﻥﺎﺸﻧ 
.
ﻪﺑ 
 
ﺖﺳﺩ
 
ﺩﻮﺧ
 
ﻩﺎﺷ
»
ﺕﺎﺣﻼﺻﺍ
«
ﺪﺷ
 
ﻪﺟﺍﻮﻣ
 
ﻡﺩﺮﻣ
 
ﻡﻮﻤﻋ
 
ﺪﻳﺪﺷ
 
ﺶﻨﻛﺍﻭ
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﻛ 
 
ﺩﺯ
 
ﻱ
.
ﻪﻠﻤﺟ
 
ﺯﺍﻦﻳﺍﻲﻳﺎﻬﻴﺒﻫﺬﻣ
 
ﻥﺎﻔﻟﺎﺨﻣ
)
 ﺑ 
 
ﺎﺗ
 
ﻪﺘﻓﺮﮔ 
 
ﻲﻨﻴﻤﺧ
 
ﺪﻨﻧﺎﻣ
 
ﻲﻳﺎﻫﺪﻧﻮﺧﺁ 
 
ﺯﺍﷲﺍ
 
ﺖﻳﺁ 
 
ﻭ
 
ﻡﻼﺳﺍ
 
ﻥﺎﻴﻳﺍﺪﻓ
 
ﻥﺍﺭﺍﺪﻓﺮﻃ
 
ﻱﺎﻳﺎﻘ ﻲﻧﺎﺷﺎﻛ 
(
ﻪﻛ 
 
ﺪﻧﺩﻮﺑ ﺪﻧﺩﺮﻛ 
 
ﻲﻣ
 
ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﺕﺎﺣﻼﺻﺍ
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﻧﺎﻌﺠﺗﺮﻣ
 
ﻲﻌﺿﻮﻣ
 
ﺯﺍ
.
ﺩﻮﺑ 
 
ﻪﺿﺭﺎﻌﻣ
 
ﺭﺩ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﻢﻳﮊﺭ
 
ﺎﺑ 
 
ﻞﻴﻟﺩ
 
ﻭﺩ
 
ﻪﺑ 
 
ﺮﺸﻗ
 
ﻦﻳﺍ
.
ﻲﮕﺘﺴﺑﺍﻭ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﻩﺪﻨﻳﺁ 
 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ
 
ﻲﺳﺎﻴﺳ
 
ﻱﻮﺳ
 
ﻭ
 
ﺖﻤﺳﺩﻮﺑ 
 
ﻱﺭﻭﺩﺍﺮﭙﻤﻛ 
 
ﺍﻭﮊﺭﻮﺑ 
 
ﻡﺎﻈﻧ 
 
ﻚﻳ
 
ﺕﺭﻮﺻ
 
ﻪﺑ 
 
ﺮﺘﺸﻴﺑ 
.
ﺎﺒﺟﻻﺎﺑ 
 
ﻪﺠﻴﺘﻧ 
 
ﺭﺩﺔﺘﺴﺑﺍﻭ
 
ﺎﻧ 
 
ﻭ
 
ﻚﭼﻮﻛﺭﺎﺸﻗﺍ
 
ﺭﻲﻣ
 
ﺭﺍﺮﻗ
 
ﻲﺨﻳﺭﺎﺗ
 
ﻲﻤﺘﺳ
 
ﻭ
 
ﻢﻠﻇ
 
ﺖﺤﺗ
 
ﻱﺯﺍﻭﮊﺭﻮﺑ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ 
.
ﻢﻀﻫ
 
ﺎﻳ
 
ﻭ
 
ﻞﻣﺎﻛ 
 
ﻱﺩﻮﺑﺎﻧ 
 
،ﺭﺎﺸﻗﺍ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﻡﻮﺘﺤﻣ
 
ﻩﺪﻨﻳﺁ ﺩﻮﺑ 
 
ﻪﺘﺴﺑﺍﻭ
 
ﻉﻮﻧ 
 
ﻱﺯﺍﻭﮊﺭﻮﺑ 
 
ﺭﺩ
 
ﻥﺪﺷ
.
ﻲﻣ
 
ﻪﻛ 
 
ﻱﺪﻳﺪﺟ
 
ﺔﻘﺒﻃ
 
ﺩﺎﺠﻳﺍ
 
ﺭﺩ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﺮﺑ 
 
ﻩﻭﻼﻋﺩﻮﺧ
 
ﻱﺍﺮﺑ 
 
ﺖﺳﺍﻮﺧﺖﺷﺍﺩ
 
ﺩﻮﺧ
 
ﺹﺎﺧ
 
ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ
 
ﻪﺑ 
 
ﺯﺎﻴﻧ 
 
،ﺪﺷﺍﺮﺘﺑ 
.
ﻚﻳ
 
ﺮﻈﻧ 
 
ﻦﻳﺍ
 
ﺯﺍﻪﻴﻠﻛ 
 
ﺯﺍ
 
ﺍﺭ
 
ﻩﺎﺷ
 
ﺰﻴﻧ 
 
ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ
 
ﻖﻴﻤﻋ
 
ﺩﺎﻀﺗﺭﺎﺸﻗﺍﻲﻣ
 
ﺍﺪﺟ
 
ﻪﻌﻣﺎﺟﺩﺮﻛ 
.
ﻩﺪﻴﭽﻴﭘ 
 
ﺭﺎﻴﺴﺑ 
 
ﺕﺎﺿﺭﺎﻌﺗ
 
ﻪﺑ 
 
ﺩﺎﻀﺗ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﻲﺒﻫﺬﻣ
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﺭﺩﻲﻣ
 
ﺮﺠﻨﻣ
 
ﻲﻳﺪﺷ
.
 2
 
 
ﻱﺎﻳﺎﻀﻗ
 
ﻲﻨﻴﻤﺧ
 
ﻥﺪﻣﺁ 
 
ﻥﺍﺪﻴﻣ
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﺑ 
15
ﺩﺍﺩﺮﺧ
1342
ﺖﺴﻴﻧ 
 
ﺎﻣ
 
ﺚﺤﺒﻣ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﺭﺎﻛ 
 
ﻥﺁ 
 
ﻲﺳﺭﺮﺑ 
 
ﻪﻛ 
 
؛ﺪﻣﺁ 
 
ﺶﻴﭘ 
 .
ﻥﺁ 
 
ﺎﺗ
 
ﺎﻣﺍﻲﻣ
 
ﻁﻮﺑﺮﻣ
 
ﺎﻣ
 
ﺚﺤﺑ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﻛ 
 
ﺎﺟﺩ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
،ﺩﻮﺷﺎﻨﺷﺁ 
 
ﻲﻨﻴﻤﺧ
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺳﺍ
 
ﻲﺛﺩﺍﻮﺣ
 
ﻥﺎﻨﭼ
 
ﻥﺍﺭﻮﻛ 
 
ﺭﺖﻓﺮﮔ 
 
ﺭﺍﺮﻗ
 
ﻭﺍ
 
ﻥﺍﺪﻳﺮﻣ
 
ﻚﻠﺳ
 
ﺭﺩ
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻥﺁ 
 
ﺯﺍ
 
ﻭ
 
ﺪﺷ
. 
ﺰﻴﻧ 
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
،ﻡﻼﺳﺍ
 
ﻥﺎﻴﺋﺍﺪﻓ
 
ﻩﺍﺭ
 
ﻥﺎﮔﺪﻨﻫﺩ
 
ﻪﻣﺍﺩﺍ
 
ﻂﺳﻮﺗ
 
،ﻩﺎﺷ
 
ﺮﻳﺯﻭ
 
ﺖﺴﺨﻧ 
 
،ﺭﻮﺼﻨﻣ
 
ﻲﻠﻌﻨﺴﺣ
 
ﺭﻭﺮﺗ
 
ﺯﺍ
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻭ
 
ﺮﻴﮕﺘﺳﺩ
18
ﻲﻣ
 
ﻡﻮﻜﺤﻣ
 
ﻥﺍﺪﻧﺯ
 
ﻩﺎﻣﺩﻮﺷ
.
ﻒﻠﺘﺨﻣ
 
ﻱﺎﻬﻟﺎﺳ
 
ﺭﺩ
 
ﺭﺎﺑ 
 
ﺪﻨﭼ
 
ﻭﺍ
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻦﻳﺍ
 
ﺯﺍﻙﺍﻭﺎﺳ
 
ﻂﺳﻮﺗ
 
ﻲﻣ
 
ﻥﺍﺪﻧﺯ
 
ﻪﺑ 
 
ﻭ
 
ﻩﺪﺷ
 
ﺮﻴﮕﺘﺳﺩﺪﺘﻓﺍ
.
ﻱﺎﻬﻟﺎﺳ
 
ﻥﺍﺪﻧﺯ
 
ﺭﺩ
50
ﺭﺩ
 
ﻦﻳﺪﻫﺎﺠﻣ
 
ﻥﺎﻳﺮﺟ
 
ﺎﺑ 
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺳﺍ
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻲﻣ
 
ﺎﻨﺷﺁ 
 
ﻥﺍﺪﻧﺯﺩﻮﺷ
.
ﻱﺮﻜﻓ
 
ﻉﺎﺠﺗﺭﺍ
 
ﺖﻈﻠﻏ
 
ﻭ
 
ﻥﺩﻮﺑ 
 
ﻲﺘﻨﺳ
 
ﻅﺎﺤﻟ
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﻛ 
 
ﻭﺍﺰﻴﻧ 
 
ﺩﻮﺧ
 
ﻥﺎﻨﮕﻤﻫ
 
ﻦﻴﺑ 
 
ﻲﺘﺣ
 
ﺵﺍﻪﻛ 
 
ﺩﻮﺑ 
 
ﻲﻧﺎﺴﻛ 
 
ﻪﻠﻤﺟ
 
ﺯﺍ
 
ﺩﻮﺑ 
 
ﻩﺮﻬﺷﻦﻳﺪﻫﺎﺠﻣ
 
ﺎﺑ 
 
ﻲﻨﻤﺷﺩ
 
ﻪﺑ 
 
ﻥﺍﺪﻧﺯ
 
ﻥﺎﻤﻫ
 
ﺯﺍﻲﻣﺮﺑ ﺩﺰﻴﺧ
.
ﺯﺍ
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﺕﻭﺍﺪﻋ
 
ﻦﻳﺍﻝﺎﺳ
 
ﻲﺘﺴﻴﻧﻮﺗﺭﻮﭘﺍ
 
ﻥﺎﻳﺮﺟ
54
ﻲﻣ
 
ﻱﺪﻳﺪﺟ
 
ﺩﺎﻌﺑﺍ
 
ﻭ
 
ﺝﻭﺍ
 
،ﻦﻳﺪﻫﺎﺠﻣ
 
ﺕﻼﻴﻜﺸﺗ
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﺑﺮﺿ
 
ﻭ
 
ﺩﺮﻴﮔ 
.
ﻭ
 
ﻦﻳﺮﻳﺩ
 
ﺭﺎﻳﻪﺘﻔﮔ 
 
،ﻱﺩﻻﻭﺍ
 
ﺮﮕﺴﻋ
 
ﷲﺍ
 
ﺐﻴﺒﺣ
 
،ﻭﺍ
 
ﺕﻮﺴﻜﺸﻴﭘ ﺖﺳﺍ
:»
ﺕﻮﻏﺎﻃ
 
ﻥﺍﺪﻧﺯ
 
ﺭﺩﺍﺭ
 
ﻕﺎﻔﻧ 
 
ﻥﺎﻳﺮﺟ
 
ﻪﻛ 
 
ﻲﺴﻛ 
 
ﻦﻴﻟﻭﺍﺩﻮﺑ 
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﺪﻴﻬﺷ
 
ﺖﺧﺎﻨﺷ
«.
ﺎﺳ
 
ﻥﺁ 
 
ﺭﺩ
 
ﻪﻛ 
 
،ﻱﻮﺟﺭ
 
ﺩﻮﻌﺴﻣ
 
ﻭﻩﺯﺭﺎﺒﻣ
 
ﺭﺩ
 
ﻩﮋﻳﻭ
 
ﻪﺑ 
 
،ﺍﺭ
 
ﻦﻳﺪﻫﺎﺠﻣ
 
ﻱﺮﺒﻫﺭ
 
ﺎﻬﻟ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﻱﺎﻬﻤﺸﭼ
 
ﺭﺩ
 
ﺖﺷﺍﺩ
 
ﻩﺪﻬﻋ
 
ﻪﺑ 
 
،ﺎﻤﻧ 
 
ﭗﭼ
 
ﻱﺎﻬﺘﺴﻴﻧﻮﺗﺭﻮﭘﺍ
 
ﺎﺑ 
»
ﻢﺠﻠﻣ
 
ﻦﺑﺍ
 
ﻚﻳ
«
ﻲﻣﺍﺭ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﻭ
 
ﺪﺑﺎﻳﻲﻣ
 
ﻮﮔﺯﺎﺑ 
 
ﺮﻴﺳﺍ
 
ﻥﺍﺪﻫﺎﺠﻣ
 
ﺮﻳﺎﺳ
 
ﻪﺑ 
 
ًﺍﺭﺮﻜﻣﻪﻛﺪﻨﻛ 
:»
ﺮﺑ 
 
ﻢﻫ
 
ﺎﻫﺪﻧﻮﺧﺁ 
 
ﻦﻴﻤﻫ
 
ﺎﻬﺘﺴﻴﻧﻮﺗﺭﻮﭘﺍ
 
ﺔﺑﺮﺿ
 
ﺯﺍ
 
ﺪﻌﺑ ﺎﻣ
 
ﺮﺳ ﻣ
 
ﺓﺯﺭﺎﺒﻣ
 
ﻥﺩﻮﺑ 
 
ﻡﺍﺮﺣ
 
ﻱﺍﻮﺘﻓ
 
ﻭ
 
ﺪﻨﺘﺨﻳﺭﻱﺪﻫﺎﺠﻣ
 
ﭻﻴﻫ
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﻧﺩﺍﺩ
 
ﺍﺭ
 
ﺎﻬﺘﺴﻴﺴﻛﺭﺎﻣ
 
ﻥﺩﻮﺑ 
 
ﺲﺠﻧ 
 
ﻱﺍﻮﺘﻓ
 
ﻭ
 
ﻪﻧﺎﺤﻠﺴ ﻡﻼﺳ
 
ﺎﻬﻧﺁ 
 
ﺎﺑ 
 
ﺪﻧﺍﻮﺘﻧ 
 
ﻲﺘﺣﻭﻪﻛ 
 
ﻢﻴﺘﻔﮔ 
 
ﺎﻣ
 
ﻭ
 
ﺪﻨﻛ 
 
ﻚﻴﻠﻋﻱﺩﻻﻭﺍﺮﮕﺴﻋ
 
ﻭ
 
ﺖﺳﺍ
 
ﻢﻴﻠﺴﺗ
 
ﻭ
 
ﮓﻨﻧ 
 
ﻱﺍﻮﺘﻓ
 
،ﺎﻫﺍﻮﺘﻓ
 
ﻦﻳﺍﺱﺎﭙﺳ
 
ﻭ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﻭﺵﺭﺍﺰﮔ 
 
ﻦﻳﻭﺍ
 
ﻥﻻﻮﺌﺴﻣ
 
ﻪﺑ 
 
ﻥﺎﺸﻴﻜﻟﺎﭙﻤﻫ
 
ﻱﺎﻫﺪﻧﻮﺧﺁ 
 
ﺎﺑ 
 
ًﺎﻨﻴﻋ
 
ﺍﺭ
 
ﻦﻳﺍ
 
ﻥﺎﻣﺯ
 
ﻥﺁ 
 
ﻥﺎﻳﻮﮔ ﺪﻧﺩﺮﻛ 
.
 ﺑ 
 
ﻲﺧﺮﺑ ﻪﭼ
 
ﺮﻫ
 
ﻢﻫ
 
ﺮﺧﺁ 
 
ﺯﻭﺭ
 
ﺎﺗ
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺴﻫ
 
ﻥﺎﺷﺩﺎﻳ
 
ﻥﺍﺭﺩﺍﺮ ﻲﻣ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﻦﻳﺍﻪﺑ 
 
ﺖﺳﺍﻮﺧﻪﻛ 
 
ﻢﻫ
 
ﺮﻫﺎﻇﻡﻼﺳ
 
ﺎﻣ
 
ﺎﺑ 
 
ﻩﺪﺷﻭﻲﻤﻧ 
 
ﺏﺍﻮﺟ
 
ﻦﻣ
 
،ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﻪﺘﺷﺍﺩ
 
ﻲﻠﭘ 
 
ﻭ
 
،ﺪﻨﻜﺑ 
 
ﻲﻜﻴﻠﻋﻲﻣ
 
ﻭ
 
ﻡﺩﺍﺩﻦﺑﺍ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﻪﻛ 
 
ﻢﺘﻔﮔ ﺖﺳﺍ
 
ﻢﺠﻠﻣ
.
ﻚﻳﻥﺎﺑﺯ
 
ﺎﺑ 
 
ﻲﻧﺎﺠﻨﺴﻓﺭ
 
،ﺕﺎﻗﻼﻣ
 
ﻕﺎﺗﺍ
 
ﺭﺩ
 
ﻢﻫ
 
ﺯﻭﺭﻡﺩﺮﻛ 
 
ﺖﺸﭘ 
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﻣﺁ 
 
ﻢﻏﺍﺮﺳ
 
ﻪﺑ 
 
ﻡﺮﻧ 
 
ﻭ
 
ﻡﺮﮔ 
 
ﻱﺯﺎﺑ 
«)
 ﻣﺩﻮﻌﺴ 
 
ﺖﺷﺍﺪﮔﺭﺰﺑ 
 
ﻢﺳﺍﺮﻣ
 
ﻱﻮﺟﺭ
4
ﺩﺍﺩﺮﺧ
1373
.(
ﻩﺩﻮﺑ 
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﺎﺑ 
 
ﻚﻳﺩﺰﻧ 
 
ﺯﺍ
 
ﻥﺍﺪﻧﺯ
 
ﺭﺩ
 
ﻪﻛ 
 
ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ
 
ﻱﺭﺎﻴﺴﺑ 
 
ﻲﻣ
 
ﻖﻳﺪﺼﺗ
 
ﺪﻧﺍﺎﺑ 
 
،ﻝﺎﮕﺳﺪﺑ 
 
ﻥﺁ 
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﻨﻨﻛ 
 
ﺕﺎﺒﺳﺎﻨﻣ
 
ﻭ
 
ﻂﺑﺍﻭﺭﺮﺑ 
 
ﻡﻮﺷ
 
ﻲﻓﻮﺑ 
 
ﻥﻮﭼ
 
،ﻩﺪﻨﻨﻛ 
 
ﺰﺌﻤﺸﻣ
 
ﻲﻤﺴﻴﻨﭙﻣﻮﻟ
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﺘﺨﻴﻣﺁ 
 
ﻭ
 
،ﻪﻨﻴﻛ 
 
ﻭ
 
ﻩﺪﻘﻋ
 
ﺯﺍ
 
ﻮﻠﻤﻣ
 
ﻲﺗﺎﻴﻘﻠﺧﻲﻣ
 
ﻲﻨﻴﮕﻨﺳ
 
ﻥﺎﻴﻧﺍﺪﻧﺯﺩﺮﻛ 
.
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﺎﻣﺍﻲﻣ
 
ﺞﻧﺭ
 
،ﻩﺪﻘﻋ
 
ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
 
ﻚﻳ
 
ﺯﺍ
 
ﺮﺘﺸﻴﺑ 
 
ﻱﺰﻴﭼ
 
ﺯﺍ
 
ﺩﺮﺑ 
.
ﻚﺸﺧ
 
ﻭﺍﻊﺠﺗﺮﻣ
 
ﻭ
 
ﺩﺍﻮﺴﻴﺑ 
 
ﺩﻮﺑ 
 
ﻲﺸﻳﺪﻧﺍﻩﺪﻘﻋ
 
ﺎﺑ 
 
ﻲﺘﻗﻭ
 
ﻪﻛ ﻲﺨﻳﺭﺎﺗ
 
ﻱﺎﻫﻲﻣ
 
ﻩﺮﮔ 
 
ﺵﺍﻲﻣ
 
ﻱﺩﻮﺟﻮﻣ
 
ﻪﺑ 
 
ﻞﻳﺪﺒﺗ
 
ﺩﺭﻮﺧﻪﺑ 
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﺷﻑﺍﺮﺘﻋﺍ
»
ﻩﺩﺍﺯﺎﻗﺁ 
«
ﺵﺍ
:»
ﺪﻨﺘﺷﺍﺩ
 
ﺍﺭﺪﺻﻼﻣ
 
ﻡﻮﺣﺮﻣ
 
ﺕﺍﺮﻈﻧ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺍﺭ
 
ﻲﻳﺎﻫﺩﺍﺮﻳﺍ
 
ﺕﺎﻗﻭﺍ
 
ﻲﻫﺎﮔ 
 
ﻲﺘﺣ
«.
ﻪﻨﻴﻛ ﺎﺑ 
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
 
ﻲﻳﻮﺟ
»
ﺮﮔﺩﻥﺎﺸﻳﺪﻧﺍ
«
ﻝﺎﺳ
 
ﺏﻼﻘﻧﺍ
 
ﻱﺯﻭﺮﻴﭘ 
 
ﺯﺍ
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﻦﻳﺪﻫﺎﺠﻣ
 
ﺎﺑ 
 
ﻩﮋﻳﻭ
 
ﻪﺑ 
57
ﻲﻣ
 
ﺯﺭﺎﺑ 
 
ﺩﻮﺷ
.
ﻝﺎﺳ
 
ﺭﺩ
 
ﻱﺩﺭﻮﺟﻻ
56
ﻲﻣ
 
ﺩﺍﺯﺁ 
 
ﻥﺍﺪﻧﺯ
 
ﺯﺍ
 
ﻪﺘﻴﻤﻛ 
 
ﺖﻳﻮﻀﻋ
 
ﻪﺑ 
 
ﻲﻣﺩﺮﻣ
 
ﺕﺍﺮﻫﺎﻈﺗ
 
ﻱﺮﻴﮔ 
 
ﺝﻭﺍ
 
ﺎﺑ 
 
ﻭ
 
ﺩﻮﺷﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍﻲﻣ
 
ﺭﺩ
 
ﻲﻨﻴﻤﺧ
 
ﺯﺍﺪﻳﺁ 
.
ﻪﺘﻴﻤﻛ ﻪﻔﻄﻧ 
 
ﻊﻗﺍﻭ
 
ﺭﺩ
 
ﻪﻛ 
 
ﻲﻳﺖﺷﺍﺩ
 
ﺩﻮﺧ
 
ﺭﺩ
 
ﺍﺭ
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﻱﺎﻬﻟﺎﺳ
 
ﺖﻴﻤﻛﺎﺣ
 
ﻲﻠﺻﺍ
.
 3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->