Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dao Dong Co-song Co 2010- Bui Gia Noi

Dao Dong Co-song Co 2010- Bui Gia Noi

Ratings:
(0)
|Views: 76|Likes:
Published by ktoanlba

More info:

Published by: ktoanlba on Mar 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2010

pdf

text

original

 
 r ruu n n g gt t â â m mB B D D H  H &&L L
 Đ Đ
 H  H  H Ù Ù  N  N GG
Ư Ư Ơ Ơ 
 N  N GGGG::B BùùiiGGii a a N 
ii 
:
 
00998822..660022..660022
 
TrangTrangTrangTrang
3333
 
DAO ÑOÄNGDAO ÑOÄNGDAO ÑOÄNGDAO ÑOÄNG CCCC
Ơ 
H
C
– SOÙNG CÔ HOÏCSOÙNG CÔ HOÏCSOÙNG CÔ HOÏCSOÙNG CÔ HOÏC
CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG TRONG PHÖÔNG TRÌNH DAO ÑOÄNGCAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG TRONG PHÖÔNG TRÌNH DAO ÑOÄNGCAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG TRONG PHÖÔNG TRÌNH DAO ÑOÄNG CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG TRONG PHÖÔNG TRÌNH DAO ÑOÄNG
I) DAO ÑOÄNGI) DAO ÑOÄNGI) DAO ÑOÄNG I) DAO ÑOÄNG – DAO ÑOÄNG TUAÀN HOAØN: DAO ÑOÄNG TUAÀN HOAØN:DAO ÑOÄNG TUAÀN HOAØN: DAO ÑOÄNG TUAÀN HOAØN:
 
1) Dao ñoäng1) Dao ñoäng1) Dao ñoäng1) Dao ñoäng
:: Laønhöõ ng chuyeå n ñoä ng coù giôù i haïn trong khoâ ng gian, laë  p ñi laë  p laïi nhieà u laà n quanh moä t vò trí caâ n baè ng.
+)+)+)+)
Vò trí caâ n baè ng laøvò trí töïnhieâ n cuû a vaät khi chöa dao ñoä ng.
2) Dao ñoäng tuaàn hoaøn 2) Dao ñoäng tuaàn hoaøn2) Dao ñoäng tuaàn hoaøn 2) Dao ñoäng tuaàn hoaøn: :::
Laødao ñoä ng maøtraïng thaù i chuyeå n ñoä ng cuû a vaä t laë  p laïi nhö cuõ sau nhöõ ng khoaû ng thôøi gian  baè ng nhau 
.+)+)+)+)
Traïng thaù 
 
chuyeån ñoä ng bao goàm li ñoä , vaä n toá  c, gia toá  c caû veà höôù ng vaøñoä lôù n.
II) DAO ÑOÄNG ÑIEÀU HOØA:II) DAO ÑOÄNG ÑIEÀU HOØA:II) DAO ÑOÄNG ÑIEÀU HOØA: II) DAO ÑOÄNG ÑIEÀU HOØA: 1111
 ) Dao ñoä ng ñieà u hoaølaømoä t dao ñoä ng ñöôïc moâ taû theo ñònh luaä t hình sin (hoaë c cosin), phöông tr 
 
ình coù daïng 
:
 
x = Asin (x = Asin (x = Asin (x = Asin (
ωωωω
t +t +t +t +
ϕϕϕϕ
)))) hoaëc x = Acos (x = Acos (x = Acos (x = Acos (
ωωωω
t +t +t +t +
ϕϕϕϕ
))))
 Đồ
th
 ị 
c
 a dao
độ
 ng
đ 
i
ề 
u hòa là m
 t
đườ 
 ng sin (hình v
ẽ 
 )
:
Trong ñoùTrong ñoùTrong ñoùTrong ñoù::::xxxx: t
a
ñoä (hay v
trí )
c
a v
t
.Acos (Acos (Acos (Acos (
ωωωω
t +t +t +t +
ϕϕϕϕ
)))): laøli ñoä(ñoäleäch cuûa vaät so vôùi vò trí caân baèng) AAAA: Bieân ñoädao ñoäng, laøli ñoäïc ñaïi,
luôn là h
ng s
d
ươ 
ng
ωωωω
: Taàn soá goùc (ño baèng rad/s),
luôn là h
ng s
d
ươ 
ng
 ((((
ωωωω
t +t +t +t +
ϕϕϕϕ
)))): Pha dao ñoäng (ño baèng rad), cho pheùp ta xaùc ñònh traïng thaùi dao ñoäng cuûa vaät taïi thôøi ñieåm t.
ϕϕϕϕ
: Pha ban ñaàu,
h
ng s
d
ươ 
ng ho
c âm ph
thu
c vào cách ch
n m
c th
ờ 
i gian
đượ 
c ch
n (t = t
0
)
 2)2)2)2) Chu kì, taàn soá cuûa dao ñoäng : Chu kì, taàn soá cuûa dao ñoäng :Chu kì, taàn soá cuûa dao ñoäng : Chu kì, taàn soá cuûa dao ñoäng :
 
Chu kì T (ño baè ng giaâ  y :s ) laøkhoaû ng thôøi gian ngaé n nhaá   ngaé n nhaát ngaé n nhaá   ngaé n nhaát sau ñoù traïng thaù i dao ñoä ng laä  p laïi nhö cuõ ho 
ặ 
c
 
th 
ờ 
i gian
để 
v
t th
ự 
c hi
n m
t dao
độ
ng
.
TTTT ====
πω
=
2
(tttt laøthôøi gian vaät thöïc hieän ñöôïc N NNN dao ñoäng)
 
Taà n soá  f (ño baè ng heù c:Hz ) laøsoá  chu kì (hay soá  dao ñoä ng) vaä t thöïc hieä n trong moä 
đơ 
n v
th
ờ 
i gian (th
ườ 
ng làtrong 1
 giaâ  y) : 
12
 N  f t
ω π 
= = =
 3) Vaän Toác vaøgia toá c trong dao ñoäng ñieàu hoaø 3) Vaän Toác vaø gia toác trong dao ñoäng ñieàu hoaø3) Vaän Toác vaøgia toá c trong dao ñoäng ñieàu hoaø 3) Vaän Toác vaø gia toác trong dao ñoäng ñieàu hoaø: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaøcoù phöông trình: x = Acos(
ω
t +
ϕ
)Bieåu thöùc cuûa vaän toá c vaøgia toá c laàn löôït : v = x’ = -
ω
Asin(
ω
t +
ϕ
)
v =
ω
Acos(
ω
t +
ϕ
+
π
2 )
max
vA
ω 
=
,
khi v 
ở 
VTCB.
a = v’ = x’’ = -
ω
2
Acos(
ω
t +
ϕ
) = -
ω
2
x
a = -
ω
2
x =
ω
2
Acos(
ω
t +
ϕ
+
π
)
2max
aA
ω 
=
,
khi v 
ở 
v
trí biên
.Cho
a
max
v
max
. Tìm Chu kì T, t
n s
 
 f 
ta dùng công th
c:
 
maxmax
av
ω 
=
 
 
2maxmax
 A
va
=
 
Ta nhaän thaáy:Ta nhaän thaá y:Ta nhaän thaáy: Ta nhaän thaá y:
*)
Vaän toá c vaøgia toá c cuõng bieá n thieân ñieàu hoaøcuøng taàn soá ùi li ñoä.
*)
Vaän toá c s
ớ 
m
pha
π
 /2 so vôùi li ñoä, gia toá c ngöôïc pha vôùi li ñoä.
*)
Gia toá c tyûleä vaøtraùi daá u vôùi li ñoä.(
heä soá  tæ leä laø
ω 
) vaøluoân höôùng veàvò trí caân baèng. 4) Tính nhanh chaäm4) Tính nhanh chaäm4) Tính nhanh chaäm 4) Tính nhanh chaäm vaøchieàu vaøchieàuvaøchieàu vaøchieàu ccccuûa chuyeån ñoäng: a chuyeån ñoäng:a chuyeån ñoäng: a chuyeån ñoäng:
-- Neá  u a.v > 0 vaä t chuyeå n ñoä ng nhanh daà n, neá  u a.v < 0 vaät chuyeå n ñoä ng chaä m daàn. -- Neá  u v > 0 vaä t chuyeå n ñoäng cuøng chieà u döông, v < 0 vaät chuyeå n ñoä ng ngöôïc chieà u döông.
5) Quãng
đườ 
ng
đ
i
đượ 
c và t
c
độ
trung bình trong 1 chu kì :*)
Quãng
đườ 
ng
đ
i trong 1 chu k
luôn là 4A; trong 1/2 chu k
luôn là 2A
*)
Quãng
đườ 
ng
đ
i trong l/4 chu k
A
khi v
t xu
ấ 
t phát t 
ừ 
VTCB ho
ặ 
c v
trí biên
(t
c là
ϕ
= 0;
±
 
π
 /2;
π
)
*)
T
c
độ
trung bình trong moät chu kì (hay n
a chu kì)
:
4
 Av
=
.
*)
Th
ờ 
i gian v
t
đ
i t
VTCB ra biên ho
c t
biên v
VTCB luôn là T/4.
 
 
 r ruu n n g gt t â â m mB B D D H  H &&L L
 Đ Đ
 H  H  H Ù Ù  N  N GG
Ư Ư Ơ Ơ 
 N  N GGGG::B BùùiiGGii a a N 
ii 
:
 
00998822..660022..660022
 
TrangTrangTrangTrang
4444
 
6) Tr
ườ 
ng h
ợ 
p dao
độ
ng có ph
ươ 
ng trình
đặ
c bi
t:*)
N
ế
u ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng có d
ng:
 x = c
± 
Acos(
ω 
t +
ϕ 
) v
ớ 
i c = const thì:
- x là to
 
độ
, x
0
= Acos(
ω
t +
ϕ
) là li
độ
 
li
độ
c
c
đạ
i x
0max
= A là biên
độ
 - Biên
độ
là A, t
n s
góc là
ω
, pha ban
đầ
u
ϕ
 - To
 
độ
v
trí cân b
ng x = c, to
 
độ
v
trí biên x = c
±
A- V
n t
c v = x’ = x
0
’, gia t
c a = v’ = x” = x
0
v
max
= A.
ω
 
a
max
= A.
ω
2
- H
th
c
độ
c l
p: a = -
ω
2
x
0 
;
2220
()
v Ax
ω 
= +
 
*)
N
ế
u ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng có d
ng:
 x = c
± 
Acos
2
(
ω 
t +
ϕ 
)
ta h
b
c và suy ra:- Biên
độ
A/2, t
n s
góc 2
ω
, pha ban
đầ
u 2
ϕ
, t
a
độ
v
trí cân b
ng x = c
±
A/2; t
a
độ
biên x = c
±
A và x = c
III) CAÙC HEÄTHÖÙC KHOÂNG PHUÏTHUOÄC THÔØI GIAN: III) CAÙC HEÄTHÖÙC KHOÂNG PHUÏTHUOÄC THÔØI GIAN:III) CAÙC HEÄTHÖÙC KHOÂNG PHUÏTHUOÄC THÔØI GIAN: III) CAÙC HEÄTHÖÙC KHOÂNG PHUÏTHUOÄC THÔØI GIAN: øphöông trình dao ñoäng ta coù: x = Acos (
ω
t +
ϕ
)
cos(
ω
t +
ϕ
) = (
 x A
) (1)Vaø: v = x’ = -
ω
Asin (
ω
t +
ϕ
)
sin(
ω
t +
ϕ
) = (-
v A
ω 
) (2)Bình phöông 2 veá (1) vaø(2) vaøcoäng laïi : sin
2
(
ω
t +
ϕ
) + cos
2
(
ω
t +
ϕ
) = (
 x A
)
2
 
+ (-
v A
ω 
)
2
= 1Vaäy ta coù Vaäy ta coù Vaäy ta coù  Vaäy ta coù 
c
heäthöùc ñoäc laäp vôùi thôøi gian: heäthöùc ñoäc laäp vôùi thôøi gian:heäthöùc ñoäc laäp vôùi thôøi gian: heäthöùc ñoäc laäp vôùi thôøi gian:
IV)IV)IV)IV) Toùm taét caùc Toùm taét caùcToùm taét caùc Toùm taét caùc loaïi dao ñoäng loaïi dao ñoängloaïi dao ñoäng loaïi dao ñoäng::::
1)1)1)1)
 
Dao ñoäng taét daàn:Dao ñoäng taét daàn:Dao ñoäng taét daàn: Dao ñoäng taét daàn: Laødao ñoäng coù bieân ñoägiaûm daàn (hay c
ơ 
n
ă
ng gi
m d
n)
theo thôøi gian (nguyeân nhaân dotaùc duïng caûn cuûa löïc ma saùt). +)+)+)+) Ñaëc ñieåm:Ñaëc ñieåm:Ñaëc ñieåm: Ñaëc ñieåm: Löïc ma saùt lôùn quaùtrình taét daàn caøng nhanh vaøngöôïc laïi. +)+)+)+) ÖÙng duïng:ÖÙng duïng:ÖÙng duïng: ÖÙng duïng: ÖÙng duïng trong caùc heäthoá ng giaûm xoùc cuûa oâtoâ, xe maùy… ++++))))
 
S
dao
độ
ng và quãng
đườ 
ng
đ
i
đượ 
c tr
ướ 
c khi d
ừ 
ng h
n:*)
M
t con l
c lò xo dao
độ
ng t
t d
n v
ớ 
i biên
độ
A, h
s
ma sát
 µ
. Quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c
đế
nlúc d
ng l
i là:
2222
22.2
can
kAkAASmgFg
ω  µ µ 
= = =
(N
ế
u bài toán cho l
c c
n thì
c
n
= µ.m.g
)
*)
M
t v
t dao
độ
ng t
t d
n thì
độ
gi
m biên
độ
sau m
i chu k
là:
2
4.44
can
mgg Ak
 µ µ ω 
= = =
 
*)
S
dao
độ
ng th
c hi
n
đượ 
c
đế
n lúc d
ng l
i là:
2
444
can
 AAkAkA N  AmgFg
ω  µ µ 
= = = =
 
*)
Th
ờ 
i gian t
lúc b
t
đầ
u dao
độ
ng
đế
n lúc d
ng l
i là:.
......4..42.
can
tN
 AkTAkTAmgFg
π ω  µ µ 
= =
= =
 
2) Dao ñoäng töïdo:2) Dao ñoäng töïdo:2) Dao ñoäng töïdo: 2) Dao ñoäng töïdo: Laø dao ñoäng coùtaàn soá (hay chu kì) chæ phuïvaøo caùc ñaëc tính c
u t
o (k,m)
cuûa heämaøkhoâng phuïthuoäc vaøo caùc yeá u toá ngoaøi (ngo
i l
c)
.+)+)+)+) Ñaëc ñieåm:Ñaëc ñieåm:Ñaëc ñieåm: Ñaëc ñieåm: Dao ñoäng töïdo seõtaét daàn do ma saùt. 3) Dao ñoäng duy trì:3) Dao ñoäng duy trì:3) Dao ñoäng duy trì:3) Dao ñoäng duy trì: Laødao ñoäng töïdo maø ngöôøi ta ñaõboåsung naêng löôïng cho vaät sau moãi chu kì dao ñoäng, naêng löôïng boåsung ñuùng baèng naêng löôïng maá t ñi. +) Ñaëc ñieåm:+) Ñaëc ñieåm:+) Ñaëc ñieåm: +) Ñaëc ñieåm: Quaùtrình boåsung naêng löôïng laøñeåduy trì dao ñoäng chöùkhoâng laøm thay ñoåi ñaëc tính c
u t
o, biên
độ
 
vaøchu kì hay t
n s
 
dao ñoäng cuûa heä.4)4)4)4) Dao ñoäng cöôõng böùc: Dao ñoäng cöôõng böùc:Dao ñoäng cöôõng böùc: Dao ñoäng cöôõng böùc: Laødao ñoäng chòu taùc duïng cuûa ngoaïi löïc bieá n thieân tuaàn hoaøn theo thôøi gian
( )
0
cos.
FF
ω ϕ 
= +
ùi F
0
laøbieân ñoäcuûa ngoaïi löïc. +)+)+)+) Ban ñaàu dao ñoäng cuûa heâlaømoät dao ñoäng phöùc taïp do söïtoång hôïp cuûa dao ñoäng rieâng vaødao ñoäng cöôõng böùc sau ñoùdao ñoäng rieâng taét daàn vaät seõdao ñoäng oån ñònh vôùi taàn soá cuûa ngoaïi löïc. +)+)+)+) Bieân ñoäcuûa dao ñoäng cöôõng böùc
ph
thu
c vào biên
độ
ngo
i l
c, l
c c
n môi tr
ườ 
ng và
ñoächeânh leäch veàtaàn soá   cuûa ngoaïi löïc vaøtaàn soá dao ñoäng rieâng giaûm.
2
 x A
 
+
2
v A
ω 
= 1
v
2
=
2
ω 
(A
2
– x
2
)
A
2
= x
2
+
22
v
ω 
 
A=
222
v x
ω 
+
 
 
 r ruu n n g gt t â â m mB B D D H  H &&L L
 Đ Đ
 H  H  H Ù Ù  N  N GG
Ư Ư Ơ Ơ 
 N  N GGGG::B BùùiiGGii a a N 
ii 
:
 
00998822..660022..660022
 
TrangTrangTrangTrang
5555
 
5) Hieän töôïng coäng höôûng: 5) Hieän töôïng coäng höôûng:5) Hieän töôïng coäng höôûng: 5) Hieän töôïng coäng höôûng: Laøhieän töôïng bieân ñoädao ñoäng cöôõng böùc taêng moät caùch ñoät ngoät khi taàn soá dao ñoäng cöôõng böùc xaá p xæ baèng taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa heä.
Khi
đ
ó:
 f = f 
0
hay
ω
=
ω
0
hay T = T
0
V
ớ 
i f,
ω
, T và f 
0
,
ω
0
, T
0
t
ns
, t
n s
góc, chu k
c
a l
c c
ưỡ 
ng b
c và c
a h
dao
độ
ng.
 
) Ñaëc ñieåm:) Ñaëc ñieåm:) Ñaëc ñieåm: ) Ñaëc ñieåm:+)+)+)+) Bieân ñoäcoäng höôûng ph
thu
c vào l
c ma sát,
bieân ñoäcoäng höôûng lôùn khi l
c
masaùt nhoûvaøngöôïc laïi. +)+)+)+)
 f 
0
t
n s
dao
độ
ng riêng,
 f 
t
n s
ngo
i l
c c
ưỡ 
ng b
c, biên
độ
dao
độ
ng c
ưỡ 
ng b
c s
t
ă
ng d
n khi
 f 
càngg
n v
ớ 
i
 f 
0
.... V
ớ 
i cùng c
ườ 
ng
độ
ngo
i l
c
 
n
ế
u
 f 
2
>
 f 
1
>
 f 
0
thì A
2
< A
1
 f 
1
g
n
 f 
0
h
ơ 
n.
6666) So saùnh dao ñoäng tuaàn) So saùnh dao ñoäng tuaàn) So saùnh dao ñoäng tuaàn ) So saùnh dao ñoäng tuaàn
hoàn
vaødao ñoäng ñieàu hoøa vaødao ñoäng ñieàu hoøavaødao ñoäng ñieàu hoøa vaødao ñoäng ñieàu hoøa. ...
))))
Gioá  ng nhau: Gioá  ng nhau: Gioá  ng nhau:  Gioá  ng nhau: 
++++ Ñeàu coùtraïng thaùi dao ñoäng laëp laïi nhö cuõsau moãi chu kì. ++++ Ñeàu phaûi coùñieàu kieän laøkhoâng coùïc caûn cuûa moâi tröôøng. ++++ Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa thì seõdao ñoäng tuaàn hoaøn.
))))
Khaù c nhau: Khaù c nhau: Khaù c nhau:  Khaù c nhau: 
Trong dao ñoäng ñieàu hoøa quyõñaïo dao ñoäng phaûi laø1 ñöôøng thaúng coøn dao ñoäng tuaàn hoa
 
  øn thì khoângcaàn ñieàu ñoù. Moät vaät dao ñoäng tuaàn hoøan chöa chaéc ñaõdao ñoäng ñieàu hoøa. Ch
ng h
n
con laéc ñôn dao ñoäng vôùi bieân ñoägoùc lôùn (
ớ 
n h
ơ 
n 10
0
)
khoâng coùma saùt seõdao ñoäng tuaàn hoaøn
khoâng dao ñoäng ñieàu hoøa vì khi
đ
ó qu
 
đạ
o dao
độ
ng c
a con l
c không ph
i
đườ 
ng th
ng
.BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄMBAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM Baøi 1:Baøi 1:Baøi 1: Baøi 1:
 
Ch
n câu tr
l
ờ 
i
đ
úng.
Dao ñoäng tuaàn hoaøn coù: A:A:A:A:
 
Coùli ñoädao ñoäng laøhaøm soá hình sin: x = Acos(
ω
t +
ϕ
).B:B:B:B:
 
Coùtraïng thaùi chuyeån ñoäng laëp laïi nhö cuõsau nhöõng khoaûng thôøi gian baèng nhau. C:C:C:C:
 
ïc caûn cuûa moâi tröôøng khoâng ñoåi trong suoát quaùtrình dao ñoäng. D:D:D:D:
 
Coùquyõñaïo luoân laøñöôøng thaúng. Baøi 2:Baøi 2:Baøi 2: Baøi 2:
 
Ch
n câu tr
l
ờ 
i
đ
úng.
Trong ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng
đ
i
u hoà: x = Acos(
ω
t +
ϕ
).
A:A:A:A:
 
Biên
độ
A, t
n s
góc
ω
, pha ban
đầ
u
ϕ
là các h
ng s
d
ươ 
ng
B:B:B:B:
 
Biên
độ
A, t
n s
góc
ω
, pha ban
đầ
u
ϕ
là các h
ng s
âm
C:C:C:C:
 
Biên
độ
A, t
n s
góc
ω
, pha ban
đầ
u
ϕ
là các h
ng s
ph
thu
c vào cách ch
n g
c th
ờ 
i gian t = 0.
D:D:D:D:
 
Biên
độ
A, t
n s
c
ω
là các h
ng s
d
ươ 
ng, pha ban
đầ
u
ϕ
là các h
ng s
ph
thu
c cách ch
n g
c th
ờ 
i gian.
Baøi 3:Baøi 3:Baøi 3: Baøi 3:
 
Ch
n câu
 sai.
 
Chu kì dao ñoäng laø:A:A:A:A:
 
Thôøi gian ñeåvaät ñi ñöôïc quaõng baèng 4 laàn bieân ñoä. B:B:B:B:
 
Thôøi gian ngaén nhaá t ñeåtraïng thaùi dao ñoäng laëp laïi nhö cuõ. C:C:C:C:
 
Thôøi gian ñeåvaät thöïc hieän ñöôïc moät dao ñoäng. D:D:D:D:
 
Thôøi gian ngaén nhaá t ñeåli ñoädao ñoäng laëp laïi nhö cuõ. . Baøi 4:Baøi 4:Baøi 4: Baøi 4:
 
T là chu k
c
a v
t dao
độ
ng tu
n h
oaøn
. Th
ờ 
i
đ
i
m t và th
ờ 
i
đ
i
m t + mT v
ớ 
i m
N thì v
t:
A:A:A:A:
 
Ch
v
n t
c b
ng nhau.
C:
Ch
có gia t
c b
ng nhau.
B:B:B:B:
 
Ch
có li
độ
b
ng nhau.
D:
cuøng traïng thaùi dao ñoäng
.
Baøi 5:Baøi 5:Baøi 5: Baøi 5:
 
Ch
n câu
 sai.
 
Taàn soá cuûa dao ñoäng tuaàn hoaøn laø: A:A:A:A:
 
Soá chu kì thöïc hieän ñöôïc trong moät giaây. C: C:C:C: Soá laàn traïng thaùi dao ñoäng laëp laïi trong 1 ñôn vò thôøi gian. B:B:B:B:
 
Soá dao ñoäng thöïc hieän ñöôïc trong 1 phuùt. D: D:D:D: Soá laàn li ñoädao ñoäng laëp laïi nhö cuõtrong 1 ñôn vò thôøi gian.
VAÄN TOÁCVAÄN TOÁCVAÄN TOÁCVAÄN TOÁC –– GIA TOÁCGIA TOÁCGIA TOÁCGIA TOÁC
Baøi 6:Baøi 6:Baøi 6: Baøi 6:
 
Phaùt bieåu naøo sau ñaây laøÑUÙNG ÑUÙNGÑUÙNG ÑUÙNG khi noùi veà dao ñoäng ñieàu hoaøcuûa moät chaát ñieåm? A:A:A:A:
 
Khi ñi qua VTCB, chaá t ñieåm coùvaän toá c cöïc ñaïi, gia toá c cöïc ñaïi. B:B:B:B:
 
Khi ñi qua vò trí bieân chaá t ñieåm coùgia toá c cöïc ñaïi. Khi qua VTCB chaá t ñieåm coùvaän toá c cöïc ñaïi. C:C:C:C:
 
Khi ñi qua VTCB, chaá t ñieåm coùvaän toá c cöïc tieåu, gia toá c cöïc ñaïi. D:D:D:D:
 
Khi ñi qua vò trí bieân, chaá t ñieåm coùvaän toá c cöïc ñaïi, gia toá c cöïc ñaïi. Baøi 7:Baøi 7:Baøi 7: Baøi 7:
 
Nh
n xét nào sau
đ
ây là
Đ
úng Nh
t
.
A:A:A:A:
 
V
n t
c c
a v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa
đạ
t giá tr
l
ớ 
n nh
t khi v
t
đ
i qua v
trí cân b
ng.
B:B:B:B:
 
Trong m
t chu k
dao
độ
ng có hai l
n v
n t
c c
a v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa b
tri
t tiêu.
C:C:C:C:
 
Ứ 
ng v
ớ 
i cùng m
t giá tr
v
n t
c c
a v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa là hai v
trí c
a v
t mà hai v
trí 
đố
i x
ng nhau quav
trí cân b
ng.
D:D:D:D:
 
A,B,C
ñeàu ñuùng
.
Baøi 8:Baøi 8:Baøi 8: Baøi 8:
 
Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi li ñoäx = Acos(
ω
t +
ϕ
) vaøvaän toá c dao ñoäng v = -
ω
Asin(
ω
t +
ϕ
)A:A:A:A:
 
Li ñoäùm pha
π
so vôùi vaän toá c D: D:D:D: Vaän toá c sôùm pha hôn li ñoägoùc
π
 B:B:B:B:
 
Vaän toác v dao ñoäng cuøng pha vôùi li ñoäC: C:C:C: Vaän toá c dao ñoäng l
ch
pha
π
 /2 so vôùi li doä 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
judgment1 liked this
Công Đào liked this
bietthu_muadong liked this
mamatnho liked this
hoanlylht liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->