Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Keperluan Kemahiran Asas Guru Dan Guru Sebagai

Keperluan Kemahiran Asas Guru Dan Guru Sebagai

Ratings:
(0)
|Views: 289|Likes:
Published by Nor Anisa Musa

More info:

Published by: Nor Anisa Musa on Mar 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
KEPERLUAN KEMAHIRAN ASAS GURU DAN GURU SEBAGAI KAUNSELOR DANMOTIVATOR DALAM PERKEMBANGAN PSIKOLOGI KANAK-KANAK.
Oleh:Nor Anisa MusaPendidikan Psikologi, Fakulti Pendidikan
 Abstrak 
 Artikel penyelidikan ini mengumpulkan hasil dapatan kajian ke atas pandangan guru terhadap kemahiran asas interpersonal dan guru sebagai kaunselor dan motivator. Pandangan responden diadaptasikan dalam bentuk jadual dan graf bagimembincangkan bilangan responden dan peratus dapatan. Terdapat juga beberapacadangan yang dikemukakan oleh pakar psikologi. Dapatan kajian menunjukkan peratus setuju responden adalah lebih tinggi berbanding peratus tidak setuju dan tidak  pasti responden.
Pengenalan
Kepentingan hubungan interpersonal dapat membantu melahirkan persefahamanyang baik antara guru dan pelajar serta wujud rasa percaya mempercayai di kalanganmereka serta dapat memberi kesan yang positif kepada proses pengajaran dan pembelajaran (Sarina dan Yusmini, 2007).Abdullah dan Ainon (2002) menyatakan, antara kemahiran asas interpersonalialah kemahiran komunikasi, kemahiran mendengar, kemahiran bertanya dan penampilan.Mok Soon Sang (2004) menyatakan, kecerdasan interpersonal merupakankecerdasan interaksi sosial termasuk semangat bekerjasama, kepandaian memimpin serta berkomunikasi dengan berkesan. Manakala Arkes (1982) menyatakan tentang definisimotivasi; ialah
those processes that influence the arousal, strength or direction of behavior.
 Kaunseling pula adalah bergantung kepada kecekapan guru bimbinganmenggunakan prinsip-prinsip psikologi individu, khasnya kemahiran mewujudkan perasaan empati, memahami perasaan, kemahiran berkomunikasi dan kemahiranmendengar.Sarina dan Yusmini (2007) menyatakan, kepentingan hubungan interpersonaldapat membantu melahirkan persefahaman yang baik.1
 
Objektif 
Kajian ini bertujuan untuk:1.Mengenalpasti pandangan guru-guru terhadap keperluan kemahiran generiseorang pendidik dalam perkembangan psikologi kanak-kanak.2.Mengenalpasti pandangan guru-guru terhadap keperluan kemahiran kaunselingdan sebagai motivator murid.
Sampel
Populasi kajian terdiri daripada guru-guru Sekolah Kebangsaan TengkuMahmood Iskandar (1), Pontian. Bilangan guru yang terlibat seramai 36 orang dan dipilihsecara rawak.
Instrumen Dan Pengutipan Data
Instrumen yang digunakan untuk mengumpul data terdiri daripada 14 soalan yangdibahagikan kepada 2 komponen objektif. 7 soalan terdiri daripada keperluan kemahirangenerik seorang guru dan 7 soalan lagi untuk mengenal pasti pandangan guru terhadapkeperluan kemahiran kaunseling dan motivator terhadap murid.
Kaedah Analisis Data
Data yang dianalisis dikumpulkan dengan menggunakan perisian SPSS version 16dan statistik yang digunakan ialah bilangan responden dan peratus. Skala yang digunakanialah ”setuju” dengan skor 2, ”tidak pasti” dengan skor 1 dan ”tidak setuju” dengan skor 0.
Metodologi Kajian
Kajian yang dilaksanakan menggunakan borang soal selidik dan melibatkankajian kuantitatif. Borang soal selidik yang dibina adalah untuk mengenal pasti bilangan pandangan guru-guru terhadap kemahiran interpersonal dan guru sebagai kaunselor dalam perkembangan psikologi kanak-kanak. Dalam konteks kajian, pengkaji akanmembuat pentaksiran secara menyeluruh berasaskan data yang diperolehi. Maka penyelidikan ini adalah bercorak kuantitatif. Manakala teknik mengunakan borang soalselidik merupakan instrumen yang bertepatan dalam tujuan mengumpulkan dapatan.2
 
Dapatan Kajian Keperluan Kemahiran Interpersonal
 Jadual 1: Pandangan Guru Terhadap Kemahiran Interpersonal 
020406080100120Guru perlumenggunakanbahasa yangmudah untukmuridmemahamipengajaran.Guru perlumenggunakanbahasa yangbaik supayatingkah lakumurid juga akanmenjadi baik.Guru perlumemintapenjelasanmurid terlebihdahulu jikamuridmendatangkanapa sahajapermasalahanGuru perlu adakemahiranmemujiterhadap muridapabila merekaberketrampilandan menarikperhatian.Guru perlumemberi salamterlebih dahuluatau senyumapabila bertemudengan murid dimana-mana.Murid akanlebih aktif danbersemangatdalampembelajaran jika guruberpenampilanmenarik padahari-hariMurid seringkalibertanya guruberkenaanpengetahuanam danmenganggapguru sebagaipakar dalammana-manaTidak STidak PSetuju
Graf 1: Keperluan Kemahiran Interpersonal 
Jadual 1 dan Graf 1, menunjukkan peratus pandangan responden setuju adalahtinggi berbanding peratus tidak pasti dan tidak setuju. Keseluruhan peratus setuju adalahmelebihi 60% dan keseluruhan peratus tidak setuju responden adalah kurang dari 6%.Bilangan responden yang tidak pasti dengan kenyataan item pula menunjukkan hanyakurang daripada 10 orang.
BilItemTidak setujuTidak pastiSetuju1.
Guru perlu menggunakan bahasa yang mudahuntuk murid memahami pengajaran.0%
8.3%(3 orang)
91.7%(33 orang)2.Guru perlu menggunakan bahasa yang baik supaya tingkah laku murid juga akan menjadi baik.0%
2.8%(seorang)97.2%(35 orang)
3.Guru perlu meminta penjelasan murid terlebihdahulu jika murid mendatangkan apa sahaja permasalahan di dalam mahupun di luar kelas.0%
8.3%(3 orang)91.7%(33 orang)
4.Guru perlu ada kemahiran memuji terhadap muridapabila mereka berketrampilan dan menarik  perhatian.0%
2.8%(seorang)97.2%(35 orang)
5.Guru perlu memberi salam terlebih dahulu atausenyum apabila bertemu dengan murid di mana-mana.
5.6%(2 orang)25.0%(9 orang)69.4%(25 orang)
6.Murid akan lebih aktif dan bersemangat dalam pembelajaran jika guru berpenampilan menarik  pada hari-hari tertentu.
2.8%(seorang)25.0%(9 orang)72.2%(26 orang)
7.Murid seringkali bertanya guru berkenaan pengetahuan am dan menganggap guru sebagai pakar dalam mana-mana bidang.
2.8%(seorang)13.9%(5 orang)83.3%(30 orang)3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ej Wong liked this
Vennia Fidelia liked this
Arina Adryana liked this
Sakinah Shamsuddin liked this
Azami Tohet liked this
Fieza Nasir liked this
Wan Radziah liked this
eeus_795016 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->