Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Comercial Maritim

Drept Comercial Maritim

Ratings: (0)|Views: 1,206 |Likes:
Published by Petry8728

More info:

Published by: Petry8728 on Mar 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
PARTICULARITĂŢILE RAPORTULUI JURIDIC
DE DREPT COMERCIAL MARITIM
DETERMINATE DE CARACTERELE ŞI
COMPLEXITATEA NATURII JURIDICEPROPRII ARMATORULUI NAVEI DE TRANSPORTMARITIM CA PRINCIPAL SUBIECT DE DREPTCOMERCIAL
SECŢIUNEA I
NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL
 DREPTULUI COMERCIALMARITIM 
 în definirea noţiunii de Drept Comercial Maritim numeroşi autori şisuinători ai doctrinei pornesc de la dispoziile art. 3 pct. 16 din CodulComercial Ron care atribuie caracterul de faptă de comerţ oricăreiactivităţi legată de "Expediunile maritime, închirierea de vase, împrumuturile maritime şi toate contractele privitoare la comerţul de mareşi la navigaţiuni". Aceştia argumentează totodată caracterul specific dreptuluimaritim al faptelor de comerţ sub guvernarea "legii comerciale" oricăreiactivităţi de domeniul dreptului comercial prevăzute de pct. 16 al art. 3 dinCodul
comercial evocat în rândurile de mai sus.
 Toţi autorii de doctrina Dreptului maritim, ca de altfel şi practicienii confirmaţi în mod statornic şi de jurisprudenţă, au afirmat şi susţin definirea noţiunii deDrept maritim cu ramura sa comerciaca şi obiectul şi natura juridiaacestuia pe temeiul consacrării instituţiilor juridice de drept maritim de cătreCartea a Il-a
 – Despre
comerţul maritim şi despre navigaţie, respectiv prinarticolele 490 la
694, Cod Comercial Român
1
.
Se remarcă astfel faptul că Dreptul comercial maritim preia aspectul decomercialitate al principiilor şi instituţiilor sale juridice din sferareglementă
rilor Dreptului comercial ca un subsistem al
sistemului dreptului privat, lacare adaugă aspectele aparţinătoare subsistemului comercial al sistemuluiDreptului maritim în ansamblul şi complexitatea sa de integrare a unorinstituţii juridice de domeniul atât dreptului public cât şi dreptului privat, astfelcum rezultă din una din numeroasele definiţii ale noţiunii de „Drept maritim".O definiţie a noţiunii Dreptului maritim la care ne raliem, este astfelformulată: „Dreptul maritim reglementează raporturile
juridice
de dreptinternaţional public, de drept internaţional privat, de drept
financiar, de drept civil,de drept comercial, de drept penal, de drept
administrativ, de dreptul muncii etc., carese realizea, adică se nasc, se modifică sau se sting în activitateaomenească ce se desfăşoară pe mare şi în porturi 
2
 
.
 Din definiţie rezultă cu claritate natura juridică a dreptului maritim ca oramură de drept distinctă, de sine stătătoare şi autonomă pe care i-o conferăfaptul aceasta - Dreptul maritim, reglementează raporturile juridice îndiversitatea lor care se stabilesc numai şi numai în activitatea omenească pemare şi în porturi, activitate de o specială distincţie ca urmare a mediului şicondiţiilor în care se desfăşoară. în acelaşi timp definiţia indică şi raporturile de strânsă
conexiune aleDreptului maritim cu numeroase ramuri - subsisteme
ale dreptului precum: Dreptului
 
internaţional public, Dreptul internaţional privat, Dreptul administrativ,Dreptul civil, Dreptul comercial, Dreptul comerţului internaţional, Dreptulfinanciar, Dreptul muncii, Dreptul penal, Dreptul procesual penal şi Dreptulprocesual civil ale căror norme juridice sunt asimilate de Dreptul maritim, înorice împrejurare în care raportul juridic se stabileşte în activitatea umanădesfăşurată pe mare sau în porturi.Realizarea în mod logic, firesc a acestor conexiuni nu este însă de natua aduce vreo atingere autonomiei Dreptului maritim, autonomie pe care,dimpotrivă, o conferă şi accentuează.
 
Dintr-o conexiune aparte însă, nu numaisub aspectul abordării cu caracter interdisciplinar, Dreptul comercial în sensulu generic preia - îşi însuşeşte principii şi instituţii juridice din domeniulDreptului maritim pe care le adaptează propriului său sistem, astfel
cum audemonstr 
at prin argumentele lor cei mai autorizaţi şi reputaţi autori de doctrină, laopiniile cărora ne raliem.Astfel, pe această badoctrinaîn argumentarea şi suinereaprincipiilor şi instituţiilor juridice consacrate prin dispoziţii exprese
ale Coduluicomercial român (evocate în rândurile de mai sus), cod care are la origine Codul comercial francez prin intermediul de model
al Codului comercial italian, a fost delimitat şi consacratobiectul Dreptului comercial maritim ca o ramură de drept distinctă căreia încadrul sistemului atotcuprinzător al dreptului pozitiv i se atribuie atât pe plannaţional cât şi, în special pe planul codificării uniforme şi universale în sistemulinternaţional al dreptului. Acest fapt a făcut posibilă determinarea unor izvoare
 proprii ale Dreptului comercial maritim.
 
SECŢIUNEA a ll-a
 IZVOARELE DREPTULUI COMERCIAL MARITIM 
Prin izvoare ale Dreptului comercial maritim autorii de
doctrină specialişti aidomeniului înţeleg, astfel cum ş
i practica
maritimă confirmă şi jurisprudenţarecunoaşte:
1.
Condiţiile materiale de existenţă ale societăţii care genereazănormele juridice de drept comercial maritim la un moment dat alpracticilor activităţilor omeneşti pe mare şi,
2.Formele de exprimare a normelor juridice de drept comercial
maritim prin actele normative sancţionate de legiuitor. în ştiinţa şi practica Dreptului comercial maritim se operează însă maipuţin cu primul şi mai mult, ca regulă generală, în mod obişnuit, cu cel de aldoilea termen şi anume, termenul de formă şi
exprimare a izvoarelor de drept prin actenormative.
Asupra modului în care au apărut şi evoluat şi sunt exprimate actelenormative ce se constituie ca izvoare ale Dreptului comercial maritim, seimpune observaţia că acestea se caracterizează prin reguli şi norme juridiceproprii, distincte de regulile şi normele juridice ce guvernează toate celelalteactivităţi comerciale ce se desfăşoară pe uscat, pe căile terestre.
Astfel, pe când cea mai mare parte a dreptului care
reglementează activităţilecomerciale pe uscat îşi are obârşia în legi scrise care implică o anumită tehnică în redactarea şi interpretarea lor, dimpotrivă, regulile care cârmuiesccomerţul pe mare îşi au, în
 principal izvorul în practicile navigatorilor din evul mediu,care au
găsit soluţii adecvate particularităţilor ce le prezinactivităţilecomerciale ce se desfăşoape mare şi care aveau deviizvoarele
normative ale Dreptului comercial maritim.
Aceste practici statornicite în oraş
ele porturi medievale de la
Marea Baltică,Oceanul Atlantic, Marea Mediterană şi Marea Adriatică în care sedesfăşurau importante activităţi de comemaritim, au trecut printr-uncontinuu proces de transformare şi perfecţionare determinat de progresultehnico-ştiinţific cât şi de succesiunea orânduirilor economice şi sociale, luând în cele din urmă forma actelor normative de o astfel de perfectă codificareactualizată condiţiilor zilelor noastre.Faptul comeul maritim guvernat de Dreptul comercial
mar 
itimprezinun pregnant şi nelipsit - permanentizat caracter internaţionaldetermină distincfia izvoarelor Dreptului comercial maritim în izvoare interneşi izvoare internaţionale de drept ce se prezintă sub formă de acte maritime,denumite în mod uzual
curent,
izvoare interne legislative şi respectiv convenţiiinternaţionale
maritime.
 în categoria izvoarelor legislative interne ale Dreptului comercialmaritim se înscriu în principal Codul comercial şi Ordonaa Guvernului

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sizen Osman liked this
paraschiv54 liked this
Daniel Badescu liked this
Oniga Lucian liked this
Oana Adascalitei liked this
Little Light liked this
Little Light liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->