Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac Lenh G Lap Trinh Tien CNC

Cac Lenh G Lap Trinh Tien CNC

Ratings:
(0)
|Views: 2,905|Likes:
Published by cct303
rất hay đó
rất hay đó

More info:

Published by: cct303 on Mar 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
 
   T i  ê  u  đ  ề
 
 
TöøleänhYÙ nghóa
G00
Chaïy dao nhanh khoâng caét goït
G01
Noäi suy ñöôøng thaúng vôùi löôïng chaïy dao F chæ ñònhtröôùc
G02
Noäi suy ñöôøng troøn theo chieàu kim ñoàng hoà
G03
Noäi suy ñöôøng troøn ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà
G04
Leänh ñònh nghóa thôøi gian döøng dao vôùi ñòa chæ Xtheo giaây
G09
øng dao chính xaùc ôû cuoái haønh trình
G20
Ñoåi ñôn vò ño töø Millimeter sang inch
G21
Ñoåi ñôn vò ño töø inch sang Millimeter
G22
Leänh goïi chöông trình con
 
CAÙC LEÄNH G LAÄP TNH
 
   Ý  n  g  h  ĩ  a t   ừ  l  ệ  n  h
 
 
CAÙC LEÄNH G LAÄP TRÌNH
TöøleänhYÙ nghóa
G23
Leänh laëp laïi moät ñoaïn chöông trình
G24
Leänh nhaûy caâu leänh khoâng coù ñieàu kieän
G25
Leänh chaïy dao veà ñieåm tham chieáu R 
G26
Leänh chaïy dao veà ñieåm thay dao
G28
Ñònh vò uï ñoäng
G31
Chu trình tieän ren
G33
Leänh caét ren
G36
Leänh giôùi haïn vuøng chaïy cho chu trình
G40
Leänh huyû boû hieäu chænh baùn löôõi caét
G41
Leänh hieäu chænh baùn kính beân traùi so vôùi ñöôøngbieân daïng
G42
Hieäu chænh baùn kính löôõi caét beân phaûi so vôùiñöôøng bieân daïng

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoatbg Ha liked this
Hop Pham liked this
macthanh liked this
congpham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->