Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Betoog tegen downloadverbod (XS4ALL)

Betoog tegen downloadverbod (XS4ALL)

Ratings: (0)|Views: 2,518|Likes:
Published by loekessers

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: loekessers on Mar 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2011

pdf

text

original

 
STANDPUNTXS4ALLOVERFILTERENOPLASTVANJUSTITIE–EENREACTIEOPENKELEAANBEVELINGENVANDECOMMISSIE-GERKENS
12maart2010Inleiding.............................................................................................................................................2
 
Defeitelijkedimensievanfilteren.........................................................................................3
 
Inleiding.........................................................................................................................................3
 
Verwijderen,afsluitenenblokkeren.................................................................................3
 
Filtertechnieken.........................................................................................................................6
 
Nadelen:omzeiling,bijvangstenkosten.......................................................................10
 
Dejuridischedimensievanfilteren.....................................................................................14
 
Rechtsmacht..............................................................................................................................14
 
Perspectiefvandezender...................................................................................................16
 
Perspectiefvandeontvanger.............................................................................................23
 
Perspectiefvandetussenpersoon...................................................................................25
 
Tussenconclusie.......................................................................................................................27
 
Minimumrandvoorwaardenvoorfilteren........................................................................27
 
Inwelkegevallenkaneenfilterbevelwordengegeven?........................................29
 
Conclusie.........................................................................................................................................32
 
2/32
Inleiding
1
 
DeTweedeKamerdebatteertbinnenkortoverhetrapportvandeparlemen-tairewerkgroepauteursrecht(de‘commissie-Gerkens’)overdetoekomstvanhetauteursrecht.
1
Eenvandebelangrijksteaanbevelingenvanhetrapportisomdethuiskopieregelingindiezintebeperken,datopeentermijnvanenkelejarendownloadenwordtverbodenendethuiskopieheffingwordtafgeschaft.2
 
InhoofdstukVvanhaarrapportschetstdeCommissiedetechnischecontextvanhetauteursrechtprobleem.Zijspreektinpositievebewoordingenoverfiltertechniekenzoals
deeppacketinspection
(hierna:“DPI”)en
 fingerprinting
enmeentdatdetoepassingvandergelijketechniekendoorinternetserviceproviders(hierna:“ISP’s”)kanenmoetbijdragenaandebestrijdingvanau-teursrechtinbreukopinternet.3
 
XS4ALLiseenvandeoudsteISP’svanNederlandenlegtbijhaardienstverle-ningdenadrukopdekwaliteit,veiligheidenvertrouwelijkheid.Opgrondvanhaartechnischeexpertiseenmaatschappelijkebetrokkenheidneemtzijactiefdeelaandepubliekediscussieovertechnische,juridischeensocialeaspectenvaninternettechnologie.4
 
XS4ALLmeentdathetrapport-Gerkensdetechnischebruikbaarheidvanfiltertechniekenbijdebestrijdingvanauteursrechtinbreukernstigoverschatenonvoldoendeoogheeftvoordetechnischeenjuridischenadelenvanderge-lijketechnieken.OokheeftXS4ALLhetverderedebatoverhetrapportgecon-stateerddatexacteenjuistetechnischekennisontbreektenooknietalletechnischeenjuridischegevolgenofimplicatiesgezienworden.5
 
InditrapportgeeftXS4ALLallereersteentoelichtingopdetechnischemogelijkheden,onmogelijkhedenengevolgenvaninternetfiltering.Vervol-gensschetstzijdejuridischeachtergrondwaartegendediscussieovertoepas-singvanfilteringdienttewordengezien.Inhetlaatstedeelvanditrapportbrengtzijdetechnischeenjuridischeaspectenvanfilteringsamenineenschetsvanderandvoorwaardenvooreenwettelijkefilterverplichting.6
 
InditrapportconcludeertXS4ALLdateenwettelijkeverplichtingvoorinternetaanbiedersombepaaldewebsitesofinternetadressentefiltereninpraktijkonuitvoerbaar,ineffectiefendisproportioneelzalzijn.Erbestaatgeentechniekwaarmeestrafbareinformatiegerichtgeblokkeerdkanworden,zon-derdatdit(a)gemakkelijkteomzeilenisvoordiegenendiedatwillen,(b)leidttotveelschadelijkebijvangstintermenvanonterechtgeblokkeerde,niet-illegaleinformatieen(c)leidttotaanzienlijkekostenentechnischedegradatieindekwaliteit,betrouwbaarheidenveiligheidvandedienstverleningvaninternetaanbieders.
1
KamerstukkenII
2008-2009,29838,nr.19herdruk.
 
3/32
DEFEITELIJKEDIMENSIEVANFILTERENInleiding
7
 
Demaatschappelijkeenwetenschappelijkediscussieoverfilteringvaninternetverkeerisalenigetijdgaande.
2
Uitallerapportenalsookhetrapportvandecommissie-Gerkensblijktdathetvangrootbelangistebeginnenmeteengoedbegripvanwatfilterenis,wathetkanennietkanenwatdegevolgenzijnvantoepassingvanfilteringopinternet.
Verwijderen,afsluitenenblokkeren
8
 
Hetisvanbelanghetonderscheidtebewakentussenverschillendehoedanig-hedenwaarintussenpersonenacteren,enerzijdsdievan(1)
hostingprovider
dieinformatievanklantenopslaatenbeschikbaarsteltenanderzijdsdievan
accessprovider 
diealleenvoorhaarklantenverbindingenlevertendatatransporteert(ookwel:
mereconduit)
.Bij
mereconduit
moetdannogonder-scheidgemaaktwordentussen(2)desituatiewaarindeinformatieaanbiedereenklantisvanXS4ALL,indiezindatXS4ALLdeverbindingleverttussendeserverwaaropdeinformatiestaatenhetinternet,en(3)desituatiedatXS4ALLgeenrelatieheeftmetdeinformatieaanbiedermaaralleeneenklantrelatieheeftmetdegenediede–eldersophetinternetopgeslagen–in-formatiewilraadplegen.9
 
Dezedriehoedanighedenwordeninhethiernavolgendenadertoelicht.Voorafzijbenadruktdatwaarbepaalde,doorjustitiealsstrafbaarbeschouwdein-formatiewordtgehostbijeeninNederlandgevestigdehostingprovider,filte-rennietaandeordeis.Inzo’ngevalzaljustitiealtijddiepartij(ofdeinforma-tieaanbieder)rechtstreekskunnenaanspreken:hetisuiteraarddisproportio-neelomalleaccessprovidersvanNederlandeenwebsiteofIP-adrestelatenblokkeren,terwijljustitiebeschiktovermiddelenomdestrafbarecontentvanhetinternettedoenverwijderen.10
 
Bijhostingvaninformatiewordtvaakgedachtaanwebsites.Inhetvervolgvanditstukwordtookprimairgesprokenoverhetfilterenvandeinhoudvanwebsites.Bedachtmoetechterwordendathet(aldannietillegale)informa-tieaanbodopinternetbestaatuitveelmeerdanalleendat.Providersgevenoneindigveel
soorten
datadoor–plaatjes,video’s,geluidsbestanden,tekstbe-
2ZiedestudievanhetOpenSocietyInstitute:H.Dries-Ziekenheinere.a.,
Internetblokcing:balancingcybercimeresponsesindemocraticsocieties
,oktober2009;.J.Dommering,‘Filterenisgewooncensuur,endaarmeebasta’,in:
TijdschriftvoorInternetrecht
2008,[1],nr5,p.124-125;R.Deiberte.a.,
 AccessDe-nied,
Cambridge,Massachusetts:MIT(2008);W.Ph.Stolc.s.,“
Filterenvankinderpornoopinternet,eenverkenningvantechniekenenreguleringeninbinnen-enbuitenland 
”,DenHaag2008;M.H.M.Schellekens,B.J.KoopsenW.G.Teepe,“Watnietwegis,isgezien:eenanalysevanart.54aSrinhetlichtvaneenNo-tice-and-Take-Down-regime”,Tilburg,november2007.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->