Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
Reportagem Tecnologia - Revista Regional

Reportagem Tecnologia - Revista Regional

Ratings:
(0)
|Views: 4,452|Likes:
Published by Piero Vergílio
Na edição comemorativa de seu sétimo aniversário, Revista Regional (www.revistaregional.com.br) analisa o impacto da tecnologia na vida das pessoas e antecipa os produtos e serviços que serão a bola da vez nos próximos anos
Na edição comemorativa de seu sétimo aniversário, Revista Regional (www.revistaregional.com.br) analisa o impacto da tecnologia na vida das pessoas e antecipa os produtos e serviços que serão a bola da vez nos próximos anos

More info:

Published by: Piero Vergílio on Mar 12, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

 
68 Vcqnrt` Vclnoi`j
 V V
 <
 ior
W
W
 
vclnoi`j
vc}òvtcv
txt
]v qvë
at
Dsìâ  Kbva
 Ck rcs rîtnko `inqcvràvno* Vclnoi`j  `i`jnr` onk}`bto d`tcbiojoln` i` qnd` d`r }crro`r c `itcbn}` or }vodstor c rcvqnìor psc rcvâo ` foj` d` qcu ior }vòxnkor `ior
 
Vcqnrt` Vclnoi`j 6>
` anbìâo* o astsvo dor rcvcr hsk`ior c ` rs` nitcv`+ìâo bok ` tcbiojoln` eà aov`k vctv`t`dor dc dnqcvr`rk`icnv`r) Dor b`vvor qo`dovcr psc tv`ir}ovt`q`kor }cvroi`lcir do dcrciho ‚Or Ectroir‛* `o tcjctv`ir}ovtc*stnjnu`do }cjor tvn}sj`itcr d`r i`qcr crtcj`vcr dc ‚Eovi`d` i`rCrtvcj`r‛7 }`rr`ido }cjor vofôr `stôk`tor dc ‚Cs* Vofô‛*rck crpscbcv+rc dc kcibnoi`v ` vc`jnd`dc qnvts`j c ` nitcjn+låibn` `vtnanbn`j }vcrcitcr i` tvnjoln` ‚K`tvnx‛* `tî bhcl`v `orhsk`iòndcr dc ‚@q`t`v‛)Î qcvd`dc psc }`vtc d`r rnts`ìócr `}vcrcit`d`r `nid` iâoî vc`jnd`dc* k`r* }ov ostvo j`do* ` tcbiojoln` crtà b`d` qcuk`nr }vcrcitc ck iorr`r `tnqnd`dcr do dn` ` dn`* iâo v`v`rqcucr dc aovk` ps`rc nk}cvbc}tëqcj7 ckfstnd` ck niõkcvor}vodstor c rcvqnìor stnjnu`dor }ov fnjhócr dc }crro`r `o vcdovdo }j`ict` c t`kfîk ior ofector psc b`vvcl`kor ck iorror}vò}vnor fojror* t`nr boko o bcjsj`v* or b`vtócr dc bvîdnto c`tî o iorro }vò}vno dnihcnvo5 `}vcrcit`d` ck acqcvcnvo }cjoF`ibo Bcitv`j* ` rclsid` a`këjn` dc bîdsj`r do Vc`j citv`và ck bnvbsj`ìâo lv`d`tnq`kcitc `tî 6=06) @r ioq`r bîdsj`r `tcidcvâo ` sk` dck`id` dor dcanbncitcrqnrs`nr (r`nf` k`nr rofvc tcbiojoln` `rrnrtnq` `dn`itc. ‒ psc*`tî citâo* ciavcit`q`k dnanbsjd`dc ck vcboihcbcv or q`jovcrd`r iot`r ‒ c tcvâo t`k`ihor dnacvcibn`dor c k`vb`r tàtcnrck vcjcqo `}vnkov`d`r ck vcj`ìâo ír `ts`nr* }`v` a`bnjnt`vrs` ndcitnanb`ìâo) Dot`d`r dc vcbsvror lvàanbor k`nr roanr+tnb`dor* `r iot`r l`ih`vâo sk ioqo dcrnli c anb`vâo k`nr}votclnd`r) @nid` icrrc rckcrtvc* rcvâo j`iì`d`r `r dc k`novq`jov* dc V$ 3= c V$ 0==* psc dck`id`k k`nr rclsv`iì` boitv` a`jrnanb`ìócr)Iot`+rc* }ovt`ito* psc crtc î sk b`kniho nvvcqcvrëqcj c*ckfov` o `bcrro ` `jlsk`r d`r qàvn`r nioq`ìócr tcih` skbsrto vcj`tnq`kcitc `jto ‒ o psc dnanbsjt` ` }o}sj`vnu`ìâo‒ qck rc nitcirnanb`ido `r ninbn`tnq`r ck }voj d` bh`k`d` nibjsrâo dnlnt`j) Vcajcxo dcrtc bciàvno* sk jcq`it`kcito dn+qsjl`do }cj` Asid`ìâo Lctõjno Q`vl`r* `}oit` psc* ck k`nodc 6==>* cxnrtn`k 1= knjhócr dc bok}st`dovcr ck sro ioFv`rnj* boirndcv`ido+rc t`ito o `kfncitc dokîrtnbo* ps`itoo bov}ov`tnqo)Dcrtc tot`j* 06*6 knjhócr dc sind`dcr aov`k qcidnd`r rokci+tc io `io `itcvnov) Ck kîdn`* râo k`nr dc 2= knj }ov dn`7 opsc vc}vcrcit` sk bvcrbnkcito dc 01# rofvc 6==<* ps`ido*}cj` }vnkcnv` qcu* ` bokcvbn`jnu`ìâo dcrtc cpsn}`kcitors}cvos `r qcid`r dc tcjcqnrovcr) ‚Tckor hoec io Fv`rnj skbok}st`dov }`v` b`d` tvår h`fnt`itcr7 }`v` 6=06* ` }vcqnrâoî dc 0== knjhócr5 sk }`v` b`d` donr h`fnt`itcr‛* `anvk` boovdci`dov d` }crpsnr`* }voacrrov Acvi`ido R) Kcnvcjjcr)
c dd vavìk  ps d ò eà fëk5  bk+}sdv ‒  s dvd bk* }v xk}*  fg‒ vs+ d}à }v  kv d }) Eà âk  d k *  bk}sdv*  sk kàps dauv x* he sk k ‒ }v ps â? ‒  sk sxv va d abv  }vduk d ks s   kh‛*v  ev  }vav svàv Kv ts* pss  ps}k k v d 06 hv }v d* kd k} ddbd  vk í s suìâ }va)]v Kv ‒ ps bvs  f ‚nvìó D‛ (|||)+vbd)f})bk. ‒  b î sk xâs k vìâ  ksd) o v } k î  pss  d dsvd* eà dadd* h bk }v} v  d db} d Vdevk í  bd avkìâ  bksbìâ) c bvd ps î }vb fvv h }v sk vdd ps eà à d d  hhà sk fk k})` b â avkud dd  dîbd d >=  îhe bvk }vav ps k vv  fv+òv) Bk  vd b    vbsv* fvk+ }fdd ps }vkk sk bvsìâ d bh+bk k bvëb* bfv* vb  bvsb+) ` vìâ ^ eà à }v}vd }v ‛* b) K }fdd avbd } bhkd vd b âks îk d bk} d dsbìâ)c vk í } sk  kv d  vbv*bk  såb ps  d b }) Ks }}s+v  Fv ‒  k bd du } â bdvd7 k bd }v ps â ovgs* t|v* Abfg K~r}b ‒  â }à  ps  ssàv bv sk}va }õfb* bk a* dd  }vavåb }*  }dbvv s bhbv k bk v add k bksk)` bìâ î â vd ps  vd eà vëvk  vd vd k}v* ps k bvv avk d sà+}v av bk  bskdv) Kv vfs  sb  ps bab bk ‚sk bvbvëb bksb svd fvv‛* k x} ps sv bssv) Sk* dv khó d ssàv  }ë*  ev bdvs+ kàv vd (v bb  du.  kîk b bk }vx+kdk 0 k }* sk k k*sv k )D vs}* auk }v x+s* b d vfh }psdv* îk î bv* d k ‒ k k ‚k+k‛ ‒ bk Kv au psâ d avv) c au sk v* ps   } v bk}vhd) ‚Av fvb k x}vkà+ î  kk ps duv ps sk}v î  k å+ fvd) i ksd d v+ìó d*  }fdd â ps ps à‛)
O astsvo eàbokcìos!
 Cpsn}`kcitonidnr}ciràqcj
i
99
 
2= Vcqnrt` Vclnoi`j
 eovi`jnrt` tck v`uâo) @tî `jlsk tck}o`tvàr* o `bcrro í vcdc nk}jnb`q` isk` kcv` vcbc}ìâo dc boitcõdo* k`r hoec ` rnts`ìâoî dnacvcitc) @ bh`k`d` rclsid` lcv`ìâo d`  \ovjd \ndc \cf ‒ os rnk}jcrkcitc \cf 6)= ‒ f`rcn`+rcisk `kfncitc dniæknbo* b`v`btcvnu`do }cj` tvob` dcniaovk`ìócr c boj`fov`ìâo dor nitcvi`st`r bok rntcr crcvqnìor qnvts`nr)‚@ nitcv`ìâo `lov` î ksnto k`nr q`jovnu`d`) Qobå a`u` dnacvciì`) @r vcdcr robn`nr crtâo `ë }`v` }voq`v nrro) @jîk dc Ovgst* T|nttcv c rnknj`vcr* `r }crro`r tåk rcs}vò}vno fjol c }odck ciqn`v qëdcor io ^osTsfc* }ort`vrs`r aotor io Ajnbgv* ]nb`r`* ctb) O }odcv crtà ck rs`rkâor‛* rcitcibn` o |cfdcrnlicv Ksvnjo L`ljn`vdn* psc`rrni` ` bojsi` ‚Tcbiojoln` ck bci`‛ ‒ |||)tcbio+joln`ckbci`)bok)fv ‒ }sfjnb`d` io }ovt`j Nts)bok)fv}cvnodnb`kcitc)]`v` Ksvnjo* ` vcdc î a`itàrtnb` c }vo}ovbnoi` `osrsàvno sk rho| dc citvctcinkcito* boko io b`ro d` vc`jnd`dc `skcit`d`* sk` tcbiojoln` psc }cvkntc ` knrtsv` do ksido vc`j bok o qnvts`j) O rnrtck` vcbo+ihcbc nk`lcir `tv`qîr dc |cfb`k c }voect` rofvc cj`rofector ck 2D os `tî kcrko `ink`ìócr* psc r`jt`k}`v` aov` dc rs` tcj` isk }`rrc dc kàlnb`* `rrnk bokoior anjkcr dc anbìâo bncitëanb`) O rntc |||)vc`jnd`+dc`skcit`d`)bok)fv î sk dcitvc ksntor psc a`uckrnksj`ìócr dc vc`jnd`dc `skcit`d`* sk` cx}cvnåibn` psc* rclsido o |cfdcrnlicv* q`n ksd`v bok}jct`kcitcrcs kodo dc }cir`v)
Lcv`ìâo 6)=
Cjc t`kfîkbh`k` ` `tciìâo}`v` ` ‚tcn`‛ psc rcdcrcih` dsv`itc ` i`qcl`ìâo* os rce`*` tv`ectòvn` }cvbov+vnd` }cjo nitcvi`s+t`* psc î boirt`itckcitc vcdnvcbnoi`do }`v` }àlni`r bokniaovk`ìócr c }oitor dc qnrt` bok}jckcit`vcr os dnrtnitor `opsc cjc dcrce`) ‚Nrro `boitcbc* }ov cxck}jo* ps`ido citvo io ^osTsfc }vobsv`ido sk` kõrnb`) Ps`ido }cvbcfo* eà osqnqàvn`r b`iìócr rslcvnd`r }cjo rntc i` tcj` dc cxnfnìâo do qëdco)O psc rcvn` sk` qnrnt` và}nd` `b`f` rc boiqcvtcido ck skjoilo }cvëodo i` avcitc do bok}st`dov‛* boiacrr`)Isk` ostv` }oit`* o |cfdcrnlicv bokckov` ` vcls+j`kcit`ìâo d` nitcvict qn` vcdc cjîtvnb` ‒ }ov kcno dc skrnrtck` boihcbndo boko F]J (Fvo`df`id ]o|cvjnic. ‒ psc*rclsido cjc* î sk }`rro nk}ovt`itc io }vobcrro dc nibjsrâodnlnt`j) Crr` tcbiojoln` dnr}cir` ` bvn`ìâo dc sk` crtvstsv` cxtcvi`* boirndcv`d` b`v`* fcicanbn`ido `r vclnócr psc iâo}orrsck b`fc`kcito)‚@ q`it`lck dcrr` boicxâo î rsv}vccidcitc) Dc}onr dcani`jnu`d` ` nirt`j`ìâo cxtcvi`* psc iâo b`fc `o srsàvno ani`j*f`rt` psc o kodck crtce` boicbt`do i` tok`d` }`v` vc`jnu`v` i`qcl`ìâo) Iâo î icbcrràvn` ` nk}j`it`ìâo dc ioqor b`for*ick ` rsfrtntsnìâo d` vcdc cjîtvnb`* cxbcto rc cj` crtnqcv ` }oito dc rc dctcvnov`v‛* cx}jnb`) @r }crro`r psc kov`k ck}vîdnor* `jîk do dnr}orntnqo nitcvio* }vcbnr`k nirt`j`v skboiqcvrov i` niav`crtvstsv`)
Js dj*bhbk dr  js d ër eàrâ kîdr sjudrk dqrr rrkrd rsì  râkr apsr ass
vc}òvtcv vclnoi`J

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mayara Ferreira liked this
Dila Cruz liked this
Ana Luiza Silva liked this
Clayton Barone liked this
Alisson Garaffa liked this
Juan Augusto liked this
Tamires Silva liked this
Darlene Galindo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->