Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EG White - Hristos Lumina lumii

EG White - Hristos Lumina lumii

Ratings:

4.4

(1)
|Views: 2,480|Likes:
Published by cristianr

More info:

Published by: cristianr on Sep 13, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
HRISTOS LUMINA LUMII
Conflictul spiritual de veacuri ilustrat în viaţa Domnului HristosLucrare tradusă de un comitet redacţional Titlul cărţii în original este :,, The Desire of Ages,,
Cuvânt înainte
" Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noiam primit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl .Ioan 1,14."Ca şi stelele în vastul circuit al drumului rânduit lor, planurile lui Dumnezeu nucunosc nici grabă şi nici întârziere... Când marele orologiu al vremii a indicat ceasulacela, Isus s-a născut în Betleem " (H.L.L. pag. 12 . )În inimile şi viaţa tuturor oamenilor, indiferent de rasă şi culoarea pielii lor,indiferent de concepţiile religioase sau filozofice pe care le au, există o inexplicabilădorinţă după ceva mai bun, mai înalt ceva ce lipseşte. Această forţă motrice a stat labaza omenirii, dar şi a căutării şi găsirii de către cei credincioşi a drumului spre Acelacare poate satisface pe deplin nevoia de puritate morală şi ntuire a sufletuluiomenesc. Această plinătate se află în Isus Hristos, Fiul cel veşnic a lui Dumnezeu şi Fiual omului . "Căci Dumnezeu a vrut cu toată plinătatea să locuiască în El " 1,19. " Căci înEl locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii "Col.2,9
.
Când în 1898, E.G.White publica această carte - "prezentarea celor dumnezeieşti încuvinte omeneşti ", se împlinea nevoia înfăţişării domnului Isus ca Acela care prin viaţăşi moarte Sa ispăşitoare, stătea chezaş mântuirii noastre. În aceste pagini inspirate ni seprezintă iubirea inegalabilă a Mântuitorului " pentru că oricine crede în El, să nu piară, cisă aibă viaţă veşnică." Ioan 3,16.De la ieslea Betleemului şi până la crucea Golgotei, Isus Hristos n-a făcut altcevadecât să dărâme zidurile ce despărţeau pe oameni, să înlăture barierele pe care păcatulle-a ridicat între cei drepţi după chipul lui Dumnezeu şi Creatorului lor, şi să ridicepoduri, punţi de legătură între om şi om între păcătoşi şi Mântuitorul lor. De aceea înpaginile acestei cărţi inspirate ne este iubirea lui Dumnezeu descoperită în Fiul Său,cuvântul care S-a făcut trup şi a locuit printre noi; ea ne descoperă în cuvinte omeneştifrumuseţea vieţii lui Hristos, de care suntem chemaţi să ne împărtăşim cu toţii, aşa cuma lăsat ca un testament Mântuitorul nostru, atuncea când spunea: Pentru că Eu v-am dato pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu; Ioan 13,25. Şi după cum prin viaţa Sa curatăşi caracterul Său desăvârşit Isus a atras la sine pe ucenicii Săi şi mulţimile care-L urmau,şi ducum exemplu u a lucrat, prin puterea Duhului Sfânt, transformareacaracterelor într-o perfectă identificare cu caracterul Său.(Gal 2,20 ), tot astfel lucrarea
 
de faţă urmăreşte să redescopere pe Răscumpărătorul tuturor celor ce cred în El şi în
 jertfa Lui mântuitoare.
Vorbind despre Sine, Isus Hristos spunea :" Eu sunt LUMINA LUMINII ;cine măurmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii " .Ioan 8,12.Lucrarea de faţă " Hristos Lumina Lumii "este a patra ediţie publicată în limbaromână, într-o nouă traducere realizată de un grup de slujitori ai lui Dumnezeu. Ellen G.White, autoarea acestei lucrări, cu o profundă experienţă spirituală şi prin inspiraţiedivină, prezintă în aceste pagini noi laturi ale vieţii Domnului Isus, pline de profundesemnificaţii. El este înfăţişat ca fiind Plinătatea Dumnezeirii în trup omenesc, Mântuitorulplin de compasiune şi iubire pentru cei ce au nevoie de El, pentru cei păcătoşi şi însinguraţi, Soare al Neprihănirii, şi Marele Preot milos, Prieten cald şi plin de înţelegere,un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.
D.POPA .
Partea 1 - Privire generală
"Dumnezeu, care a zis: 'Să lumineze lumina din întuneric', ne-a luminat inimile,pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa luiIsus Hristos. " 2 Cor. 4,6.
Cap.1-DUMNEZEU CU NOI
"Îi vor pune numele Emanuel. . . . Dumnezeu cu noi " "Lumina cunoştinţei slaveilui Dumnezeu "se vede "pe faţa lui Isus Hristos ". Din zilele veşniciei domnului IsusHristos era una cu Tatăl ; El era chipul lui Dumnezeu, chipul măreţiei şi maiestăţii Sale"strălucirea slavei lui ". Şi tocmai pentru a arăta această slavă a venit El în lumeanoastră. Pe acest pământ întunecat de păcat El a venit ca să descopere lumina iubirii luiDumnezeu pentru a fi "Dumnezeu cu noi" De aceea s-a proorocit despre El că îi vorpune numele Emanuel". Venind locuiască cu noi, Isus avea descopere peDumnezeu atât oamenilor cât şi îngerilor. El era cuvântul lui Dumnezeu - gândul luiDumnezeu cut auzit. În rugăciunea Sa pentru ucenici El spunea ",Le-am cutcunoscut Numele Tău " -Plin de îndurare şi milostiv, îndelung răbdător, plin de bunătateşi adevăr ", - "ca iubirea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei şi tu în ei". Dar descoperireaacesta a fost dată nu numai copiilor Săi de pe pământ. Mica noastră lume este cartea destudiu a universului. Scopul minunat al harului lui Dumnezeu, taina iubiriirăscumpărătoare, constituie subiectul pe care îngerii doresc să-l cunoască şi care va fistudiul lor de-a lungul veacurilor nesfârşite. Atât cei răscumpăraţi cât şi fiinţele necăzutevor descoperii în crucea lui Hristos ştiinţa şi cântecul lor. Se va vedea că slava cestrăluceşte pe faţa lui Isus este slava iubirii ce se jertfeşte pe sine. În lumina de laCalvar se va vedea că legea iubirii ce renunţă la sine este legea vieţii pentru pământ şipentru cer, că iubirea care "nu caută folosul său" îşi are izvorul în inima lui Dumnezeu şică în cel blând şi smerit se manifestă caracterul Aceluia care locuieşte
în lumina de care niciun om nu se poate apropia.
La început Dumnezeu era cunoscut în toate lucrările creaţiunii. Hristos a fost celcare a întins cerurile şi a pus temeliile pământului. Mâna lui a fost aceea care a aşezatlumile în spaţiu şi a modelat florile câmpului. El întăreşte munţii prin tăria lui" "A lui estemarea, El a făcut-o, Ps. 65,6 ;95,5; El a fost cel care a umplut pământul cu frumuseţe şivăzduhul cu cântece. Şi pe toate lucrurile de pe pământ, din văzduh şi cer el a scrismesajul Tatălui. Cu toate că păcatul a mânjit opera desăvârşită a lui Dumnezeu, inscripţiarămâne încă. Chiar şi acuma cu toate lucrurile create proclamă gloria Celui Prea Înalt. Nueste nimica, afară de sufletul egoist al omului, care să trăiască pentru sine. Nici opasăre care spintecă văzduhul, nici un animal care se mişcă pe pământ, nu slujeşte decâtpentru binele altuia. Nu este nici o frunză a pădurii ori firicel firav de iarbă, care să nuaibă de făcut o lucrare. Fiecare copac, arbust şi frunză pulsează acel element al vieţii
 
fără de care nici omul nici animalele n-ar putea trăi; iar omul şi animalele, la rândul lorslujesc vieţuirii copacului, arbustului şi frunzei. Florile îşi răspândesc mireasma şi îşiexpun frumuseţea pentru fericirea omenirii. Soarele îşi răsndte lumina spre a înveseli nenumăratele lumi. Oceanul, el însuşi sursa tuturor izvoarelor şi fântânilornoastre, primeşte torentele de apă de pe întreg pământul, dar primeşte ca să dea. Aburiicare se ridică din sânul său se transformă în ploi pentru a uda pământul, făcându-l să încolţească şi să odrăslească.Îngerii slavei îşi găsesc bucuria în a da dragostea lor şi grija lor neobosită faţă defiinţele care sunt zute şi nesfinte. Fiinţele certi apeleastăruitor la inimaoamenilor. Ele aduc acestei lumi întunecate lumina din curţile de sus, iar printr-o slujirestăruitoare şi plină de iubire mişcă sufletul omenesc pentru a aduce pe cel pierdut încomuniune cu Hristos, legătură care este chiar mai intimă decât cea pe care ele însele opot cunoaşte. Dar lăsând la o parte toate aceste imagini nedesăvârşite noi vedem peDumnezeu în Isus. Privind la Isus vedem că slava Dumnezeului nostru este de a da. "Nufac nimic de la Mine Însumi" zicea Hristos "Tatăl care este viu, M-a trimis pe mine şi Eutrăiesc prin Tatăl " "Eu nu caut slava mea, ci slava celui ce M-a trimis ". Ioan 8,28; 6,57;8,50; 7,18. În aceste cuvinte se face cunoscut marele principiu care este legea vieţiipentru Univers. Domnul Hristos a primit toate lucrurile de la Dumnezeu, însă El a luat casă dea. Tot aşa procedează şi în curţile cereşti, în slujirea Sa pentru toate fiinţele create:prin Fiul iubit, viaţa Tatălui se revarsă peste toţi, şi tot prin Fiul revine, printr-o slujirevoioasă şi de proslăvire, în valuri de iubire la Marele Izvor al tuturor. Şi astfel pe Hristos,circuitul binefacerilor este complet, reprezentând caracterul Marelui Dătător, legea vieţii.În cer chiar legea aceasta a fost încălcată. Păcatul a luat naştere prin înălţarea desine. Lucifer, heruvimul acoperitor a dorit să fie cel dintâi din cer. El a căutat să câştigecontrolul asupra fiinţelor cereşti, să le despartă de creatorul lor şi să le câştige adorareapentru sine. De aceea el a prezentat în mod fals pe Dumnezeu, atribuindu-I dorinţa de înălţare de sine. El a căutat să pună în seama Creatorului iubitor propriile sale trăsăturirele de caracter. În felul acesta a înşelat el pe îngeri. Tot aşa a înşelat şi pe oameni. El i-a făcut să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu şi să nu aibă încredere în bunătateasa. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept şi de o extraordinară măreţie, Satanai-a determinat să-L considere ca fiind sever şi neiertător. În felul acesta el a convins peoameni să se unească cu el la rebeliunea împotriva lui Dumnezeu, şi bezna nenorocirii
s-a coborât asupra lumii.
Pământul s-a întunecat din cauza înţelegerii greşite a lui Dumnezeu. Pentru caumbrele acestea întunecoase să poată fi luminate, pentru ca lumea să poată fi adusă înapoi la Dumnezeu, puterea înşelătoare a lui Satana trebuia să fie sfărâmată. Acestlucru nu trebuia să se facă prin forţă. Exercitarea forţei este contrară principiilor deguvernământ ale lui Dumnezeu. El doreşte numai serviciu de iubire şi iubirea nu poate fiimpusă; ea nu poate fi câştigată prin forţă sau autoritate. Numai prin iubire se trezeşteiubirea. A cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a-L iubii; caracterul Său trebuie să fiearătat în contrast cu caracterul lui Satana. Această lucrare o putea face numai o singurăfiinţă în întreg Universul. Numai acela care cunoştea înălţimea şi adâncimea iubirii luiDumnezeu putea s-o facă cunoscut. Peste noaptea întunecată a lumii trebuie să răsară"Soarele neprihănirii cu tămăduire sub aripile Lui" Mal. 4,2.Planul pentru răscumpărarea noastră n-a fost un gând venit ulterior, un planformulat după căderea lui Adam. A fost o descoperire a tainei care a fost ţinută ascunsătimp de veacuri". Romani 16,25. A fost o dezvăluire a principiilor care din veacuriveşnice sunt temelia tronului lui Dumnezeu. De la început Dumnezeu şi Hristos au ştiutde apostazia lui Satana şi de căderea omului prin puterea înşelătoare a celui rău.Dumnezeu n-a ordonat ca păcatul să ia fiinţă, dar i-a prevenit existenţa şi a luat măsurica să întâmpine această teribilă situaţie. Atât de mare a fost iubirea Sa pentru lume încâtSa hotărât să dea pe unicul Său Fiu "pentru că oricine crede în El, să nu piară ci să aibă

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Violeta Bratu liked this
moprica_1 liked this
iulian.ghinea liked this
Anea Push liked this
Sergiu Gurdis liked this
Mihail Ichim liked this
john2608john liked this
scribdeugen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->