Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tirukkural Arathupal Dr.M.Renuka

Tirukkural Arathupal Dr.M.Renuka

Ratings: (0)|Views: 297|Likes:
This article is purely for Tamil language researchers and scholars. It is an article written by Dr.M.Renuka about the publications of Thirukkural – Arathuppal before 1950s.
This article is purely for Tamil language researchers and scholars. It is an article written by Dr.M.Renuka about the publications of Thirukkural – Arathuppal before 1950s.

More info:

Published by: Arts Research Institute on Mar 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

 
Page
1
of 
8
 
».ã.1950-ï¡F K‰g£l gâ¥òfS« ciufS«âU¡FwŸ - mw¤J¥ghš
Kidt®
kh.nuQfh
ÉÇîiuahs®, jÄœ¤Jiwó.rh.nfh.mu.»UZz«khŸ kfË® fšÿÇnfhit 641004
 
jÄœ üšfis mÊahkš ghJfh¤j¥ bgUik _tiu¢ rhU«. mt®fŸciuaháÇa®fŸ, gobaL¤njh®, gâ¥ã¤njh® M»nahuht®. ciuaháÇa®fË‹ciuts¤jhš gy g©ila jÄœ üšfŸ ò¤JÆ®¥ bg‰wd. ciuaháÇa®fS«,gobaL¤njhU« Xiy, fh»j¢RtofËnyna tiuªjd®. ï¢Rtofis mÊahkšghJfh¤j¥ bgUik gâ¥gháÇa®fS¡nf c©L._yghl âwdhŒî v‹w Jiw ts®tj‰F K‹dnu c.nt.rh., jhnkhju« ãŸisngh‹nwh® mÇa jÄœ üšfis¥ gâ¥ã¤J btËlyhÆd®. jÄœ ïy¡»a§fis¥gâ¥ã¤J btËÆ£l c.nt.rh. mt®fŸ âU¡FwS¡F xU mÇa gâ¥ig btËÆlhkšnghdJ gšntW áªjidfis¤ ö©L»wJ. ïtU¡F ïtuJ fhyf£l¤âšne®¤âahd âU¡FwŸ Rto »il¡fÉšiyah? mšyJ ïªj Ka‰áia¥ ãw® brŒant©L« vd É£LÉ£lhnuh bjÇaÉšiy. `Iaht®fS¡F âU¡FwS¡F MuhŒ¢á¥gâ¥ò x‹iw¡ bfh©L tunt©L« v‹w v©z« ïUªjJ vd ».t.#. F¿¥ãLth®.fhy¤â‹ f£lha« âU¡FwS¡F¥ gšntW gâ¥òfŸ btËtªjd. Mdhš 1937- ï¡F K‹d® gÇnkyHf®, kz¡Foah® M»a ïUt® ciu k£Lnk btËÆl¥g£ljhfit.K.nfh. F¿¥ãLth®.âU¡FwS¡F jUk®, kz¡Foah®, jhk¤jh®, gÇâ, âUkiya®, kšt®,fÉ¥bgUkhŸ, fh˧f®, e¢r®, gÇnkyHf® M»a g¤Jng® ciu tH§»d® v‹whY«1937-ï¡F K‹d® tiu gÇnkyHf®, kz¡Fot® (kz¡Flt®) ït®fŸ ïUt®ciuíl‹ Toa âU¡FwŸ gâ¥ò k£L« btËtªjik Éa¥ig¤ jU»‹wJ. ïj‰F¡fhuz« âU¡FwŸ RtofŸ rÇahd KiwÆš »il¡fÉšiy v‹nw Twyh«.nk‰Tw¥g£l g¤J âU¡FwŸ ciufËš gy ï‹W« »il¡fÉšiy. gÇâah®,fhȧf®, kz¡Flt®, gÇ¥bgUkhŸ, jhk¤j®, gÇnkyHf® M»a mWt® ciufŸ k£Lnk ï‹W« »il¡»‹wd. ït‰nwhL ciuaháÇa® bga® m¿a¥glhj giHa ciu x‹W«
 
Page
2
of 
8
 
»il¡»wJ. ït‰WŸ gÇ¥bgUkhŸ ciuia nk‰go g¤J ciu tÇirÆš ïl« bgw¢brŒahjJ« ï§F áªâ¡f nt©oaJ. ïit jÉu všÈÞJiuÆ‹ ciu, fÉuh#g©oj® ciu, t.c.á. ciu, âU.É.fh.ciu, bjËîiu ngh‹w gy ciufŸ âU¡Fwis my§fÇ¡»‹wd.1937-¡F K‹d® »il¤j âU¡FwŸ gâ¥ãš gÇnkyHf® ciu¥gâ¥òbr«ikahd ÃiyÆš ïUªjjhš 1937-¡F ãwF btËtªj m¤jid âU¡FwŸgâ¥òfS« gÇnkyHf® ciuia ikakhf it¤J btËtuyhÆd.všyh giHa ciuaháÇa®fS« âU¡FwS¡F bghÊ¥òiujh‹vGâÆU¡»‹wd®. gÇnkyHfU« bghÊ¥òiu vGâ áy ïy¡fz¡ F¿¥ò ngh‹wnjitahd Éra§fis bghÊ¥òiuia¤ bjhl®ªJ vGâíŸsh®. gÇnkyHf® ciuia`gÇnkyH»ah® ÉU¤â’ vd V£L¥ ãuâfËš F¿¥ãl¥g£oUªjd.Mdhš ï‹W »il¡»‹w m¤jid gÇnkyHf® ciu¥ gâ¥òfS« gjîiuahfgâ¥ã¡f¥g£LŸsd. ïªj kh‰w« v§F elªjJ? it.K.nfh. âU¡FwŸ-mw¤J¥ghšgâ¥ò K‹DiuÆš, mo¡F¿¥ãš, “m¥bghÊ¥òiu, ïilÆilna gj§fisaik¤J¥gjîiuahf ï¥gâ¥ãš m¢ál¥gL»wJ” vd¡ F¿¥ãl¥g£LŸsJ. Mdhš it.K.nfh.gâ¥ã‰F K‹d® btËtªj Érhf¥bgUkhŸ IaÇ‹ âU¡FwŸ gÇnkyHf®ciu¥gâ¥ãš gÇnkyHf® ciu gjîiuahf¥ gâ¥ã¡f¥g£LŸsJ. ïªj kh‰w¤ijÉrhf¥bgUkhŸ Ia® jh« Kj‹ KjÈš brŒjh® vd¡ TWthU« cs®. eh‹ Érhf¥bgUkhŸ Ia® âU¡FwŸ gâ¥ig¥ gh®¡fÉšiy. it.K.nfh. mt®fŸ, jh« gÇnkyHf®ciuia¥ gjîiuahf¥ gâ¥ã¤JŸns‹ vd¡ TWtâš ïUªJ âU¡FwŸ gÇnkyHf®ciu gâ¥ã‹ tuyh‰¿š xU kh‰w« ÃfœªJŸsik bjÇ»‹wJ. ïªj MŒÉ‰F 1950-¡F K‰g£l âU¡FwŸ-mw¤J¥ghš-gâ¥òfS« ciufS«mo¥gil v‹gjhš xUáy gâ¥òfis¥ gh®¡f KoªjJ. mit tUkhW:
it.K.nfh.gâ¥ò:
âU¡FwŸ-mw¤J¥ghš _yK« gÇnkyHf® ciuí«it.K.rlnfhg uhkE#hrh®a RthÄfŸ F¿¥òiuíl‹,it.K.nfhghy»UZzkhrhÇahuhš gh®itÆl¥g£L gâ¥ã¡f¥g£lJ -1937.
 
Page
3
of 
8
 
 ï¥gâ¥ò gÇnkyHf® ciuia mo¥gilahf¡ bfh©L gâ¥ã¡f¥g£lJ. ï¥gâ¥ã‰F Kªija gâ¥ò üny mo¥gilahf ïU¤jš nt©L«. vªj Rtofisí« ï¥gâ¥ò mo¥gilahf¡ bfhŸsÉšiy v‹gij¥ gâ¥òiuahš m¿aKo»wJ. ï¥gâ¥ãš gÇnkyHf® ciuia¤ bjhl®ªJ it.K.r. mt®fË‹ F¿¥òiu ÄfbghU©iknahL mikªJŸsJ. ï¡F¿¥òiu, ïy¡fz¥gFâ, vL¤J¡fh£L¥ gFâ,És¡f¥gFâ, mQkhd ciu vd FwS¡F V‰g ÉÇ»‹wJ. ï¥gâ¥ã‹ KoÉš brŒíŸ Kj‰F¿¥gfuhâí«, mU«gj« KjÈat‰¿‹mfuhâí« nr®¡f¥g£LŸsd.
£o.¥ã.gHÅa¥g ãŸis gâ¥ò - âU¥gâ:
âU¡FwŸ bghU£ghš ( 
mw¤J¥ghš Fiw¥gFâíl‹
 )fhȧf®: gÇ¥bgUkhSiu£o.¥ã.gHÅa¥g ãŸis-gâ¥gháÇa®âUnt§fnlRtu‹ Ñœ¡fiy MuhŒ¢á fHf«, âU¥gâ-1948. ïªj gâ¥ã‰F âU¥gâ, âUnt§fnlRtu‹ Ñœ¡fiy MuhŒ¢á fHf¤âš cŸsRtofŸ Mjhukhf mikªJŸsd. ï¥gâ¥ãš mw¤J¥ghš 31-M« mâfhu¤âš KjšIªJ gh¡fŸ Ú§fyhf¡ fhȧf® ïa‰¿a ciufS« bghU£ghY¡F fhȧf®,gÇ¥bgUkhŸ ciufS« ml§»íŸsd. fhȧf® ciu¡F xU V£L¢Rtoí«,gÇ¥bgUkhŸ ciu¡F xU fh»j¢ Rtoínk _ykhf ïUªjd vd gâ¥gháÇa®£o.¥ã.gHÅa¥g ãŸis F¿¥ãL»wh®. ï¥gâ¥ãš mw¤J¥ghš-btFshik, ï‹dhbrŒahik, bfhšyhik, Ãiyahik, Jwî, bkŒíz®jš, mthtW¤jš, Cœ v‹wmâfhu§fŸ k£L« fhȧf® ciuíl‹ Toa¥ gFâ »il¤jjhš; gâ¥gháÇa®mw¤J¥ghš Fiwgâ¥ghfnt btËÆ£LŸsh®. ï¥gâ¥ãš ghlntWghL, F¿¥òiu vJîÄšiy. fhȧf® ciu, RtoÆš »il¤jghl¤Jl‹ gâ¥ã¡f¥g£LŸsJ.
jUkòu Mâd mw¤J¥ghš btËpL:
âU¡FwŸ-ciuts«-mw¤J¥ghšbjhF¥gháÇa®: r.j©lgh njáf®, 1950.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thanga1981 liked this
rakeshooty liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->