Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bao Cao Tuyen Truyen Vsattp Trong Truong Dh

Bao Cao Tuyen Truyen Vsattp Trong Truong Dh

Ratings:
(0)
|Views: 1,258|Likes:
Published by Thanh_Thuy_8257
Lê Thị Thanh Thủy
Lê Thị Thanh Thủy

More info:

Published by: Thanh_Thuy_8257 on Mar 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2012

pdf

text

original

 
Đề
tài:TUYÊN TRUY
N V
V
SINH AN TOÀN TH
Ự 
C PH
M CHO NG
ƯỜ 
I N
I TR 
Ợ 
 PH
L
C:
L
I NÓI
ĐẦ
U ................................................................................................................. 2Ch
ươ 
ng I CÁC PH
ƯƠ
 NG PHÁP TUYÊN TRUY
 N V
SINH AN TOÀN TH
Ự 
CPH
M CHO NG
ƯỜ
I N
I TR 
...................................................................... 31.1
 
Phát
độ
ng cu
c thi “V
SINH AN TOÀN TH
Ự 
C PH
M GIÀNH CHOQUÝ BÀ N
I TR 
”........................................................................................ 31.2 T
 p hu
n nâng cao ki
ế
n th
c v
sinh an toàn th
c ph
m cho các bà n
i tr 
ợ 
... 31.3 Phát
độ
ng cu
c thi“B
P S
CH, TH
Ự 
C PH
M AN TOÀN” trong thángan toàn th
c ph
m............................................................................................. 31.4 Dán Poster h
ướ 
ng d
n cách v
sinh d
ng c
nhà b
ế
 p, v
sinh cá nhân, tách
i c
a ng
 
độ
c th
c ph
m.............................................................................. 31.5
 
Th
ườ 
ng xuyên có nh
ng ti
u ph
m, bài vi
ế
t trên các ph
ươ 
ng ti
n thôngtin
đạ
i chúng.................................................................................................... 31.6 Có hình th
c x
ph
t
đố
i v
ớ 
i nh
ng
đố
i t
ượ 
ng có hành vi ch
ng
đố
i vi
cth
c hi
n v
sinh an toàn th
c ph
m............................................................... 3Ch
ươ 
ng II LÀM SAO
ĐỂ
TUYÊN TRUY
 N HI
U QU
............................................. 4Ch
ươ 
ng III N
I DUNG TUYÊN TRUY
 N...................................................................... 53.1 T
i sao m
i ng
ườ 
i ph
i quan tâm
đế
n v
sinh an toàn th
c ph
m?.................. 53.2 V
sinh an toàn th
c ph
m gì?..................................................................... 53.3 Tình tr 
ng ng
 
độ
c th
c ph
m hi
n nay........................................................... 63.4 V
sinh an toàn th
c ph
m là v
sinh nh
ng gì?.............................................. 73.5 Cách l
a ch
n th
c ph
m................................................................................. 73.6 Cách ch
ế
bi
ế
n và s
d
ng th
c ph
m...............................................................123.7 Cách b
o qu
n th
c ph
m................................................................................13 NH
 N XÉT........................................................................................................................18TÀI LI
U THAM KH
O..................................................................................................18GVHD: Ths. Lê Th
H
ng Ánh NHÓM IITrang 1
 
Đề
tài:TUYÊN TRUY
N V
V
SINH AN TOÀN TH
Ự 
C PH
M CHO NG
ƯỜ 
I N
I TR 
Ợ 
 
GVHD: Ths. Lê Th
H
ng Ánh NHÓM IITrang 2
h
i ngày càng phát tri
n,
đờ 
i s
ng ngày càng
đượ 
c nâng cao nhu c
u
Ă
n no, m
c
m”
đ
ã
đượ 
c thayb
ng
Ă
n ngon, m
c
đẹ
p” và
ă
n là ph
i th
ưở 
ng th
ứ 
c.Nh
ư 
ng th
ưở 
ng th
ứ 
c nh
ư 
th
ế
nào
để
an toàn cho s
ứ 
c kh
em
t y
ế
u t
quan tr
ng. V
n
đề
v
sinh an toàn th
ự 
cph
m
đ
ang là v
n
đề
quan tâm hàng
đầ
u c
a ngành y t
ế
toàn xã h
i.B
ở 
i v
y, B
y t
ế
phát
độ
ng, tuy
n truy
n v
sinh antoàn th
ự 
c ph
m trong toàn dân nh
m nâng cao nh
n th
ứ 
cc
a ng
ườ 
i dân v
các m
i nguy h
i t
ừ 
th
ự 
c ph
m không antoàn. Nh
ư 
ng làm th
ế
nào tuyên truy
n hi
u qu
?Sau
đ
ây là m
t vài bi
n pháp tuyên truy
n cho ng
ườ 
in
i tr
ợ 
mà nhóm 2 thu th
p.
 
Đề
tài:TUYÊN TRUY
N V
V
SINH AN TOÀN TH
Ự 
C PH
M CHO NG
ƯỜ 
I N
I TR 
Ợ 
 Ch
ươ 
ng I:
CÁC PH
ƯƠ 
NG PHÁP TUYÊN TRUY
N V
SINH AN TOÀN TH
Ự 
CPH
M CHO NG
ƯỜ 
I N
I TR 
Ợ 
 
I.
 
CÁC PH
ƯƠ 
NG PHÁP TUYÊN TRUY
N V
SINH AN TOÀN TH
Ự 
C PH
M CHONG
ƯỜ 
I N
I TR 
Ợ 
:1.1.
 
Phát
độ
ng cu
c thi “V
SINH AN TOÀN TH
Ự 
C PH
M GIÀNH CHO QUÝ N
I TR 
Ợ 
-
 
Thành ph
n tham d
là quý bà n
i tr 
ợ 
.
-
 
Câu h
i v
tình hình ng
 
độ
c th
c ph
m hi
n nay.
-
 
Làm th
ế
nào
để
h
n ch
ế
ng
 
độ
c th
c ph
m.
-
 
 Nh
ng lo
i th
c ph
m nào trên th
tr 
ườ 
ng
đ
ang là nh
ng m
i nguy v
an toàn th
c ph
m.
-
 
Làm th
ế
nào
ă
n th
c
ă
n ch
ế
bi
ế
n s
n mà không b
ng
 
độ
c.
1.2.
 
T
p hu
n nâng cao ki
ế
n th
ứ 
c v
sinh an toàn th
ự 
c ph
m cho ng
ườ 
i n
i tr
ợ 
.-
 
M
i n
ă
m
đề
u ph
i t
ch
c m
t l
n.
-
 
M
c
đ
ích c
 p nh
t nh
ng thông tin v
ng
 
độ
c cho ng
ườ 
i n
i tr 
ợ 
.
-
 
H
ướ 
ng d
n l
a ch
n, ch
ế
bi
ế
n, b
o qu
n, s
d
ng th
c ph
m m
t cách an toàn và
đ
úng cách.
1.3.
 
Tuyên d
ươ 
ng nh
ữ 
ng h
gia
đ
 ình th
ự 
c hi
n
đượ 
c tiêu chí “MÔI TR 
ƯỜ 
NG S
CH,B
P S
CH, S
Ử 
D
NG TH
Ự 
C PH
M AN TOÀN” trong tháng v
sinh an toànth
ự 
c ph
m.-
 
Khen t
ng b
ng khen
đố
i v
ớ 
i các h
gia
đ
ình có n
ế
 p s
ng v
ă
n minh.
-
 
Tuyên d
ươ 
ng các cán b
, ng
ườ 
i dân có công tuyên v
sinh an toàn th
c ph
m trongn
ă
m.
1.4.
 
Dán Poster h
ướ 
ng d
n cách v
sinh d
ng c
nhà b
ế
p, v
sinh cá nhân, tác h
i c
ang
 
độ
c th
ự 
c ph
m, và m
ườ 
i nguyên t
c vàng c
a b
y t
ế
.-
 
Poster ph
i
đượ 
c dán
ở 
n
ơ 
i công c
ng: b
nh vi
n, tr 
ườ 
ng h
c, ch
ợ 
, siêu th
, …...
-
 
Hình th
c, n
i dung phù h
ợ 
 p, và th
hi
n các v
n
đề
d
ư
lu
n chú ý nh
ư
: v
sinh cánhân r 
a tay s
ch
để
phòng H1N1, không s
d
ng th
t gia c
m b
nh, không rõ ngu
ng
c
để
phòng H5N1…
1.5.
 
Th
ườ 
ng xuyên có nh
ữ 
ng ti
u ph
m, bài vi
ế
t trên các ph
ươ 
ng ti
n thông tin
đạ
ichúng: báo,
đ
ài, ti vi có ch
 
đề
v
ng
 
độ
c th
ự 
c ph
m, các m
t hàng th
ự 
c ph
mkhông an toàn, cách v
sinh cá nhân, v
sinh d
ng c
nhà b
ế
p….cách l
ự 
a ch
n, ch
ế
 bi
ế
n, b
o qu
n th
ự 
c ph
m m
t cách an toàn.Ví d
:-
 
Các ch
ươ 
ng trình trên kênh s
c kh
e và cu
c s
ng VTC10...
-
 
Các phóng s
v
tình hình s
a nhi
m melamine, gia c
m nhi
m virus cúm H5N1..,
-
 
Trang wep: trang wep c
a b
y t
ế
, s
c kh
e và cu
c s
ng…,
1.6.
 
Có hình th
ứ 
c x
ử 
ph
t
đố
i v
ớ 
i nh
ữ 
ng
đố
i t
ượ 
ng có hành vi ch
ng
đố
i vi
c th
ự 
c hi
nv
sinh an toàn th
ự 
c ph
m
GVHD: Ths. Lê Th
H
ng Ánh NHÓM IITrang 3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
long261092 liked this
khangvinhcuong liked this
thatgia liked this
thatgia liked this
minhtamvuthi liked this
ngocyen912001 liked this
ngocyen912001 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->