Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
t.c. mİllÎ eĞİtİm BakanliĞi

t.c. mİllÎ eĞİtİm BakanliĞi

Ratings: (0)|Views: 544|Likes:
Published by pinarseli

More info:

Published by: pinarseli on Mar 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
 MERD
İ
VEN PLANI VE DONATI Ç
İ
Z
İ
M
İ
 
ANKARA 2006
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
 i 
AÇIKLAMALAR....................................................................................................................iiG
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1....................................................................................................31. MERD
İ
VEN PLANI Ç
İ
ZMEK............................................................................................31.1. Merdiven Plan
ı
..............................................................................................................31.1.1. Tan
ı
m
ı
....................................................................................................................41.1.2. Çe
ş
itleri..................................................................................................................41.1.3.
Ş
ekilleri..................................................................................................................61.1.4. Çizim Uygulamalar 
ı
...............................................................................................8ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................22Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –2..................................................................................................242. Merdiven Donat
ı
s
ı
n
ı
Çizmek.............................................................................................242.1. Merdiven Donat
ı
lar 
ı
....................................................................................................242.1.1. Tan
ı
m
ı
..................................................................................................................242.1.2. Çe
ş
itleri................................................................................................................242.1.3.
Ş
ekilleri................................................................................................................242.1.4. Çizim Uygulamalar 
ı
.............................................................................................25ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................30MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................32CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................35ÖNER 
İ
LEN KAYNAKLAR..................................................................................................36KAYNAKÇA.........................................................................................................................37
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abdullah Elma liked this
enesakman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->