Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rehabilitacija-praktiČni Dio 1.Prema Konveciji ( 159) o

Rehabilitacija-praktiČni Dio 1.Prema Konveciji ( 159) o

Ratings: (0)|Views: 739 |Likes:
Published by buraz_sr

More info:

Published by: buraz_sr on Mar 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
REHABILITACIJA-PRAKTIČNI DIO 1.Prema Konveciji ( 159) o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sainvaliditetom koje mjere je nepohodno preduzeti, na nacionalnoj osnovi, za razvoj službiprofesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom?
 Nadležne vlasti moraju poduzimati mjere za osiguranje i evaluaciju službi za profesionalnurehabilitaciju, stručno osposobljavanje, posredovanje, zapošljavanje i ostalih srodnih službi kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo da dobiju i zadrže zaposlenje, te da u tom zaposlenjunapreduju.Moraju se poduzimati mjere za poticanje osnivanja i razvoja službi profesionalne rehabilitacije izapošljavanju osoba sa invaliditetom u ruralnim područjima i udaljenim zajednicam
2. Uslovi za sticanje prava za osposobljavanje za život i rad
Pravo za osposobljavanje za život i rad ostvaruju djeca ometena u psihofizičkom razvoju iodrasla lica sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima na način i pod uvjetima utvrđenimfederalnim i ovim zakonom. Lice koje se radi osposobljavanja za život i rad upućuje u internatskismještaj ima pravo na troškove smještaja ishrane i prevoza (zakon o socijalnoj zaštiti i zaštiticivilnih žrtava rata).
3. Na osnovu kojeg zakona i člana je donesen Pravilnik o ocjenjivanju radne sposobnosti iosnovne odredbe Pravilnika
 Na osnovu člana 98. Stav 3.Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i člana 6 StatutaDruštvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje BiH Upravni odbor Društvenog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje BiH, na sjednici održanoj 20.maja 1999 donosi:pravilnik oocjenjivanju radne sposobnosti. Ovim pravilnikom određuju se stručni organi za davanje nalaza,ocjene i mišljenja o invalidnosti osiguranika, o potpunoj nesposobnosti za rad i privređivanje, potpune nesposobnosti za privređivanje, potpune nesposobnosti za samostalan život i rad, postupak za utvrđivanje ovih činjenica, način vršenja kontrole nalaza o ocjeni mišljenja sadržajnalaza o ocjeni mišljenja potrebna medicinska dokumentacija, sadržaj obrazaca koji seupotrebljavaju u postupku ocjene i druga pitanja od značaja za utvrđivanje činjenica od kojihzavisi ostvarivanje prava iz penzijsko invalidskog osiguranja.
4. Stručni organi za ocjenu radne sposobnosti
Ocjenu radne sposobnosti i utvrđivanju drugih osnova za ostvarivanje prava iz PIO vrši stručniorgan u sastavu od najmanje dva ljekara specijaliste.Stručni organ obrazuje se kao stručni organu prvom stepenu i stručni organ u drugom stepenu.Stručni organ u prvom stepenu donosi nalazocjenu i mišljenje kada se ocjena radne sposobnosti, odnosno utvrđivanje drugih osnova zaostvarivanje prava iz PIO vrši povodom zahtjeva za ostvarivanje prava iz PIO. Stručni organ udrugom stepenu donosi nalaz ocjenu i mišljenje kada se ocjena radne sposobnosti odnosnoutvrđivanje drugih osnova za utvrđivanje prava iz PIO vrši povodom žalbe na riješenje oostvarenju prava u prvom stepenu.Nalaz ocjenu i mišljenje povodom žalbe na riješenje oostvarivanju prava ne može dati stručni organ na osnovu čijeg je nalaza, ocjene i mišjenjadoneseno prvostepeno riješenje o pravu.
5.Uz zahtjev za ocjenu radne sposobnosti prilaže se i druga dokumentacija. Koja?
Uz zahtjev iz člana 11 pravilnika o ocjenjivanju radne sposobnosti dostavljaju se i sljedećidokumenti:klinički nalazi, labaratorijski nalazi, nalazi funnkcionalne dijagnostike, specijalistički
 
nalazi, dijegnoze i mišljenja odgovarajučih organizacija odnosno ljekara kod kojih se osiguranik liječi i drugi dokazi koji su od značaja za ocjenu radne sposobnosti, sa obaveznim minimumommedicinske dokumentacije utvrđeni ovim pravilnikom izvještaj sa nalazom i mišljenjemnadležnog ljekara obrazac P2, podaci o radnom mjestu na kojem je osiguranik radio prije pokretanja postupka za ostvarenje prava po osnovu invalidnosti, tehničko-tehnološke iorganizacione karakteristike rada, uslovi rada, i mjerama zaštite na radu obrazac P3.
6.Po kojim kriterijima se određuje invalidnost I kategorije ?
Kada se utvrdi da je osiguranik postao nesposoban za obavljanje poslova radnog mjesta koje jeobavljao prije nastanka invalidnosti i da ne može da obavlja druge poslove koje odgovarajunjegovim psihofizičkim sposobnostima sa ili bez prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije,stručni organ donosi nalaz, ocjenu i mišljenje da kod osiguranika postoji I kategorijainvalidnosti.
7.Po kojim kriterijima se određuje invalidnost II kategorije?
 Nalaz, ocjenu i mišljenje da postoji II kategorija invalidnosti, stručni organ donosi kada utvrdi da je osiguranik postao potpuno nesposoban za obavljanje poslova radnog mjesta koje je obavljao prije nastanka invalidnosti i da se promijenjenom radnom sposobnošću s punim radnimvremenom može raditi na drugim poslovima koje odgovaraju njegovim psihofizičkimsposobnostima, ili se prekvalifikacijom, odnosno dokvalifikacijom može osposobiti za drugiodgovarajuči posao.
8.Kada se dijete smatra potpuno nesposobno za samostalan rad i privređivanje?
Potpuna i trajna nesposobnost za rad, od koje zavisi pravo na porodičnu penziju smatra se koddijeteta.Potpuna nesposobnost za samostalan život i rad prije navršene 15 god života postojikada se dijete ne može osposobiti za rad pod redovnim a ni pod posebnim uvjetima.Potpuna itrajna nesposobnost za život i rad postoji kada dijete postanene sposobno za samostalan život irad poslije 15 god života.
9.Uloga i rad stručnog organa u drugom stepenu po Pravilniku o ocjenjivanju radnesposobnosti.
Stručni organ u II stepenu ocjenjuje pravilnost nalaza, ocjene i mišljenja stručnog organa u Istepenu, povodom žalbe na prvostepeno riješenje, a na zahtjev službe nadležne za riješavanje o pravima iz PIO u II stepenu.Nalaz ocjena i mišljenje stručnog organa u II stepenu obrazac D2sadrži:lične podatke o osiguraniku, ocjenu i mišljenje stručnog organa u I stepenu bitne navodežalbe osiguranika kojima se osporava pravilnost nalaza, dopunu kliničkih i drugih nalaza,dijagnoza bolesti, mišljenje o pravilnosti nalaza, obrazloženje nalaza, mišljenje o potrebi ponovnog pregleda.
10.Kontrola nalaza, ocjene i mišljenja stručnog organa
 Nalaz, ocjena i mišljenje stručnog organa obavezno podliježu kontroli.Kontrolu vrši ljekar specijalista sa dugogodišnjim iskustvom na ocjeni radne sposobnosti.Kada ljekar kontrolor uobavljanju kontrole nalaza opcjenje i mišljenja utvrdi da je pravilno ocjenjena radna sposobnostosiguranika odnosno utvrđeni drugi osnovi za utvrđivanje prava iz PIO, daje saglasnost na nalaz,ocjenu i mišljenje stručnog organa svojim potpisom i pečatom.U slučaju da ljekar-kontrolor ne prihvati nalaz, ocjenu i mišljenje stručnog organa vraća nalaz ocjenu i mišljenje stručnog organa,ukazujući na uoćene nedostatke i daje upustva za njihovo otklanjanje u pismenoj formi.
11.Postupak za upućivanje osiguranika na ocjenu radne sposobnosti prema Pravilniku oocjenjivanju radne sposobnosti.
 
Ocjena radne sposobnosti i utvrđivanje drugih osnova za ostvarivanje prava iz PIO vrši se pozahtjevu za ostvarivanje prava iz PIO(član 2).Zahtjev za ocjenu iz člana 2 pravilnika dostavljastručnom organu služba nositelja osiguranja nadležna za riješavanje o pravim iz PIO.Zahtjevsadrži podatke o osiguranuku adresu prebivališta podatke o svojstvu osiguranika, o stručnojspremu, o penzijskom stažu, da li postoji invalioditet po drugom osnovu, po tome da li je ranije ikada vršeno ocjenjivanje, kao i šta treba utvrditi ocjenjivanjem.
12.Na osnovu kojeg zakona i člana je donesen Pravilnik o procjeni sposobnosti iodređivanju podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama i koje su osnovne odredbePravilnika?
Pravilnik o procjeni sposobnosti i određivanju podrške djeci i maldim sa posebnim potrebamadonešen je na osnovu člana 6 i 31 zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom i člana 81 zakona o kantonalnoj upravi.Opće odredbe-ovim pravilnikom propisuje se:način otkrivanja, obrazovanja, sastav i rad stručnih komisija za utvrđivanjesposobnosti i određivanje podrške djeci i maldim sa posebnim potrebama, postupak ocjenjivanjasposobnosti i evidencije djece sa posebnim potrebama vrsta i stepen ometenosti, određivanje podrške, sadržaj nalaza i mišljenja i potrebni obrasci za pristupanje komisija.
13.Način otkrivanja djece sa posebnim potrebama prema Pravilniku o procjeni sposobnostii određivanju podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama.
Otkrivanje djece i omladine sa posebnim potrebama vrše roditelji, ustanove zdravstvenedjelatnosti, odgojno obrazovne ustanove, centri za socijalni rad i invalidska udruženja.Prijedlogza pokretanje dijagnosticiranja i određivanja podrške djeci i mladim vrše stručni timovi uzavisnosti od uzrasta pri akušerskoj klinici, savjetovališta za djecu Doma zdravlja, pedrijatrijskeklinike, obdaništa, osnovne škole i druge institucije.Vrijeme, mjesto i način opservacije predlažunadležni timovi.
14.Uloga centara za socijalni rad u procesu procjene sposobnosti i određivanju podrškedjeci i mladima.
Postupak za određivanje sposobnosti i određivanje podrške djeci i omladini sa posebnim potrebama pokreće i vodi centar za socijalni rad po službenoj dužnosti ili po prijavi lica odnosnoustanove.Centar za socijalni rad prikuplja svu stručnu dokumentaciju koju dopunjavasocioanamnestičkim podacima i listu dostavlaj prvostepenoj komisiji.Po prijemu dokumentacije i podataka predsjednik prvostepene komisije saziva komisiju, predaje nalaze i mišljenja nasjernici.
15.Utvrđivanje sposobnosti i određivanje podrške djeci i mladima sa posebnim potrebamaprema Pravilniku o procjeni sposobnosti i određivanju podrške djeci i mladima saposebnim potrebama.
Utvrđivanje sposobnosti i odeđivanje podrše djeci i omladini sa posebnim potrebama vršestručne komisije uz obavezno praćenje stanja.Stručne komisije rade u I i II stepenu.Prvi stepen jena kantonalnom nivou a drugi na federalnom.Komisiju za utvrđivanje sposobnosti i određivanje podrške djeci i omladini sa posebnim potrebama uobrazuje u prvomi drugom stepenu kantonalnoministarstvo ili druga institucija kojoj ministarstvo povjeri poslove ocjene.
16.Nadležnosti i sastav stručnih komisija za procjenu sposobnosti djece i mladih
Prvostepenu stručnu komisiju čini:Za djecu i mlade sa oštečenjima vida:pedijatar, odnosno ljekar specijalista školske medicine,oftamolog, klinički psiholog, defektolog, neuropsihijatar i socijalni radnik.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Grabez Nikolina liked this
Selma Groff liked this
Saso liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->