Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
P. 1
Kinh tế Việt Nam năm 2010: Cơ

Kinh tế Việt Nam năm 2010: Cơ

Ratings: (0)|Views: 196 |Likes:
Published by Bich Van

More info:

Published by: Bich Van on Mar 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2011

pdf

text

original

 
Kinh tế Việt Nam năm 2010:Cơ hội và Thách thức
 Lê Đăng Doanhledangdoanh@gmail.com
 
Bố cục
Bối cảnh kinh tế thế giớiKinh tế Việt Nam năm 2009Dự báo kinh tế Việt Nam 2010Cơ hội và thách thức
 
ThÕ giíi ®èi mÆt víi khñng ho¶ng
Loµi ng-êi ®ang ph¶i ®èi mÆt víi bèn cuéc khñngho¶ng: Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu, dÉn ®Õn suytho¸i kinh tÕ ë nhiÒu n-íc, g©y ra thÊt nghiÖp,khñng ho¶ng x· héi. Đ©y lµ cuéc khñng ho¶ng tåi tÖnhÊt tõ 70 năm nay. Khñng ho¶ng l-¬ng thùc: kÐo dµi Ýt nhÊt 15 nămnữa. Khñng ho¶ng năng l-îng: cung dÇu th« kh«ng ®¸pøng nhu cÇu tăng nhanh. Khñng ho¶ng m«i tr-êng: tr¸i ®Êt nãng lªn, n-ícbiÓn d©ng cao, « nhiÔm m«i tr-êng sèng. Khñngho¶ng n-íc. T¸c ®éng toµn diÖn: kh«ng gian sèng,®Êt canh t¸c, thay ®æi khÝ hËu dÉn ®Õn s©ubÖnh, bªnh tËt v.v. Trong vßng 50 năm tíi, thiÖt h¹ido thay ®æi khÝ hËu cã thÓ dÉn ®Õn thiÖt h¹i tõ –5% ®Õn 25% GDP toµn cÇu. ChÊm døt nÒn vănminh nh©n lo¹i?

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
manhha1512 liked this
bluestar123 liked this
vhlinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->