Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai 1 - Khu Sat Trong Nuoc Cap

Bai 1 - Khu Sat Trong Nuoc Cap

Ratings:
(0)
|Views: 1,875|Likes:
Published by aveiro261

More info:

Published by: aveiro261 on Mar 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
Báo cáo thí nghi
m KT X
lý ch
t th
i Nhóm 4
 – 
03/2010
Page 1
 
Bài 1 :KH
Ử 
S
ẮT TRONG NƯỚ 
C C
P
1/.M
ục đích :
 
Thí nghi
m nh
m kh
o sát kh
 
năng khử
s
ắt trong nướ 
c c
p.
- N 
i dung:
+ Tìm pH t
ối ưu
 + Tìm th
ờ 
i gian ph
n
ng t
ối ưu
 + Nghiên c
u kh
 
năng khử
s
ắt trong nướ 
c c
p khi làm thoáng+ Nghiên c
u kh
 
năng khử
s
ắt trong nướ 
c c
p b
ng hóa ch
t (clorine)
2/.Lý thuy
ế
t :
2.2. Gi
ớ 
i thi
u chung v
S
t :
S
t có m
t kh
ắp nơi, cấ
u t
o nên v
 
trái đất. Trong nướ 
c thiên nhiên, k 
c
 
nướ 
c m
t
và nướ 
c ng
ầm điề
u có ch
a s
ắt. Hàm lượ 
ng s
t và d
ng t
n t
i c
a chúng tu
thu
cvào t
ng lo
i ngu
ồn nước, điề
u ki
ện môi trườ 
ng, ngu
n g
c t
o thành...
Trong nướ 
c m
t, s
t t
n t
i
ở 
d
ng h
ợ 
p ch
t Fe
3+
, thưòng là Fe(OH)
3
không tan,
ở 
 d
ng keo hay huy
n phù, ho
c
ở 
d
ng h
ợ 
p ch
t h
ữu cơ phứ
c t
ạp ít tan. Hàm lượ 
ng s
t
thay đổ
i và ít khi v
ượt quá 1 mg/l, đặ
c bi
ệt khi nướ 
c có tính ki
m và s
 
đượ 
c kh
 
trong quá trình làm trong nướ 
c.
Trong nướ 
c ng
m, do có pH th
p, s
t t
n t
i
ở 
d
ng ion. S
t có hoá tr
2 là thành ph
nc
a các mu
ối tan như Fe(HCO
3
)
2
, FeSO
4
. Hàm lượ 
ng s
t có trong các ngu
ồn nướ 
cng
ầm thườ 
ng cao và phân b
 
không điề
u trong các l
ớ 
p tr
ấm tích dướ 
i sâu.
2.2. Ý nghĩa môi trườ 
ng:
S
t là nguyên t
 
vi lượ 
ng c
n thi
ết để
 
cho cơ thể
c
u t
o h
ng c
u. Vì th
ế
, s
t v
ớ 
i hàm
lượ 
ng 0,3 mg/l là m
c
ấn định cho phép đố
i v
ới nướ 
c sinh ho
ạt. Vượ 
t quá gi
ớ 
i h
ntrên, s
t có th
gây ra nh
ng tr
ở 
ng
i sau:
 
Báo cáo thí nghi
m KT X
lý ch
t th
i Nhóm 4
 – 
03/2010
Page 2
 
-
Mùi tanh đặc trưng củ
a s
t, khi ti
ế
p xúc v
ớ 
i khí tr
ờ 
i, k 
ế
t t
a Fe(OH)
3
hình thành, làm
nước có màu đỏ
g
ch t
o
ấn tượ 
ng không t
ốt cho ngườ 
i s
d
ng. Vì th
ế, nướ 
c có s
tkhông th
dùng cho m
t s
nghành công nghi
ệp đòi hỏ
i ch
ất lượng cao như: giấ
y, dul
ịch, tơ, sợ 
i, d
t, th
c ph
ẩm, dượ 
c ph
ẩm…
 - K
ế
t t
a s
t l
ắng đọ
ng thu h
p d
n ti
ế
t di
n h
u d
ng c
a
ng d
n trong m
ạng lướ 
iphân ph
ối nướ 
c.Do các lý do trên, vi
c x
lý s
ắt có ý nghĩa quan trọ
ng trong
đờ 
i s
ống cũng như trong
s
n xu
t công nghi
p.
2.3. Phương pháp xác đị
nh s
t
:
 Phương pháp Phenanthroline (Fe = 0
-2 mg/l):
- Nguyên t
ắc: khi đun sôi mẫ
u v
ớ 
i hydroxylamin
ở 
pH =3,2- 3,3, t
t c
s
ắt hòa tan đề
ub
kh
thành s
ắt(II), sau đó ion sắ
t (II) s
t
o ph
c v
ớ 
i ba phân t
1,10-phenanthrolin,ph
c ch
ất này có màu đỏ
cam, x
y ra theo ph
n
ng:Fe(OH)
3
+ 3 H
+
 
Fe
3+
+ H
2
O4 Fe
3+
+ 2 NH
2
OH 4 Fe
2+
+ N
2
O + H
2
O + 4 H
+
 
N N
1,10-phenanthrolineNNNNNN
FeFe
2+
3
+
2+
Phöùc chaát maøu cam
 
pH: 3-
9, cường độ
màu t
l
v
ới hàm lượ 
ng s
t (II) trong dung d
ịch đo. Để
ph
n
ngnhanh và hoàn toàn, c
ần điề
u ch
nh pH = 2.9-
3.5 và dùng lượ 
ng th
a phenanthrolin
2.4. Các phương pháp khử 
s
t:
Hi
n nay, có nhi
ều phương pháp khử
s
t c
ủa nướ 
c ng
m, có th
chia làm ba nhóm
chính như sau:
 - Kh
s
t b
ằng phương pháp làm thoáng.
 - Kh
s
t b
ằng phương pháp dùng hoá chấ
t-
Các phương pháp khử
s
t khác.
 2.4.1. Kh
ử 
s
ắ 
 t b
ằng phương pháp làm thoáng:
 
Báo cáo thí nghi
m KT X
lý ch
t th
i Nhóm 4
 – 
03/2010
Page 3
 
 H OFedt Fe
2222
][]][[][
dt Fe
][
2
Th
c ch
t c
ủa phương pháp khử
s
t b
ng làm thoáng là làm giàu oxy cho
nướ 
c, t
o
điề
u ki
ện để
oxy hoá Fe
2+
thành Fe
3+
th
c hi
n qua trình thu
 
 phân để
t
o thành h
ợ 
pch
t ít tan Fe(OH)
3
r
i dùng b
l
ọc để
gi
l
i. Làm thoáng có th
là làm thoáng t
 nhiên hay làm thoáng nhân t
o. Sau khi làm thoáng, quá trình oxy hoá Fe
2+
và thu
 phân Fe
3+
có th
x
ảy ra trong môi trườ 
ng t
 
do, môi trườ 
ng h
ạt hay môi trườ 
ng xúctác.-
Trong nướ 
c ng
m, s
t (II) bicacbonat là mu
i không b
n v
ững, thườ 
ng phân lytheo d
ng sau:Fe(HCO
3
)
2
= 2HCO
32-
+ Fe
2+
 - N
ếu trong nướ 
c có oxy hoà tan, quá trình oxy hoá và thu
phân di
ễn ra như sau:
 4Fe
2+
+ O
2
+ 10H
2
O = 4Fe(OH)
3
+ 8H
+
 
Đồ
ng th
ờ 
i x
y ra ph
n
ng ph
 H
+
+ HCO
3-
= H
2
O + CO
2
 - T
ốc độ
ph
n
ứng đượ 
c bi
u di
ễn theo phưong trình sau:
 
Đây chính là phương trình của Just. Trong đó:
 v: v
n t
c oxi hoá: s
bi
ế
n thiên [Fe
2+
] theo th
ờ 
i gian t.[Fe
2+
]; [H
+
]; [O
2
]: n
ồng độ
c
a các ion Fe
2+
, H
+
và oxi.K: h
ng s
t
ốc độ
ph
n
ng, ph
thu
c vào nhi
ệt độ
và ch
t xúc tác
 Như vậ
y, quá trình chuy
n hoá Fe
2+
thành Fe
3+
ph
thu
c vào r
t nhi
u y
ế
u t
 
như pH;
O
2
; hàm lượ 
ng s
t c
ủa nướ 
c ng
m; CO
2
; độ
ki
m, nhi
ệt độ
, th
ờ 
i gian ph
n
ng. Ngoàira, t
ốc độ
oxi hóa s
t(II) còn ph
thu
c vào oxy hóa kh
tiêu chu
n.Khi t
t c
ion Fe
2+
 
hoà tan trong nước đã chuyể
n hóa thành bông c
n Fe(OH)
3
, vi
clo
i b
các bông c
n ra kh
ỏi nước đượ 
c th
c hi
n
ở 
b
l
c ch
y
ếu theo cơ chế
gi
 c
ặn cơ họ
c.

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dan Tam added this note
thich
Dan Tam added this note
xac dinh ham luong sat
Son Hoang Dinh liked this
Son Hoang Dinh liked this
Luu Vui liked this
Luu Vui liked this
Duy Nguyên liked this
Anh Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->