Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
36Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai 1 - Khu Sat Trong Nuoc Cap

Bai 1 - Khu Sat Trong Nuoc Cap

Ratings: (0)|Views: 4,878|Likes:
Published by aveiro261

More info:

Published by: aveiro261 on Mar 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
Báo cáo thí nghi
m KT X
lý ch
t th
i Nhóm 4
 – 
03/2010
Page 1
 
Bài 1 :KH
Ử 
S
ẮT TRONG NƯỚ 
C C
P
1/.M
ục đích :
 
Thí nghi
m nh
m kh
o sát kh
 
năng khử
s
ắt trong nướ 
c c
p.
- N 
i dung:
+ Tìm pH t
ối ưu
 + Tìm th
ờ 
i gian ph
n
ng t
ối ưu
 + Nghiên c
u kh
 
năng khử
s
ắt trong nướ 
c c
p khi làm thoáng+ Nghiên c
u kh
 
năng khử
s
ắt trong nướ 
c c
p b
ng hóa ch
t (clorine)
2/.Lý thuy
ế
t :
2.2. Gi
ớ 
i thi
u chung v
S
t :
S
t có m
t kh
ắp nơi, cấ
u t
o nên v
 
trái đất. Trong nướ 
c thiên nhiên, k 
c
 
nướ 
c m
t
và nướ 
c ng
ầm điề
u có ch
a s
ắt. Hàm lượ 
ng s
t và d
ng t
n t
i c
a chúng tu
thu
cvào t
ng lo
i ngu
ồn nước, điề
u ki
ện môi trườ 
ng, ngu
n g
c t
o thành...
Trong nướ 
c m
t, s
t t
n t
i
ở 
d
ng h
ợ 
p ch
t Fe
3+
, thưòng là Fe(OH)
3
không tan,
ở 
 d
ng keo hay huy
n phù, ho
c
ở 
d
ng h
ợ 
p ch
t h
ữu cơ phứ
c t
ạp ít tan. Hàm lượ 
ng s
t
thay đổ
i và ít khi v
ượt quá 1 mg/l, đặ
c bi
ệt khi nướ 
c có tính ki
m và s
 
đượ 
c kh
 
trong quá trình làm trong nướ 
c.
Trong nướ 
c ng
m, do có pH th
p, s
t t
n t
i
ở 
d
ng ion. S
t có hoá tr
2 là thành ph
nc
a các mu
ối tan như Fe(HCO
3
)
2
, FeSO
4
. Hàm lượ 
ng s
t có trong các ngu
ồn nướ 
cng
ầm thườ 
ng cao và phân b
 
không điề
u trong các l
ớ 
p tr
ấm tích dướ 
i sâu.
2.2. Ý nghĩa môi trườ 
ng:
S
t là nguyên t
 
vi lượ 
ng c
n thi
ết để
 
cho cơ thể
c
u t
o h
ng c
u. Vì th
ế
, s
t v
ớ 
i hàm
lượ 
ng 0,3 mg/l là m
c
ấn định cho phép đố
i v
ới nướ 
c sinh ho
ạt. Vượ 
t quá gi
ớ 
i h
ntrên, s
t có th
gây ra nh
ng tr
ở 
ng
i sau:
 
Báo cáo thí nghi
m KT X
lý ch
t th
i Nhóm 4
 – 
03/2010
Page 2
 
-
Mùi tanh đặc trưng củ
a s
t, khi ti
ế
p xúc v
ớ 
i khí tr
ờ 
i, k 
ế
t t
a Fe(OH)
3
hình thành, làm
nước có màu đỏ
g
ch t
o
ấn tượ 
ng không t
ốt cho ngườ 
i s
d
ng. Vì th
ế, nướ 
c có s
tkhông th
dùng cho m
t s
nghành công nghi
ệp đòi hỏ
i ch
ất lượng cao như: giấ
y, dul
ịch, tơ, sợ 
i, d
t, th
c ph
ẩm, dượ 
c ph
ẩm…
 - K
ế
t t
a s
t l
ắng đọ
ng thu h
p d
n ti
ế
t di
n h
u d
ng c
a
ng d
n trong m
ạng lướ 
iphân ph
ối nướ 
c.Do các lý do trên, vi
c x
lý s
ắt có ý nghĩa quan trọ
ng trong
đờ 
i s
ống cũng như trong
s
n xu
t công nghi
p.
2.3. Phương pháp xác đị
nh s
t
:
 Phương pháp Phenanthroline (Fe = 0
-2 mg/l):
- Nguyên t
ắc: khi đun sôi mẫ
u v
ớ 
i hydroxylamin
ở 
pH =3,2- 3,3, t
t c
s
ắt hòa tan đề
ub
kh
thành s
ắt(II), sau đó ion sắ
t (II) s
t
o ph
c v
ớ 
i ba phân t
1,10-phenanthrolin,ph
c ch
ất này có màu đỏ
cam, x
y ra theo ph
n
ng:Fe(OH)
3
+ 3 H
+
 
Fe
3+
+ H
2
O4 Fe
3+
+ 2 NH
2
OH 4 Fe
2+
+ N
2
O + H
2
O + 4 H
+
 
N N
1,10-phenanthrolineNNNNNN
FeFe
2+
3
+
2+
Phöùc chaát maøu cam
 
pH: 3-
9, cường độ
màu t
l
v
ới hàm lượ 
ng s
t (II) trong dung d
ịch đo. Để
ph
n
ngnhanh và hoàn toàn, c
ần điề
u ch
nh pH = 2.9-
3.5 và dùng lượ 
ng th
a phenanthrolin
2.4. Các phương pháp khử 
s
t:
Hi
n nay, có nhi
ều phương pháp khử
s
t c
ủa nướ 
c ng
m, có th
chia làm ba nhóm
chính như sau:
 - Kh
s
t b
ằng phương pháp làm thoáng.
 - Kh
s
t b
ằng phương pháp dùng hoá chấ
t-
Các phương pháp khử
s
t khác.
 2.4.1. Kh
ử 
s
ắ 
 t b
ằng phương pháp làm thoáng:
 
Báo cáo thí nghi
m KT X
lý ch
t th
i Nhóm 4
 – 
03/2010
Page 3
 
 H OFedt Fe
2222
][]][[][
dt Fe
][
2
Th
c ch
t c
ủa phương pháp khử
s
t b
ng làm thoáng là làm giàu oxy cho
nướ 
c, t
o
điề
u ki
ện để
oxy hoá Fe
2+
thành Fe
3+
th
c hi
n qua trình thu
 
 phân để
t
o thành h
ợ 
pch
t ít tan Fe(OH)
3
r
i dùng b
l
ọc để
gi
l
i. Làm thoáng có th
là làm thoáng t
 nhiên hay làm thoáng nhân t
o. Sau khi làm thoáng, quá trình oxy hoá Fe
2+
và thu
 phân Fe
3+
có th
x
ảy ra trong môi trườ 
ng t
 
do, môi trườ 
ng h
ạt hay môi trườ 
ng xúctác.-
Trong nướ 
c ng
m, s
t (II) bicacbonat là mu
i không b
n v
ững, thườ 
ng phân lytheo d
ng sau:Fe(HCO
3
)
2
= 2HCO
32-
+ Fe
2+
 - N
ếu trong nướ 
c có oxy hoà tan, quá trình oxy hoá và thu
phân di
ễn ra như sau:
 4Fe
2+
+ O
2
+ 10H
2
O = 4Fe(OH)
3
+ 8H
+
 
Đồ
ng th
ờ 
i x
y ra ph
n
ng ph
 H
+
+ HCO
3-
= H
2
O + CO
2
 - T
ốc độ
ph
n
ứng đượ 
c bi
u di
ễn theo phưong trình sau:
 
Đây chính là phương trình của Just. Trong đó:
 v: v
n t
c oxi hoá: s
bi
ế
n thiên [Fe
2+
] theo th
ờ 
i gian t.[Fe
2+
]; [H
+
]; [O
2
]: n
ồng độ
c
a các ion Fe
2+
, H
+
và oxi.K: h
ng s
t
ốc độ
ph
n
ng, ph
thu
c vào nhi
ệt độ
và ch
t xúc tác
 Như vậ
y, quá trình chuy
n hoá Fe
2+
thành Fe
3+
ph
thu
c vào r
t nhi
u y
ế
u t
 
như pH;
O
2
; hàm lượ 
ng s
t c
ủa nướ 
c ng
m; CO
2
; độ
ki
m, nhi
ệt độ
, th
ờ 
i gian ph
n
ng. Ngoàira, t
ốc độ
oxi hóa s
t(II) còn ph
thu
c vào oxy hóa kh
tiêu chu
n.Khi t
t c
ion Fe
2+
 
hoà tan trong nước đã chuyể
n hóa thành bông c
n Fe(OH)
3
, vi
clo
i b
các bông c
n ra kh
ỏi nước đượ 
c th
c hi
n
ở 
b
l
c ch
y
ếu theo cơ chế
gi
 c
ặn cơ họ
c.

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Son Hoang Dinh liked this
Son Hoang Dinh liked this
Dan Tam added this note|
thich
Dan Tam added this note|
xac dinh ham luong sat
Luu Vui liked this
Luu Vui liked this
Duy Nguyên liked this
Anh Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->