Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Motiviranje na vraboteni vo turisticki pretprijatija

Motiviranje na vraboteni vo turisticki pretprijatija

Ratings:

4.0

(3)
|Views: 753 |Likes:
Published by Gjoko

More info:

Published by: Gjoko on May 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2011

pdf

text

original

 
Мотивирање на вработените во туристичките претпријатија
Мотив
И
мотивација
Нагон, волја, мошuв
Нагоните претставуваат тенденции за одреден вид на однесување и склоповина доживувања кои него го пратат, а кои се автогени и спонтани . Нагоните сепримарно зависни од состојбата на рамнотежа во организмот и со посредство натаа состојба, организмот се однесува и реагира на одреден начин.Нагонот се воспоставува како регулативно и ефекторно делување наорганизмот на одредена интерна констелација или на одредени екстерни дразбикои служат како поттикнувачи на мотивацијата. Нагоните можат да бидат:
примарни - вродени, организмот го носи со своето раѓање и
секундарни - стекнати по пат на условување.Поимот нагон е многу тесно поврзан со поимот потреба, кој што претставуванегова деривација, поаѓајќи од постоењето претстава за остварената цел со штоќе се оствари задоволувањето, а нагонската тенденција ќе исчезне. Во рамките напоимот мотив, нагонот е оној дел или секвенца на динамичкиот психички процес,кој го опфаќа интензитетот на моторната (практичната) и енергетскатамобилизација во модалитетот на манифестирањето. Потеклото на мотивот не енагонска, ниту самата негова реализација. Нагонот се јавува во самиот процес намотивација помагајќи таа целосно да се оствари.Во постарата стручна литература нагонот се користи како синоним наинстиктот, што денес ретко се сретнува. Некои психолози, како што се Вудворд, аподоцна и Хал, заклучиле дека овие поими треба да се диференцираат. Но тие неправат разлика помеѓу поимите нагон и мотив. За разлика од инстиктите (кои севродени начини на однесување специфични за целиот вид на кој припаѓаорганизмот), нагоните можат да се вродени, но и стекнати како одреден модел наоднесување. Од друга страна, нагонот може и самостојно да делува, но ифлексибилно да се комбинира со стекнати форми на однесување, како што семотивите, вредносгите, ставовите итн.Мотивот не смее да се изедначува со волјата. Мотивот е сложен психичкипроцес, самото негово создавање и реализирање има пошироко значење од поимотволја. Волјата му помага на мотивот да се оствари преку волевите димензии наличноста (издржливост, одлучност, самостојност и доследност). Почитувањето
1
 
Мотивирање на вработените во туристичките претпријатија
основните карактеристики на волевите активности значи потврда на остварувањена целта кое е крајна фаза на мотивацискиот циклус. Всушност поимот волја, сепоретко се користи во современата психологија, така што се вклопува вомотивацискиот психодинамички процес. Треба да се нагласи дека поретко секористи самиот термин (израз) волја, а истиот најчесто се заменува со желба,мотивираност, додека самото дејствување на волјевата активност во животот начовекот е неспорна.
Мошuв
-
класuфuкацuја
Отсекогаш човекот ги бара причините - мотивите на сопственото и туѓотооднесување. Всушност, постоењето на мотивите и мотивациските процеси готрансформираат човекот од
homobiologicus
во
homosociologicus.
Во спротивно,целото човековото однесување би се свело на инстинктивни и нагонски реакции.Мотивите го осмислуваат животот на човекот, му даваат насока и исполнетост.Одговорите на прашањето "што е тоа мотив", се разликуваат од епоха до епоха иод култура до култура. Објаснувањата зависеле од тогашните прифатениконцепции за човековата природа и неговото место во универзумот...
И
покрајтоа што тие не биле целосни и не можеле докрај да ја објаснат сложеноста начовековата мотивација, во секое од нив откриваме есенцијално зрно на вистина.Модерното сфаќање иако во изменета форма, претставува одраз на ситепоранешни консепции.
1
Мотивите се поттикнувачки сили кои предизвикуваат разновидна човековаактивност.
Н.
Рот ги дефинира како поттикнувачки сили кои предизвикуваатактивност на човекот, кои ја насочуваат и управуваат со неа. Постоењето мотивпретставува една фаза во процесот на мотивација, која најчесто се одвива во
1
 
(
 
х.ПОТ, Општа психологија, ЗУНС, Белград, стр.252)
2
 
Мотивирање на вработените во туристичките претпријатија
циклуси, така што секое остварување на еден мотив, отвара можност заостварување на некој друг мотив. Мотивацијата се дефинира како" сложенпсиходинамички процес запоттикнување на активност на човекот, нејзино насочување кон одредени објектии регулирање на активноста заради постигнување на одредени цели".Мотивацијата може да биде свесна и несвесна како и надворешна и внатрешна.Мотивите можат многу тешко да се идентифицираат, како заради сложениотмеханизам на нивното настанување, така и заради нивниот голем број и големаразновидност. Од тие причини психолозите се обидуваат да ги класифицираатзанемарувајќи ги нивните суптилни разлики, а потенцирајќи ги нивните заедничкикарактеристики. Според Креч и Кречфилд, најдобар начин тоа да се постигне е дасе бараат најопштите цели на човековото однесување,така би дошле до сознаниедека секоја активност на човекот ја одредува една од
четирите општи цели:
опстанок
сигурност
задоволство
стимулација
Целта на човекот е да остане во живот, да е секогаш сигурен, да почуствувауживање и да доживее бодрење односно стимулирање.Креч и Кречфилд , поаѓајќи од општите цели, ги делат мотивите на две големигрупи:
1.
Мотиви на недостиг -
кај кои доминира остварувањето на општите цели заопстанок и сигурност. Тоа се мотиви со кои се сака да се отстранидефицитот на нешто, разорувањето, непријатноста, опасноста илианксиозноста. Основната улога на овие мотиви се однесува на намалувањето(редуцирањето) на теНЗИЈата (напнатоста).
2.
Мотиви на изобилство
- каЈ нив доминираат општите цели на задоволствои стимулација. Основна карактеристика на овие мотиви се однесува нажелбата да се постигне задоволство, признание, награда, да се дознаенешто ново, да се создава реира), да се постигнуваат успеси вопрофесијата, да се стекнува богатство итн. Ако со првата група на мотиви сенастојува да се намали напнатоста, со втората група на мотиви, всушност сезголемува напнатоста кај човекот. Кои од овие мотиви ќе доминираат каједна личност зависи од нивната насоченост, како и од нивниот психичкисклоп.
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Milena Krsteva liked this
eva_mfsk liked this
Nikola Baleski liked this
Elena Todorova liked this
Boki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->