Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Фалсификуваните грчки наоди од "Вергина" - Кутлеш

Фалсификуваните грчки наоди од "Вергина" - Кутлеш

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 906|Likes:
Published by Macedonianspark.com
This view on which Professor Andronikos' final
conclusions on the identity of the dead and the
tombs of Vergina were based was, in my opinion,
a serious historical error of facts in the field of
archaeology.
* Вергина = Кутлеш
This view on which Professor Andronikos' final
conclusions on the identity of the dead and the
tombs of Vergina were based was, in my opinion,
a serious historical error of facts in the field of
archaeology.
* Вергина = Кутлеш

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Macedonianspark.com on Mar 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
Тилцнтнзрдионфк ашязн оимвн мв ‑Дкшанои‑
 
Цемшкв
 
мтнщнѝилоифи
 
ашязи нофкшокф
 
цфшиои пи
 
нцфмшнцзм
 
оицлквцфдм
6
 
цк емфкощншиамлкбноифи ои ишъкмлмэзмфм мфзшнфнк
 
дм
 
вкокэои Дкшанои
 
мв цфшиои ои ашязнмфишъкмлма Иовшмонзмц Биомлнц,Жкп онзизди шкпкшди цк оидкврди вкзи цфиорди пжмш пи ашмжмф ои Тнлне Дфмшн! фифзмфмои Илкзциовиш Бизквмоцзн,
 
Ои цнфк цфшион амшвм цк нцфизорди жшмѝзифи мв
“мзмлр квко бнлнмо лрѐк амвнэом емцкфнои ишъкмлмэзнмф лмзилнфкф Дкшанои ем 633? амвнои н цк мякзрди ондонмф жшмѝ ви цк памлкбн ем нпашивжифи ои Брпкѝмф ои Дкшанои,
 
 
Мдии цммеэфконк жкэк оиешидком мв цфшиои ои Бнонцфкшмф пи Зрлфрши КдиоаклмцДконпклмц
 
дм 4884 амвнои! ем емдмв 68
.
амвнэоноифи мв цбшффи ои Иовшмонз Биомлнц
!
ишъкмлмамф
 
змѝ ѝи мфзшн
“ашмжонщифи ои зшилмф Тнлне Дфмшн фифзмфм
 
ои Илкзциовиш Дклнзн,‑
 
Змаи ёк ѝи пкбкбк
 
ешквднв жшмѝзифи ои емцкфнфклн ои мдмѝ лмзилнфкф н емцфмѝиом оиалицемдфмшрдиоифи
 
лиаи пи ‑ашмжонщифи ои Тнлне Дфмшн‑ фмаиэ он цфиорди ѝицом ои змѝоияно Ашщнфк цн ан жшиоиф цдмнфк емпнщнн,
 
Ом цкеиз! квом окэфм цк бишзкфноа ешмеиаиовнфк! и цмцкби вшрам ишъкмлмэзнфкнцфшийрдиїи н нпѝицордиїкфм ои идфмшнфкфнфк дм фии мжлицф,
 
Мои эфм оиб он ешкмцфиорди к ви ам ешиднбк нцфмфм эфм н Ашщнфк!
 
бкѐрфми цкзмаиэемднзрдиѝён цк ои шклкдиофонфк
 
мщкозн мв емамлкбнфк цдкфцзн идфмшнфкфн! вмзмлзрцизибк ви жнвкбк емшибомешидон дм жмшжифи цм ашязифи ешмеиаиови,
 
Пи ви ѝи шипмфзшнкбк ашязифи щкл цм мднк тилцнтнзрдион оимвн ёк цк емцлрйнбк цм квоииоилманѝи 7
 
“,,, ишъкмлмпнфк ок рцекилк ви нпжкаииф мв нвкмлмэзифи жмшжи
 
н нофклкзфрилонфкфшковмдн зизм н нцфмшняишнфк,
 
 Шицнцфнязнфк нвкмлманн ои ешнбкш! фдшвклк вкзи дишдишнфк жнлк
 
‑Акшбиощн‑ нешкфщн
 
ои бмвкшонфк Акшбиощн
,
 Шклифндом щдшцфнмф цмцфид мв ишфктизфн оиѝвкондм мвшквкон цекщнтняон бкцфи жнлк нвкофнтнзрдион цм фнк ‑Акшбиощн‑ пи емфмиокзмн бмвкшон Акшбиощн ‐ 
 
мцмжком монк пи дшкбк ои Оищнцфнязи Акшбионѝи
.
дшпмцомди ои фнк ишфктизфн фдшвклк вкзи
 
нбииф ешидм ои мвшквкон пкбѝн дшп мцомди оикфонязн змофнорншиомфм
 
 йндккїк
,
Фми к алремцф н онфр квко цкшнмпко ишъкмлмавкокцзи окби ви емдкшрди дм физдм окэфм
 
4
 
6
 
4
 
Iten Tenfl Xteycl`jp Re Njbcjyfa Kclobenp 
! ds Rmenfp I,], Ledaj 
 
 
Нцфнмф ешнощне ои Оищнцфнязифи нвкмлманѝи дм Акшбионѝи! ам ремфшкжрди н Ашщнѝи
 
вкокцзи,
 
Цмпвиди нпбнцлкон ишфктизфн н фдшвкїи пи емцфмѝиом кфонязм ешнцрцфдм пи ви бмйк виан пицомди цдмнфк
фкшнфмшнѝилон ешкфкопнн
 
дшп шканмонфк змн дкёк ан мзреншили! ом нмонк змн длкардииф дм цзлме ои пищшфионфк нцфмшнцзн ибжнщнн,
 
Омшбилом зизм эфм к оидквком дм екффнмф
 
еишиашит
.
фми к алремцф н онфр квкоцкшнмпко ишъкмлма вкокцзи окби ви емдкшрди дм физдм окэфм
.
пифми ёк
 
ан шипалквибкцлквонфк зшнфнзн,
 
Ёк пиемяокбк цм Ѝрѕно Жмшпи
!
емякцко ешмткцмш ем иофнязи нцфмшнѝи ои Вшйидонмфрондкшпнфкф дм Екоцнлдионѝи
7
‑Бомар кдшмецзн! идцфшилнцзн н цкдкшом
.
ибкшнзиоцзн оиряонщн! вмвкзи иелирвншии пи
 
дийомцфи ои мфзшнфнкфм
 
ои Иовшмонзмц!
 
мцфиоии цзкефняон пи окамдифи
 
нвкофнтнзищнѝи ои емяноифнмф
,
0
 
$
Иовшмонзмц
 
ан ешкпкофншиэк цдмнфк фкмшнн [вкзи
 
ашмжмднфк жнлк монк ои фифзмфм оиИлкзциовиш н ои окамдмфм цкбкѝцфдм^ цм амлкби рбкэомцф! н ашязнмф оишмв мвамдмшн цмйкцфмз кофрпнѝипиб!$ шкяк Жмшпи,
 
$Оиднцфнои н ѝиц жкд квко
 
мв монк змн! дм емякфонфк
 
вдк цфифнн дм вмщонфк
63?8.
фн! амешнтифнѝи
 
фдшвкїкфм ои Иовшмонзмц вкзи мцфифмщнфк жнлк монк ои Тнлне Дфмшн
$
Жмшпи цкеиз емяоил ви цк цмбокди дм пизлрямщнфк ои Иовшмонзмц!
 
мфзизм ан
 
ешмрянлвмемлонфклом
 
вмзипнфк
,
Фмѝ ѝи змофизфншил
 
Млаи Еилиани! нцфмшняиш ои рбкфомцф ешн Рондкшпнфкфмф дм
 
Ифнои!пи ви цк мщкон ашивжифи! зкшибнзифи! н цлнзнфк дм ашмжонщифи
,
Оицзмшм н вдиѝщифи вмэлк вм пизлрямз вкзи тмшбнфк ои пизшндконфк фидион вифншииф
 
мвзшиѝмф ои 048
.
[е,о,к,^!
шкянцн квои акокшищнѝи
 
ем цбшффи ои Тнлне Дфмшн
.
нпѝиднЖмшпи
 
пи
Lfrcelfa Ojeotfxmc` Ljwp,
Еилиани
 
нцфм физи! рфдшвн вкзи цлнзнфк ои кзцфкшнкшмф ои ашмжмф метиёииф нцфмшнцзн
 
фкбн змн! оиѝдкшмѝифом цк мв екшнмвмф
 
ои
 
Илкзциовиш Дклнзн! мфзмлзр момѝ
 
ои окамднмффифзм
,
2
 
Емфмяом! вмвкзи пи дфмшифи ашмжонщи нби меэфи цмалицомцф пи окѝпнонмф зшилцзнцфифрц! цкеиз окзмлзр
 
оиряонщн ам
 
нвкофнтнзрдии
 
емяноифнмф бий зизм Тнлне ФшкфнИшънвкрц! оибкцфм
 
Тнлне Дфмшн,
 
Тнлне Фшкфн Ишънвкрц
-
0:3 е,о,к,
 
 ‐ 
 
06? е,о,к,# жнл цно ои Тнлне Дфмшн мв жшизмф цмТнлнои мв Лишнци! Фкцилнѝи, Шмвкомфм нбк бр жнлм Ишънвкрц вмвкзи нбкфм ои
 
Тнлне
 
ам ешкпкл
 
мфзизм цфиоил зшил ои Бизквмонѝи
 
ои 66 ѝрон 040 амвнои е,о,к, Фмѝ жнл емлр
.
жшифмф
 
ои Илкзциовиш,
 
0
 
Nfleacp Flbtelckep! 6363.
6334! ds Jzojlj L, Detwf £ 6334
 
2
 
$Faj}flbjt rmj Otjfr/p $@tewl!$ Pmcjab Bcp`eyjtjb5$ Pftf Oezbftc iet Lfrcelfa Ojeotfxmc` Ljwp! Fxtca 40! 488=
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
radica22 liked this
Ile Milevski liked this
vega7sf liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->