Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grafİk Ve Anİmasyon

Grafİk Ve Anİmasyon

Ratings: (0)|Views: 126 |Likes:
Published by cem_3247

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: cem_3247 on Mar 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2011

pdf

text

original

 
 77
GRAF
İ
K ve AN
İ
MASYON Alakoç
B- FLASH 5 AN
İ
MASYON HAZIRLAMA PROGRAMI10. FLASH 5
10.1. Flash Nedir?
Flash Internet için etkile
ş
imli vektörel grafik ve animasyon haz
ı
rlanmas
ı
ndakullan
ı
lan ve günümüzde art
ı
k standart say
ı
labilecek bir programd
ı
r. Webtasar 
ı
mc
ı
lar 
ı
Flash'
ı
çekici, ölçümlendirilebilir, çok az yer kaplayan gezinilebilir yüzeyler, teknik canland
ı
rmalar, uzun süreli animasyonlar ve di
ğ
er 
ş
a
ş
ı
rt
ı
c
ı
efektleriyapmak amac
ı
yla kullan
ı
r. Normalde çok uzun say
ı
lamayacak, ancak teknolojiningeli
ş
me süreci göz önünde bulundurdu
ğ
unda çok uzun bir zamand
ı
r kullan
ı
lan buprogram, web'deki "yanar-döner", "i
ş
killi", "enteresan" sitelerin haz
ı
rlanmas
ı
ndakullan
ı
l
ı
r. O yandan bu yana h
ı
zla geçen, kayan, patlayan, infilak eden, birbirinevurup her bir yana savrulan yaz
ı
lar, üzerine gelindi
ğ
inde bir dans etmedi
ğ
i kalan
ğ
meler/menüler, gözlerinizi birbirine kavu
ş
turacak animasyonlar flash’la yap
ı
l
ı
r.1997 y
ı
l
ı
nda Flash ilk versiyonu olan Flash-1 ve ard
ı
ndan Flash-2 Macromediafirmas
ı
taraf 
ı
ndan piyasaya sürülmü
ş
tür. Flash'
ı
n tan
ı
n
ı
p önemsenmesi ise yakla
ş
ı
kFlash-4'ün 1999 y
ı
l
ı
nda piyasaya sürülmesiyle olmu
ş
tur. Flash çok k
ı
sa bir zamaniçerisinde çok geni
ş
bir hayran kitlesi toplam
ı
ş
t
ı
r. Program
ı
n bu potansiyelini farkedenMacromedia firmas
ı
hemen 2000 y
ı
l
ı
n
ı
n aral
ı
k ay
ı
nda Flash 4'ün daha geli
ş
mi
ş
yeniversiyonu olan Flash 5'i internet kullan
ı
c
ı
lar 
ı
n
ı
n be
ğ
enisine sunmu
ş
tur.Flash çok enteresan ve farkl
ı
yerlerde kullan
ı
labilir, fakat en popüler kullan
ı
malan
ı
internet'tir. Genel kullan
ı
m alan
ı
n
ı
n Internet olmas
ı
, gerçekten çok küçükboyutlarda dosyalar haz
ı
rlanabilmesidir. Küçük boyutlu dosyalar 
ı
n avantaj
ı
ise, yava
ş
 internet ba
ğ
lant
ı
l
ı
bilgisayarlar 
ı
n görüntülenebilir web elemanlar 
ı
n
ı
kolaycayüklemesini sa
ğ
lamas
ı
d
ı
r. Böylece, çok al
ı
ml
ı
Internet siteleri ve animasyonlar ekrankar 
ş
ı
s
ı
nda beklemeden kullan
ı
c
ı
n
ı
n kar 
ş
ı
s
ı
ndaki yerini al
ı
rlar.Flash ile en küçük reklam pankart
ı
ndan (banner), en karma
ş
ı
k animasyonunyap
ı
lmas
ı
, hatta bütün bir web sitesinin olu
ş
turulmas
ı
mümkündür.
İ
nteraktif CD'lerinhaz
ı
rlanmas
ı
, oyunlar, veritaban
ı
uygulamalar 
ı
, PHP ve XML gibi birçok dil ilekullan
ı
labilme, Flash'
ı
n ileri düzey maharetleri aras
ı
nda say
ı
labilir.Flash ile ses ile bite
ş
lemler (bitmap) birle
ş
tirilebilir. Yani bir dosyan
ı
n içinemüzik yada ses efekti rahatl
ı
kla gömülebilir. Bu da etkile
ş
imi daha üst seviyelereçekebilme
ş
ans
ı
n
ı
verir. Flash içerisinde bulunan bütün görüntü, ses, text elemanlar 
ı
 flash'a özgü baz
ı
s
ı
k
ı
ş
t
ı
rma teknikleri sayesinde çok küçük boyutlara s
ı
k
ı
ş
t
ı
ı
labilir.Bu s
ı
k
ı
ş
t
ı
rma oranlar 
ı
program içerisinden kalitelerini de
ğ
i
ş
tirmek suretiyleayarlanabilir. Böylece örne
ğ
in 1 birim tutan bir ses/görüntü dosyas
ı
0.1 ile 0.9aras
ı
nda boyutlarda son kullan
ı
c
ı
ya ula
ş
t
ı
ı
labilir.
 
B
ÖLÜM 10
 
 
 78
GRAF
İ
K ve AN
İ
MASYON Alakoç
Flash ayn
ı
zamanda GIF, MOV, AVI, EXE vs. olarak ç
ı
kt
ı
verebilir. Flash'ta
ı
p, üzerinde de
ğ
i
ş
iklikler yap
ı
labilecek dosya format
ı
.FLA'd
ı
r. Bu dosya Publish(Yay
ı
nlamak) ad
ı
verilen bir a
ş
amadan geçirildikten sonra, kullan
ı
lacak yere göreç
ı
kt
ı
lar al
ı
nabilir. Publish edilen tüm dosyalar .FLA dosyas
ı
n
ı
n kay
ı
tl
ı
oldu
ğ
u klasördeolu
ş
turulur. Program yüklendi
ğ
inde Default (Varsay
ı
lan) ç
ı
kt
ı
formatlar 
ı
, Web içinkullan
ı
lan .SWF ve .HTML dir. SWF Internet ortam
ı
için haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r ve Browser'daadres sat
ı
ı
na yaz
ı
larak çal
ı
ş
t
ı
ı
labilir. HTML içinde kullan
ı
lmak istenirse bir dizi kodsat
ı
ı
sayfaya eklenmelidir.De
ğ
i
ş
ik formatta ç
ı
kt
ı
lar almak istenirse; File-Publish Settings menüsükullan
ı
larak ekrana gelen pencereden istenilen formatlar i
ş
aretlenir ve Publish
ğ
mesine bas
ı
l
ı
r.
Ş
ekil 10.1.1.
Publish Settings Penceresi.Macromedia Flash program
ı
, macromedia'n
ı
n http://www.macromedia.comadresinden deneme amaçl
ı
olarak indirilebilir. Bunun d
ı
ş
ı
nda tam kullan
ı
m için belirlibir ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
nda macromedia'dan yada temsilciliklerinden temin edilebilir 
.
Program ile ilgili geni
ş
Türkçe bilgi elde etmek ve program
ı
temin edebilmekiçin Macromedia firmas
ı
n
ı
n Türkiye temsilcisi olan Medyasoft’un sitesi(www.medyasoft.com) ziyaret edilebilir. Bu sitenin Download bölümünden de Flash 5temin edilebilir yada doldurulan bir form ile Macromedia’n
ı
n bütün ürünlerinin bir ayl
ı
ksürümleri CD olarak istenebilir. Medyasoft’un bu uygulamas
ı
Macromedia ürünlerinitan
ı
tmak ve sat
ı
ş
amaçl
ı
d
ı
r. Flash 5’in tam sürümünü almak için de Medyasoftyetkilisiyle irtibate geçebilirsiniz.
10.2. Flash ve Animasyon
Flash'
ı
n etkile
ş
imli bir vektörel grafik ve animasyon standard
ı
oldu
ğ
ubelirtilmi
ş
ti. Peki animasyon nedir? Animasyon, çok say
ı
da resmi belli bir h
ı
zda vedüzende göstererek sürekli bir hareket izlenimi verilmesine denir. Animasyon birçokresim ve grafi
ğ
in senaryolar içerisinde hareketlendirilmesidir. Animasyon ile ardardadizilmi
ş
birden fazla resim s
ı
rayla ve belirli zaman aral
ı
klar 
ı
yla oynatmak ile izleyeneho
ş
anlar ve heyecanlar ya
ş
atmak mümkündür.
 
 79
GRAF
İ
K ve AN
İ
MASYON Alakoç
Flash’daki hareketlendirme i
ş
lemi birkaç de
ğ
i
ş
ik yol ile gerçekle
ş
tirilebilir. Enyayg
ı
n hareketlendirme yöntemi senaryolar aras
ı
nda geçi
ş
ler sa
ğ
lanarakgerçekle
ş
tirilen hareketlendirmedir.Kanat ç
ı
rpan bir ku
ş
animasyonu olu
ş
turmak istenirse; önce ku
ş
a ait her hareket bir sahne içerisinde yer al
ı
r ve bu sahnelerin ardarda getirilmesi ileanimasyon olu
ş
turulur.Y
ı
llar boyu grafikler (resimler) üzerinde hep bu tür hareketlilikgerçekle
ş
tirilmi
ş
tir. Bu hareketlendirme mant
ı
ğ
ı
n
ı
en çok çizgi film yap
ı
mc
ı
lar 
ı
 kullanm
ı
ş
t
ı
r. Asl
ı
nda televizyonda izlenilen veya video cihaz
ı
na tak
ı
lan filmlerin genelmant
ı
ğ
ı
budur. Birbiri ard
ı
na eklenmi
ş
milyonlarca resim ve ses montajlar 
ı
ndanolu
ş
ur. Bir yumurtan
ı
n a
ş
a
ğ
ı
ya dü
ş
mesi filme al
ı
nd
ı
ğ
ı
nda ve film
ş
eridindebak
ı
ld
ı
ğ
ı
nda kare kare foto
ğ
raflar görülür. Gerekli ekipmanlarla bu kareler (Frame)h
ı
zl
ı
bir 
ş
ekilde ekrana aktar 
ı
l
ı
rsa, yumurta "dü
ş
üyormu
ş
gibi" görülür. Bu filmi nbilgisayar ortam
ı
na aktar 
ı
ld
ı
ğ
ı
ş
ülürse; bu saniyede 24 kare olmak üzere 3saniyelik bir animasyon için 72 tane resim demektir. Olu
ş
acak dosyan
ı
n boyutu daçok büyük olacakt
ı
r. Oysa Flash'ta yumurtan
ı
n sadece ilk karede ve son karedenerede olaca
ğ
ı
n
ı
belirtilir. Aradaki görüntüyü Flash kendisi tamamlar. Bütün bunlar için sadece kendi format
ı
nda bir iki sat
ı
r kod yazarak, son derece ufak, Web içinmükemmel dosyalar olu
ş
turur.Bir ba
ş
ka hareketlendirme mant
ı
ğ
ı
, metin veya grafiklerin ekran
ı
n bir yerindenba
ş
ka bir yerine hareketlendirilmesidir. Bu tür hareketlerde grafik veya metin,
ş
ekilde
ğ
i
ş
ikli
ğ
ine u
ğ
ramadan sadece konum de
ğ
i
ş
tirirler. Bu i
ş
lem özel efektler ilegerçekle
ş
tirilir.Flash'
ı
n animasyondaki avantaj
ı
ise hem vektorel grafikler kullanabilmesi,hem de rutin bir de
ğ
i
ş
im süreci izleyen baz
ı
animasyonlar 
ı
otomatik olarakgerçekle
ş
tirebilmesidir. Örnegin, bir Ye
ş
il ba
ş
l
ı
gövel örde
ğ
i, A noktas
ı
ndan Bnoktas
ı
na çizgisel olarak götürmek istiyoruz. Normal animasyon mant
ı
ğ
ı
ile bu i
ş
lembu noktalar aras
ı
n
ı
e
ş
it aral
ı
ğ
a bölüp, bölünen noktalara ayr 
ı
ayr 
ı
sahnelerde, ayr 
ı
 ayr 
ı
ye
ş
il ba
ş
l
ı
gövel ördek çizmek ile mümkün olur.Eskiden büyük animasyonlar haz
ı
rlayan, yüksek bütçeli büyük film firmalar 
ı
ndabu i
ş
ler için ayr 
ı
ayr 
ı
insanlar çal
ı
ş
ı
rlard
ı
. Bir karakteri olu
ş
turan ki
ş
i, bu karakterinba
ş
lang
ı
ç noktas
ı
n
ı
, biti
ş
noktas
ı
n
ı
ve izleyece
ğ
i yolu belirtir ve bunu tamamlanmas
ı
 için "Ara doldurucu" olarak tabir edilen çizerlere iletirlerdi. Ara doldurucular ise her kareyi teker teker çizerlerdi. Tabiki bu büyük bir zaman kayb
ı
demekti. Flash ise buara doldurma i
ş
lemini kendisi gerçekle
ş
tirebiliyor. Biraz önce bahsi geçen ye
ş
il ba
ş
l
ı
 gövel örde
ğ
in ba
ş
lang
ı
ç, biti
ş
ve izleyece
ğ
i yolu programa verdi
ğ
imizde, programkullan
ı
c
ı
için "Ara doldurucu" görevini üstlenerek animasyonu tamaml
ı
yor. Bu çokönemli bir zaman kazanc
ı
demektir.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->