Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NghiÊn cỨu ThiẾt kẾ vÀ ChẾ tẠo

NghiÊn cỨu ThiẾt kẾ vÀ ChẾ tẠo

Ratings: (0)|Views: 142|Likes:
Published by tuandt2_1415

More info:

Published by: tuandt2_1415 on Mar 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2010

pdf

text

original

 
1
NGHIÊN C
Ứ 
U THI
T K
VÀ CH
T
O CHIP CHO
ĐẦ
U
Đ
O M
Ứ 
C N
ƯỚ 
CKs. Phan Minh Tân, TSKH. Ph
m Th
ượ 
ng Cát, Ks.V
ũ
S
 ĩ 
Th
ng
Phòng Công ngh
T
 
độ
ng hóa - Vi
n Công ngh
Thông tinTel. 8363484, e-mail:ptcat@ioit.ncst.ac.vn 
Tóm t 
ắ 
t: Nhu c
u
đ 
o m
ứ 
c n
ướ 
c là r 
ấ 
t l
ớ 
n trong nhi
ề 
u l
ĩ 
nh v
ự 
c: c
ấ 
 p n
ướ 
c
đ 
ô th
 , thu
 ỷ
l
ợ 
i, phòng ch
ố 
ng l
t l
i...Chúng tôi gi
ớ 
i thi
u vi
c nghiên c
ứ 
u thi
ế 
t
ế 
và ch
ế 
o chip
đầ
u
đ 
o m
ứ 
c n
ướ 
c s
ử 
ng công ngh
 PSoC. Trên c
ơ 
s
ở 
c
a chip, chúng tôi xây d 
ự 
ng h
th
ố 
ng thi
ế 
t b
 
đ 
o và x
ử 
lý m
ứ 
c n
ướ 
c t 
ừ 
xa. H 
th
ố 
ngcó th
ể 
s
ử 
ng
để 
 
đ 
o ki
ể 
m soát m
ứ 
c n
ướ 
c cho các nhà máy n
ướ 
c, h
th
ố 
ng thu
 ỷ
l
ợ 
i, kênh t 
ướ 
i tiêu, m
ứ 
cn
ướ 
c c
a sông su
ố 
i ao h
 , b
ể 
ch
ứ 
a.
Research, Design and Develop water level monitoring using chip PSoC
 Abstracts: The demand of water level monitoring is great in many fields: water supply, irrigation, flood  precaution... In this paper, we introduce the process of research, design and develop water levelmonitoring chip using PSoC technology. Based on the specialized chip, remote water levelmonitoring and processing system is built. The system can be used to control water level of water supply plant, irrigation systems, and irrigation ditch...
1.
ĐẶ
T V
N
ĐỀ
 
Nhu c
u
đ
o m
c n
ướ 
c trong các ngành kinh t
ế
 qu
c dân là r
t l
ớ 
n. Ví d
trong l
 ĩ 
nh v
c c
p n
ướ 
c
đ
ô th
, thu
l
ợ 
i và phòng ch
ng thiên tai. Hi
n nayc
n
ướ 
c ta
đ
ang tri
n khai các d
án c
p n
ướ 
c hàng tr
ă
m công trình th
y l
ợ 
i nh
m kiên c
hóakênh m
ươ 
ng và hi
n
đạ
i hóa các tr
m b
ơ 
m nh
mph
c v
ch
ươ 
ng trình phát tri
n nông nghi
p, nôngthôn c
a nhà n
ướ 
c.M
i công trình th
y nông
đề
u c
n hàng ch
c
đầ
u
đ
o, thi
ế
t b
 
đ
o m
c n
ướ 
c t
xa nh
m ph
c v
 quy trình v
n hành tr
m b
ơ 
m b
o
đả
m
đủ
n
ướ 
c t
ướ 
itiêu cho vùng di
n tích canh tác r
ng mà v
n b
o
đả
m ti
ế
t ki
m
đ
i
n, không lãng phí n
ướ 
c. M
i thi
ế
tb
 
đ
o m
c n
ướ 
c kênh, h
th
y l
ợ 
i có ch
báo t
xa,có kh
n
ă
ng k 
ế
t n
i v
ớ 
i PC, có b
nh
ớ 
l
ư
u tr
d
 li
u
đ
o giá t
ớ 
i vài ngàn
đ
ôla M
.M
c tiêu nghiên c
u c
a chúng tôi nh
m pháttri
n
đượ 
c thi
ế
t b
 
đ
o có ch
c n
ă
ng v
ượ 
t tr
i h
ơ 
nthi
ế
t b
nh
p ngo
i nh
ư
ng v
ớ 
i giá thành r
h
ơ 
nnhi
u l
n
đ
áp
ng nhu c
u trong n
ướ 
c.Thi
ế
t b
bao g
m:-
 
Đầ
u
đ
o m
c n
ướ 
c kèm theo b
truy
n d
 li
u.-
 
Thi
ế
t b
thu nh
n x
lý, tính toán, l
ư
u tr
d
 li
u, hi
n th
có kh
n
ă
ng k 
ế
t n
i máy PC vàh
th
ng SCADA giám sát toàn c
c.N
i dung m
ớ 
i
ở 
thi
ế
t b
này là:-
 
T
o ra
đượ 
c m
t chip
đ
o m
c n
ướ 
c chuyênd
ng, xây d
ng
đượ 
c
đầ
u
đ
o m
c n
ướ 
c m
ớ 
i
n
đị
nh, b
o
đả
m
độ
chính xác, có ph
n x
và truy
n d
li
u
đ
o d
ng s
t
i ch
mà khôngc
n ngu
n pin t
i
đầ
u
đ
o.-
 
Đ
a s
các thi
ế
t b
hi
n hành s
d
ng tín hi
ut
ươ 
ng t
0-10V hay 4-20mA
để
truy
n d
 li
u.
ở 
thi
ế
t b
này t
nguyên lý
đ
o, truy
n vàx
lý hoàn toàn b
ng
thu
t s
v
ớ 
i ph
nm
m có các thu
t l
c, x
đặ
c thù.Trong báo cáo này chúng tôi t
p trung
đ
i sâu vàonghiên c
u thi
ế
t k 
ế
và ch
ế
t
o ra
đượ 
c chip chuyênd
ng
đ
o m
c n
ướ 
c s
d
ng công ngh
PSoC.
2. Nguyên lý
đầ
u
đ
o m
ự 
c n
ướ 
c
 2.1
 
ấ 
u trúc và nguyên lý ho
 t
độ
 ng c
 a c
 m bi
ế 
 n m
ứ 
 c n
ướ 
 c theo ph
ươ 
 ng pháp t
 
C
m bi
ế
n m
c n
ướ 
c ho
t
độ
ng theo nguyên lýt
 
đ
i
n, c
a 2
ng inox l
ng nhau
đượ 
c b
c l
ớ 
pcách
đ
i
n có
độ
dài trung bình t
1m - 5m.
 
2
Đ
i
n dung c
a c
m bi
ế
n khi không có n
ướ 
c
đượ 
c tính theo công th
c sau:(xem hình 1)
    
=
 Rln L
00
2
πε  
(1)L -
độ
dài c
a c
m bi
ế
nl -
độ
dài c
a c
m bi
ế
n ng
p trong n
ướ 
cR, r - bán kính
ng ngoài và bán kính
ng trong c
a c
m bi
ế
n;
ε
0
- h
ng s
 
đ
i
n môi c
a v
t ch
t gi
a 2 b
n c
c;N
ế
u
đặ
t:
    
=
 Rln
00
2
πε  
(2)
đ
i
n dung c
a c
m bi
ế
n:
 L
oo
=
 Nh
ư
chúng ta
đ
ã bi
ế
t, khi c
m bi
ế
n
đượ 
c nhúng vàotrong n
ướ 
c, h
ng s
 
đ
i
n môi c
a n
ướ 
c s
g
p x
px
 
ε
r
~ 80 l
n so v
ớ 
i không khí.Khi ta nhúng
đầ
u
đ
o vào n
ướ 
c v
ớ 
i
độ
dài l,
đ
i
ndung s
 
đượ 
c tính g
m 2 ph
n t
C1 ph
n ng
pn
ướ 
c và C2 là ph
n c
a không khí.
l.) Rln(
oo
ε  ε  πε  
==
2
1
 
)l L()l L(  Rln
=
    
=
002
2
πε  
(3)T
ng
đ
i
n dung c
a c
m bi
ế
n s
tính nh
ư
sau:
=+=
21
 
l)(
oo
+
1
ε  
(4)Nh
ư
v
y ta có th
th
y giá tr
c
a t
t
l
v
ớ 
i
độ
dàing
p n
ướ 
c c
a
đầ
u
đ
o.
 2.2 S
ơ 
 
đồ
nguyên lý m
 ch
đ 
i
ệ 
 n t
ử 
 
đ 
 o m
ứ 
 c n
ướ 
 c
Hình 2 gi
ớ 
i thi
u s
ơ 
 
đồ
kh
i m
ch
đ
i
n t
 
đượ 
c g
n li
n v
ớ 
i c
m bi
ế
m m
c n
ướ 
c và có nhi
mv
 
đ
o, tính toán, x
lý, l
c tín hi
u và truy
n s
li
uv
thi
ế
t b
thu th
p và x
lý d
li
u. T
t c
các quátrình
đ
o
đạ
c
đượ 
c s
hoá toàn b
, b
o
đả
m d
li
utruy
n v
không b
tác
độ
ng nhi
u b
ở 
i nhi
u.
rRLlL-l
H×nh 1. C¸c th«ng sè cña c¶m biÕn møc n
− 
ícKhèiTruyÒn
s
li
uMax485
   C   H   I   P   W   L   S
     Đ
  o  m
      ứ
  c  n
    ư      ớ
  c
 
Kh
i dao
độ
ngICM7555C
mbi
ế
nm
cn
ướ 
cC
mbi
ế
nnhi
t
độ
 n
ướ 
cDS1624C
mbi
ế
nnhi
t
độ
 khôngkhí LMI
2
CHình 2: S
ơ 
 
đồ
kh
i
đầ
u
đ
o m
c n
ướ 
c thông minh
 
3Ch
c n
ă
ng c
a các chip trong s
ơ 
 
đồ
:
 
Chip chính là chip WLS
đ
o m
ứ 
c n
ướ 
c
đượ 
cphát tri
n trên công ngh
PSoC.
 
 
Chip ICM7555 - b
t
o t
n s
 
đ
o
 
 
Chip MAX485 - truy
n nh
n theo chu
nRS485 và RS422, t
c
độ
truy
n có th
lên t
ớ 
i2.5 Mbps
 
Chip DS1624 - IC
đ
o nhi
t
độ
,
đượ 
c k
ế
t n
itheo chu
n I2C
 
 
Chip LM75 - IC
đ
o nhi
t
độ
,
đượ 
c k
ế
t n
itheo chu
n I2C.
 
S
ơ 
 
đồ
kh
ố 
i ch
ứ 
 c n
ă
 ng c
 a chip
đ 
 o m
ứ 
 c n
ướ 
 c WLS
đượ 
 c mô t
trong hình 3:
3. Mô t
chu trình ho
t
độ
ng c
a chip WLS
C
m bi
ế
n m
c n
ướ 
c
đượ 
c ch
ế
t
o trên nguyênlý: t
C cùng 1
đ
i
n tr
ở 
R
đư
a vào m
ch 555 t
o ra1 t
n s
(g
i là t
n s
n
ướ 
c). T
n s
này
đư
a vàoCounter8-2 và Counter8-4
để
gi
m xu
ng gi
ớ 
i h
nmà Counter16-1 v
ớ 
i t
n s
8,uS có th
 
đ
o
đượ 
c
độ
 r
ng c
a m
c 1 c
a t
n s
n
ướ 
c. Khi có s
ườ 
nxu
ng c
a t
n s
n
ướ 
c, 1 ng
t c
ng t
o ra vàch
ươ 
ng trình Ng
t
đọ
c s
xung mà Counter16-1
đế
m
đượ 
c trong kho
ng m
c 1 c
a t
n s
n
ướ 
c.UART-1 truy
n theo chu
n RS485 - qua chipMAX485 v
ớ 
i thi
ế
t b
hi
n th
m
c n
ướ 
c t
xaWLM. T
c
độ
truy
n là 9600Baud. Counter8-1 t
oxung
đồ
ng h
cho UART-1
để
truy
n 9600Baud.Counter8-3 t
o xung
đồ
ng h
500m giây và 12giây. C
500m giây ch
ươ 
ng trình ki
m tra xem cól
nh g
i s
li
u không, n
ế
u có thì g
i s
li
u c
a
đầ
u
đ
o cho thi
ế
t b
hi
n th
m
c n
ướ 
c t
xa WLM.12 giây thì
đ
o nhi
t
độ
n
ướ 
c ( LM75 ), và nhi
t
độ
không khí 
ở 
khoang
đ
i
n t
(DS1624 )
để
th
chi
n các tính toán và hi
n th
c
n thi
ế
t.T
t c
vi
c x
lý và tính toán
đượ 
c CPU th
chi
n theo ch
ươ 
ng trình n
p trong Flash (Hình 3).COUNTER16-1COUNTER8-3COUNTER8-1UART-1
CLK
Rx TxRxMAX485TxABCOUNTER8-2COUNTER8-4555CPUFLASHRAMI
2
CLM75 DS1624
Chip
 chuyên d
ng
WLS
 
Cho
đ
o
   ®   Ç  u    ®  o
Hình 3: S
ơ 
 
đồ
kh
i các ch
c n
ă
ng chính c
a chip WLS
đ
o m
c n
ướ 
c

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->