Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Packet Sniffing

Packet Sniffing

Ratings: (0)|Views: 1,269|Likes:
Published by SpyDr ByTe

More info:

Published by: SpyDr ByTe on Mar 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

 
 
مﺎﻨﺑ ﻳ
 
كﺎﭘ
 
نادﺰ 
 
Packet sniffing
 
 
 
 
ﻮﻧ ﻳهﺪﻨﺴ 
/
ﻢﺟﺮﺘﻣ
: 
lord sooshi4nt
 
بو
 
ﻪﺤﻔﺻ
:
 
ﻪﺤﻔﺻ ﺼﺨﺷﻲ 
:
 
ا ﻳ ﻤ  ﻴ ﻞ 
:
lord_sooshi4nt@cyb3rwarez.tk
آ  ﻳﺪ ي  ﻳ
 
ﻮﻫﺎ 
: 
lord_sooshi4nt@yahoo.com
 
 ﻠﻛ  ﻴ ﻪ قﻮﻘﺣا ﻳﻦ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻣ ﺘ ﻖﻠﻌ ﻪﺑﻮﻧ ﻳهﺪﻨﺴ نآ ﺖﺳاوﻪﻧﻮﮔﺮﻫ ﭙﻛ ﻲ رادﺮﺑي و ﻳﺎ ﺮﺸﻧا ﻳﻦ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻏ ﻴ ﺮ زﺎﺠﻣﺖﺳا
.
---- -- ---- -- ------- -- ---- -- ------ - ------ -- ---- -- ------ 
 ﻨﺳا ﻴ  ﭼ
 
ﺮﻔ  ﻴ ؟
 
ﺖﺴ 
 
 ﻨﺳا ﻴ ﺮﻔ  ﻳﺖﺳا
 
ﻪﻜﺒﺷ
 
رد
 
ﻊﻤﺳ
 
قاﺮﺘﺳا
 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
ﻚ 
.
زا
 
هدﺎﻔﺘﺳا
 
ﺎﺑ
 
ﺮﻜﻫ ﻳ ﻨﺳا
 
ﻚ  ﻴ ور
 
ﺮﺑ
 
نادﺮﮔﺮﺳ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
،
 
ﺮﻔ ي ﻪﻜﺒﺷ
 )
ﺎﻫ
 
ﻪﻜﺒﺷ
 
ﻻﻮﻤﻌﻣي 
local
(
روآ 
 
ﻊﻤﺟ
 
اري  ﻣ
 
 ﻴ ﺪﻨﻜ 
.
ﺎﺠﻧآ 
 
زا ﻳﻲ ا
 
ﻪﻛ 
 
 ﻳتﺎﻋﻼﻃا
 
ﻦ 
encode
 ﻧ
 
هﺪﺷ ﻴ  ﻫ
 
،
 
ﺪﻨﺘﺴ  ﻴ  ﻧ
 
ﭻ  ﻴ زﺎ ي ﻪﺑ
 
ﻦﺘﺴﻜﺷ ﻳﺎ 
cracking
 ﻧ
 
ﺎﻫ
 
نآ  ﻴ ﺖﺴ 
.
 ﻗد
 
ﺪﻨﭼ
 
ﺎﺑ
 
ﻂﻘﻓ ﻴ ﻪﻘ 
sniff
 ﻣ ﻴ ﻪﻠﻤﺟ
 
زا
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
مﺎﻤﺗ
 
ناﻮﺘ 
username
و
password
دروآ 
 
ﺖﺳﺪﺑ
 
ار
 
ﺎﻫ
.
ا
 
رد
 
ﻪﺘﺒﻟا ﻳترﻮﺼﺑ
 
ﺎﻣ
 
ﺚﺤﺑ
 
ﻪﻟﺎﻘﻣ
 
ﻦ 
white paper
رﺎﻜﺑاﺮﺧ
 
شزﻮﻣآ 
 
ﺪﺼﻗ
 
و
 
ﺖﺳا
 
ي ار
 
راﺪﻧ ﻳﻢ 
.
 ﻨﺳا
 
ﻪﺘﺒﻟا ﻴ  ﻣ
 
ﺮﻔ  ﻴ ترﻮﺼﺑ
 
ﺪﻧاﻮﺘ  ﻳراﺰﻓا
 
مﺮﻧ
 
ﻚ 
packet monitoring
 ﮔ
 
راﺮﻗ
 
هدﺎﻔﺘﺳا
 
درﻮﻣ
 
ﻢﻫ ﻴ ا
 
ﻪﺑ
 
،
 
دﺮ  ﻳﻦ ﺪﻣ
 
ﻪﻛ 
 
ترﻮﺻ ﻳزاﺪﻧا
 
هار
 
ﺎﺑ
 
ﺎﻫروﺮﺳ
 
ناﺮ ي  ﻨﺳا
 
 ﻴ  ﻣﺎﻤﺗ
 
ﺎﻫﺮﻔ ﻲ  ﺳرﺮﺑ
 
ار
 
هﺪﺷ
 
لﺪﺑ
 
و
 
در
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻲ  ﻣ
 
 ﻴ ﺪﻨﻨﻜ 
.
ا ﻳﻂﺳﻮﺗ
 
ﻂﻘﻓ
 
رﺎﻛ 
 
ﻦ ﺪﻣ ﻳ ﻣ
 
مﺎﺠﻧا
 
ﺎﻫروﺮﺳ
 
شﻮﻫﺎﺑ
 
ناﺮ  ﻴ  ﮕ  ﻴ دﺮ 
.
 ﻳﺎﺜﻣ
 
ﻚ  ﻣ
 
ل ﻴ  ﻨﻛ 
 
ضﺮﻓ
 
،
 
ﻢﻧﺰ  ﻴ ور
 
ﺪ ي  ﻳراﺰﻓا
 
مﺮﻧ
 
روﺮﺳ
 
ﻚ 
netcat
هدﺮﻛ 
 
دﻮﻠﭘآ 
 
ارا ﻳرﺎﻛ 
 
ﻪﺑ
 
و
 
ﻢ 
transfer
 ﺘﺴﻫ
 
لﻮﻐﺸﻣ
 
تﺎﻋﻼﻃا ﻴ ﻢ 
.
ﺪﻣ
 
لﺎﺣ ﻳ ﻨﺳا
 
روﺮﺳ
 
نآ 
 
ﺮ  ﻴ زاﺪﻧا
 
هار
 
ار
 
ﺮﻔ ي  ﻣ
 
 ﻴ  ﻗﺎﻔﺗا
 
ﻪﭼ
 
ﻻﺎﺣ
 
،
 
ﺪﻨﻜ ﻲ  ﻣ ﻴ ﻪﻠﺑ
 
؟
 
ﺪﺘﻓﺎ 
!
دز
 
سﺪﺣ
 
ﺖﺳرد ﻳﺎﺳﺎﻨﺷ
 
ﺎﻤﺷ
 
،
 
ﺪ  ﻳﻲ  ﻣ
 
 ﻴ ﻮﺸ  ﻳﺎﻤﺷ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
مﺎﻤﺗ
 
و
 
ﺪ 
)
ا
 
نوﺪﺑ ﻳﻮﺘﻣ
 
ﻪﻛ 
 
ﻦ ﻮﺷ
 
ﻪﺟ ﻳرد
 
ﻪﺘﺒﻟا
 
و
 
ﺪ  ﻤﻛ 
 
ﻢﻫ
 
نﺎﺘﻟدﻲ  ﻣ
 
ﺎﻫ
 
نآ 
 
ﻪﺑ
 
 ﻴ ﺪﻨﺨ  ﻳ ﮕﺑ
 
ار
 
ﺎﻤﺷ
 
ﭻﻣ
 
ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ
 
ﻪﻛ 
 
ﺪ  ﻴ ﺪﻧﺮ 
( !
اﺮﺑي ﺪﻣ
 
 ﻳﺎﻤﻧ
 
ﺮ  ﻳ ﻣ
 
نﺎ  ﻴ رد
 
ﺎﻤﺷ
 
زور
 
ﺪﻨﭼ
 
زا
 
ﺲﭘ
 
و
 
دﻮﺸ  ﺘﺴﻫ
 
ناﺪﻧز
 
رد
 
ندرﻮﺧ
 
ﻚﻨﺧ
 
بآ 
 
لﺎﺣ ﻴ ﺪ 
!
ا
 
رد
 
ﻦﻣ
 
بﻮﺧ ﻳا
 
رد
 
ﻪﻟﺎﻘﻣ
 
ﻦ  ﻳ ﻣز
 
ﻦ  ﻴ ﻪﻨ 
)
 ﻨﺳا
 
زا
 
هدﺎﻔﺘﺳا
 
و
 
ﺐﺼﻧ ﻴ ور
 
ﺮﻔ ي روﺮﺳ
 (
 ﺑ ﻴ ا
 
زا
 
ﺮﺘﺸ  ﻳ ﺿﻮﺗ
 
ﻦ  ﻴ ﻢﻫاﻮﺨﻧ
 
ﺢ  ﻠﺻا
 
عﻮﺿﻮﻣ
 
زا
 
نﻮﭼ
 
داد
 
ﻲ  ﻣ
 
ﻪﻠﺻﺎﻓ
 
 ﻴ  ﮕ  ﻴ ﺮ  ﻳﻢ 
.
 ﻨﺳا
 
ترﺪﻗ
 
ﻢﺘﺳاﻮﺧ
 
ﻂﻘﻓ ﻴ ﻢﻫﺪﺑ
 
نﺎﺸﻧ
 
ار
 
ﺎﻫ
 
ﺮﻔ 
! 
 ﻨﺳا
 
ﺪﻨﭼ
 
ﺎﺑ
 
ندﺮﻛ 
 
رﺎﻛ 
 
ﺎﺑ
 
ار
 
ﺎﻤﺷ
 
اﺪﺘﺑا ﻴ  ﻣ
 
ﺎﻨﺷآ 
 
ﺮﻔ  ﻴ  ﻨﻜ  ﻴ ﻢ 
.
هﻮﺤﻧ
 
ﺲﭙﺳي  ﻨﺳا
 
رﺎﻛ 
 
 ﻴ ﺎﻫ
 
هار
 
و
 
ﺎﻫ
 
ﺮﻔ ي  ﺳرﺮﺑ
 
ار
 
ﺎﻫ
 
نآ 
 
ﺎﺑ
 
ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ
 
ﻲ  ﻣ ﻴ  ﻨﻜ  ﻴ ﻢ 
.
 ﺷﺎﺣ
 
ﺲﭘ ﻴ د
 
ﻪ  ﻳمﺎﻤﺗ
 
ﺮﮕ 
!
ﺮﺑ ﻳﺐﻠﻄﻣ
 
ﻞﺻا
 
ﺮﺳ
 
ﻢ 
! 
internet protocol
 ﺑ
 
ﺎﻫ
 
ﻪﺘﺴﺑ
 
لﺎﺳرا
 
لﻮﺌﺴﻣ ﻴ ار
 
ﻦ  ﻳ ﻣ
 
ﺎﻫ
 
ﻪﻧﺎ  ﻴ  ﻤﻃا
 
ﺎﻣ
 
و
 
ﺪﺷﺎﺒ  ﻴ راﺪﻧ
 
نﺎﻨ  ﻳا
 
ﻪﻛ 
 
ﻢ  ﻳ ﻤﻀﺗ
 
ﻞﻜﺗوﺮﭘ
 
ﻦ  ﻴ  ﻣ
 
ﻦ  ﻴ ﺪﻨﻜ ا
 
ﻪﻛ  ﻳار
 
ﻂﺳﻮﺗ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻦ  ﻳﺎﻫ
 
ﻪﻧﺎ ي د
 
 ﻳرد
 
ﺮﮕ  ﻳ ﻣ
 
ﺖﻓﺎ  ﻴ دﻮﺸ  ﻳ ﺧ
 
ﺎ  ﻴ ﺮ 
.
 ﻣ
 
ﻪﻛ 
 
رﻮﻃ
 
نﺎﻤﻫ ﻴ  ﻧاﺪ  ﻴ  ﺳ
 
ﻪﻠﻤﺟ
 
زا
 
ﺎﻫ
 
ﻪﻜﺒﺷ
 
عاﻮﻧا
 
ﺪ  ﻴ  ﻤ ﻲ و
 
wireless
ﻮﻠﺗو
 
ﻦﻔﻠﺗ
 
طﻮﻄﺧ
 
، ﻳﺰ  ﻳو
 
نﻮ 
....
ﻞﺑﺎﻗ
sniff
 ﺴﻫﺪﻨﺘ 
.
 ﻧﺎﻣزﻲ  ﮔﻻ
 
لﺎﺣ
 
رد
 
ﺎﻤﺷ
 
ﻪﻛ 
 
 ﻴ ﻪﺑ
 
ﻦ  ﻳﺎﺳ
 
ﻚ  ﻳ ﺘﺴﻫ
 
ﺖ  ﻴ زا
 
،
 
ﺪ 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
Kiyarash Bordbar added this note
عالی بود
Kiyarash Bordbar liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
torabh liked this
ali_sev liked this
sogol7751 liked this
dave412562395 liked this
elahe soleimani liked this
asalf99 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->