Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1.Cho các Chất Sau: (1) HO-CH2-CH2OH (2)

1.Cho các Chất Sau: (1) HO-CH2-CH2OH (2)

Ratings: (0)|Views: 467 |Likes:

More info:

Published by: Trần Văn Chuyển on Mar 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2012

pdf

text

original

 
1.Cho các chất sau:(1) HO-CH
2
-CH
2
OH (2) HO-CH
2
-CH
2
-CH
2
OH (3) HOCH
2
-CHOH-CH
2
OH(4) C
2
H
5
-O-C
2
H
5
(5) CH
3
CHO.nh
 
ưng chat tac dung duoc voi Na laA. 1, 2 và 3. B. 3, 5 và 2 C. 4, 5 và 3. D. 4, 1 và 3.
2.
Đun nóng một rượu X với H
2
SO
4
đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất.Trong các công thức sau:
CH
3
-CH-CH
3
OH
(1)
 
CH
3
-CH
2
-CH-CH
3
OH
(2)
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OH(3)
CH
3
-C-CH
2
-OH
CH
3
CH
3
(4)
công thức nào phù hợp với X.?A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (1), (3), (4)3.Những chất trong dãy nào sau đây đều tác dụng được với rượu etylic ?A. HCl ; HBr ; CH
3
COOH ; NaOH B. HBr ; CH
3
COOH ; Natri ; CH
3
OCH
3
. C. CH
3
COOH ; Natri ;HCl ; CaCO
3
.D. HCl ;HBr ;CH
3
COOH ; Natri.4.Số đồng phân rượu có công thức phân tử C
5
H
12
O là:A. 8 đồng phân B. 5 đồng phân C. 14 đồng phân D. 12 đồng phân5.Sự loại nước một đồng phân A của C
4
H
9
OH cho hai olefin . Đồng phân A là...A. Rượu iso butylic. B. Rượu n-butylic. C. Rượu sec butylic. D. Rượu tert butylic.6.Đốt cháy hoàn toàn 2 rượu X, Y đồng đẳng kế tiếp nhau người ta thấy tỉ số mol CO
2
và H
2
O tăngdần. Dãy đồng đẳng của X, Y là:A. Rượu no.B. Rượu không noC. Rượu thơm.D. PhenolXét chuỗi phản ứng: Etanol
2 4 20
170
,
 H SO C
X Y Y có tên
 
A. Etyl clorua. B. MetylClorua. C. 1,2- Dicloetan. D. 1,1- Dicloetan.7.Đốt cháy một rượu X, ta được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó
2 2
CO H O
n <n
. Kết luận nào sau đâychính xác nhất?A. X rượu no. B. X rượu no đơn chức. C. X rượu đơn chức D. X rượu không no.8.Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các hợp chất giảm dần theo thứ tự:A. CH
3
COOH >C
2
H
5
OH > C
6
H
5
OH. B. CH
3
COOH > C
6
H
5
OH >C
2
H
5
OH. C. C
2
H
5
OH > C
6
H
5
OH >CH
3
COOH.D. C
6
H
5
OH > CH
3
COOH > C
2
H
5
OH.9.Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại rượu thì tỉ lệ số mol
2 2
CO H O
n n
÷
không đổi khi số nguyêntử C trong rượu tăng dần. Kết luận nào sau đây chính xác nhất?A. Đó một dãy đồng đẳng rượu no đơn chức. B. Đó một dãy đồng đẳng rượu noC. Đó là một dãy đồng đẳng rượu không no đơn chức. D. Đó là một dãy đồng đẳng rượukhông no có một nối đôi.10.Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propanol-2 với xúc tác là axit sunfuric đặc ta có thể thu đượctối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ chỉ chứa C, H, O ?A. 2. B. 3.C. 4. D. 5.11.Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có công thức C
4
H
10
O là:A. 2 đồng phân B. 4 đồng phân C. 7 đồng phân D. 9 đồng phân
 
12.Đun nóng một rượu M với H
2
SO
4
đặc ở 170
o
C thu được 1 anken duy nhất. Công thức tổng quátđúng nhất của M là:A. C
n
H
2n+1
CH
2
OH. B. R-CH
2
OH. C. C
n
H
2n+1
OH. D. C
n
H
2n-1
CH
2
OH.13.Cho biết sản phẩm chính của phản ứng khử nước của
CH
3
-CH-CH-CH
3
CH
3
OH
A. 2-metylbuten-1 B. 3-metylbuten-1 C. 2-metylbuten-2 D. 3-metylbuten-214.Đốt cháy một rượu X ta thu được số mol CO
2
> số mol H
2
O. X có thể là rượu nào sau đây?A. Rượu no đơn chức B. Rượu không no 1 liên kết pi. C. Rượu không no 2 liên kết pi.D.Ruợu no đa chức.15.Đồng phân nào của C
4
H
9
OH khi tách nước sẽ cho hai olefin đồng phân?A. 2-metyl propanol-1 B. 2-metyl propanol-2 C. Butanol-1 D. Butanol-216.Để phân biệt rượu đơn chức với rượu đa chức có ít nhất 2 nhóm OH liền kề nhau người ta dùngthuốc thử là...A. dung dịch Brom. B. dung dịch thuốc tím. C. dung dịch AgNO
3.
D. Cu(OH)
2.
17.Trong dãy đồng đẳng rượu no đơn chức, khi mạch cacbon tăng, nói chung:A. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước giảmB. Nhiệt độ i tăng, khả ng tantrong nước tăngC. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm D. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tantrong nước tăng18.Một rượu no có công thức thực nghiệm (C
2
H
5
O)
n
. Công thức phân tử của rượu là...A. C
2
H
5
O. B. C
4
H
10
O
2 .
C. C
6
H
15
O
3 .
. C
8
H
20
O
4
.19.Hợp chất:
CH
3
-CH-CH=CH
2
CH
3
Là sản phẩm chính (theo quy tắc maccopnhicop) của phản ứng loại nước hợp chất nào sau đây?A. 2-metylbutanol-3B. 3-metylbutanol-2C. 3-metylbutanol-1D. 2-metylbutanol-419.A là đồng đẳng của rượu etylic có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2,3125. Số đồng phân có mạchcacbon không phân nhánh của A là...A. 1 B. 2 C. 3 D. 420.Đốt cháy 1,85 gam một rượu no đơn chức cần có 3,36 lit O
2
(đktc). Công thức rượu đó là:A. CH
3
OHB. C
2
H
5
OHC. C
3
H
7
OHD. C
4
H
9
OH21.Một rượu no, đơn chức, bậc 1 bị tách một phân tử nước tạo anken A. Cứ 0,525 gam anken A tácdụng vừa đủ với 2g brôm. Rượu này là...A. Butanol-1 B. Pentanol-1 C. Etanol D. Propanol-122.Cho 18,8 gam hỗn hợp 2 rượu no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Nadư thu được 5,6 lit H
2
(đktc). Khối lượng (g) mỗi rượu là:A. 9,6 và 9,2B. 6,8 và 12,0C. 10,2 và 8,6D. 9,4 và 9,423.Đun nóng hỗn hợp hai rượu mạch hở với H
2
SO
4
đặc ta được các ete. Lấy X là một trong các eteđó đốt cháy hoàn toàn được tỷ lệ mol của X, oxi cần dùng , cacbonic và nước tạo ra lần lượt 0,25: 1,375: 1:1. Công thức 2 rượu trên là...A. C
2
H
5
OH và CH
3
OH. B. C
3
H
7
OH và CH
2
= CH
CH
2
OH. C. C
2
H
5
OH và CH
2
= CHOH. D.CH
3
OH và CH
2
= CH – CH
2
OH.24.Đun 1,66 gam 2 rượu (H
2
SO
4
đặc) thu được 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt hỗn hợp 2anken cần 1,956 lit O
2
(25
o
C, 1,5 at). CTPT 2 rượu là:A. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH B. CH
3
OH, C
2
H
5
OH C. C
2
H
5
OH, C
3
H
5
OH D. C
3
h
7
OH,C
4
H
9
OH
 
25.Cho 5,3g hỗn hợp 2 ankanol đồng đẳng liên tiếp tác dụng với natri dư thu được 1,12 lít H
2
(đktc). Công thức phân tử của 2 ankanol trên là ...A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH. B. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH. C. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH. D. C
4
H
9
OH và C
5
H
11
OH.26.Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và rượu n-propylic phản ứng hết với Na dư thu được3,36 lit H
2
(đktc). % về khối lượng các rượu trong hỗn hợp là.A. 27,7% và 72,3%B. 60,2% và 39,8%C. 40% và 60%D. 32% và 68%27.X là một rượu no, đa chức, mạch hở có số nhóm OH nhỏ hơn 5. Cứ 7,6 gam rượu X phản ứnghết với Natri cho 2,24 lít khí (đo ở đktc). Công thức hoá học của X là...A. C
4
H
7
(OH)
3
. B. C
2
H
4
(OH)
2
C. C
3
H
6
(OH)
2
D. C
3
H
5
(OH)
3.
 28.Đun nóng 1 hỗn hợp gồm 2 rượu no đơn chức với H
2
SO
4
đặc ở 140
o
C thu được 21,6 gam nước và72 gam hỗn hợp 3 ete. Biết 3 ete có số mol bằng nhau (phản ứng hoàn toàn). CTPT 2 rượu là:A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH CH
3
OH và C
3
H
7
OH29: Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về phenol?A. Phenol có nhóm OH trong phân tử nên có tính chất hoá học giống rượu.B. Phenol có tính axit nên phenol tan được trong dung dịch kiềm.C.Tính axit của phenol mạnh hơn axit cacbonic vì phenol tác dụng với CaCO
3
tạo khí CO
2
.D. Dung dịch phenol trong nước cho môi trường axit, làm quì tím đổi màu sang đỏ.30.Chọn câu đúng: “Phenol có thể tác dụng với …” A. HCl và Na B. Na và NaOHC. NaOH và HClD. Na và Na
2
CO
3
31.Cho các chất có công thức cấu tạo : 
CH
2
OH
 
CH
3
OH
 
OH
(1) (2) (3)Chất nào thuộc loại phenol?A. (1) (2). B. (2) (3). C. (1) (3). D. Cả (1), (2) (3).32.Khi cho Phenol tác dụng với nước brom, ta thấy:A. Mt màu nâu đca nưc bromB. To kết ta đgchC. To kết ta trngD.Tạo kết tủa xám bạc33.Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng riêng biệt trong ba bình mất nhãn :phenol, stiren và rượu etylic là...A. natri kim loại. B. quì tím. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch brom.34.Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu:A. C
6
H
5
ONa + CO
2
+ H
2
O B. C
6
H
5
ONa + Br
2
C. C
6
H
5
OH + NaOH D. C
6
H
5
OH +Na35.Khi nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol lập tức thấy xuất hiện kết tủa trắng là do...A. phenol cho phản ứng cộng với brom dễ dàng hơn so với benzen.B. phenol có tính axit yếu nên bị brom đẩy ra thành chất không tan trong dung dịch.C. phenol dễ cho phản ứng thế với brom ở các vị trí octo và para tạo chất không tan.D. brom chiếm lấy nước làm phenol tách ra thành chất kết tủa.36.Cho a (mol) hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C
7
H
8
O
2
tác dụng với natri dư thu được a(mol) khí H
2
(đktc). Mặt khác, a (mol)X nói trên tác dụng vừa đủ với a (mol) Ba(OH)
2.
Trong phân tử X có thể chứa:A..1 nhóm cacboxyl
COOH liên kết với nhân thơm. B. 1 nhóm
CH
2
OH và 1 nhóm
OH liên kết vớinhân thơm.C. 2 nhóm
OH liên kết trực tiếp với nhân thơm. D. 1 nhóm
O
CH
2
OH liên kết với nhân thơm.37.Dùng phản ứng hóa học nào để chứng minh nguyên tử hidro trong nhóm hiđroxyl của phenollinh động hơn nguyên tử hidro trong nhóm hiđroxyl của rượu etylic.A. C
6
H
5
OH + NaB. C
6
H
5
OH + Br
2
C. C
6
H
5
OH + NaOH D. cả C
6
H
5
OH + Na vàC
6
H
5
OH + NaOH đều được.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tam Duong Tran liked this
Uyên Phương liked this
Doan Phuong liked this
trungluoc liked this
kimsojisun liked this
Hùng Vũ liked this
Mai Anh Nguyen liked this
nguyenthao146 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->