Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
51Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ETLİK PİLİÇ KÜMESLERİ

ETLİK PİLİÇ KÜMESLERİ

Ratings: (0)|Views: 7,923 |Likes:
Published by baybigbora

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: baybigbora on Mar 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

 
ÇUKUROVA ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 FEN B
İ
L
İ
MLER 
İ
ENST
İ
TÜSÜYÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
 S
ı
rr
ı
KÜÇÜKARSLANÇUKUROVA YÖRES
İ
NDE KASAPLIK P
İ
L
İ
Ç
İŞ
LETMELER 
İ
NDE,BARINAKLARIN ÜÇ BOYUTLU TANITIM S
İ
MÜLASYONUTARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANAB
İ
L
İ
M DALIADANA, 2006
 
 
 
ÇUKUROVA ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 FEN B
İ
L
İ
MLER 
İ
ENST
İ
TÜSÜÇUKUROVA YÖRES
İ
NDE KASAPLIK P
İ
L
İ
Ç
İŞ
LETMELER 
İ
NDE,BARINAKLARIN ÜÇ BOYUTLU TANITIM S
İ
MÜLASYONUS
ı
rr
ı
KÜÇÜKARSLANYÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANAB
İ
L
İ
M DALIBu tez......./......./ 2006 Tarihinde A
ş
a
ğ
ı
daki Jüri Üyeleri Taraf 
ı
ndanOybirli
ğ
i / Oyçoklu
ğ
u
İ
le Kabul Edilmi
ş
tir.
İ
mza
.......................
İ
mza............................
İ
mza......................
Prof.Dr. Y
ı
ld
ı
ı
m KUMOVA Prof.Dr. Taner ALAGÖZ Prof.Dr. M.ArslanTEK 
İ
 NSOYDANI
Ş
MAN ÜYE ÜYEBu tez Enstitümüz Tar 
ı
msal Yap
ı
lar ve Sulama Anabilim Dal
ı
nda haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r.Kod No:
 Prof. Dr. Aziz ERTUNÇEnstitü MüdürüBu Çal
ı
ş
ma Çukurova Üniversitesi Ara
ş
t
ı
rma Projeleri Birimi Taraf 
ı
ndanDesteklenmi
ş
tir.Proje No: ZF2005YL35Not:
Bu tezde kullan
ı
lan özgün ve ba
ş
ka kaynaktan yap
ı
lan bildiri
ş
lerin, çizelge,
ş
ekil vefoto
ğ
raflar 
ı
n kaynak gösterilmeden kullan
ı
m
ı
, 5846 say
ı
l
ı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundakihükümlere tabidir.
 
 
 
ÖZYÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
 ÇUKUROVA YÖRES
İ
NDE KASAPLIK P
İ
L
İ
Ç
İŞ
LETMELER 
İ
NDE,BARINAKLARIN ÜÇ BOYUTLU TANITIM S
İ
MÜLASYONUS
ı
rr
ı
KÜÇÜKARSLANÇUKUROVA ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 FEN B
İ
L
İ
MLER 
İ
ENST
İ
TÜSÜTARIMSAL YAPILAR ve SULAMA ANAB
İ
L
İ
M DALI
Dan
ı
ş
man : Prof. Dr. Y
ı
ld
ı
ı
m KUMOVAY
ı
l:2006, Sayfa: 85Jüri : Prof. Dr. Y
ı
ld
ı
ı
m KUMOVAProf. Dr. Taner ALAGÖZProf. Dr. Mehmet Arslan TEK 
İ
 NSOYBu çal
ı
ş
mada, Çukurova yöresine ait kasapl
ı
k piliç üretimi yapan tar 
ı
msali
ş
letmeler yap
ı
sal yönden incelenmi
ş
tir. Örnek olarak belirlenmi
ş
bir i
ş
letmenin,yap
ı
sal özelikleri, detaylar 
ı
üç boyutlu olarak benzetimi (simülasyon) yap
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.Ara
ş
t
ı
rmalar sonucunda, incelenen kümeslerin ta
ş
ı
y
ı
c
ı
yap
ı
lar 
ı
n
ı
n betonarmeolarak, çat
ı
lar 
ı
n ise kafes kiri
ş
olarak projelendirildi
ğ
i görülmü
ş
tür. Yeti
ş
tiricilerin büyük bölümünün, çevrede var olan di
ğ
er kümeslerin benzeri olacak 
ş
ekilde,kümeslerini yapt
ı
klar ortaya ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r. Bu durumun yeti
ş
tiricilerin kümes yap
ı
m
ı
 konusunda eksik bilgilere sahip olduklar 
ı
n
ı
ortaya koymu
ş
tur. Bu çal
ı
ş
ma, bilgieksikliklerini belirlemek ve bunlar 
ı
n giderilmesi amac
ı
yla planlanm
ı
ş
t
ı
r.Çal
ı
ş
ma sonucunda ortaya ç
ı
kan kasapl
ı
k piliç kümeslerinin planlanmas
ı
 CD(Compac Disc- S
ı
ı
ş
t
ı
ı
lm
ı
ş
Disk) nin Tar 
ı
msal Yap
ı
lar alan
ı
nda görev yapacak teknik elemanlara, ö
ğ
rencilere ve yeti
ş
tiricilere yard
ı
mc
ı
olaca
ğ
ı
ş
ünülerek haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r.
Anahtar Kelimeler
: Simülasyon, E
ğ
itim teknolojisi, 3d tasar 
ı
m, inretaktif, yap
ı
 I

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
chrismanta liked this
Emrah Omar liked this
Kenan Ulavur liked this
Kenan Ulavur liked this
Kenan Ulavur liked this
Kenan Ulavur liked this
Kenan Ulavur liked this
Kenan Ulavur liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->