Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
quan ly du an

quan ly du an

Ratings: (0)|Views: 303|Likes:
Published by nguyenhainam910

More info:

Published by: nguyenhainam910 on Mar 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
QU
N LÝ D
Ự 
ÁN
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2007
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
QU
N LÝ D
Ự 
ÁN
Biên so
n : THS. NGUY
N H
Ữ 
U QU
C
 
 3
CH
ƯƠ
NG 1: M
T S
KI
N TH
C C
Ơ
S
 
M
C
Đ
ÍCH
-
 
Hi
u
đượ 
c các Khái ni
m v
: D
án là gì, Qu
n lý d
án nh
ư
th
ế
nào?-
 
 N
m
đượ 
c các n
i dung trong qu
n lý d
án.-
 
Ki
ế
n th
c, k 
n
ă
ng c
n thi
ế
t cho Qu
n lý d
án.
GI
Ớ 
I THI
U CHUNG
Qu
n lý d
án là m
t trong nh
ng l
 ĩ 
nh v
c ki
ế
n th
c mang tính kinh nghi
m, có ý ngh
 ĩ 
aquan tr 
ng trong các nhi
m v
hàng ngày c
a b
t k 
m
t nhà qu
n lý hay m
t cá nhân có thamv
ng tr 
ở 
thành nhà qu
n lý.
Để
hi
u rõ và làm ch
 
đượ 
c nh
ng ki
ế
n th
c, n
i dung xung quanh nhi
m v
, ho
t
đ
ôngqu
n lý d
án, c
th
là các d
án công ngh
th
ng tin - CNTT, tr 
ướ 
c tiên, các b
n c
n ph
i trang b
nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n nh
m khai thông khái ni
m, thu
t ng
v
qu
n lý d
án CNTT.
N
I DUNG
1. CÁC KHÁI NI
M C
Ơ 
B
N: D
Ự 
ÁN, D
Ự 
ÁN CNTT, QU
N LÝ D
Ự 
ÁN
a) D
ự 
án là gì?
Theo quan
đ
i
m chung d
án là m
t l
 ĩ 
nh v
c ho
t
độ
ng
đặ
c thù, m
t nhi
m v
c
n ph
ith
c hi
n theo m
t ph
ươ 
ng pháp riêng, trong khuôn kh
ngu
n l
c riêng, k 
ế
ho
ch ti
ế
n
độ
c
th
 nh
m t
o ra m
t s
n ph
m m
ớ 
i. T
 
đ
ó cho th
y, d
án có tính c
th
, m
c tiêu rõ ràng xác
đị
nh
để
 t
o ra m
t s
n ph
m m
ớ 
i.Theo PMBOK® Guide 2000, p. 4, d
án là “m
t n
l
c t
m th
ờ 
i
đượ 
c cam k 
ế
t
để
t
o ram
t s
n ph
m ho
c d
ch v
duy nh
t”.Theo cách
đị
nh ngh
 ĩ 
a này, ho
t
độ
ng d
án t
 p trung vào 2
đặ
c tính:-
 
 N
l
c t
m th
ờ 
i: m
i d
án
đề
u có
đ
i
m b
t
đầ
u và k 
ế
t thúc c
th
. D
án ch
ế
t thúc khi
đ
ã
đạ
t
đượ 
c m
c tiêu d
án ho
c d
án th
t b
i.-
 
S
n ph
m và d
ch v
là duy nh
t:
đ
i
u này th
hi
n có s
khác bi
t so v
ớ 
i nh
ng s
n ph
m, d
ch v
t
ươ 
ng t
 
đ
ã có ho
c k 
ế
t qu
c
a d
án khác.Tóm l
i có th
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a b
ng m
t câu: D
án là m
t chu
i các công vi
c (nhi
m v
,ho
t
độ
ng),
đượ 
c th
c hi
n nh
m
đạ
t
đượ 
c m
c tiêu
đề
ra trong
đ
i
u ki
n ràng bu
c v
ph
m vi,th
ờ 
i gian và ngân sách.
b) Các thu
c tính c
a d
ự 
án
-
 
D
ự 
án có m
c
đ
ích, k 
ế
t qu
rõ ràng
: T
t c
các d
án thành công
đề
u ph
i có k 
ế
t qu
 
đượ 
c xác
đị
nh rõ ràng nh
ư
m
t toà nhà chung c
ư
, m
t h
th
ng m
ng c
ơ 
quan b
n, m
t h
 th
ng m
ng cáp truy
n hình, … M
i d
án bao g
m t
 p h
ợ 
 p các nhi
m v
c
n th
c hi
n,m
i nhi
m v
c
th
này khi th
c hi
n s
thu
đượ 
c k 
ế
t qu
 
độ
c l
 p và t
 p h
ợ 
 p các k 
ế
t qu
 
đ
ó t
o thành k 
ế
t qu
chung c
a d
án. Các k 
ế
t qu
này có th
theo dõi,
đ
ánh giá b
ng h
 th
ng các tiêu chí rõ ràng. Nói cách khác, d
án bao g
m nhi
u h
ợ 
 p ph
n khác nhau
đượ 
c

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thanhto84 liked this
Hanh Thai liked this
toneworld liked this
pham1962 liked this
nouvales liked this
lequyen88 liked this
meouxinhdep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->