Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tin Hoc Dai Cuong

Tin Hoc Dai Cuong

Ratings: (0)|Views: 156|Likes:
Published by nguyenhainam910

More info:

Published by: nguyenhainam910 on Mar 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2010

pdf

text

original

 
 
SÁCH H
ƯỚ
 NG D
 N H
C T
P
TIN H
C
ĐẠ
I C
ƯƠ 
NG
Biên so
n: PHAN TH
NGUY
N TI
N HÙNG
 
 
Gi
ớ 
i thi
u môn h
c
01
2GI
I THI
U MÔN H
C
1. GI
Ớ 
I THI
U CHUNG:
Bài gi
ng “Tin h
c
đạ
i c
ươ 
ng”
đượ 
c xây d
ng theo ch
ươ 
ng trình
đ
ào t
o t
 xa nh
m cung c
 p cho sinh viên các l
ớ 
 p
Đạ
i h
c t
xa c
a H
c vi
n công ngh
 B
ư
u chính vi
n thông;
đồ
ng th
ờ 
i c
ũ
ng là tài li
u tham kh
o b
ích cho sinh viên
Đạ
i h
c và Cao
đẳ
ng
đ
ào t
o t
i ch
thu
c các chuyên ngành K 
thu
t, chuyênnghành Qu
n tr 
kinh doanh.Bài gi
ng “Tin h
c
đạ
i c
ươ 
ng”
đ
ã bám sát n
i dung c
ơ 
s
ở 
c
a
đề
c
ươ 
ng chiti
ế
t B
giáo d
c và
Đ
ào t
o ban hành. Tuy nhiên, nhóm tác gi
có hi
u ch
nh vàc
 p nh
t các ph
n n
i dung
ng d
ng m
ớ 
i c
a Công ngh
thông tin hi
n nay. Bàigi
ng g
m 5 ch
ươ 
ng và ph
l
c. Trong m
i ch
ươ 
ng, nhóm tác gi
đư
a ranh
ng ví d
minh h
a, các câu h
i và bài t
 p m
t cách h
th
ng
để
giúp cho sinhviên n
m b
t
đượ 
c ph
n h
c lý thuy
ế
t và ti
ế
 p c
n
đượ 
c v
ớ 
i ki
ế
n th
c th
c ti
n.Ch
ươ 
ng 1: Các khái ni
m c
ơ 
b
n. Ch
ươ 
ng này nh
m cung c
 p cho sinhviên các ki
ế
n th
c, các khái ni
m c
ơ 
s
ở 
liên quan
đế
n tin h
c, h
th
ng máy tínhtr 
ướ 
c khi b
ướ 
c vào các ch
ươ 
ng ti
ế
 p theo.Ch
ươ 
ng 2: H
 
đ
i
u hành (H
Đ
H). Ch
ươ 
ng này cung c
 p cho sinh viên cáckhái ni
m c
ơ 
b
n, t
ng quan v
h
 
đ
i
u hành, bên c
nh
đ
ó còn cung c
 p chosinh viên ph
ươ 
ng th
c ho
t
độ
ng, ch
c n
ă
ng, nhi
m v
c
a H
Đ
H, cách s
d
ngc
a m
t s
h
 
đ
i
u hành thông d
ng nh
ư
H
Đ
H MS-DOS và H
Đ
H WINDOWS.Ch
ươ 
ng 3: Các ph
n m
m
ng d
ng thông d
ng. Ph
n này nh
m cung c
 pcho sinh viên các k 
n
ă
ng c
ơ 
b
n trong vi
c s
d
ng m
t s
 
ng d
ng thôngd
ng nh
ư
Microsoft Word, Excel, Power Point và Virus tin h
c. Qua
đ
ó, sinhviên có kh
n
ă
ng s
d
ng ph
n tin h
c v
ă
n phòng
để
làm công c
ph
c c
chocác công vi
c v
ă
n phòng và
đặ
c bi
t là các môn h
c ti
ế
 p theo có s
d
ng tin h
cv
ă
n phòng. Bên c
nh
đ
ó sinh viên hi
u
đượ 
c tác h
i c
a Virus c
ũ
ng nh
ư
cách phòng ch
ng Virus.Ch
ươ 
ng 4 (Ch
y
ế
u dành cho các ngành
Đ
TVT và CNTT): Ngôn ng
l
 ptrình C. Ch
ươ 
ng này cung c
 p cho sinh viên các ki
ế
n th
c t
ng quan và c
ơ 
b
nv
ngôn ng
l
 p trình C. Qua
đ
ó sinh viên có th
n
m
đượ 
c các khái ni
m c
ơ 
  b
n v
l
 p trình và thi
ế
t l
 p
đượ 
c m
t s
ch
ươ 
ng trình
đơ 
n gi
n ph
c v
cho
2
 
Gi
ớ 
i thi
u môn h
c
khoa h
c k 
 ĩ 
thu
t và
đặ
c bi
t là làm công c
 
để
ph
c v
cho các môn h
c v
tinh
c và vi
n thông mà các em s
 p h
c.Ch
ươ 
ng 5 (Ch
y
ế
u dành cho ngành QTKD): H
qu
n tr 
c
ơ 
s
ở 
d
li
u(CSDL) Microsoft Access. Ch
ươ 
ng này c
 p cho sinh viên ki
ế
n th
c t
ng quanv
h
qu
n tr 
CSDL và c
th
là h
qu
n tr 
CSDL Microsoft Access, cách th
ct
ch
c d
li
u trên h
qu
n tr 
CSDL c
ũ
ng nh
ư
các tính n
ă
ng và các công c
 m
nh c
a Microsoft Access.Qua
đ
ó sinh viên n
m
đượ 
c t
t c
các k 
n
ă
ng c
ơ 
  b
n c
n có
để
xây d
ng và s
d
ng CSDL trên ph
n m
m Microsoft ACCESS.
2. M
C
Đ
ÍCH MÔN H
C
H
c ph
n này cung c
 p cho sinh viên các ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
tin h
c, c
utrúc máy tính, h
 
đ
i
u hành, các ch
ươ 
ng trình
ng d
ng thông d
ng, ngôn ng
 l
 p trình C.
3. PH
ƯƠ 
NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U MÔN H
C
Để
h
c t
t môn h
c này, sinh viên c
n l
ư
u ý nh
ng v
n
đề
sau :
1- Thu th
p
đầ
y
đủ
các tài li
u :
 
Bài gi
ng:
Tin h
c
đạ
i c
ươ 
ng, Phan Th
Hà, Nguy
ễ 
n Ti
ế 
n Hùng,
H
c vi
nCông ngh
BCVT, 2005.
 
Sách h
ướ 
ng d
n h
c t
 p và bài t
 p:
Tin h
c
đạ
i c
ươ 
ng, Phan Th
Hà, Nguy
ễ 
n Ti
ế 
n Hùng,
H
c vi
n Công ngh
BCVT, 2005.
 
Bài gi
ng
đ
i
n t
:
Tin h
c
đạ
i c
ươ 
ng,
H
c vi
n Công ngh
BCVT, 2005.
 N 
ế 
u
đ 
i
ề 
u ki
n, sinh viên nên tham kh
o thêm:
Các tài li
u tham kh
otrong m
c Tài li
u tham kh
o
ở 
cu
i cu
n sách này.
2-
Đặ
t ra m
c tiêu, th
ờ 
i h
n cho b
n thân:
  
 
 Đặ 
t ra m
c các m
c tiêu t 
m th
ờ 
i và th
ờ 
i h
n cho b
n thân, và c
ố 
ắ 
ng th
ự 
c hi
n chúng 
Cùng v
ớ 
i l
ch h
c, l
ch h
ướ 
ng d
n c
a H
c vi
n c
a môn h
c c
ũ
ng nh
ư
cácmôn h
c khác, sinh viên nên t
 
đặ
t ra cho mình m
t k 
ế
ho
ch h
c t
 p cho riêngmình. L
ch h
c này mô t
v
các tu
n h
c (t
h
c) trong m
t
h
c
đ
ánhd
u s
l
ượ 
ng công vi
c c
n làm.
Đ
ánh d
u các ngày khi sinh viên ph
i thi sáth
ch, n
 p các bài lu
n, bài ki
m tra, liên h
v
ớ 
i gi
ng viên.
  
Xây d 
ự 
ng các m
c tiêu trong ch
ươ 
ng trình nghiên c
ứ 
u
Bi
ế
t rõ th
ờ 
i gian nghiên c
u khi m
ớ 
i b
t
đầ
u nghiên c
u và th
th
c hi
n,c
 
đị
nh nh
ng th
ờ 
i gian
đ
ó hàng tu
n. Suy ngh
 ĩ 
v
th
ờ 
i l
ượ 
ng th
ờ 
i gian nghiên
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Nga Nguyễn liked this
Truyen Gia liked this
hieuvvit liked this
nguyedaikt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->