Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thong Tin Ve Tinh

Thong Tin Ve Tinh

Ratings: (0)|Views: 117|Likes:
Published by nguyenhainam910

More info:

Published by: nguyenhainam910 on Mar 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
THÔNG TIN V
TINH
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2007
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
THÔNG TIN V
TINH
Biên so
n : TS. NGUY
N PH
M ANH D
Ũ
NG
 
 
i
 L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
Thông tin v
tinh
đ
ã
đ
ã tr 
ở 
thành m
t ph
ươ 
ng tiên thông tin r 
t ph
bi
ế
n và
đ
a d
ng. Nóth
hi
n t
các ch
o anten truy
n hình gia
đ
ình cho
đế
n các h
thông th
ng tin toàn c
u truy
n cáckh
i l
ượ 
ng s
li
u và l
ư
u l
ượ 
ng tho
i l
ớ 
n cùng v
ớ 
i các ch
ươ 
ng trình truy
n hình.Vì m
t v
tinh có th
ph
sóng cho m
t vùng r 
ng l
ớ 
n tr 
ế
n trái
đấ
t, nên m
t b
phát
đ
áptrên v
tính có th
cho phép n
i m
ng nhi
u tr 
m m
t
đấ
t t
các vùng
đị
a lý cách xa nhau trên trái
đấ
t. Các v
tinh
đả
m b
o
đườ 
ng truy
n thông tin cho các cho các vùng dân c
ư
xa xôi h
o lánh khimà các ph
ươ 
ng ti
n thông tin khác khó
đạ
t
đế
n.T
nghiên c
u các s
li
u quan tr 
c h
ơ 
n 20 n
ă
m c
a nhà thiên v
ă
n Tycho Brahe, JohannesKepler 
đ
ã ch
ng minh r 
ng các hành tinh quay quanh m
t tr 
ờ 
i trên các qu
 
đạ
o elip ch
không ph
i tròn. Ông
đ
ã t
ng k 
ế
t các nghiên c
u c
a mình trong ba
đị
nh lu
t chuy
n
độ
ng hành tinh. Hai
đị
nh lu
t
đầ
u
đ
ã
đượ 
c công b
trong t
 p chí New Astromy vào n
ă
m 1609 và
đị
nh lu
t th
ba
đượ 
ccông b
trong cu
n sách Harmony of The World vào n
ă
m 1619. Ba
đị
nh lu
t này
đượ 
c trình b
ynh
ư
sau.
 
 Đị 
nh lu
t 1
. Qu
 
đạ
o cu
m
t hành tinh có d
ng elip v
ớ 
i m
t tr 
ờ 
i n
m t
i tiêu
đ
i
m
 
 Đị 
nh lu
t 2
. Bán kính c
a vect
ơ 
n
i hành tinh và m
t tr 
ờ 
i quét các di
n tích b
ng nhau trongkho
ng th
ờ 
i gian b
ng nhau
 
 Đị 
nh lu
t 3
. Bình ph
ươ 
ng chu k 
quay quanh qu
 
đạ
o c
a hành tinh t
l
v
ớ 
i l
 p ph
ươ 
ng bántr 
c chính c
a elipBa
đị
nh lu
t này là c
ơ 
s
ở 
 
để
mô t
qu
 
đạ
o c
a v
tinh quay quanh trái
đấ
t trong
đ
ó v
tinh
đ
óng vai trò hành tinh còn trái
đấ
t
đ
óng vai trò m
t tr 
ờ 
i.
Đế
n nay nhi
u h
th
ng thông tin v
tinh
đ
ã
đượ 
c thi
ế
t l
 p v
ớ 
i các qu
 
đạ
o v
tinh khácnhau, trong
đ
ó ch
có v
tinh Molnya c
a Liên xô c
ũ
là s
d
ng qu
 
đạ
o elip, còn các v
tinh cònl
i
đề
u s
d
ng qu
 
đạ
o tròn. Hi
n nay không ch
có các h
th
ng thông tin v
tinh cho các
đố
it
ượ 
ng c
 
đị
nh mà các h
th
ng thông tin v
tinh di
độ
ng c
ũ
ng
đ
ã
đượ 
c thi
ế
t l
 p và
đư
a vào khaithác. Ngày càng có xu th
ế
tích h
ợ 
 p thông tin v
tinh v
ớ 
i thông tin m
t
đấ
t.Tài li
u này bao g
m các bài gi
ng v
môn h
c "Thông tin v
tinh"
đượ 
c biên so
n theoch
ươ 
ng trình
đạ
i h
c công ngh
vi
n thông c
a H
c vi
n Công ngh
B
ư
u chính Vi
n thông. M
c
đ
ích c
a tài li
u là cung c
 p cho sinh viên các ki
ế
n th
c c
ă
n b
n nh
t v
thông tin v
tinh.Tài li
u này
đượ 
c xây d
ng trên c
ơ 
s
ở 
sinh viên
đ
ã h
c các môn: Anten và truy
n sóng,Truy
n d
n vô tuy
ế
n s
, Lý thuy
ế
t tr 
i ph
đ
a truy nh
 p vô tuy
ế
n.Do h
n ch
ế
c
a th
ờ 
i l
ượ 
ng nên tài li
u này ch
bao g
m các ph
n c
ă
n b
n liên quan
đế
ncác ki
ế
n th
c c
ă
n b
n v
thông tin v
tinh. Tuy nhiên h
c
tài li
u này sinh viên có th
hoànch
nh thêm ki
ế
n th
c cu
môn h
c b
ng cách
đọ
c các tài li
u tham kh
o d
n ra
ở 
cu
i tài li
u này.Tài li
u này
đượ 
c chia làm b
y ch
ươ 
ng.
Đượ 
c k 
ế
t c
u h
ợ 
 p lý
để
sinh viên có th
t
h
c.M
i ch
ươ 
ng
đề
u có ph
n gi
ớ 
i thi
u chung, n
i dung, t
ng k 
ế
t, câu h
i vài bài t
 p. Cu
i tài li
u là
đ
áp án cho các bài t
 p.
 Ng
ườ 
i biên so
n: TS. Nguy
n Ph
m Anh D
ũ
ng
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->