Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hỌc ViỆn cÔng NghỆ bƯu ChÍnh ViỄn

hỌc ViỆn cÔng NghỆ bƯu ChÍnh ViỄn

Ratings: (0)|Views: 204|Likes:
Published by nguyenhainam910

More info:

Published by: nguyenhainam910 on Mar 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
X
Ử 
NH
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2006
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
X
Ử 
NH
Biên so
n : PGS.TS NGUY
N QUANG HOAN
 
L
I NÓI
ĐẦ
U
Trong các tr 
ườ 
ng
đạ
i h
c, cao
đẳ
ng, x
nh
đ
ã tr 
ở 
thành m
t môn h
c chuyên ngànhc
a sinh viên các ngành Công ngh
Thông tin, Vi
n thông. Giáo trình và tài li
u v
l
 ĩ 
nh v
c này
ở 
 n
ướ 
c ta còn
đ
ang h
n ch
ế
.
Để
 
đ
áp
ng k 
 p th
ờ 
i cho
đ
ào t
o t
xa, H
c vi
n Công ngh
B
ư
u chínhVi
n thông c
g
ng
 p th
ờ 
i biên so
n tài li
u này cho sinh viên,
đặ
c bi
t h
 
Đ
ào t
o t
xa h
ct
 p. Trong quá trình biên so
n, chúng tôi có tham kh
o các tài li
u c
a
Đạ
i h
c Bách khoa Hà n
i[1] giáo trình g
n g
ũ
i v
tính công ngh
v
ớ 
i H
c vi
n. M
t s
giáo trình khác c
a
Đạ
i h
c Qu
cgia thành ph
H
Chí Minh [2], tài li
u trên m
ng và các tài li
u n
ướ 
c ngoài b
ng ti
ế
ng Anh [5, 6,7] c
ũ
ng
đượ 
c tham kh
o và gi
ớ 
i thi
u
để
sinh viên
đ
ào t
o t
xa
đọ
c thêm.Tài li
u này nh
m h
ướ 
ng d
n gi
ớ 
i thi
u nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n, các khái ni
m,
đị
nhngh
 ĩ 
a tóm t
t. M
t s
thu
t ng
 
đượ 
c chú gi
i b
ng ti
ế
ng Anh
để
h
c viên
đọ
c b
ng ti
ế
ng Anh d
 dàng, tránh hi
u nh
m khi chuy
n sang ti
ế
ng Vi
t.Tài li
u g
m các ch
ươ 
ng sau:-
 
Ch
ươ 
ng 1. Nh
 p môn x
nh-
 
Ch
ươ 
ng 2. Thu nh
n
nh-
 
Ch
ươ 
ng 3. X
lý nâng cao ch
t l
ượ 
ng
nh-
 
Ch
ươ 
ng 4. Các ph
ươ 
ng pháp phát hi
n biên
nh-
 
Ch
ươ 
ng 5. Phân vùng
nh-
 
Ch
ươ 
ng 6. Nh
n d
ng
nh-
 
Ch
ươ 
ng 7. Nén d
li
u
nhCòn nhi
u v
n
đề
khác nh
ư
các công c
toán h
c, k 
thu
t bi
ế
n
đổ
i
nh, truy
n
nh, các ph
n m
m x
lý v.v… ch
ư
a
đề
c
 p
đượ 
c trong ph
m vi tài li
u này.
Đề
ngh
các b
n
đọ
c tìm hi
uthêm sau khi
đ
ã có nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n này.Tuy có tham gia gi
ng d
y môn x
nh
ở 
c
 p
Đạ
i h
c m
t s
n
ă
m, nhi
u l
ớ 
 p có trình
độ
khác nhau; ch
nhi
m m
t s
 
đề
tài nghiên c
u C
ơ 
b
n Nhà n
ướ 
c,
đề
tài c
 p B
liên quannh
ư
ng “X
nh” là môn h
c có s
ế
t h
ợ 
 p nhi
u gi
a nhi
u l
 ĩ 
nh v
c khoa h
c và công ngh
 nên có th
coi là môn h
c khó. Nhi
u c
g
ng
để
c
 p nh
t ki
ế
n th
c nh
ư
ng th
ờ 
i gian,
đ
i
u ki
n,kh
n
ă
ng có h
n nên tài li
u ch
c ch
n còn nhi
u thi
ế
u sót. Chúng tôi mong nh
n
đượ 
c nhi
u ýki
ế
n
đ
óng góp
để
tài li
u
đượ 
c hoàn thi
n h
ơ 
n cho các l
n tái b
n sau.
Hà N
i, tháng 12 n
ă
m 2006Tác gi
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lê Huế liked this
Quốc Thịnh liked this
myna_tp liked this
anhnga1977 liked this
caodungviet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->