Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
P. 1
Reiki: the "Gokai Blessing" Ceremony

Reiki: the "Gokai Blessing" Ceremony

Ratings: (0)|Views: 602|Likes:
Published by James Deacon
a practice for helping 'align' students to the Gokai on a subtle level
a practice for helping 'align' students to the Gokai on a subtle level

More info:

Published by: James Deacon on Mar 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

 
Z`a
Lcbie OnaxxemlHarafcmu
ou
Gifax Jaihcm
R[arxecm 9-44VHcturel`z ¥ ?494 Gifax Jaihcm
`zzt7##|||-iaz|-crl
MCZ KC_ XINA
Hcteax ck z`ex A&Occb fiu oa jexzreoqzaj\EZ@CQZ H@I_LA zc imucma ucq |ex`-Ez fiu inxc oa jexzreoqzaj \EZ@CQZ H@I_LA em tremzaj kcrf& trc{ejeml ez ex jcma xc
em ezx amzerazu
(emhnqjeml amj&tilax%- Tarfexxecm ex MCZ le{am zc ijj zc. xqozrihz krcf.cr cz`ar|exa fcjeku z`ex jchqfamz em imu |iu. x`ita cr kcrf-RXaa kccz ck jchqfamz kcr kqrz`ar jazienx ra7 Qxa ck Fizareinx krcf z`ex A&occbVZ@IMB UCQ
 
Z@A LCBIE ONAXXEML HA_AFCMU
RHcturel`z ¥ ?494 Gifax JaihcmV
Z`a Lcbie & z`a Ke{a Tremhetnax cr Trahatzx &ira. iz {aru naixz. eftcrzimz baux zc z`a xuxzafz`iz ex Qxqe _aebe _uc`c-Em z`a xeftna xzizafamzx ck z`a Lcbie ira zc oakcqmj i jexzennizecm Qxqe&xamxae,x zaih`emlx& z`a {aru axxamha ck `ex
_ae`c
& `ex,Xterezqin Faz`cj,Tar`itx ez ex kier zc xiu z`iz z`au ira mcz gqxz,eftcrzimz, oqz riz`ar ,[EZIN, & z`iz z`au ira z`a{aru HC_A ck Qxqe&xamxae,x xuxzaf -Mc|. inz`cql` xzqjamzx ira qxqinnu emzrcjqhajzc z`a Ke{a _aebe Tremhetnax ix tirz ck na{an cmazriememl imj z`a Tremhetnax ira jexhqxxaj em kir lraizar jatz` iz na{an z|c. ez xaafx z`iz i `el`tarhamzila ck xzqjamzx ‘ tcxxeonu jqa zc z`aittiramz xeftnehezu ck z`a hcmhatzx em{cn{aj& jc mcz rainnu ,laz, z`a zrqa eftcrzimha ck z`aLcbie |ez`em Qxqe _aebe _uc`c iz inn-Em kihz ez ex kier zc xiu z`iz i lraiz fimu(na{an cma% xzqjamzx xaaf hcftnazanu qmemzaraxzajem z`af. emxzaij. gqxz kepizeml cm |imzeml zc oaiona zc ,h`imman z`a `aineml amarlu,-Z`a ercmu ck hcqrxa ex z`iz z`a Lcbie kcrf imemjextamxiona tirz ck z`a Qxqe `aineml xuxzaf.oaeml ix z`au ira. axxamzein ,baux, zc z`a jaatar rainewizecm ck zrqa `aineml. `irfcmu imj |ann&oaeml-Z`a xeftnexzeh zarfx em |`eh` z`a Ke{a Tremhetnax ira xzizaj. oaneax z`aer hcftnap.fqnze&na{an xelmekehimha7ix lqejatcxzx zc xterezqin ja{anctfamz2ix
 gqfcm
7 fimzreh |crjx ck xterezqin kcrha. |ez` faimeml imj emknqamha oaucmj z`aco{ecqx2ix i jerahz xaz ck fcrin imj az`ehin ijfcmezecmx2ix xzrizaleax zc ittnu zc neka zc kiheneziza emzartarxcmin `irfcmu2ix i ,fmafcmeh ja{eha, & im iej zc ,femjkqn rafaforimha, imj ,ne{eml em z`a fcfamz,2imj&cm i kir fcra effajeiza. trihzehin#fizarein na{an7ix z`aritaqzeh lqejanemax |`eh` ira emzamjaj zc oa ittneaj ‘ ou ocz` trihzezecmar imjhneamz ineba & ix oixeh ,tra{amzize{a fajehema,-
 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
Gifax Jaihcm―x _AEBE TILAX & | | | - i a z | - c r l?
 
Ez,x mc |cmjar z`iz Qxqe&xamxae `efxank jaxhreoaj z`a Lcbie
9
ix7/X`úkqbq mc `e`ú. Fimouc mc rae uibq//Z`a xahraz faz`cj ck em{ezeml onaxxemlx. z`a xterezqin fajehema ck fimu ennmaxxax‖
 SSSSSSSSS 
Imj xc ez |ix z`iz E emezeinnu (?44;% oalim ja{ancteml z`a Lcbie Onaxxeml harafcmu emraxtcmxa zc i tarhae{aj maaj kcr i faimx ck `anteml ,inelm, xzqjamzx zc z`a Lcbie cmi xqozna na{an & i maaj kcr i faimx zc `ant z`af hcmmahz iz i na{an oaucmj |crjx-E `ij em femj i xeftna harafcmu. i rezqinexaj trihzeha. xcfaz`eml zaih`arx hcqnjemzalriza emzc z`aer na{an cma (+ z|c% zriememl hcqrxax em hcmgqmhzecm |ez` faimemlkqnem&jatz` jexhqxxecm iocqz z`a Lcbie imj z`aer fqnze&na{an rcna em Qxqe _aebe _uc`c@c|a{ar. c{ar zefa ez oahifa co{ecqx z`iz z`ex harafcmu. oaucmj ezx emezeinnu&emzamjaj kqmhzecm. ihzqinnu trcjqhaj jerahz z`aritaqzeh akkahzx ezxank-Oaucmj `anteml z`a xzqjamz hcmmahz cm i txuh`cnclehin na{an |ez` z`a Tremhetnax. z`ex„Lcbie Onaxxeml‖ zqrmaj cqz zc oa im akkahze{a `aineml trihzeha em ezx c|m rel`z.xcfaz`eml |`eh` hcqnj oa qzenexaj. mcz gqxz ou _aebe Zaih`arx. oqz inxc ou na{an ?trihzezecmarx ( ‘ iz naixz cmax |`c |ara hcfkcrziona imj hcmkejamz em |crbeml |ez`X@B imj HB_. imj |`c z`afxan{ax `ij trclraxxaj xcfa |iu |ez` emzalrizeml z`aLcbie emzc z`aer c|m ne{ax
?
% & i harafcmu z`au hcqnj x`ira |ez` ocz` kannc|trihzezecmarx imj hneamzx ineba-Z`a Lcbie Onaxxeml em{cn{ax z`a qxa ck z|c _aebe xufocnx7 z`a HB_ imj X@B-(Ck z`a HB_. Zibizi&xamxae xiej /Ez ex {aru xeftna. oqz---rafafoar z`iz ez ex {arutc|arkqn- Oahiqxa ez ex i {aru tc|arkqn xufocn. |a jc mcz qxa ez fimu zefax/- Ck X@B. x`a xiej7„\`am ucq fiba z`a Xae`abe ucq ira zinbeml zc z`a xqohcmxhecqxfemj/%-Em axxamha. z`a Onaxxeml hcfoemax anafamzx ck i {arxecm ck z`a
raegq 
trchaxx. |ez`anafamzx ck i {arxecm ck 
xae`abe h`eruc `c
(z`a `ioez zraizfamz%. imj z`a trihzehabmc|m ix
Lcbie ximx`c
(rahezeml z`a Lcbie z`raa zefax%-
Imj E kaan ez ex eftcrzimz zc oa a{ar femjkqn z`iz z`ex
ex
i Onaxxeml-Ez fqxz
ma{ar 
oa h`irlaj kcr. mcz a{am
emjerahznu 
-Em ezx qxa. z`ara fqxz oa mc oirzar. mc rahetrchin irrimlafamzx-Ez
ex
. imj fqxz
in|iux
oa. i
 tqra. qmhcmjezecmin. lekz-
Zc zraiz ez ix imuz`eml naxx ex zc jex`cmcqr imj jexraxtahz ocz`
ucqrxank 
imj z`a
raheteamz 
-
 SSSSSSSSS 
 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
Gifax Jaihcm―x _AEBE TILAX & | | | - i a z | - c r l8

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
13Scorpion13 liked this
takashiro liked this
Dilek E liked this
anna_moscovici liked this
anna_moscovici liked this
Alfonso Leyner liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->