Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРОТОКОЛ И ЦЕРЕМОНИАЛИ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРОТОКОЛ И ЦЕРЕМОНИАЛИ

Ratings: (0)|Views: 12,137|Likes:
Published by zeloqd

More info:

Published by: zeloqd on Mar 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2015

pdf

text

original

 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРОТОКОЛ И ЦЕРЕМОНИАЛИ
Велико Великов, Георги Найденов
Учебник за дистанционно обучение
 
ПРЕДГОВОР
Учебникът "Дипломатически протокол и церемониали" третира проблемитена външния израз и формите на проявление на всяка една дипломатическаакция, независимо от нейното естество и значимост.Учебникът"Дипломатически протокол и церемониали" ще даде възможност настудентите от специалностите "Туризъм" и "Публична администрация" да се запознаят с правилата и нормите на поведение и други изисквания надипломатическия протокол и церемониали. Дипломатическата дейност има ясно изразен политически характер, порадикоето дипломатическият протокол (и свързаните с него съответницеремониали) представлява, от една страна, политическо средство завъздействие, и от друга, юридическа форма, осигуряваща ефективно реализиране на тази дейност. Първостепенно място в дипломатическия протокол заемат правилата за международната учтивост (любезност - comitas gentium), които регулиратповедението на субектите на международните отношения (официални и лични) и спазването на основните принципи на протоколната дейност-суверенно равенство, недопускане на дискриминация, взаимност(реципрочност), спазване на договореностите, които са водещи в международния туризъм. В учебника са представени и анализирани особеностите на дипломатическияпротокол и церемониали не само по отношение на основните международниорганизации (ООН, МОК, Европейски съюз, НАТО), дейността надипломатическия корпус, изпълнението на международните конвенции и международни договорености, но и на някои по-специфични и обществено значими институции като църквата (католическа и източноправославна),изпълнението на Закона за Държавния протокол, връчването на отличия,награди и други.Учебникът може да бъде полезен още за областите и общинскитеадминистрации и други организации, които посрещат чуждестранни гости иделегации.Специално внимание е отделено на военния церемониал като висш израз набългарската държавност, изграждащ чувството на гордост у българина,преклонение и почит към величавите извисявания и победи на несломимиябългарски дух.
 
 Авторите
 
1. ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРОТОКОЛ - СЪЩНОСТ И ПРАВИЛА
Важна съставна част на дипломатическия протокол, в качеството му на системаот правила и норми на поведение и комуникация, са правилата за международнаучтивост при официалното общуване на органите на властта, на лицата,заемащи високо обществено, социално и политическо положение в държавата.На латински език е бил въведен терминът "comitas gentium". Той означава, ветимологичния смисъл, международна любезност. Във френския език, койтоизмества латинския в международните отношения, се употребява еднозначнияттермин. В Средновековието аристокрацията се обособява като "висшеобщество" - "le grand monde", в което се утвърждават особени правила заучтивост. Те именно стават основа на международната учтивост, кактоконстатира френският автор Раул Жене. Във всяко общество исторически сеустановяват правила за поведение и обичаи, чието неспазване се възприема катопроява на некоректно поведение или обида. Тези правила са основата закултурно поведение. Много от тях се включват и във вътрешния държавенпротокол, в дипломатическия протокол и отчасти в бизнес протокола. Така чемежду нормативната съвкупност на правилата за културно поведение и тази нанормите за международна учтивост има значително съвпадение.Международната учтивост днес е съвкупност от правила за поведение, коитоизразяват форма на внимание, на зачитане, на уважение и се спазват вмеждународните отношения, и по-специално между участниците в такиваотношения. Тези правила съпътстват приложението на международното(съответно дипломатическо, консулско или търговско) право, но не са готовинорми. Тяхното приложение на практика се осъществява във взаимодействие снормите на международното право, които понякога прерастват в норми намеждународна учтивост и обратно, норми на международна учтивост сеутвърждават като норми на международното право.Значението на международната учтивост се разкрива от факта, че формата намеждународните актове винаги съдържа формули на вежливост. При прегледана "формалните части" на официалната нота на трето място се поставя "lacourtoisie": това е "формулата на вежливост", с която завършва писмото. Тяможе да бъде уверение в почит, уважение, преданост, благодарност и прочие.".Формулата на вежливост се съдържа и във вербалната нота, а също така и вбизнес кореспонденцията.Правилата на международна учтивост се прилагат не само в официалнитедипломатически отношения, но също така и в отношенията между членовете насемействата на лица с дипломатически правомощия, в политическия живот истопанска дейност.Класификацията се извършва според причинността на тяхното възникване,което е равносилно на тяхната целева насоченост.
 
Правила за учтивост, които произтичат от събития и са насочени къмоказване на внимание към тези, които са засегнати или имат отношениекъм събитията: при политически промени (освобождение на нация),национален празник, избиране на почетна или представителна длъжности др., при радостни събития (раждане, честване на рожден ден, юбилеи,сключване на брак и др.), при скръбни събития (смърт, заболяване,злополука, бедствие) и др. При такива случаи актът на учтивост еизказване на поздравления, съчувствие, на пожелания за скорошнооздравяване или възстановяване.
Правила, които са от полово различие. На първо място стои правилото заизразяване на уважение към дамата. Когато обаче дадено протоколномероприятие има напълно официален характер, тогава първо място заемаслужебното лице, а не дамата, която го придружава.
Правилата за точност заемат важно място в системата от норми замеждународна учтивост. Обикновено протоколните мероприятия сепроизвеждат по строго определена програма и затова задължението заточност е абсолютно необходимо правило за учтивост. Когато сеотправят покани и за частни мероприятия, и особено, когато е отреденомясто (особено на маса), e необходим незабавен отговор. Често напоканата или на визитната картичка при частни покани се добавятинициалите RSVP (respondez s`il vous plait). Закъснението винаги сесмята, като груба некоректна постъпка.По начало изискването да се спазват правилата на дипломатическия протоколима морално-политически характер. Изключение правят онези норми, които саполучили юридически характер, като нормите за старшинство надипломатическите агенти във Виенската дипломатическа конвенция.Съществуват изключения от задължението да се спазват правила замеждународна учтивост, и въобще правилата на дипломатическия протоколкато цяло. Към тях следва да се отнесат следните:
Когато държавен глава пътува инкогнито, не му се дължат церемониалнипочести.
Не се спазват правила за международна учтивост между дипломатическиагенти и въобще между представители с дипломатически правомощия надържави, които имат по между си враждебни отношения или пък не саустановени дипломатически или консулски отношения. По-особено еположението, когато доайен на дипломатическия корпус е представителна държава, с която държавата на друг член на дипломатическото тялоняма дипломатически отношения. В такъв случай представителят натакава държава има свободата да поддържа или не отношения с доайена.
Не следва да се спазват такива правила за поведение, макар да са израз научтивост, които влизат в противоречие с обществения ред на страната напребиваване. Тяхното спазване вътре в затвореното общество надипломатическия или консулски корпус обаче остава морално-политическо задължение за членовете му, а също така и за тези лица,които по една или друга причина са включени или поканени в затворениякръг на дипломатическото или консулско тяло.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->