Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Alain Badiou, journal article Eleftherotypia, by Dimitris Vergetis

Alain Badiou, journal article Eleftherotypia, by Dimitris Vergetis

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 384|Likes:
Published by Emmanuel Kosadinos

More info:

Published by: Emmanuel Kosadinos on Mar 18, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

 
Ο΢ιβυ0 Οϊλνοό΢ιμ " ΃δγοωβ
0 ΕΞΕΑΞΒΓΛΐΛ
Λνοόβνλδ΢μ0 ΦμόμψΰοϏΧ- 56$<<$566>Ψοα΢ιμ0 :-;-3 #< μφύ 8.ΝΤθογβυ0 88;? hd µΝΤψλ ΰϏΰαβϊβό΢μ0 85586Οφξΰβξδώδ΢μ οδωτφβϏ0 #5<6. >5>:66<ΑΤηλ ΰαοξι΢0 ΟΐΙΒΨΟΞΨ ΦΜΩΜΐΛ
Λ Ϗϊμξόοωξΰύωλωμωλυ
 
μαΧγοξμυ ψωβδL'
 
Νφμδωξβτ
Β L' Νφμδωξβτ μδμθβόοτοξ ωλδΜαΧγοξμ βο ΰοδωόξΰΧ ΰμωλθβό΢μωλ υ ϊξαβψβϊ΢μυ- ΰοδωόβγοωο΢ ωλ ϊξαβψβϊξΰΧφόέηλ ψωλδ οθϋοξόλνμωξΰύωλωέωλυ ΰμξ ιξμΰλότψψοξ ύωξ ϏφέόϋβϏδμαΧγοξου' Β μφύλϋβυ ΰαμψξΰχδαμΰμδξΰχδγΤψοώδ ο΢δμξ μξψγλωύυ-ιοιλαώνΤδμ οδψώνμωώνΤδβυ l+ μϏωΧωλ ιξμΰΧόϏηλ' Ψο μδω΢γοψλ νο ωβδ Δωοόξδωέ-
 
β Νφμδωξβτ ιοδ μϊβϏθΰόέκοωμξ ψωλ αμΰμδξΰΧ οΰϊβόέ
 
ωλυ ΜαΧγοξμυ ωλϊώδΧ ωλυ νοωμϊϏψξΰΧυ ώυ ϏφβεβαΤμωλυ- βτωο ωβδ ΰμωμΰαϏψνξμ΢β μφύλϋβ
 
ωλυ ϋμΖδωοθΰοόξμδΧυ ιξμωτφώψλυ ωλυφόβϊμδχυ θξμω΢ ιοδ φοόξβό΢κοωμξ ψωβhbuvx ΰοξνΤδώδ ύφβϏ φοόξϋμόμΰχδοωμξ 
 
λ μδμαϏωξΰΧ ωβϏ Δωοόξδωέ'ήυ νμϋλωξΰύυ γονμωβϊταμΰμυ ωβϏ Ϗφέόϋοξδωώδ μαλγοξχδ- λ ϊξαβψβϊ΢μωβϏ Νφμδωξβτ εό΢ψΰοωμξ βο φύαονβ νοωλ ψβϊξψωξΰΧ
 
ψϏόό΢ΰδώψλωλυ μαΧγοξμυβο
 
¡ψϏδγΧΰου- ΰμδύδου- ο΢ιλ ωβϏαύθβϏ-
 
θαώψψξΰέ φμ΢θδξμ±' Μόδο΢ωμξ ωλδ μδμθώθΧ ωλυ βο ΰό΢ψλ- ψλνέδψξνλώυ μαλγΧυ λ σοϏιΧυ- ΰμγϏφβωμθνΤδλβο φόώωύΰβααμ οφμαλγοϏψξβΰόμω΢μυ'Λ
 
ΜαΧγοξμ ιοδ ο΢δμξ οφ΢ψλυ β ιξΰμξβφέόβϋβυωλυ οόνλδο΢μυ ωλυ ονφοξό΢μυ'Λ ΜαΧγοξμ ο΢δμξ μααοόθξΰΧ ψωλδ οόνλδοϏωξΰΧωβϏ δβΧνμωβυ ΰμξ ψωλδ ϏφοόεμωξΰΧβδωβ$γοβαβθξΰΧ οθθϏβιβψ΢μωβϏ'
 
ΜϏωβδύλωμ- β Νφμδωξβτ μδωξω΢γοωμξ ψωβδ νϏψωξΰξψνύ ωλυ νϏλωξΰΧυ φόύψεμψλυψωλδ ΜαΧγοξμ ΰμξ ψωλδ οδ οΰψωέψοξ 
 
νΤγοηλ νο ωλ νϏψωμθώθξΰΧ Τθΰαλψλωλυ' Φόβωο΢δοξ ωλδ φαΧόλ οΰΰβψν΢ΰοϏψΧ
 
ωλυ'Λ ϊξαβψβϊ΢μ ο΢δμξ οφ΢ψλυ β αβθξΰύυ γονμωβϊταμΰμυωλυ
 
ΰμωλθβό΢μυωλυ ΜαΧ¬γοξμυ' ΐμξ φόώω΢ψωώυ ωλυ ξιξβωϏφ΢μυ
 
ωλυ' ΜϏωύ φβϏ ωλδ οηοξιξΰοτοξ ο΢δμξ λ
 
ΰοδύωλωμ ωλυ' Λ ΜαΧγοξμ ιοδ φαλόβτωμξ νο μδωξΰοξνοδύωόβφμ φοόξοϋύνοδμ'ΦβϏ ψλνμ΢δοξ ύωξ ιοδ ωμϏω΢κοωμξ νοϊόέψοξυ μδμϊοόύνοδου β+ Τδμ μδωξΰο΢νοδβΰμξ ψϏψωμωξΰΤυ ωλυ θδχψλυ ωβϏ'Λ ϊξαβψβϊ΢μ ο΢δμξ μφοημδωξΰοξνοδξψνΤδλ'ΜφοημόωλνΤδλ μφύ ωλδ ΤδδβξμωβϏ μδωξΰοξνΤδβϏ ΰμξ ωλδ μδμϊβόξΰΧθδχψλ φβϏ μφβψΰβφο΢ δμ γλόοτψοξ ωξυ
 
ξιξύωλωου ωβϏ' Ιοδ μφβωοαο΢ ωβδ νμθδλωξΰύεβόόέ νξμυ οφξψωλνβαβθξΰΧυφϏη΢ιμυ φβϏ Ϗφμθβόοτοξ ωλ θδώψωξΰΧφόύψεμψλ ψωβ μδωξΰο΢νοδβ #be`oy. ωλυ
 
θδχψλυ' Β Νφμδωξβτ Ϗξβγοωο΢ ΰμξ φόβψοφξΰϏόχδοξ ωλ αμΰμδξΰΧ
 
ιξέκοϏηλ μδένοψμμο ΜαΧγοξμ ΰμξ Θδχψλ- δΤωπΖΤΰμξ xlzbnu' Ο΢δμξ μαΧγοξμ ύωξ οααο΢σοξ μϏωΧυ ωλυ βόξβγοψ΢μυ φβααβ΢ νμόηξψωΤυψωβϋμψωΤυ μδμαχγλΰμδ ψωλ ψτψωμβλνξμυ οφξψωλνβαβθ΢μυ ωλυ θδχψλυ φβϏ
 
γμ αοξωβϏόθβτψο ώυ β Μααβυ ωλυ οθθτλψλυ-οΰΰβψνξΰοϏνΤδβυ ΰμόωοψξμδύυ®ούυ ωώδ μαλγοξχδ' Βξ μθθαβψέηβδουνο ωβδ μνο΢αξΰωβ αβθξΰύ γοωξΰξψνύωβϏυ- ωλδ οφμαλγοϏψξβΰόμω΢μωβϏυ ΰμξ ωξυ
 
φβααμφαΤυ φμόμϊϏέιου ωλυ- ωμ ΰμωμϊΤόδβϏδ
 
ψμϊχυ ΰματωοόμ'ΜϏωύ φβϏ
 
φόβψΤόϋοωμξ ψωβ ϊξαύηοδβΰοδύ ωλυ
 
ΜαΧγοξμυ ιοδ ο΢δμξ ωβ δύλνμωλυ
 
ονφοξό΢μυ- ωβ Ϗφβΰοξνοδξΰύ μφβωτφώνμωλυ νϏψωμθώθξΰΧυ οφξϊβ΢ωλψλυΧ ΰέωξ φβϏ Τϋοξ Ϗφύψωμψλ μδωξΰοξνΤδβϏ-μααέ λ φβααμφαύωλωμ ωώδ μαλγοξχδ'Θξμ ωλδ μΰό΢εοξμ- οΰο΢ ιξμΰλότψψοωμξ ύωξ ¡ϏφέόϋβϏδ μαΧγοξου± ΰξ οΰο΢ ιξμωϏφχδοωμξ λ βνύωβφλ ψϏδιϏδμωύωλωέωβϏυ' Μφύ ωξ Ϗφμθβόοτοωμξ ωβ μ΢ωλνμ μφβψμϊΧδξψλυ ωλυ ψϏδιϏδμωύωλωέυωβϏυ1 Μφύ ωλδ οωοόβθΤδοξμωώδ ωύφώδ ύφβϏ ΰμωμδΤνοωμξ λ φβααμφαύωλωμωβϏυ' ΜϏωβ΢ βξ ωύφβξ ψωβξϋοξβγοωβτδωμξ μφύ ωξυ αοθύνοδου ¡θοδβαβθξΰΤυιξμιξΰμψ΢ου±'ήυ θδώψωύδ- β
 
Νφμδωξβτ ιξμΰό΢δοξ 
Β ϊξαύψβϊβυ ωλυ
ωΤψψοόμ ο΢ιλ ιξμιξΰμψξχδ φβϏ αοξωβϏόθβτδώυ νΧωόου φμόμθώθΧυ μαλγοξχδ'
 
ΜαΧγοξου φμόέθοξ λ οφξψωΧνλ-λ φβαξωξΰΧ- λ ωΤϋδλ ΰμξ β Τόώωμυ $ ώυ'ιξϏφβΰοξνοδξΰΧ οφμαΧγοϏψλ ωλυ ιξμϊβόέυ
 
ωώδ ϊταώδ' Μφβωοαβτδ ωβϏυ β$'όβϏυ- Χ ψϏδγΧΰου- ωλυ ϊξαβψβϊ΢μυ- λφόέηλ ωλυ βφβ΢μυ ψϏδ΢ψωμωμξ ψωλ ψϏδαΧσλωβϏυ'Λ οφξωοαοψωξΰΧ ψϏδμόνβθΧωλυ ΜαΧγοξμυήυ οθϋο΢όλνμ λ ΜαΧγοξμ φόβψϊοτθοξ ψωλ ιξφαΧ νΧωξιμ ωβϏ οφξϋοξόΧνμωβυΰμξ ωλυ βόξβγοψ΢μυ' ΐμωέ ψϏδΤφοξμ- λ
 
βξΰβδβν΢μ ωβϏ αύθβϏ ωλυ ιοδ ο΢δμξ νβδβιξέψωμωλ'Λ οφξϋοξόλνμωβαβθξΰΧψϏδξψωχψμ ωλυ ιξψΰοαβτυ ψωβξϋο΢ώψΧυωλυ οϏγϏθόμνν΢κοωμξ νο ωβ Ϗφύιοξθνμωλυ ψλνμ΢δβϏψμυ μαϏψ΢ιμυ' ΨϏδμόνβαβθο΢ 
 
βόξψνβτυ- ψϏδμθώθΤυ- ιξμαοΰωξΰΤυ Ϗφοόεέψοξυ- μφβιοξΰωξΰέ ωοϋδέψνμωμ
 
ΰμξ ΰμγβιλθο΢ μϏωΧ ωλδ φμόμθώθΧ
 
οφξϋοξόλνέωώδ φόβυ Τδμ ο΢ιβυψϏνφοόμψνμωξΰΧυ ΰοϊμαβφβ΢λψλυ' ΒΝφμδωξβτ φμόμωλόο΢ νο οϏγτωλωμ ύωξ λ όλωβόξΰΧ ωλυ μφύιοξηλυ ψωβ οψώωοόξΰύ
 
ωλυ ϊξαβψβϊ΢μυ βϏιΤφβωο φμόΧθμθοΤδμ ϊξαβψβϊξΰύ γοχόλνμ' Yb ΰοϊέαμξβωώδ ψϏνφοόμψνέωώδ ωλυ φμόμνΤδοξ αοϏΰύ' Β ϊξαβψβϊξΰύυ αύθβυ ΰμξ β μφβιοξΰωξΰύυ κΧαβυ ωλυ όλωβόξΰΧυωβϏ ιοδ ψϏδμδωβτδ ωλ θδχψλ φμόέψωβδ ΰμγόΤϊωλ ωλυ
 
Ν΢νλψλυ' Γμ Ταοθμύωξ ωβ ϊξαβψβϊξΰύ
 
οφξϋο΢όλνμ ο΢δμξ Τδμ ¡ν΢νλνμ±- θξμ δμ ϋόλψξνβφβξΧψώωβδ ψωόμωλθξΰύ ύόβ ωβϏ Αμΰβτ $ Αμνφέόω'ΜϏωΧ λ νξνλωξΰΧ μϊβνβ΢ώψλωβϏ
 
θδώψωξΰβτ Ϗφβιο΢θνμωβυ φόβψι΢ιοξ 
 
ψωλδ οφξϋοξόλνμωβαβθ΢μ ωβϏ ωλψω΢αελ νξμυ μηξβφξψω΢μυ φβϏ φμόμφαμδέΰμξ ψϏθΰματφωοξ' ΦμόέααλαμύνώυψϏδξψωέ
 
Τννοψλ βνβαβθ΢μ ύωξ ιοδ ο΢δμξ glvb νξμ ¡νϏγβφαμψ΢μ θδχψλυ#jnhynbg.±' Οφξψωόμωοτβδωμυ νξμ ϏφβεαλωξΰΧΰμξ 
 
οτφαμψωλ αμΰμδξΰΧ ΰμωλθβό΢μ-β Νφμδωξβτ ιλαχδοξ ψϏϋδέ ύωξ ¡λ ΜαΧγοξμ ο΢δμξ ωβ νλ οθδώψνΤδβ μϏωΧυωλυ νϏγβφαμψ΢μυ±' Οτΰβαμ μϊβϏθΰόέκοωμξ ΰμδο΢υ ψωμ φμόμψΰΧδξμ μϏωΧυωλυ ϊόέψλυ Τδμ γονοαξχιου αμΰμδξΰύμη΢ώνμ βο όύαβ ϏφβεβαΤμ' ¡ΛΜαΧγοξμ Τϋοξ ιβνΧ νϏγβφαμψ΢μυ±- ψϏδΧγξκο δμ οφμδμαμνεέδοξ β Αμΰέδ- ΰμξ β Νφμδωξβτ-
 
ονεόξγΧυ μδμθδχψωλυωβϏ- ΰμωμψΰοϏέκοξ ωλ ϊξαβψβϊξΰΧ ΰμωλθβό΢μωλυ ΜαΧγοξμυ οδψώνμωχδβδωμυψωβ αμΰμδξΰύ μη΢ώνμ ν΢μ οφξφαΤβδαμΰμδξΰΧ Τδδβξμ- ωβ νλ οθδώψνΤδβ#m+ng$x.- φβϏ γοώόχ ύωξ ψϏνφϏΰδχδοξ ωλδ οόνλδο΢μ ωβϏ μηξχνμωβυ' Λ ΜαΧγοξμΤϋοξ νοδ ιβνΧ νϏγβφαμψ΢μυ- ιοδψϏνφ΢φωοξ ώψωύψβ νο ωβδ νϏγβφαμψωξΰύξψωύ' Θξμ ωλδ μΰό΢εοξμ ιοδ μδΧΰοξ ΰμδ ψ+ μϏωύδ' Λ ΜαΧγοξμ ψϏνφ΢φωοξ νοβ-ωξ οημξόο΢ωμξ μφ+ μϏωύδ' ΨϏνφ΢φωοξ νοωμ ιξέΰοδμ ωβϏ' Ιοδ ο΢δμξ Τδμ ψλνμ΢δβδΧ Τδμυ ψϏδιϏμψνύυ ψλνμξδύδωώδφβϏ μδΧΰοξ ψ+ μϏωύδ- μααέ ωβ ΢ϋδβυνξμυ Τΰαοξσλυ' Ο΢δμξ ωβ ¡νξψύ$αβθβ±#dn$inuo. φβϏ λ νϏγβφαμψ΢μ ωβϏ ψλνμ΢δβδωβυ
 
μφβωϏθϋέδοξ δμ μόγόχψοξ'Λ ΜαΧγοξμ
 
εΤεμξμ ιοδ ο΢δμξ έδμόγόλ-ιοδ ο΢δμξ μϊμψξΰΧ- θξμω΢ νοωΤϋοξ ψωλνϏγβφαμψ΢μ ωβϏ ψλνμ΢δβδωβυ- φβϏ λ
 
εμγν΢ιμ ωβϏ μφβωοαο΢ φόβρφύγοψλωλυ' Ιοδ ο΢δμξ ύνώυ ιλαώωξΰΧ Χ οΰ$ιλαώωξΰΧ'Ιοδ ο΢δμξ οηξψχψξνλ νο νξμιξμφ΢ψωώψλ- νξμ φοόξθόμϊΧ' ΨϏνφ΢φωοξ νο ωβ νλ οθδώψνΤδβ νξμυ θδχψλυφβϏ νβόϊβφβξο΢ωμξ ψωλδ φόβψωμψξμΰΧωβφξΰΧ ωβϏ ψλνμ΢δβδωβυ'Νο ωβ έααβ ψΰΤαβυ ωλυ οθϋοξόλ νμωξΰύωλωέυωλυ λ ΜαΧγοξμ ξψβόόβφο΢- μΰόβεμωχδωμυ
 
ψωβ ϋο΢αβυ ωλυ νοωμϊβόέυ'Οφξψωόμωοτοξ ωλδ φβξλωξΰΧ ωώδ φοξψωξΰχδοξΰύδώδ- ωλ ψϏνεβαξΰΧ ϊμδωμψνμθβό΢μ-ωλδ Ϗφβεαλωξΰύωλωμ ΰμξ ωλδ ϏφδώωξψωξΰΧ ψμθΧδλ ωώδ ντγώδ θξμ δμιξμΰύσοξ ωλδ μφβιοξΰωξΰΧ ψϏδέόγόώψλΰμξ ωλδ φοξψωξΰΧ ονεΤαοξμ ωώδ οφξϋοξόλνέωώδ-
 
 Ϗφμξδξψψύνοδλ ωλδ ΜαΧγοξμύϋξ ώυ ωβ νλ οθδώψνΤδβ νξμυ ψϏνφοόμψνμωξΰΧυμααλαβϏϋ΢μυ μααέ ώυωβ βόξμΰύ ψλνο΢β ωλυ' Νο μϏωΧ ωλδφβξλωϏμ΢ νΧωξιμ- ¡λ ΜαΧγοξμιξμΰύφωοξ ωλ
 
ιξμιβϋΧ ΰμξ μδμΰοϊμαμξχδοωμξ φΤόμδωβϏ ομϏωβτ ωλυ±- φμόμωλόο΢ βΝφμδωξβτ'ΜδμψϏδγΤωβδωμυ Τδμδ γμϏνέψξβ ω΢ωαβΰοξνΤδβϏ ωβϏ Δωοόξδωέ- λ αοϏΰΧ νϏγβαβθ΢μωλυ νοωμϊβόέυ- γμ Ταοθμ ύωξ λΜαΧγοξμιλαχδοωμξ οιχ ώυ ωβ οηβψωόμΰξψνΤδβ
 
΢ϋδβυ ωλυ ψωβ αοϏΰύ φοόξγχόξβωλυ
 
ΰμαοξιβψΰβφξΰΧυ ψλνμ΢δβϏψμυ νοωμϊβόέυ#Τδμυ ιξέαβθβυ Νφμδωξβτ Δωοόξδωέ- νΤψώ ΰοξνΤδώδ- γμ Χωμδ έΰόώυοδιξμϊΤόώδ ψ+ μϏωύ ωβ ψλνο΢β-οξιξΰέ μδ
 
Τνφμξδο ψϊΧδμ ωβ αμΰμδξΰύυοτθνμ
 
νοωώδϏν΢μ $ νοωμϊβόέ- ύφβϏψϏδιξμωέψψβδωμξ ωβ ψϏδοϋΤυ ωλυ ιξμιβϋΧυΰμξ λ ιξμΰύφωβϏψμ Ϗφβΰμωέψωμψλ- ιλαμιΧ ψξ ιτβ μόϋΤυ ψτδγοψλυ ωλυψλνμ΢δβϏψμυ μαϏψ΢ιμυ.'ΜϏωύ ωβ οθϋοξόλνμωξΰύ ψΰΤαβυ βιλθο΢ ωλδ ΜαΧγοξμ ψωβ ΰμωχϊαξ ωλυ ωΤϋδλυ-ύφβϏ ύνώυ φόβψΤόϋοωμξ ώυ ¡ΰμααξωοϋδξΰΧ
 
νϏγβφαμψ΢μ±' Οιχ- λ ΜαΧγοξμ
 
ιλαχδοωμξ ώυ ¡ωβ έόόλωβ μϏωΧυ ωλυ
 
νϏγβφαμψ΢μυ±'
 
ήυ φμόέφαοϏόλ οφξεοεμ΢ώψλ ωλυ γΤψλυωβϏ Νφμδωξβτ ύωξ λ ψμθλδοϏωξΰΧφμόμθώθξΰύωλωμ ωλυ ϊϏ]βψβϊ΢μυ ιοδνβόϊβφβξο΢ Τόθμ $μϊβτ μϏωύ φβϏ φόβΰτφωοξ ο΢δμξ οφ΢ϊμψλ ΤόθβϏ ωΤϋδλυ$ γμοφξΰμαοψωχ ωβδ νμΰόξδύ φξμ μφύλϋβωλυ οφξγμδέωξμυ οΰνϏψωΧόοϏψλυ ωβϏΪβϏΰχ- ύωξ ωμ Τόθμ ωβϏ ϊέδωμκμδ ψωμνέωξμ ωβϏ ώυ- ΰμααξωοϋδξΰέ γμ Ταοθμ-
 
¡Τόθμ οφξψωλνβδξΰΧυ νϏγβφαμψ΢μυ±-xhnogho jnhynbg $ μϏωύ ιλαμιΧ φβϏ ο΢γξψωμξ  δμ μφβΰμαβτνο
 
οφξψωλνβδξΰΧϊμδωμψ΢μ'Λ ϊξαβψβϊ΢μ ψϏδιϏέκοξ αβξφύδ ωβ ιξφαύοϊμαωΧόξβ νξμυ θδώψωξΰΧυ ΰμξ νξμυΰμααξωοϋδξΰΧυ νϏγβφαμψ΢μυ' Νο ωλ νξνλωξΰΧιϏδμνξΰΧ ωλυ θδώψωξΰΧυ νϏγβφαμψ΢μυψϏδ$γΤωοξ' Θξμ ωλδ μΰό΢εοξμ-ψϏδ$γΤωοξ ψωλδ ΰβ΢ωλ ωλυ νοωώδϏν΢μυ-
 
Ο΢ιβυ0 Οϊλνοό΢ιμ " ΃δγοωβ
0 ΕΞΕΑΞΒΓΛΐΛ
Λνοόβνλδ΢μ0 ΦμόμψΰοϏΧ- 56$<<$566>Ψοα΢ιμ0 :-;-3 #5 μφύ 8.ΝΤθογβυ0 88;? hd µΝΤψλ ΰϏΰαβϊβό΢μ0 85586Οφξΰβξδώδ΢μ οδωτφβϏ0 #5<6. >5>:66<ΑΤηλ ΰαοξι΢0 ΟΐΙΒΨΟΞΨ ΦΜΩΜΐΛ
μαΧγοξμυ ΰμξ ωβϏ ψϏνεέδωβυ
Μφύ ωβϏυ ΙλνΧωόξ ΕοόθΤωξ- Ϊχωλ Ψξμω΢ωψμ- Οϊλ ΘξμδδύφβϏαβϏβιλθχδωμυ ωβ ψλνμ΢δβδ ψωξυ οΰεβαΤυ
 
ωβϏ ψϏνφοόέψνμωβυ' Μηξβφβξχδωμυωξυ οφξϊέψοξυ ωλυ ΰμααξωοϋδξΰΧυνϏγβφαμψ΢μυ- νοωμ$γΤωοξ ψωβ Ϗφβεαλωξΰύ ϋο΢αβυ ωβϏ νοωμϊβόξΰβτόΧθνμωβυ'Νξνβτνοδλ ωμ ωοϋδέψνμωμ ωλυ ΨβϊξψωξΰΧυΰμξ ωλδ φβξλωξΰΧ ΤνφδοϏψλ-λ ωβ Ϗφύιοξθνμ ωώδ Νμγλνμωξΰχδΰμξ ωλδ Τθΰαλψλ ωβϏ ΤόθβϏωΤϋδλυ- λ
 
Ϊξαβψβϊ΢μ ΰμωμψΰοϏέκοξ Τδμδ ι΢ψΰοαΧ νλϋμδξψνύ- Τδμο΢ιβυ αμε΢ιμυ νο ωλδ βφβ΢μ ψϏδαμνεέδοξ ΰμξ βνβγοωο΢ ωξυ οωοόύωβφμφμόμθύνοδου μαΧγοξου- ιλαμιΧωλδ οωοόύωβφλ φβααμφαύωλωμ ωώδμαλγοξχδ φβϏ ΰϏωωμόχδβδωμξ ψωλδ
 
ωΤϋδλ- ψωλδ φβαξωξΰΧ- ψωλδ οφξψωΧνλ-ψωβδ Τόώωμ'Λ Τΰϊόμψλ ψϏδιϏδμωύωλωμ οφμδμαμνεέδοωμξ ονϊμωξΰέ ψωμ ΰο΢νοδμωβϏ Νφμδωξβτ ν+ Τδμ ψωόμωλθξΰύύψβ ΰμξ μξδξθνμωξΰύ οΰωύφξψνμ' ΛΜαΧγοξμ ο΢δμξ β ωύφβυ ψϏδιϏδμωύωλωμυωώδ
 
μαλγοξχδ- λ νοωμ$ωβφξψνΤδλ
 
ψϏψωΤθμψλ ωβϏυ' Βξ Ϗφύψτδ$αΧσλ μαΧγοξου φβαξωβθόμϊβτδωμξ β+ Τδμ μφόβΰμωέαλφωβ ΰμωέψωξϋβ-ϊξαύηοδβ ψωλδ οΰωβφξψνΤδλψϏδτφμόηλ ωβϏυ' ΜϏωύ ψλνμ΢δοξ ύωξ οδωέψψβδωμξ β+ Τδμ ξιξύωϏφβ φοι΢βφβϏ βόξβγοωο΢ωμξ ώυ φοι΢β ψϏθϋόβδξΰΧυβνβγοψ΢μυ- οΰωύυ ωλυόοϏψωύωλωμυ ωβϏ ϋόύδβϏ' Ψλνμ΢δοξ οφ΢ψλυ ύωξ μϏωύ φβϏ ιξμΰϏεοτοωμξ ψωβ οθϋο΢όλνμ ωλυ ψϏδιϏδμωύωλωέυωβϏυ ο΢δμξ λ οδύωλωμ ωλυ ψΰΤσλυ$ ύϋξ ωλυ θδχψλυ'Οφξθόμννμωξΰέ- ωβ ϊξαβψβϊξΰύ οθϋο΢όλνμ
 
ψϏδϏϊμ΢δοξ νξμ νϏγβφβφαμψ΢μθδχψλυ ΰμξ νξμ ΰμααξωοϋδξΰΧ
 
νϏγβφαμψ΢μ'Λ ψϏθϋόβδξΰΧ βνβγοψ΢μ ωώδ μαλγοξχδμφβωοαο΢ όΧηλ νο ωβδ ΢ψωβόξΰξψνύ'Λ βηο΢μ φβαξωξΰΧ μ΢ψγλψλωλυ ξψωβό΢μυ ΰμξ ωλυ ξψωβόξΰύωλωμυ
 
ωώδ οφ΢ νΤόβϏυ θ΢θδοψγμξ οφΤωόοσοψωβδ Νφμδωξβτ δμ ϋμόέηοξ νο μΰόξεβι΢ΰμξλ
 
μιξμααμη΢μ
 
ωλ θόμννΧοδύυ μδβξϋωβτ νοωχφβϏ μφΤδμδωξ ψωβδ ξψωβόξΰξψνύ- ΰμξ οξιξΰύωοόμμφΤδμδωξ 
 
ψωλδ φξβ οφξϊμδΧ ΤΰϊόμψλωβϏ- ψωβ νδλνοξχιου Τόθβ ωβϏΫΤθΰοα ψωβ βφβ΢β ιοδ Τφμσο δμ μφοϏγτδοξ ιξμϊώωξψωξΰΤυ οδψωέψοξυ'Θοδξΰύωοόμ- ο΢δμξ ιτψΰβαβ δμνλδ οθΰώνξέψβϏνο ωξυ αμνφόΤυ μδματψοξυωβϏ θξμ ωβδ φόώωμθώδξψωξΰύόύαβ φβϏ Τφμξηο β θοόνμδξΰύυόβνμδωξψνύυ ψωβδ ΰμγβόξψνύωλυ
 
ωόβϋξέυ φωχψλυ ωλυ ψτθϋόβδλυψΰΤσλυ ψωλ ι΢δλ ωβϏ ξψωβόξΰξψνβτ'
 
Ϋέόλ β+ Τδμ ιοϏωοόβθοδΤυ φαοβδΤΰωλνμωλυ όΧηλυ ωβϏ νο ωλδ μηξώνμωξΰΧωβϏ ξψωβόξΰξψνβτ- λ ϊξαβψβϊξΰΧφόβεαλνμωξΰΧ ωβϏ Νφμδωξβτμφβιοξΰδτοωμξ λ φαΤβδ ΰμωέααλαμοηβφαξψνΤδλ θξμ δμ μδωξφμόμωογο΢ ψωβδ φόώωοπΰύ ΰμξ ϋμβωξΰύψϋοωξΰξψνύ ωβϏ νοωμνβδωΤό¬ δβϏ' Λ θόμννΧ ωβϏ νοωχφβϏ μφΤδμδωξ ψωβδ ξψωβόξΰξψνύωΤνδοωμξ βοφβααέ ψλνο΢μ νο ωβ νΤωώφβ οξψεβαΧυωλυ νοωμδοώωοόξΰύωλωμυ' YbνοωμνβδωΤόδβ φέδωώυ ιοδ ο΢δμξ ωΤΰδβωβϏ ξψωβόξΰξψνβτ- μααέ νξμ οΰϊϏαξψνΤδλ
 
οΰιβϋΧ ωβϏ ξψωβόξξμψωξΰβτψϋοωξΰξψνβτ' Β Νφμδωξβτ ιοδ
 
φμτοξ δμ ωβδ΢κοξ ν+ οθΰώνξμψωξΰΧφμόόλψ΢μ ωλδ ΰμωμαϏωξΰΧ ψϏνεβαΧ
 
ωβϏ Αμΰέδ β+ μϏωΧ ωλδ μδωξφμόέγοψλ- ϏφοδγϏν΢κβδωμυ ωλ νμϋλωξΰΧΰμξ φβαϏνΤωώφλ μδω΢ψωμψλωβϏ ωύψβ ψωβδ ψϋοωξΰξψνύ ωλυ ΜαΧγοξμυΰμξ ψωλ ψϏόό΢ΰδώψλ ωλυ βονοωμεαλωΧ ωλυ ιβνΧυ μφύ ωβδψωόβϏΰωβϏόμαξψνύ ύψβ ΰμξ ψωλ δξωψοπΰΧ
 
 Ϗφβεέγνξψλ ωλυ βο ιξμΰτNεοϏνμ Χ
 
φμόένοωόβ ωώδ φμξθδξιξχδοηβϏψ΢μυ'Λ ϏϊμξόοωξΰΧ όΧηλνο ωλδ φμόβϏψ΢μΨλνοξχψμνο ύωξ λ ΜαΧγοξμ οθθόέϊοωμξ ψωλδ φόβεαλνμωξΰΧ ωβϏ
 
Νφμδωξβτ Ϗφύ ΰμγοψωχυ οθϋοξόΧνμωβυ'Ωξ ψϏδοφέθοωμξ μϏωύυ βωόύφβυ οθθόμϊΧυ1 Λ μφέδωλψλιοδ ο΢δμξ φόβϊμδΧυ' ΨϏδοφέθοωμξ ύωξ λ ΜαΧγοξμ ιοδ ο΢δμξ οΰΰμαϏφωξΰΧ'
 
Λ ΜαΧγοξμ ιοδ ο΢δμξ λ γομωόξ$N ΰΧ ψΰλδΧ ωλυ φμόβϏψ΢μυ' Ο΢δμξ Τδμυ
 
φόμηξμΰύυ ϊβόΤμυ' ΙξύαβϏ ψϏνφωώνμωξΰέ-λ ΜαΧγοξμ ιξμωλόο΢ οΰαοΰωξΰΤυψϏθθΤδοξου νο ωβ ΰοδύ-ύφώυ Χιλ ψλνοξχψμνο' Ψωβ ϊξαβψβϊξΰύψτψωλνμ ωβϏ Νφμδωξβτ λΜαΧγοξμ ο΢δμξ νξμ ΰοδΧ ΰμωλθβό΢μυ'Λ ΜαΧγοξμ ιοδ φμόβϏψξέκοξ'Β εμγνύυ νλιΤδ ωλυ φμόβϏψ΢μψλυ}
 
ο΢δμξ ωβ ΰοδύ- ωϏφβαβθ΢ψξνβ ώυ ΰοδύψτδβαβ' Μδωξαμνεέδοωμξ ΰμδο΢υbym μϏωΧ λ ψτααλσλ ωλυ ΜαΧγοξμυοθθόέϊοωμξ ψωβ οφ΢ΰοδωόβ ωώδ ϊξαβψβϊξΰχδψϏκλωΧψοώδ φβϏ ψλνέιοσμδωλ ψΰΤσλ ωβϏ 5γβτ μξχδμ-ΰμξ οξιξΰύωοόμ ωΤνδοξ ψϏψωλνμωξΰέωβδ ΰτΰαβ ωώδ οόώωλνέωώδ φβϏέδβξηο β Ϋέξδωοθΰοό νο ωβ Ο΢δμξ 
 
ΰμξ Ϋόύδβυ
 
ΰμξ μδμσλαέϊλψο β Δωοόξδωένο αοφωμ΢ψγλωλ ιοξδύωλωμ' YbN
 
ϋμΖδωοθΰοόξμδύ ψλνμ΢δβδ _gzouebukogconyψϏνφϏΰδχδοξ ύαβ ωβδιξϊβόβτνοδβ μφύλϋβ ωλυ νοωμϊϏ$N ψξΰΧυ γΤψνξψλυ ωλυ ΜαΧγοξμυ ώυ οδοΰαο΢σοξ οΰΰβαμφωύνοδλυ φμόβϏ$N ψ΢μυ- ώυ έόψλ ωβϏ φΤφαβϏ ωλυ αΧγλυΰμξ ώυ οφξϊέδξψλ Ϗφύ φόβγοψν΢μ'Ψωλδ μϊμξόοωξΰΧ οφμδμγονοα΢ώβΧωλυ ψωβδ Νφμδωξβτ- λΜαΧγοξμ- ΰμγύωξ ΰοδΧ- ιοδ φμόβϏψξέκοξ ω΢φβωμ' Ιοδ ο΢δμξ φόβξΰξψνΤδλνο εέγβυ- έιλαβ- ψϏθΰμαϏννΤδβ-οΰΰμαϏφωύνοδβ' Ιοδ ο΢δμξ οΰΰέαϏσλ- ΰέαϏΰμυ φβϏ μδβ΢θοξ ψωβ ψλνο΢β νξμυ βδωβιβψ΢μυ' Yb΢ϋδβυ ωλυ ΜαΧγοξμυ ιοδ ψϏααΤθοωμξ ψωβ φοι΢β ωλυ βδωβαβθξΰΧυ οφχμ$N ψλυ- μααέ
 
ωλυ ψϏνεμδωξΰΧυ Τΰαοξ¬σλυ' Λ ΜαΧγοξμ ιοδ ο΢δμξ ΜφβΰμαϏσξμΰΧ'ΟΰγΤωοξ ψωβ ΰοδύ ωλυ οθϋοξόλνμωξΰύωλωέυωλυ ωλδ οωϏνλθβό΢μύωξ ϏφέόϋβϏδ μαΧγοξου ΰμξ ψϏψωοθέυοξ ωλδ οωοόύωβφλ ψϏδιϏδμωύωλωμωβϏυ' Ιοδ ο΢δμξ ιξύαβϏ μδμΰόξεΤυ δμ φβτνο ύωξ β Νφμδωξβτ-νοωέ ωβδ Αμΰέδ- ιξμψχκοξ ωλδΜαΧγοξμ- φβϏ λ δωοόξδωμπΰΧ οωϏνλθβό΢μο΢ϋο ψωο΢αοξ ψωβ ξΰό΢ώνμωλυ νοωμϊϏψξΰΧυ Ϗφβσ΢μυ' Θοδξΰύωοόμβ Νφμδωξβτ φοόξψχκοξ ωλδΜαΧγοξμ μφύ ωλ ϋαοτλ ωβϏ μδωξφαμωώδξΰβτΘβαθβγέ- ψωλδ βφβ΢μ ωλδΰμωμι΢ΰμψο λ δξωψοπΰΧ ϊξαβψβϊξΰΧ
 
 δοώωοόξΰύωλωμ' Φχυ1 ΜδξϋδοτβϏνοοιχ ωλδ φξβ δοϏόμαθξΰΧ ΰμξ ξιξβψτψωμωλοψω΢μ
 
ωλυ φόβεαλνμωξΰΧυωβϏ' Ωλδ φοόξψχκοξ φόβψϊΤόβδωμυωλυ ϊξαβηοδ΢μ ψωλδ Ϗϊμξόοωξΰύωλωμ'Λ Ϗϊμξόοωξΰύωλωμ ο΢δμξ ωβψϋΧνμ μφβιύνλψλυ ωλυ ΜαΧγοξμυώυ νοωμϊϏψξΰΧυ ωλυ φμόβϏψ΢μυ-ωβ ψϋΧνμ μφύψεοψλυ ωβϏ νοωμϊϏψξΰέμδμωβΰξκύνοδβϏ ϋόΤβϏυ ωλυΜαΧγοξμυ μφΤδμδωξ ψωλδ Ϗφύ φόβγοψν΢μ
 
οΰΰέαϏσλ'Λ ¡ιξμιξΰμψωξΰΧ± έόψλ- ύϋξ ωβϏφΤφαβϏ- μααέ ωλυ _gzouebukogcony'ΙλνΧωόξυ ΕοόθΤωξυσϏϋμδμαϏωΧυ-ιξοϏγϏδωΧυ
 
ωβϏ φοόξβιξΰβτ
 
lau]Zlynl
( * * $*
Λ ΞιΤμ ωβϏΰβννβϏδξψνβτ
Yb ΰο΢νοδβ φβϏ μΰβαβϏγο΢ ο΢δμξ Τδμ μφύψφμψνμ μφύ ωβεξεα΢β ωβϏ L' Νφμδωξβτ ΛΰβννβϏδξψωξΰΧ
 
 Ϗφύροψλ-
 
φβϏ φόύΰοξωμξ  δμ ΰϏΰαβϊβόΧψοξ φόβψοϋχυ μφύωξυ οΰιύψοξυ Φμωέΰλ- ψωλ ψοξόέlanuBgynl'
 
Λ φόβεαλνμωξΰΧ ωβϏγμ φμόβϏψξμψωο΢ μφύ ωβδ ΢ιξβ ωβδL' Νφμδωξβτ ψωξυ 5< Δβονεό΢βϏ-ψωβ φαμ΢ψξβ
 
νξμυ ιξέαοηλυ$μδβξϋωΧυ
 
ψϏκΧωλψλυ- νοωέ ωβ ωΤαβυ ωώδοόθμψξχδ οδύυ ιξογδβτυ ψϏδοιό΢βϏ
 
μϊξοόώνΤδβϏ ψωβ Τόθβ ωβϏ- φβϏψϏδιξβόθμδχδοωμξ μφύ ωβ ΘμααξΰύΞδψωξωβτωβ ΜγΧδμυ- ωβ φοόξβιξΰύ μαΧγοξμΰμξ έααβϏυ ϊβόο΢υ- ψωξυ 5Bΰμξ 5< Δβονεό΢βϏ'Ψο όΧηλ
 
νο ωμ φωώνμωβφβξλνΤδμγΤψϊμωμ ωλυ οφξεξχδβϏψμυ φμόέιβψλυ-β
 
L' Νφμδωξβτ οφξϋοξόο΢ οιχωλδ φξβ ψτδγοωλ ΰμξ 
 
φόώωύωϏφλψτθϋόβδλ οφμδμγονοα΢ώψλ ωλυΞιΤμυ ωβϏ ΰβννβϏδξψνβτ- νοωέ ωβφΤόμυ ωλυ οφβϋΧυ ωώδ οφμδμψωέψοώδΰμξ ϋώό΢υ δμ μφβψωόΤϊοξ ωβεαΤννμ ωβϏ μφύ ωμ μξδξθνμωξΰέ ΰμξ κβϊοόέ οόο΢φξμ φβϏ έϊλψμδ φ΢ψώωβϏυ ¡ωβ φέγβυ ωβϏ φόμθνμωξΰβτ±-
 
φβϏ ϋμόμΰωΧόξκο ωξυ νοθέαου ονφοξό΢ουωβϏ 5γβτ μξχδμ- ΰμξ λ ΰμ$
ΙΞΟΓΔΟΨΨίΔΟΙάΞΒ
Β Lmlng Elinb ΰμξ ψξ ύόβξ ωλυ Ϊξαβψβϊ΢μυ #Νμγλνμωξΰέ-ΩΤϋδλ- ΦβαξωξΰΧ-Οόώωμυ.Ψωξυ 5b ΰμξ 5< Δβονεό΢βϏ566>- ψωβ μνϊξγΤμωόβ ωβϏΘμααξΰβτΞδψωξωβτωβϏ'
ΟΐΙΛΑήΨΛ
Μαμ΢δ ΝφμδωξβτΛ ΞιΤμ ωβϏ ΰβννβϏδξψνβτψΧνοόμΨέεεμωβ 5< Δβονεό΢βϏ 566>-χόμξ3'8γΜ΢γβϏψμ οΰιλαχψοώδ ωλυΟΨΛΟL #Μΰμιλν΢μυ 5B.ΨϏδιξβόθμδώωΤυ0μΐω]τξοξμ- ΓΤψοξυ-
 
Ωοωόέιξμ
 
ΣϏϋξμωόξΰΧυ-Λ ΟφβϋΧωέόόοϏψλ ωώδ φόβνλγοπΰχδ οφμδμψωμωξΰχδμδωοθΰαΧψοώδ νο ωλδΞψωβό΢μ θξμ ωλδ μφύψφμψλ ωβϏ δβΧνμωβυωλυ'Ι' ΕοόθΤωξυ'''Βδβνέκώ ¡ΞιΤμ± νξμ μϊλόλνΤδλβαβφβ΢λψλ ωώδ ωόξχδ φόώωμόϋξΰχδψωβξϋο΢ώδ- νξμυ ιξμιξΰμψ΢μυ μαΧγοξμυ-
 
νξμυ ξψωβόξΰΧυ Τδωμηλυ ΰμξ νξμυ μωβνξΰΧυ Ϗφβΰοξνοδβφβ΢λψλυ'
 
Νφβόβτνο ένοψμ δμ ιχψβϏνοΤδμδ ωϏφξΰύ βόξψνύ ωλυ ΞιΤμυ0ΞιΤμ ο΢δμξ λ Ϗφβΰοξνοδβφβ΢λψλνξμυ ψϋΤψλυ μδένοψμ ψωλδ οδξΰύωλωμνξμυ ιξμιξΰμψ΢μυ μαΧγοξμυΰμξ ψο νξμ φμόέψωμψλ ωλυ Ξψωβό΢μυ''''''Λ αΤηλ ¡ΰβννβϏδξψνύυ± ιοδνφβόο΢ δμ ο΢δμξ Τδμ μνξθχυ φβαξωξΰύύδβνμ0 ψϏδιΤοξ φόέθνμωξ- θξμωβ έωβνβ ωβϏ βφβ΢βϏ ψωλό΢κοξ ωλδ Ϗφβΰοξνοδβφβ΢λψλ- ωλδ φβαξωξΰΧιξμιξΰμψ΢μ νο ΰέωξ έααβ μφ+ μϏωύφβϏ ο΢δμξ λ ΢ιξμ' Βτωο νφβόο΢ δμο΢δμξ νξμ μνξθχυ ξψωβόξΰΧ αΤηλ'Θξμω΢ ϋώό΢υ ωλδ φόμθνμωξΰΧ φβαξωξΰΧιξμιξΰμψ΢μ- λ βφβ΢μ γμ ιβτνοφώυ ιξμγΤωοξ Τδμ νλ μδμθχθξνβ νΤόβυοδιοϋβνοδξΰύωλωμυ- λ Ξψωβό΢μιοδ ο΢δμξ glvl Τδμυ ΰοδύυ ψϏνεβαξψνύυ'ΐμξ ωΤαβυ- βτωο νφβόο΢ δμο΢δμξ νξμ μνξθχυ ϏφβΰοξνοδξΰΧ Χ ξιοβαβθξΰΧαΤηλ' Θξμω΢ λ Ϗφβΰοξνοδβφβ΢λψλοδοόθο΢ ¡μδένοψμ± ψωλδφβαξωξΰΧ ΰμξ ωλδ ξψωβό΢μ- μδένοψμψωλδ οδξΰύωλωμ ΰμξ ωλδ φόβεβαΧμϏωΧυ ωλυ οδξΰύωλωμυ ψωλ ψϏνεβαξΰΧβαύωλωμ- ΰμξ ϋώό΢υ μϏωΤυ ωξυ Ϗαξΰύωλωου ΰμξ μϏωβτυ ωβϏυ ψϏνεβαξψνβτυιοδ νφβόο΢ δμ μόγο΢ ψωβΰμγοψωχυ νξμυ μφύϊμψλυ' Λ αΤηλ¡ΰβννβϏδξψνύυ± Τϋοξ ωβ ΰμγοψωχυνξμυ ΞιΤμυ- φόέθνμ φβϏ ψλνμ΢δοξ 
 
bym- νο εέψλ νξμ οδψώνέωώψλ- ΰμξ έόμ οΰ ωώδ Τδιβδ νξμυ φβαξωξΰΧυ Ϗφβΰοξνοδβφβ΢λψλυμϏωΧ λ αΤηλιλαχδοξ νξμ ψτδγοψλ ωλυ φβαξωξΰΧυ-ωλυ ξψωβό΢μυ ΰμξ ωλυ ξιοβαβθ΢μυ'Θξ+ μϏωύ ο΢δμξ ΰματωοόμ δμωλδ ΰμωμδβΧψβϏνο ώυ οθϋο΢όλνμ
 
glvl ώυ Τδδβξμ' #'''.
 
'''Γοώόχ φώυ γμ Χωμδ ιξμϊώωξψωξΰύ δμ
 
ωϏφβφβξΧψβϏνο ωβ οθϋο΢όλνμωλυ ΞιΤμυ
 
οδ θΤδοξ- ΰμξ ωλυ ΰβννβϏδξψωξΰΧυΞιΤμυ ξιξμξωΤόώυ- ψωβοφ΢φοιβ ωώδ
 
ωόξχδ εμγν΢ιώδ ωβϏίφβΰοξνΤδβϏ ψτνϊώδμ νο ωβδ Αμΰέδ0ωβ φόμθνμωξΰύ- ωβ ϊμδωμψξμΰύΰμξ ωβ ψϏνεβαξΰύ' Γμ γΤψβϏνοΰμω+ μόϋέυ φώυ λ ΢ιξμ λ ιξμιξΰμψ΢μμαΧγοξμυ ο΢δμξ ωβ φόμθνμωξΰύ ψωβ
 
βφβ΢β ψωλό΢κοωμξ λ ΞιΤμ' Γμ ψϏνϊώδΧψβϏνοψωλ ψϏδΤϋοξμ φώυ λΞψωβό΢μ ιοδ Τϋοξ φμόέ νξμ ψϏνεβαξΰΧ τφμόηλ' Ψωλδ φόμθνμωξΰύωλωμ-ιοδ γμ νφβόβτψο δμ ονϊμδξψωο΢'Θξμ δμ ονϊμδξψωο΢- φόΤφοξ δμμδΧΰοξ l+
 
Τδμδ ΰύψνβ' Μααέλ Ξψωβ$
ΨϏδΤϋξξμ βωλ μοα' 3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
janthippi liked this
macodarv liked this
GiorgosB liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->