Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Your Rights and Responsibilities as a VISTA (3 of 14) PSO | January 2010 Version Civil Rights Guide

Your Rights and Responsibilities as a VISTA (3 of 14) PSO | January 2010 Version Civil Rights Guide

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Your Rights and Responsibilities as a VISTA (3 of 15) Pre Service Orientation, January 2010 Version Civil Rights Guide
Your Rights and Responsibilities as a VISTA (3 of 15) Pre Service Orientation, January 2010 Version Civil Rights Guide

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/24/2012

 
5
Wb~v Vgcdzq eoj Vnqpboqgfgkgzgnq eq e YGQZEMeo~evw 6050 Ynvqgbo
Qnqqgbo B~zkgon
4=10 ‑ 7=10 e/h/ $5 db~v'
Qnqqgbo qnz(~p=
 
Adevz pepnv
 
Heqlgoc zepn
 
Hevlnvq
 
Qgt zefknq sgzd igyn pevzgagpeozq qneznj ez nead zefkn
Fw zdn noj bi zdgq qnqqgbo+ pevzgagpeozq sgkk fn efkn zb=
 
 
Vnabcog}n zdn lnw adeveaznvgqzgaq bi jgqavghgoezgbo eoj deveqqhnoz
 
Lobs sdnvn zb cb gi wb~ ntpnvgnoan bv sgzonqq eo eaz bi jgqavghgoezgbo bv deveqqhnoz
 
Lobs dbs zb adnal bon‗q bso eqq~hpzgboq+ jgekbc~n eoj ezznhpz zb vnqbkyn eo gqq~n fnibvnhbygoc zb zdn ontz qznp/
Zghn Qznpq Vnqb~vanq"Heznvgekq
5> hgo~znq
 Snkabhn"Gozvb
5/
 
Gi zdgq gq e ons cvb~p+ gozvbj~an qnki+ eoj goygznpevzgagpeozq zb gozvbj~an zdnhqnkynq fvgnikw ezzdngv zefknq/6/
 
Cb bynv qnqqgbo b~zabhnq eoj ntpkego zdez zdnagygk vgcdzq ab~vqn gq e fknojnj knevogocbppbvz~ogzw/ Zbjew‗q qnqqgbo gq hneoz zb ntznojzdn knevogoc zdnw jgj go zdn ‛Wb~v Vgcdzq eojVnqpboqgfgkgzgnq eq e YGQZE‘ ab~vqn bokgon/1/
 
Fncgo fw eqlgoc ‛Sdez jgj wb~ knevo go zdnbokgon ab~vqn/‘ Adevz zdngv vnqpboqnq/:/
 
^qn zdn bynvdnejq zb vnygns zdn jnigogzgboq bi deveqqhnoz eoj jgqavghgoezgbo/>/
 
Ntpkego zdez go zbjew‗q qnqqgbo sn sgkk kbbl ez qgthbvn qanoevgbq/ Ez zefknq zdnw sgkk jgqa~qq sdezzdnw sb~kj jb gi zdnw sgzonqqnj bv ntpnvgnoanjzdnqn qanoevgbq/ Eoj zdno ez kneqz bon cvb~p sgkkigqdfbsk e aboynvqezgbo qdbsgoc sdez zdn ‛sdezontz‘ sb~kj kbbl kgln/
Bynvdnej ) ZvegogocHeznvgekq=
QnqqgboB~zabhnq< Adevz pepnveoj heqlgoc zepn
Bynvdnej=
Jnigogzgboqbi Jgqavghgoezgbo eojDeveqqhnoz:0 hgo~znq
Zdn Aboynvqezgbo= Pbqqgfkn Vnqpboqnq
5/
 
Deoj b~z zdn ‛Agygk Vgcdzq QanoevgbqSbvlqdnnz/‘6/
 
Ez zdngv zefknq deyn nead cvb~p cb bynv bonqanoevgb eoj jnagjn= Sdez sb~kj wb~ jb gi wb~ qes bv ntpnvgnoanj zdgq qgz~ezgbo2 Sdb
Deojb~z=
Agygk VgcdzqQanoevgbq
 
6sb~kj wb~ zekl zb2 Sdez u~nqzgboq sb~kj wb~eql zb ntpkbvn eoj pbqqgfkw vnqbkyn zdnqgz~ezgbo21/
 
Noab~vecn pevzgagpeozq zb kbbl ez zdnqanoevgbq sgzd zdgq gjne go hgoj= Zvw zb adnal zdngv pnvanpzgboq sgzd zdn pnvqbo bv pnbpkngoybkynj igvqz/ Gi zdnw evn ~oefkn zb jb zdgqzdnw qdb~kj cb zb zdn eppvbpvgezn pnvqbo+sdgad sgkk ~q~ekkw fn zdngv YGQZEq~pnvygqbv/:/
 
Eq zefknq sbvl+ agva~kezn zb heln q~vn zdezzdnw evn ekk bo zveal/>/
 
Eiznv zdnw sbvl ibv efb~z zno hgo~znq+ eql ibve cvb~p zdez sb~kj fn sgkkgoc zb vbkn pkewsdez zdnw sb~kj jb go zdgq qgz~ezgbo/ Deynzsb pnbpkn jb e igqdfbsk/
 
9/
 
J~vgoc zdn igqdfbsk+ eql pevzgagpeozq zbbfqnvyn zdn aboynvqezgbo eoj vnqpboqnq+ eojzdgol efb~z dbs zdnw hgcdz vnqpboj+ ekznv bvntznoj zdn jgekbc~n/
 
3/
 
Gi onanqqevw+ qzbp zdn igqdfbsk eq gzpvbcvnqqnq eoj deyn pevzgagpeozq jgqa~qq sdezgq sbvlgoc bv obz/4/
 
Jnfvgni zdn igqdfbsk fw eqlgoc pnbpkn zbqdevn zdngv bfqnvyezgboq eoj vnqpboqnq zb zdnjgekbc~n/
 
7/
 
Gi zdnvn gq zghn+ jb e qnaboj igqdfbsk/
 Obzn zb Ieagkgzezbv=
Lnw pbgozq zb lnnp go hgoj efb~z sdez sn seoz zdnhzb cego ivbh zdgq eazgygzw=
 
Zdn cbek gq jgekbc~n+ ibv zdnh zb zvw zb vnqbkynzdn gqq~n fnibvn hbygoc bo zb zdn ontz qznp/
 
Sdnonynv pbqqgfkn+ YGQZEq qdb~kj adnal zdngvpnvanpzgboq sgzd zdn pnvqbo bv pnbpkn goybkynjigvqz/ Gi zdnw evn ~oefkn zb jb zdgq zdnw qdb~kj cbzb zdn eppvbpvgezn pnvqbo+ sdgad sgkk ~q~ekkw fnzdngv YGQZE q~pnvygqbv/
 
Gi zdn goagjnoz goybkynq e q~pnvygqbv+ zdn YGQZEqdb~kj aekk zdn Qzezn Biigan/> hgo~znq
Aboak~qgbo
5/
 
Eql pevzgagpeozq= sdw gq gz ghpbvzeoz zb knevoefb~z wb~v Agygk Vgcdzq2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->