P. 1
Tom Tat Bai Giang - Toan Roi Rac - Nguyen Ngoc Trung

Tom Tat Bai Giang - Toan Roi Rac - Nguyen Ngoc Trung

Ratings: (0)|Views: 6,186|Likes:
Published by thaomytt

More info:

Published by: thaomytt on Mar 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2014

pdf

text

original

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA TOÁN –TIN H
ỌC
TÓM T
ẮT B
ÀI GI
ẢNG
Môn
TOÁN
Ờ 
I
C
Gi
ảng vi
ênbiên so
ạn
: Nguy
ễn Ngọc Trung
TP.HCM 9.2006
 
M
ỤC LỤC
Chương 1. Mệnh đề
........................................................................................31.1M
ệnh đề
-nh ch
ất
..........................................................................31.1.1M
ệnh đề v
à các phép toán m
ệnh đề
............................................31.1.2D
ạng mệnh đề
............................................................................51.1.3Các quy t
ắc suy diễn
..................................................................71.2V
ị từ
-
Lượng từ
..............................................................................111.3Nguyên lý quy n
ạp
..........................................................................14
Chương 2. Phép đếm
....................................................................................152.1T
ập hợp
 –nh ch
ất
........................................................................152.2Ánh x
............................................................................................172.3Gi
ải tích tổ hợp
...............................................................................182.3.1Các nguyên lý c
ơ bản của phép đếm:
.......................................182.3.2Gi
ải tích tổ hợp
........................................................................192.3.3Nguyên Dirichlet. (nguyên chu
ồng bồ câu)
......................23
Chương 3. Quan hệ
......................................................................................243.1Quan h
..........................................................................................243.2Quan h
ệ tương đương
.....................................................................253.3Quan h
ệ thứ tự
-Bi
ểu đồ Hasse
......................................................26
Chương 4. Đại số Boole
...............................................................................304.1
Đại số Boole: Định nghĩa
 –nh ch
ất
.............................................304.2Hàm Boole D
ạng nối rời chính tắc
...............................................364.3Bài toán m
ạch điện
 –M
ạng các cổng
..............................................424.4Tìm công th
ức đa thức tối tiểu
 – 
Phương pháp Karnaugh
...............44
TÀI LI
ỆU THAM KHẢO
..........................................................................51
 
Tóm t
ắt b
ài gi
ng Toán ri rcTrưng ĐHSP TP.HCM
Trang 3
1
Chương 1. Mệnh đề
1.1
ệnh đề
-Tính ch
ất 
1.1.1M
ệnh đề v
à các phéptoán m
ệnh đề
Định nghĩa.
M
ệnh đề l
à các kh
ẳng định có giá trị chân lý xác định (đúng hoặc sai,nhưng không thể vừa đúng, vừa sai). Các mệnh đề đúng được nói l
à
chân tr 
đúng 
, các m
ệnh đề sai được nói l
à có
chân tr 
ị sai
.
Ví d 
:
-c kh
ẳng định sau l
à m
ệnh đề:
. “1 + 2 = 5” là m
ệnh đề sai.
. “10 là s
ố chẵn” l
à m
ệnh đề đúng.
-c kh
ẳng định sau không phải l
à m
ệnh đề:. “Tôi đi học”
. “n là s
ố nguy
ên t
ố”
Ký hi
ệu:
Ta thường ký hiệu các mệnh đề bằng các chữ cái in hoa: P, Q, R, … v
àchân tr 
ị đúng (sai) được ký hiệu bởi 1 (0).
Các phép toán m
ệnh đề:
Phép ph
ủ định:
 ph
ủ định của mệnh đề P được ý hiệu bởi
 P 
(đọc l
à “khôngP” ho
ặc “phủ định của P”. Chân trị của
 P 
là 0 n
ếu chân trị của P l
à m
ột v
à
ngược lại.
VD.
P = “3 là s
ố nguy
ên t
ố”
là m
ệnh đề đúng
.
Do đó mệnh đề
= “3
không
là s
ố nguy
ên t
ố l
à m
ệnh đề sai.
B
ảng sau gọi l
à b
ảng chân trị của phép phủ định:
 P 
0 11 0
Phép n
ối liền:
M
ệnh đề nối liến của hai mệnh đề P và Q được ký hiệu bởi
 P Q
(đọc l
à “P và Q”. Chân tr 
ị của
 P Q
là 1 n
ếu cả P lẫn Q đều có chân
tr 
ị là 1, trong các trường hợp khác
 P Q
có chân tr 
ị l
à 0.
VD.
P = “Hôm nay tr 
ời đẹp” v
à Q = “Tr 
ận bóng đá hấp dẫn”. Khi đó ta có
m
ệnh đề nối liền của P v
à Q là:
 P Q
= “Hôm nay tr 
ời đẹp v
à tr 
ận bóng đá
h
ấp dẫn”. Mệnh đề nối liền n
ày s
ẽ đúng nếu như cả hai mệnh đề P và Q đều

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hùng Godi liked this
Cam Nguyen liked this
Ba Huỳnh liked this
Hoàng Anh liked this
Vô Danh liked this
bmwli liked this
Vô Danh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->