Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chu Nghia Xa Hoi Khoa Hoc

Chu Nghia Xa Hoi Khoa Hoc

Ratings:
(0)
|Views: 992|Likes:
Published by lovewestlife

More info:

Published by: lovewestlife on Mar 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2010

pdf

text

original

 
ĐỂ
 
CƯƠNG ÔN TẬ
PMÔN CH
 
NGHĨA XÃ HỘ
I KHOA H
C 
CNT 45DHGROUP
1
ĐỀ
 
CƯƠNG ÔN TẬ
PMÔN CH
 
NGHĨA XÃ HỘ
I KHOA H
C
Câu 1: Trình bày nh
ữ 
 ng giá tr
 ị 
và h
 n ch
ế 
 ị 
 ch s
ử 
c
ủa tư tưởng XHCN trướ 
 c Mác?Tr
ờ 
i: a, Nh
ữ 
 ng giá tr
 ị 
 ị 
 ch s
ử 
c
ủa tư tưởng XHCN trướ 
 c Mác:
*, Trong m
ột giai đoạ
n l
ch s
 
tương đố
i dài, v
ớ 
i nh
ững tư tưở 
ng và b
ng nh
ngho
ạt độ
ng c
ủa mình, các nhà tư tưởng XHCN trước Mác đã góp phầ
n th
c t
nh tinhth
ần đấ
u tranh c
a qu
n chúng lao kh
 
và thúc đẩ
y l
ch s
ti
ến lên. Đặ
c bi
ệt tưtưởng XHCN trướ 
c Mác có giá tr
 
nhân đạ
o, mu
n gi
i phóng cho qu
n chúng lao
động và đấ
u tranh giành quy
ền bình đẳ
ng cho h
. Tiêu bi
ểu là tư tưởng XHCN đầ
uth
ế
XIX c
a Xanh-xi-mông, Phu-rê và ô-
oen được Mác và Ănghen thừ
a nh
n làm
t trong ba ngu
n g
c lý lu
n c
a h
c thuy
ế
t mà các ông xây d
ng và là ti
ền đề
 
tư tưở 
ng c
a CNXHKH.
*, Các nhà tư tưởng XHCN trướ 
c Mác
ở 
m
ức độ
 
khác nhau đã lên án, phê phán
CNTB m
t cách sâu s
c ngay t
khi nó m
ới ra đờ 
i. H
 
đã phầ
n nào nói lên ti
ế
ngnói c
a nh
ững ngườ 
i lao kh
, bênh v
c h
 
trướ 
c tình tr
ng b
 
đố
i x
b
t công và b
 áp b
c trong XH. XHTB t
 
khi ra đời đã được các nhà tư tưở 
ng XHCN miên t
 
như hiện tượng “cừu ăn thịt người”, “bệ
nh d
ch nguy hi
ểm”,”xã hộ
i l
ộn ngược”.Do đó, theo các nhà không tưở 
ng, XHTB c
n ph
ải đượ 
c lo
i b
và thay th
ế
b
ngXH khác.
*, Các nhà tư tưở 
ng
CNXH trước Mác đã nêu nhiề
u lu
ận điể
m có giá tr
, nhi
u d
 
đoán tài tình về
s
phát tri
n c
a XH v
m
ột XH tương lai tốt đẹp hơn mà sau này
các nhà sáng l
ập và CNXHKH đã kế
th
a m
t các có phê phán và lu
n ch
ng trên
cơ sở 
khoa h
c.
 b, Nh
ữ 
 ng h
 n ch
ế 
 ị 
 ch s
ử 
c
ủa tư tưởng XHCN trướ 
 c Mác:
*, Các nhà tư tưởng XHCN trước Mác phê phán CNTB đã gây ra tình trạ
ng b
t
công nhưng họ
 
chưa khám phá ra bả
n ch
t và quy lu
t v
ận độ
ng c
a XHTB, không
 
ĐỂ
 
CƯƠNG ÔN TẬ
PMÔN CH
 
NGHĨA XÃ HỘ
I KHOA H
C 
CNT 45DHGROUP
2
gi
ải thích đúng đượ 
c nguyên nhân ch
y
ế
u d
n t
ớ 
i áp b
c bóc l
t, b
t công, nghèo
đói... là do chế
 
độ
 
tư hữ
u t
o ra.
*, Các nhà tư tưởng XHCN trước Mác chưa phát hiện được lượng lượng XH đang
phát tri
n trong lòng XHTB có l
ợ 
i ích mâu thu
ẫn đố
i kháng v
ớ 
i l
ợ 
i ích c
a giai c
p
tư sả
n, có kh
 
năng cả
i t
o XH b
ất công để
xây d
ng m
t XH m
ớ 
i t
ốt đẹp hơn
CNTB. L
ực lượng đó chính là giai cấ
p công nhân hi
ện đạ
i.
*, Các nhà tư tưởng XHCN trước Mác chưa ai tự
 
đặ
t mình vào v
 
trí người đạ
i di
ncho l
ợ 
i ích c
a giai c
p công nhân và qu
ần chúng lao độ
ng nghèo kh
 
để
 
đấ
u tranhgi
i phóng h
mà l
uôn đứ
ng trên l
ập trườ 
ng c
a giai c
p, t
ng l
ớ 
p trên. H
khôngg
n h
c thuy
ế
t c
a mình v
ới phong trào đấ
u tranh c
a qu
n chúng.
*, Các nhà tư tưởng XHCN trước Mác đứng trên quan điểm duy tâm để
c
i t
oXH. H
mu
n xây d
ng m
t XH t
ốt đẹp nhưng bằng con đườ 
ng c
i cách d
n d
n,b
ng nh
ững đề
ngh
v
ớ 
i giai c
p TS ch
không ph
i b
ằng con đường đấ
u tranh giaic
p và cách m
ạng XH. Đó là con đườ 
ng c
ải lương nử
a v
ời và không tưở 
ng.
*, Các nhà tư tưởng XHCN trướ 
c Mác không th
t
gi
i thoát mình kh
i vòng
không tưở 
ng. Ngay c
nh
ng lu
ận điểm đúng đắ
n nh
ất do các nhà không tưở 
ng nêu
ra cũng mớ 
i ch
là nh
ng d
 
đoán và lòng mong muốn nhân đạo chưa đượ 
c lu
nch
ng b
ở 
i m
ột cơ sở 
khoa h
c và th
c ti
n nào.=> Chính t
nh
ng h
n ch
ế
 
ấy mà các tư tưởng trướ 
c v
 
CNXH trướ 
c M
ác đượ 
cg
ọi là CNXH không tưở 
ng.
Câu 2: Phân tích nh
ững điề 
u ki
ệ 
 n, ti
ền đề 
khách quan d 
ẫn đế 
 n s
ự 
 
ra đờ 
i c
 aCHXHKH?Tr
ờ 
i:
*, Điề 
u ki
ệ 
 n Kinh t
ế 
 
 – 
Xã h
i:
- Vào nh
ững năm 40 củ
a th
ế
 
XIX, phương thức SX TBCN đã phát triể
n m
nhm
và th
ng tr
trên ph
m vi toàn th
ế
gi
ớ 
i, cách m
ng công nghi
p l
ần lượ 
t hoànthành
ở 
m
t s
 
nướ 
c và m
ở 
 
đầu là nướ 
c Anh. Cách m
ng công nghi
p chuy
n t
 
lao độ
ng th
 
công sang lao độ
ng máy móc t
o ra m
ột bướ 
c ngo
t trong quá trìnhs
n xu
t,
ở 
th
ờ 
i k 
này giai c
ấp tư sả
n và vô s
n công nghi
ệp ra đời đó là đạ
i di
ncho giai c
p tiên ti
ế
n.- Song s
phát tri
n c
ủa phương thứ
c SX TBCN ngày càng b
c l
mâu thu
n b
nch
t v
n có c
ủa nó. Đó là mâu thuẫ
n gi
a l
ực lượ 
ng SX ngày càng phát tri
n trongkhi quan h
SX v
n t
n t
i trên ch
ế
 
độ
t
ư hữu tư nhân TBCN.
 
 
ĐỂ
 
CƯƠNG ÔN TẬ
PMÔN CH
 
NGHĨA XÃ HỘ
I KHOA H
C 
CNT 45DHGROUP
3
- Mâu thu
n này d
n t
ớ 
i cu
ộc đấ
u tranh c
a giai c
p vô s
n ch
ng l
i s
áp b
c bócl
t c
a giai c
p TS. Tiêu bi
u là ba cu
c kh
ởi nghĩa: Cuộ
c kh
ởi nghĩa củ
a th
ợ 
d
tLi-ông (Pháp), cu
c kh
ởi nghĩa củ
a th
ợ 
d
t Xi-lê-
di (Đứ
c) và phong trào hi
ế
n
chương ở 
 
Anh. Tuy nhiên, các phong trào này đề
u th
t b
ại do chưa có lý luậ
n cáchm
ng d
ẫn đườ 
ng và lý lu
n cách m
ng d
ẫn đườ 
ng và lý lu
ận CNXHKH ra đờ 
i.
*, Ti
ền đề 
 
tư tưở 
 ng
 – 
Lý lu
 n:
- Cùng v
ớ 
i s
phát tri
n c
a CNTB là s
phát tri
n m
nh m
c
a Khoa h
c k 
 thu
t, mà tiêu bi
u là các phát minh l
ớn trên lĩnh vự
c khoa h
c t
nhiên và khoah
c XH.- Khoa h
c t
nhiên th
ờ 
i k 
này phát tri
n r
t m
ạnh, đặ
c bi
t là 3 phát minh l
ớ 
n:
Đị
nh lu
t b
o toàn và chuy
ển hoá năng lượ 
ng, thuy
ế
t t
ế
bào và thuy
ế
t ti
ế
n hoá.Nh
ững phát minh này đã giúp cho Mác và Ănghen có cơ sở 
khoa h
ọc để
nghiênc
u các hi
ện tượ 
ng s
ảy ra trong lĩch vự
c XH và xây d
ng h
c thuy
ế
t duy v
t l
chs
c
a mình.- Khoa h
c XH th
ời ký này có các lĩnh vự
c tri
ế
t h
c, kinh t
ế
chính tr
h
c và
CNXH đã
phát tri
n r
c r
ỡ 
. Tiêu bi
u là tri
ế
t h
c c
 
điển Đứ
c v
ớ 
i hai nhà tri
ế
t h
cn
i ti
ế
ng là Hê-
ghen và Phơ 
-bách, kinh t
ế
chính tr
h
c c
 
điể
n Anh v
ớ 
i Smith và
Ricardo và đặ
c bi
t là lý lu
ận CNXH không tưở 
ng c
a Xanh-xi-mông, Phu-nê, ô-oen.=> Tóm l
i, s
xu
t hi
n nh
ững điề
u ki
ện khách quan để
CNXH do Mác và
Ănghen xây dự
ng th
c s
tr
ở 
thành khoa h
c.
Câu 3: Phân tích vai trò c
ủa Mác và Ănghen
 
đố 
i v
ớ 
i s
ự 
 
ra đờ 
i c
 a CNXHKH?Tr
ờ 
i:*, Các Mác (1818-
1883) và Ănghen (1820
-1895)
là hai nhà tri
ế
t h
ọc vĩ đạ
i c
anhân lo
i, là lãnh t
thiên tài c
a giai c
p công nhân qu
c t
ế, đã cố
ng hi
ế
n toàn b
 cu
ộc đờ 
i mình cho s
nghi
p gi
i phóng giai c
p công nhân, nh
ững người lao độ
ngb
áp b
c trên toàn th
ế
gi
ới. Hai ông đã xây dự
ng h
c thuy
ế
t khoa h
c cho giai c
pcông nhân
 – 
h
c thuy
ế
t CNXHKH.
*, Trong quá trình xây d 
ự 
 ng h
 c thuy
ế 
 t CNXHKH 
,
ở 
 
Mác và Ănghen đã có quá
trình chuy
n t
CNDT sang CNDV. K
ế
t h
ợ 
p v
ớ 
i s
uyên bác v
trí tu
, s
nhu
nnhuy
n gi
a lý lu
n và th
c ti
n, s
trung thành v
ớ 
i giai c
ấp công nhân đã giúp hai
ông nh
n th
ức đúng quy luậ
t phát tri
n c
ủa XH loài ngườ 
i, nh
t là quy lu
t v
n

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Maqua Zik liked this
dangthihuynhnhu liked this
tovanhung2010 liked this
csscva liked this
tuanduc121 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->