Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18 03 2010+Legea+Educatiei+Nationale

18 03 2010+Legea+Educatiei+Nationale

Ratings: (0)|Views: 691 |Likes:
Published by danutzionutz
Proiectul Legii Educatiei Nationale (18-03-2010)
Proiectul Legii Educatiei Nationale (18-03-2010)

More info:

Published by: danutzionutz on Mar 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
 
CABINET MINISTRU
MINISTERULEDUCAIEICERCETRIITINERETULUII SPORTULUIŢĂŞ
 LEGEA EDUCA
IEI NA
IONALE- proiect -
18 MARTIE 2010
 
 2
CUPRINS
TITLUL I – DISPOZI
II GENERALE
5
TITLUL II - ÎNV
ĂĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR
8
1.
 
DISPOZI
II GENERALE
8
2.
 
STRUCTURA SISTEMULUI NA
IONAL DE ÎNV
ĂĂ
MÂNTPREUNIVERSITAR
9
 Educa
  
ia antepre
 ş
 colar
ă
 
9
 Înv
ăă
 mântul pre
 ş
 colar
10
 Înv
ăă
 mântul primar
10
 Înv
ăă
 mântul gimnazial 
10
 Înv
ăă
 mântul liceal 
10
 Înv
ăă
 mântul profesional 
11
 Înv
ăă
 mântul de art
ă
 
 ş
i sportiv
12
 Înv
ăă
 mântul ter
  
iar non-universitar (postliceal)
13
 Înv
ăă
 mântul pentru persoanele apar
  
inând minorit
ă 
ilor na
  
ionale
13
 Înv
ăă
 mântul special 
 ş
i special integrat
15
 Înv
ăă
 mântul pentru copiii
 ş
i tinerii capabili de performan
  
e deosebite
17
 Programul ,,
 Ş 
 coala dup
ă
 
 ş
 coal 
ă
” 
17
 Alternative educa
  
ionale
17
 Înv
ăă
 mântul privat
18
3.
 
RE
EAUA
Ş
COLAR
Ă
 
18
4.
 
CURRICULUMUL ÎNV
ĂĂ
MÂNTULUI PREUNIVERSITAR
19
5.
 
EVALUAREA
Ş
I CERTIFICAREA ELEVILOR
21
6.
 
RESURSA UMAN
Ă
 
25
 Beneficiarii educa
  
iei
25
 Personalul din înv
ăă
 mântul preuniversitar
27
7.
 
CONDUCEREA SISTEMULUI
Ş
I A UNIT
Ă
ILOR DEÎNV
ĂĂ
MÂNT
28
Conducerea unit
ă 
ilor de înv
ăă
 mânt
30
 Institu
  
iile
 ş
i unit
ă 
ile conexe ale înv
ăă
 mântului preuniversitar
31
8.
 
FINAN
AREA
Ş
I BAZA MATERIAL
Ă
A UNIT
Ă
ILOR DEÎNV
ĂĂ
MÂNT PREUNIVERSITAR
32
 Baza material 
ă
a înv
ăă
 mântului preuniversitar
36
TITLUL III. ÎNV
ĂĂ
MÂNTUL SUPERIOR
38
1.
 
DISPOZI
II GENERALE
38
2.
 
STRUCTURA ORGANIZATORIC
Ă
A INSTITU
IILOR DEÎNV
ĂĂ
MÂNT SUPERIOR
42
3.
 
ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE
43
Structura anului universitar
43
 Programe de studii universitare
43
 Forme de organizare
44
Contracte de studii
44
 Admiterea în programul de studiu
44
 Examene de finalizare a studiilor
45
 Examenele de evaluare pe parcurs a studen
  
ilor
45
 Diplome
46
Credite de studii
46
Ciclul I – Studii universitare de licen
 ă
 
47
Organizare
47
 
 3
Ciclul II – Studii universitare de masterat
47
Organizare
47
 Admitere
48
 Diploma
48
Ciclul III – Studii universitare de doctorat
48
Organizare
48
 Admiterea
50
Studentul - doctorand 
50
Conduc
ă
 torul de doctorat
51
Teza de doctorat
51
4.
 
ORGANIZAREA ÎNV
ĂĂ
MÂNTULUI POSTUNIVERSITAR
53
 Programele postdoctorale
53
 Programele postuniversitare de formare
 ş
i dezvoltare profesional 
ă
continu
ă
 
53
5.
 
ÎNV
ĂĂ
MÂNTUL SUPERIOR MEDICAL
54
Organizarea
 ş
i func
  
ionarea înv
ăă
 mântului superior medical 
54
6.
 
ÎNV
ĂĂ
MÂNTUL SUPERIOR MILITAR
Ş
I ÎNV
ĂĂ
MÂNTUL DEINFORMA
II, DE ORDINE PUBLIC
Ă
 
Ş
I SECURITATE NA
IONAL
Ă
 
54
Organizare
 ş
i func
  
ionare
54
 Managementul 
 ş
i finan
  
 area institu
  
iilor
55
 Resurse umane
56
 Biblioteci
 ş
i centre de documentare
 ş
i informare
56
Via
  
 a universitar
ă
 
56
7.
 
ACTIVIT
Ă
ILE DE CERCETARE
Ş
I CREA
IE UNIVERSITAR
Ă
 
56
8.
 
PROMOVAREA CALIT
Ă
II ÎN ÎNV
ĂĂ
MÂNTUL SUPERIOR
Ş
ICERCETARE
57
Sprijinirea excelen
  
ei individuale
58
9.
 
PROMOVAREA UNIVERSIT
Ă
II CENTRATE PE STUDENT
59
 Înmatricularea studen
  
ilor. Registrul Matricol Unic al universit
ă 
ilor
59
10.
 
CONDUCEREA UNIVERSIT
Ă
ILOR
62
 Atribu
  
iile senatului, rectorului, consiliului de administra
  
ie, decanului
 ş
i
 ş
efului de departament
63
 Rolul statului în înv
ăă
 mântul superior
66
11.
 
FINAN
AREA
Ş
I PATRIMONIUL UNIVERSIT
Ă
ILOR
68
TITLUL IV. STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC
72
1.
 
STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNV
ĂĂ
MÂNTULPREUNIVERSITAR
72
 Formarea ini
  
ial 
ă
 
 ş
i continu
ă
 . Cariera didactic
ă
 
73
 Func
  
iile didactice
 ş
i didactice auxiliare. Condi
  
ii de ocupare
77
 Forme de angajare a personalului didactic
79
 Func
  
iile de conducere, de îndrumare
 ş
i de control 
81
 Norma didactic
ă
 
84
 Distinc
  
ii
85
 Dreptul la concediu
86
Obliga
  
ii
86
 R
ă
 spunderea disciplinar
ă
 
 ş
i patrimonial 
ă
 
86
 Pensionarea
88
2.
 
STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNV
ĂĂ
MÂNTULSUPERIOR
Ş
I DE CERCETARE
89
 Norma didactic
ă
 
89
Ocuparea func
  
iilor didactice
 ş
i posturilor didactice
93
 Evaluarea calit
ă 
ii cadrelor didactice
95

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->