Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
06_Biyokimya

06_Biyokimya

Ratings: (0)|Views: 3,432|Likes:
Published by oncetus

More info:

Published by: oncetus on Mar 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

 
BİYOKİMYA‛YA GİRİŞ
1.
Yağlar daha fazla redükte oldukları için daha fazlaenerji verirler.
2.
Vücudun başlıca enerji kaynağı yağlardır. Yağlar yağasitlerinden oluşur.
3.
Dengeli bir yemekten sonra kanda insülin artar, glukoganazalır.
4
. Beslenme sonrası besin maddeleri - glikojen, protein,triaçilgliserol depolanır.
5.
İnsülin sentez reaksiyonlarında görev alır.
6.
Kas ve yağ dokusuna glukozun girişi insülin tarafındanuyarılır.
7.
Diyetle alınan yağlar şilomikronlar içinde, karaciğerdesentezlenen yağlar kanda VLDL içinde taşınır.
8.
Açlığın 12. saatine kadar kana glukoz sağlayan başlıcakaynak karaciğer glikojenidir.
9.
Açlığın 12. saatinden sonra kana glukoz sağlayan başlıcakaynak amino asitlerdir (glukoneogenez yoluyla).
10.
Keton cisimleri açlıkta karaciğerde sentezlenir, kas veböbrek tarafından kullanılır.
11. Uzamış açlıkta keton cisimlerini kullanandoku...
beyin
12. Oksidasyon...
Elektronların kaybı
Redüksiyon...
Elektronların kazanılması
13. Kistik broziste klor iyon kanallarının proteinleridefektlidir.14.
Bir proteinin biyolojik değerini belirleyen o proteindekiesansiyel amino asitlerin miktarıdır.
AMİNO ASİTLER, PROTEİNLER, ENZİMLER
15. pK nedir...
Bir asitin ayrışma sabiti olan K‛nın negatiflogaritmasıdır. pK değeri ne kadar düşükse asit o kadarkuvvetlidir.
16. Henderson Hasselbalch eşitliği...
pH= pK + log
10
[A
-
] /[HA]
17. pK‛nın yorumu...
Bir asit pK değerinin altındaki birpH ortamında protonlanmıştır (örn. CH
3
-COOH), pKdeğerinin
 
üstündeki bir pH ortamında ise protonunuvermiştir (örn. CH
3
-COO
-
). pK değerinde ise eşitmiktarda protonlanmış ve protonunu vermiş formubulunur.
18. Tampon sistemi oluşturan ikili...
Zayıf asit ile bu asidintuzunun karışımı
19. Tam kanın başlıca tampon sistemleri...
karbonik asit-bikarbonat + hemoglobin
20. Plazmanın başlıca tampon sistemleri...
karbonik asit-bikarbonat + protein
21.
Asit-baz dengesinden sorumlu enzim vekofaktörü...
Karbonik anhidraz enzimi, kofaktörü çinko
22. Amino asitlerin ortak özellikleri...
amfoterik olmaları,belli pH‛larda bir izoelektrik noktasına sahip olmaları,nötral pH‛da ikili iyon yapısında olmaları, proteinlerin yapısına L-konfigürasyonunda girmeleri
23. Dallı zincirli amino asitler...
valin, lösin, izolösin
24. Hidroksil grubu içeren amino asitler:
serin, treonin,tirozin
25. Tiyo-eter bağı içeren amino asit...
metionin
26. Polar amino asitler ve özellikleri...
asidik (amidformları dahil) ve bazik amino asitler, hidroksil grubuiçerenler ve sistein, proteinlerin dış tarafında yeralır.
27. Birden fazla asimetrik karbon içeren aminoasitler...
izolösin ve treonin
28. Proteinlerin yapısında yan zincirleri iyonize olan aminoasitler...
asidik ve bazik olanlar
29. Bir amino asitin izoelektrik noktası (pI) nedir venasıl hesaplanır...
Amino asitte net yükün sıfır olduğupH değeridir ve alfa-karboksil grubu ile alfa-aminogrubunun pK değerlerinin toplamının yarısıdır. Asidikamino asitlerde pI değerini bulmak için karboksilgruplarının pK değeri toplanıp ikiye bölünür, bazikamino asitlerde amino gruplarının pK değeri toplanıpikiye bölünür.
30. Aromatik halka içeren amino asitler ve özellikleri...
fenilalanin, tirozin, triptofan ve histidin. UV ışığıabsorbe ederler.
31. Proteinlerin molekül ağırlığı Dalton birimi ile ifadeedilir.32.
17. Peptid bağları bir protein zincirinde her bir aminoasitin
à
-karboksil grubuyla diğer amino asitin
à
-aminogrubunun birleşmesidir.
33. Proteinlerin primer ve tersiyer yapısınınbelirlenmesinde sırasıyla neler kullanılır...
Edmanreaktifi ve X ışını kristallografi
34. Tripsin ve siyanojen bromür bir proteinde hangibağları hidroliz eder...
Tripsin arginin ve lizininkarboksil tarafındaki peptid bağlarını, siyanojen bromürise metioninin karboksil tarafındaki peptid bağını.
35. Proteinin sekonder yapısından sorumlu başlıca bağ türü...
hidrojen bağları
36. Alfa heliks ve beta tabakayı bozan aminoasitler...
prolin ve glisin
37. Proteinlerin fonksiyonundan sorumlu olanyapı...
tersiyer yapı (tersiyer yapıyı belirleyen primer yapıdır)
38. Kuarterner yapının oluşmasında hangi bağlar roloynamaz...
Kovalent
39.Proteinleri denatüre edici ajanlar...
üre, ısı, asit vealkaliler, SDS, ağır metaller
40.
25. Post-translasyonel modikasyon örneği olmayan:intronların çıkarılması, şapka eklenmesi.
41. Moleküler şaperon...
ısı şok proteinleri
42. Hem proteinlerinin görevleri...
oksijen bağlanması,oksijen transportu, elektron transportu, fotosentez,hidrojen peroksidin parçalanması, hidroksilasyon
43. Hem demirine bağlanabilen bileşikler...
Pirol halkasınınazotu, histidin, O
2
, CO
BİYOKİMYA’DA ÖNEMLİ BİLGİLER -3
(GÜN SONU ÖZET BİLGİLER)
Doç. Dr. Metin YILDIRIMKAYA 
 
 103
BİYOKİMYA’DA ÖNEMLİ BİLGİLER 
 
 103
BİYOKİMYA’DA ÖNEMLİ BİLGİLER 
44.
Fe2+ içeren Hem oksijen bağlayabilir
45. Globüler proteinler ve özellikleri...
hemoglobin–miyoglobin, genellikle hücre içi yerleşim gösterirlerve fonksiyonel rolleri bulunur.
46. Hemoglobinin görevi...
akciğerlerden dokularaO
2
taşımak ve dokularda oluşan CO
2
ve protonlarıakciğerlere taşımak, ayrıca tampon görevi
47. Fruktozamin nedir ve kullanımı...
glikozillenmiş albüminve 2-3 hafta önceki ortalama kan glukoz düzeylerini yansıtır
48. Hemoglobin F ve özelliği...
2 alfa ve 2 gama globinzincirinden oluşur, fetüste ve yeni doğanda bulunur.2,3BPG Hb F‛e bağlanamaz.
49.
34. 2,3-BPG hemoglobinin
β
globin zincirlerinin yüzeyindeki bazik amino asitlerle etkileşime girer.
50. Hemoglobinin oksijen satürasyon eğrisini sağakaydıranlar (O
2
‛ye aniteyi azaltırlar)...
asidoz, 2,3BPG artışı, CO
2
artışı, ısı
51. Hemoglobinin oksijen satürasyon eğrisini solakaydıranlar (O
2
‛ye aniteyi arttırırlar)...
alkaloz,O
2
artışı, CO
52. Hemoglobinin oksijene bağlanmasını etkileyenfaktörler...
pO
2
, pH, pCO
2
, 2,3 BPG, ısı
53. 2,3 BPG artışı hangi durumda gerçekleşir...
Oksijeneihtiyacın arttığı durumlarda
54. Oksijene anitede doğru sıralama...
miyoglobin>hemoglobin F > hemoglobin A
55. Dokularda oluşan CO
2
‛nin akciğerlere başlıca taşınmaşekli...
bikarbonat iyonları
56. Protonların hemoglobindeki bağlanmabölgesi...
histidin
57. Kollajen brilleri arasında kovalent çapraz bağlarınoluşmasında görev alan amino asit...
Lizin
 58. Fibröz proteinler ve özellikleri...
kollajen, elastin,keratin, tropomiyozin ve ipek fibroini. Bunlar genelliklehücre dışı yerleşim gösterirler ve yapısal fonksiyonlarasahiptir.
59. Kollajen...
vücutta en bol bulunan proteindir, üçlüheliks yapıya sahiptir, glisin,prolin ve hidroksiprolindenzengindir.
60. Kollajen sentezinde hücre içi olaylar...
preprokollajenzincirlerinin sentezi ve sinyal peptidin kaldırılması,hidroksilasyon-glikozilasyon, üçlü heliks oluşumu,uzantılarda disülfid bağların oluşumu
61. Kollajen sentezinde hücre dışı olaylar...
proteolitik yıkım, kollajen oluşumu, lizil oksidasyonu, kovalentçapraz bağlar
62. Kollajen tipleri:
en bol bulunan kollajen tipi Tip I‛dirve kemikte bulunur.
63.Kollajen metabolizması bozuklukları:
Ehler Danlossendromu, Menkes hastalığı, osteogenezis imperfekta,skorbüt, Alport sendromu, epidermolizis bulloza
64. Desmozin hangi proteinin yapısında yeralır..
.Elastin
65. Desmozini oluşturan amino asitler...
lizin
66. Keratinde en bol bulunan amino asit...
sistein
67. İnsülin salgı veziküllerinde hangi metal iyonu ilekompleks halde bulunur...
Çinko
68. İnsülin, reseptörlerine bağlanabilmesi için hangi metaliyonuna gerek duyar...
Krom
69. Protein yapıda olmayan enzimler:
ribonükleazlar vepeptidil transferaz (ikisi de RNA yapıda)
70. Laktat dehidrogenaz hangi enzim sınıfınaaittir...
Oksidoredüktaz
71. Tripsin hangi enzim sınıfına aittir...
Peptidaz grubunaait olup bir hidrolazdır (su ekleyerek peptid bağlarınıparçalar)
72. Sentaz ve sentetaz arasındaki fark...
sentetazlarATP bağımlı enzimlerdir, sentaz doğrudan ATP‛ye gerekduymaz.
73. Enzimlerin özellikleri...
reaksiyonun denge sabitinideğiştirmezler, hızını arttırırlar; reaksiyonunaktivasyon enerjisini azaltırlar; substratları ve ürünleriiçin spesiktir; kofaktörlere gerek duyarlar.
74. Enzimin aktif bölgesi...
substrat ve kofaktörünbağlandığı bölge, genellikle polar amino asitler yeralır.
75. Kofaktörler...
inorganik yapıdaki metal iyonlarıdır
76. Koenzimler...
organik yapıdaki kofaktörlerdir (örn. Bkompleks vitaminleri)

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
fatih liked this
Murathan Sili liked this
Uğur Çiğdem liked this
mhamadihamkodi liked this
Murathan Sili liked this
Yeliz Karaman liked this
vahpinar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->