Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thơ Trần Tế Xương (Tú Xương)

Thơ Trần Tế Xương (Tú Xương)

Ratings: (0)|Views: 1,040 |Likes:
Published by vodutu

More info:

Published by: vodutu on Mar 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

pdf

text

original

 
 L
ờ 
i gi 
ớ 
i thi 
ệ 
u
 
(Ki
ề 
u V 
ă 
n)
 37 n
ă
m c
a cu
c
đờ 
i Tú X
ươ 
ng (1870 - 1907) n
m tr 
n trong giai
đ
o
n l
ch s
vô cùng bith
m: Tri
u
đ
ình nhà Nguy
n v
n l
c h
u và b
o th
,
đ
ang trên
đ
à suy s
 p, r 
t cu
c
đ
ã bán
đứ
ng
đấ
t n
ướ 
c ta cho th
c dân Pháp.Vi
c ch
ngh
 ĩ 
a t
ư
b
n ph
ươ 
ng Tây xâm nh
 p vào Vi
t Nam
đ
ã làm thay
đổ
i sâu s
c
đấ
tn
ướ 
c ta v
t
t c
m
i m
t: chính tr 
, kinh t
ế
, v
ă
n hoá,
đạ
o
đứ
c và xã h
i.Th
ế
nh
ư
ng Vi
t Nam
đ
âu có tr 
ở 
thành m
t n
ướ 
c t
ư
b
n ch
ngh
 ĩ 
a th
c th
! Trái l
i nó b
 giam hãm trong c
ơ 
ch
ế
c
a m
t n
ướ 
c phong ki
ế
n n
a thu
c
đị
a.B
c tranh xã h
i Vi
t Nam cu
i th
ế
XIX là m
t b
c tranh xám x
t, nham nh
ở 
. Toàn b
 vùng nông thôn r 
ng l
ớ 
n v
n chìm trong
đ
êm t
i c
a c
nh nghèo kh
n, l
c h
u. Còn
ở 
 các vùng k 
ch
ợ 
nh
ư
Hà N
i và Nam
Đị
nh (quê Tú X
ươ 
ng) thì ph
ơ 
i bày m
t c
nh
đờ 
i
đồ
i b
i và l
l
ă
ng.Tú X
ươ 
ng là m
t con ng
ườ 
i có
đầ
y
đủ
l
ươ 
ng tri và b
n l
 ĩ 
nh c
a m
t trí th
c Vi
t Nam phong ki
ế
n chân chính. Nói nh
ư
Tehernychevsky, nhà tri
ế
t h
c và v
ă
n hào Nga th
ế
 XIX - ông là "nguyên
độ
ng l
c c
a
độ
ng l
c", là "tinh ch
t mu
i trong mu
i c
a tr 
ngian".Tú X
ươ 
ng có tài v
ă
n ch
ươ 
ng xu
t chúng, có cái TÂM c
a m
t nhà nhân
đạ
o ch
ngh
 ĩ 
a,yêu n
ướ 
c, th
ươ 
ng xót gi
ng nòi; có cái trí c
a m
t ng
ườ 
i l
i l
c bi
ế
t
đượ 
c cái gì có th
 ch
 p nh
n và cái gì ph
i ph
nh
n trên th
ế
gi
ớ 
i này; có cái H
n c
a m
t nhà lãng m
nch
ngh
 ĩ 
a t
m vóc nhân lo
i.S
ph
n c
a b
n thân ông ph
n ánh s
ph
n c
a dân t
c ông th
ờ 
i
y.
Đ
ó là bi k 
ch c
am
t con ng
ườ 
i "ti
ế
n thoái l
ưỡ 
ng nam". Ông không th
cam tâm "v
t bút lông
đ
i gi
t bútchì"
để
tr 
ở 
thành "Ch
ng kí, không thông c
ũ
ng c
u b
i" nh
ư
nh
ng k 
vô liêm s
khác.Ông c
ũ
ng không ph
i h
ng h
nho vùi
đầ
u vào kinh s
, quanh n
ă
m "
đẽ
o g
t con sâu".Chính vì v
y mà ông
đế
n n
i "tám khoa ch
ư
a kh
i ph
m tr 
ườ 
ng qui".Ph
m cách s
 ĩ 
phu thôi thúc ông ph
i
đỗ
 
đạ
t, ph
i "l
ă
m le bia
đ
á b
ng vàng cho vang m
tv
ợ 
". Tú X
ươ 
ng
đ
ã không tìm ra
đượ 
c m
t con
đườ 
ng ti
ế
n thân
đ
úng
đắ
n. Nh
ng b
ế
t
c v
 t
ư
t
ưở 
ng, v
công danh, và c
nh kh
n cùng
đ
ã khi
ế
n ông ph
n chí, có lúc t
ưở 
ng ch
ng phát
đ
iên phát d
i.M
t nhân cách l
ớ 
n và m
t tài n
ă
ng l
ớ 
n nh
ư
Tú X
ươ 
ng l
nào l
i ch
u "tan nát v
ớ 
i c
 cây"? Tú X
ươ 
ng
đ
ã, không ph
i "nh
ng
c phun châu" mà nh
 
đạ
n ra ngoài mi
ng b
n phá cái cu
c
đờ 
i x
u xa b
n th
u
đ
ang di
n ra xung quanh ông. Ông
đ
ã trút vào v
ă
n th
ơ 
 t
t c
nh
ng n
i
ư
u u
t c
a lòng mình.
 
M
i s
ng, m
i ch
ơ 
i, m
i v
y vùng và "b
n phá", Tú X
ươ 
ng có l
không h
ngh
 ĩ 
 
đế
n cáithành qu
, cái "s
nghi
 p"
đ
ích th
c c
a chính ông. Ông
đ
ã nói và nói th
t r 
ng :
t vi
c v
ă 
n ch
ươ 
ng thôi c
ũ
ng nh
mTr 
ă 
m n
ă 
m thân th
ế 
có ra gì!
Trái v
ớ 
i cái ý ngh
 ĩ 
tuy
t v
ng
đ
ó, l
ch s
 
đ
ã xác nh
n: Thành qu
l
ớ 
n nh
t c
a n
n v
ă
nh
c Vi
t Nam cu
i th
ế
XIX thu
c v
dòng v
ă
n ch
ươ 
ng hi
n th
c - tr 
tình - trào phúng v
ớ 
i hai nhà th
ơ 
l
i l
c: Nguy
n Khuy
ế
n và Tú X
ươ 
ng.V
n
i dung, th
ơ 
Tú X
ươ 
ng mang tính ch
t hi
n th
c cao
độ
, ph
n ánh c
m
t xã h
i "k 
 ch
ợ 
" (thành ph
Nam
Đị
nh) v
ớ 
i
đủ
m
i h
ng ng
ườ 
i, và ph
n ánh s
suy
đồ
i c
a n
n
đạ
o
đứ
c luân lí trong th
ờ 
i bu
i giao th
ờ 
i
y. Th
ơ 
v
ă
n Tú X
ươ 
ng c
ũ
ng kh
c ho
 
đượ 
c hìnht
ượ 
ng m
t "nhân v
t c
a th
ờ 
i
đạ
i".
Đ
ó là b
n thân Tú X
ươ 
ng : m
t nhân v
t có tâm h
ncao
đẹ
 p và lãng m
n, có ph
m cách, tài n
ă
ng xu
t chúng nh
ư
ng ti
ế
c thay l
i ch
ư
a tìm
đượ 
c cho mình m
t lí t
ưở 
ng chân chính, r 
t cu
c tr 
ở 
thành m
t nhân v
t bi k 
ch. Không
ở 
 
đ
âu "cái tôi"
đượ 
c miêu t
m
t cách s
c nét và
đầ
y cá tính nh
ư
trong th
ơ 
v
ă
n Tú X
ươ 
ng.
Đ
ó chính là " s
g
 p g
ỡ 
không h
n mà nên" gi
a th
ơ 
Tú X
ươ 
ng v
ớ 
i các tr 
ườ 
ng phái v
ă
nh
c ph
ươ 
ng Tây.Th
ơ 
v
ă
n Tú X
ươ 
ng c
ũ
ng hàm ch
a nh
ng tình c
m vô cùng sâu s
c: Nh
ng n
i
ư
u t
ư
v
ớ 
is
ph
n c
a
đấ
t n
ướ 
c, v
ớ 
i n
n v
ă
n h
c và
đạ
o
đứ
c c
a dân t
c, v
ớ 
i nh
ng thiên tai, v
ớ 
imuôn ngàn c
nh kh
c
a con ng
ườ 
i và n
i
đ
au
đớ 
n d
n v
t khôn xi
ế
t k 
c
a chính nhàth
ơ 
. Th
ơ 
v
ă
n Tú X
ươ 
ng còn ghi l
i hình
nh ng
ườ 
i v
ợ 
mà nhà th
ơ 
vô cùng yêu quí.
Đ
ó làhình
nh c
a m
t ph
n
Vi
t Nam
đ
i
n hình, cho
đế
n nay v
n khi
ế
n chúng ta rung c
m.V
ngh
thu
t, th
ơ 
Tú X
ươ 
ng
đạ
t t
ớ 
i
đỉ
nh cao b
c nh
t
ở 
th
ờ 
i
đạ
i ông. Tú X
ươ 
ng h
u nh
ư
 hoàn toàn ch
sáng tác th
ơ 
nôm. Ông là ng
ườ 
i kh
ng
đị
nh tri
t
để
giá tr 
và kh
n
ă
ng tol
ớ 
n c
a ti
ế
ng Vi
t. Ông
đượ 
c ng
ườ 
i
đờ 
i sau tôn là b
c " th
n th
ơ 
thánh ch
". Ngôn t
c
aông tài tình không kém n
s
 ĩ 
H
Xuân H
ươ 
ng tr 
ướ 
c kia nh
ư
ng phong phú h
ơ 
n.B
ng ti
ế
ng nói thông th
ườ 
ng, b
ng nh
ng câu c
a mi
ng c
a ng
ườ 
i bình dân, Tú X
ươ 
ngsáng tác nh
ng tác ph
m
đặ
c s
c.
Đ
ó là tài ngh
c
a ông mà sau này ch
có Nguy
n Bínhsánh
đượ 
c.Tính ch
t trào phúng v
n có ngu
n g
c sâu xa trong b
n tính c
a con ng
ườ 
i Vi
t Nam,
đế
n Tú X
ươ 
ng
đ
ã
đượ 
c s
d
ng tri
t
để
và tung hoành nh
ư
m
t l
ợ 
i khí s
c bén. Ti
ế
ngc
ườ 
i trong th
ơ 
Tú X
ươ 
ng m
nh m
, luôn t
o nên nh
ng "Cú ch
ế
t b
t ng
ờ 
" cho k 
nào b
 ông
đả
kích.Tú X
ươ 
ng, c
ũ
ng nh
ư
V
ũ
Tr 
ng Ph
ng sau này, có bi
t tài
đư
a nh
ng m
ng hi
n th
c g
nnh
ư
tr 
n tr 
i c
a cu
c s
ng vào trong th
ơ 
v
ă
n, v
y mà l
i t
o ra
đượ 
c nh
ng tác ph
mhay
đế
n m
c th
n tình.Tú X
ươ 
ng m
t
đ
ã g
n 90 n
ă
m, v
y mà v
ă
n th
ơ 
c
a ông
đố
i v
ớ 
i chúng ta hôm nay v
n g
ng
ũ
i, v
n s
ng
độ
ng vô cùng.
 
 N
i
đ
au
đờ 
i, nh
ng tr 
ă
n tr 
ở 
riêng chung, ti
ế
ng c
ườ 
i c
a ông và bút pháp tài tình c
a ôngth
hi
n trong hàng tr 
ă
m tác ph
m thu
c
đủ
m
i th
lo
i (th
ơ 
, phú, v
ă
n t
ế
, ca trù, câu
đố
i,.. ..), t
t c
 
đ
ã
đư
a ông lên v
trí m
t trong nh
ng nhà th
ơ 
l
ớ 
n nh
t c
a dân t
c.TP. H
Chí Minh tháng 2 - 1996
Ph
n I: T
ự 
trào
ự 
ườ 
i mình
 I  
ở 
ph
ố 
Hàng Nâu (1) có ph
ỗ 
ng sành
ặ 
t th
ờ 
i l 
ơ 
láo, m
ắ 
t th
ờ 
i xanh (2)Vu
ố 
t râu n
nh v
ợ 
 , con bu nóQu
ắ 
c m
ắ 
t khinh
đờ 
i, cái b
anh. Bài b
c ki
u c
ờ 
cao nh
ấ 
t x
ứ 
  R
ượ 
u chè trai gái
đủ
tam khoanh.Th
ế 
mà v
ẫ 
n ngh
ĩ 
ằ 
ng ta gi
i
ứ 
vi
c
ă 
n ch
ơ 
i, ch
ẳ 
ng h
c hành. II  Lúc túng toan lên bán c
tr 
ờ 
iTr 
ờ 
i c
ườ 
i : th
ằ 
ng bé nó hay ch
ơ 
i .. ..Cho hay công n
ợ 
là nh
ư 
th
ế 
 Mà v
ẫ 
n phong l 
ư 
u su
ố 
t c
 
đờ 
i .Ti
ề 
n b
c phó cho con m
ki
ế 
m (1) Ng 
ự 
a xe ch
ẳ 
ng th
ấ 
 y lúc nào ng 
ơ 
i.Còn d 
ă 
m ba ch
ữ 
nh
i trong ru
 Khéo khéo không mà nó c
ũ
ng r 
ơ 
i.
(1) Ph
Hàng Nâu (Nam
Đị
nh) n
ơ 
i Tú X
ươ 
ng
ở 
.(2) Có b
n chép: "m
t th
ờ 
i nhanh".(1) Con m
: ch
v
ợ 
nhà th
ơ 
(nói b
ỡ 
n)
 
Ta ch
ng ra chi 
 N 
ế 
u có khôn ngoan
đ 
ã v
ợ 
nh
ờ 
 , D
i mà nh
ờ 
v
ợ 
 , v
ợ 
làm ng 
ơ 
.Sáng nem, b
ữ 
a t 
ố 
i
đ 
òi
ă 
n ch
 , Nay ki
u, ngày mai l 
i gi
ở 
c
ờ 
. Ng 
i
đấ 
 y ch
h
ơ 
n gì chú Cu
i Nói ra thì th
n v
ớ 
i ông T 
ơ 
  Nh
ắ 
n nhe ch
ố 
n
ấ 
 y tìm n
ơ 
i khácTa ch
ẳ 
ng ra chi, ch
ớ 
 
đợ 
i ch
ờ 
!

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thuaanspvan liked this
tungbin86 liked this
maituananhxx liked this
trancongthanh14 liked this
chocopie_orion liked this
Cụt Gentle liked this
An Luu liked this
hapatphuong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->