Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dragan Vicanović - Tajne piramida

Dragan Vicanović - Tajne piramida

Ratings:

5.0

(8)
|Views: 5,538 |Likes:

More info:

Published by: НационалнаСлобода on May 04, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
 
Dragan Vi
ć
anovi
ć
 
TAJNE PIRAMIDA
-osamnaesto izdanje-1994. god.
 
UVOD
 e
č
piamida,nastala je od
reci piros
-vatra i
mides
-sr edina. Vatra u sredini.1975. godine, privatni istraživa
č
i BilŠul i Ed Petit objavili su bestseler pod nazivom"The Secret Power  Of Pyramids". Ova knjiga predstavljala je svojevrsni zbor-nik svega dotadanapisanog o
č
udesnim pojavamavezanim za piramide in jihoveuman jene modele,uk-Iju
č
uju
ć
i iniz eksperimenata koje suautori sami izveli. Pedesetih godina ovog veka,
č
eški radio-inženjer arel Drbal, otkr io je da tup žilet stavljen ispod malog, kartonskog modela Keopsove piramide, bivanaoštren nekom, do danas neidentifikovanom energijom. Danas suu
Č
eškoj, Slova
č
koj i bivšem Sovjetskom Savezutakvi oštra
č
i žileta sasvim normalna pojava i imaju ši- roku primenu. Ali, misteri ja ostaje. Ni do danasnijeazjašnjeno kakouopšte dolazi dopo javeoštrenja - zapavo izmene k ristalne stmkturemetalaužiletu. Mno-gobrojni supokušaji teori jskog objašnjenja ovog  problema. Sa druge strane, ima iuvek prisutnih skep-tika kojitvrde da se uopšte ne može govoritio bilo kakvom efektu,ili dejstvu modela piramida.
Č
injenica je, da su egipatske piramide oduvek pri-vla
č
ile pažnju, pre svega zbog ogromnih dimenzija, alii zbog misteriJ'a vezanih za na
č
in izgradnje i funkciju ovih grandioznih objekata. Erih fon Deniken, u jednoj od svo-jih knjigatvrdi, datako velike gra
đ
evine Ijudi drevnog Egipta nisu mogli stvoriti sami."Zapravo",  piše Deniken,"njima su morali pomo
ć
i predstavnici neke svemirske civilizacije, tehni
č
ki mnogo naprednije".Bez obzira na brojne spek ulacije i misteri je vezane za izgradnju piramida, u koje ne
ć
emo detaljnijezalaziti,Ovo pitanje i daljeosta je Otvoeno. Ali su,tako
đ
e, sas-vim izvesni i dokazani efektidejstva piramidalnih oblika,koje svako može napravitii eksperimentalno proveriti u ku
ć
nim uslovima.Još tridesetih godina ovoga veka, Francuz Andre Bovis, napravio je model Keopsove piramide visok se- damdesetak santimetara iusredinu,ispod piramide, stavio telo uginule ma
č
ke. Zamislite Bovisovo iznena-
đ
enje, kada je posle izvesnog vremena ustanovio da telo ne samo dani jeistrulilo, ve
ć
se polako pretvorilo uosušenui odrvenelu mumiju. Bovis jenastavio da ek-sperimentne. Otkr io J'e da plodovi i stabla bil jaka stavlje-ni pod model piramide postepeno gube voduravnomerno dehidr ira ju
ć
i i pr itome potpuno zadžava ju bojuiaromu, kroz dugi vremenski period. Eksperimenti dokazu jui
č
udesna, neob jašnjiva de-jstva piramida na zdravlje i svest I judi. Podacigovore da sudugogodišn ji,
č
ak hroni
č
ni bolesnici, bili izle
č
eni zahvaljuju
ć
i
č
in jenicida suprovodili15 do 30 minuta dnevno u modelueopsove piramide. Odre
đ
ene supstance, ostavl jene izvesno vremeumodelupiramide, davale su veoma povoljne rezultate u le
č
enju i podmla
đ
ivan ju, a obi
č
na voda posle nekoliko dana tretiranja piramidom, posta jeizuzetan kozmeti
č
ki preparat.Ve
ć
ina onih koji su uEgiptuposetiliKeopsovupi-ramidu u Gizi,tvrdi da su se
č
udno ose
ć
ali. Neki opisu ju neverovatneizmene svesti i gotovo irealna doživlja-vanja. Naravno,ima i onih ko ji tvrde da ništa
č
udno nisu nidoživeli, niosetili i daim je sve jedno da li suu piramidiilivann je. Istirezultati dobijajuse i kada se radi sa modelima piramida. NapoleonBonaparta je 1798. proveo nekoliko sati u centralnoj oda ji Keopsove piramide. U kn jizi"Secrets Of The Great Pyramid", Piter Tomkins piše: "K ada je izašao, general je bio vrlo bled i impresioniran.ada su ga pitali da li je doživeo nešto misteriozno, on je rekao da ne želida govori, i da ga nikada više ne pitajuo tome. l posle mnogo godina Napoleon je odbi j'ao svaki razgo-vor o svojim isk ustvima koja je doživeounutar  Velike

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mico145810 liked this
Dejan liked this
perpemint liked this
eulexy liked this
Nenad Čikarić liked this
midhatm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->