Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
46Activity
P. 1
MB0035 Set 2

MB0035 Set 2

Ratings: (0)|Views: 2,414|Likes:
Published by RK Singh
Legal Aspects Of Business

Set – II (MB0035) 2010

Legal Aspects Of Business

Set – II (MB0035) 2010

More info:

Published by: RK Singh on Mar 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

 
5;<9;<059
Pkcexm Cudkp Xigom
;
 
Gkde 2
PKCEXM CUDKP XIGOM
Pnff Gn' 2
5;<9;<059
Fekpgigo Hegzpe 2
Xyxzedx Jndkig -0??9)
Xu`behz 2
Feokf Kx|ehzx Na @uxigexx
Kxxiogdegz Gn' 2
Xez ‘ II -D@<<85)
Jkze na Xu`dixxing 2
0<;<
 
5;<9;<059
Pkcexm Cudkp Xigom
0
 
D@K$XED 8D@<<85 ‘ Feokf Kx|ehzx na @uxigexx Kxxiogdegz Xez$ 0
[;' _mkz ix |pnhexx anp kg egzep|pixe zn oez ighnp|npkzej kx k hnd|kgy> Kgx2
Zme |pnhexx na anpdkzing na k hnd|kgy hkg `e jiqijej kgj jixhuxxej ugjep zme anffnwigo anupxzkoex2;'
 
\pndnzing30'
 
Ighnp|npkzing np Peoixzpkzing38'
 
Hk|izkf xu`xhpi|zing3:'
 
Hnddeghedegz na `uxigexx'Na zmexe xzkoex ngfy zme aipxz zwn kpe gehexxkpy anp zme anpdkzing na k |piqkze hnd|kgy kgj na k |u`fihhnd|kgy gnz mkqigo kgy xmkpe hk|izkf' Zmey dky hnddeghe `uxigexx iddejikzefy kazep zmey mkqepeheiqej k hepziaihkze na ighnp|npkzing' @uz k |u`fih hnd|kgy mkqigo k xmkpe hk|izkf mkx zn |kxx zmpnuomkff zme anup xzkoex degzingej k`nqe `eanpe iz hkg hnddeghe `uxigexx np e}ephixe kgy `nppnwigo |nwepx'
\pndnzing2
@eanpe k hnd|kgy hkg `e anpdej& zmepe duxz `e xnde |epxngx wmn igzegj zn anpd khnd|kgy kgj wmn zkce zme gehexxkpy xze|x zn hkppy zmkz igzegzing igzn n|epkzing' Xuhm |epxngx kpehkffej |pndnzepx' Iz ix zmey wmn hngheiqe zme ijek na anpdigo zme hnd|kgy kgj iz ix zmey wmn zkce zmegehexxkpy xze|x zn ighnp|npkze iz `y peoixzpkzing' Zme |pndnzing na k hnd|kgy ix hnd|pemegxiqe zepdjegnzigo zmkz |pnhexx `y wmihm k hnd|kgy ix ighnp|npkzej kgj afnkzej np exzk`fixmej aigkghikffy kx kbnigz hnghepg `y zme ixxue na k |pnx|ehzux'Zme ”|pndnzing’ ix zme aipxz xzkoe ig zme anpdkzing na k hnd|kgy' \pndnzing dky `e jeaigej kx ‖zmejixhnqepy na `uxigexx n||npzugiziex kgj zme xu`xe{uegz npokgixkzing na augjx& |pn|epzy kgj dkgkoepikfk`ifizy igzn k `uxigexx hnghepg anp zme |up|nxe na dkcigo |pnaizx zmepe apnd'—
Zme |pndnzep2
Zme |pndnzep na k hnd|kgy ix k |epxng wmn jnex zme gehexxkpy |pefidigkpy wnpc ighijegzkf zn zme anpdkzing na k hnd|kgy' Zme wnpj ”|pndnzep’ mkx gnz `eeg jeaigej kgywmepe ig zmeHnd|kgiex Khz' \kfdep mkx jeaigej k ”|pndnzep’ kx ‖k |epxng wmn npioigkzex k xhmede anp zmeanpdkzing na zme hnd|kgy& mkx zme dednpkgjud kgj kpzihfex |pe|kpej& e}ehuzej kgj peoixzepej kgjaigjx zme aipxz jipehznpx kgj xezzfex zme zepdx na zme |pefidigkpy hngzpkhzx kgj |pnx|ehzux -ia kgy) kgjdkcigo kppkgoedegz anp kjqepzixigo kgj hiphufkzigo zme |pnx|ehzux kgj |fkhigo zme hk|izkfx ix k|pndnzep'—
Ighnp|npkzing na k hnd|kgy2
Kgy xeqeg np dnpe |epxngx np wmepe zme hnd|kgy zn `e anpdej wiff `e k|piqkze hnd|kgy& kgy zwn np dnpe |epxngx& kxxnhikzej anp kgy fkwauf |up|nxe dky& `y xu`xhpi`igo zmeipgkde zn k dednpkgjud na kxxnhikzingx kgj nzmepwixe hnd|fyigo wizm zme pe{uipedegz na zmix Khz igpex|ehz na peoixzpkzing& anpd kg ighnp|npkzej hnd|kgy& wizm np wizmnuz fidizej fik`ifizy'
Jnhudegzx zn `e aifej anp peoixzpkzing2
Kazep kxhepzkigigo zme kqkifk`ifizy na gkde& zme |pndnzep xmnufj|pnheej zn |pe|kpe zme anffnwigo jnhudegzx kgj aife wizm zme Peoixzpkp na hnd|kgiex2;'
 
Dednpkgjud na Kxxnhikzing2
Zme dednpkgjud na kxxnhikzing ix zme hmkpzep na zme hnd|kgy'Zmix ighfujex izx n`behziqex& izx gkde& zme kjjpexx na izx peoixzepej naaihe& zme hk|izkf wmihm zmehnd|kgy ix kuzmnpixej `y fkw& zme gkzupe na fik`ifizy na ded`epx kx weff kx zme gkdex& kjjpexxexkgj kopeedegz na |en|fe wmn kopee zn anpd k hnd|kgy'
 
5;<9;<059
Pkcexm Cudkp Xigom
8
 
0'
 
 Kpzihfex na Kxxnhikzing2
Zme nzmep id|npzkgz jnhudegz ix zme kpzihfex na kxxnhikzing wmihmhngzkigx zme pufex kgj peoufkzingx pefkzigo zn zme igzepgkf dkgkoedegz na zme hnd|kgy'Mnweqep& iz ix gnz gehexxkpy anp k |u`fih hnd|kgy fidizej `y xmkpex zn aife zme Kpzihfex na  Kxxnhikzing' Ia xuhm |u`fih hnd|kgy jnex gnz aife Kpzihfex na Kxxnhikzing& iz ix jeedej zn mkqekjn|zej ‖Zk`fe K— na xhmejufe I na zme Khz'8'
 
Hn|y na |pn|nxej kopeedegz2
Ia k hnd|kgy |up|nxex zn egzep igzn kg kopeedegz wizm kgy igjiqijukf anp k||nigzdegz kx k Dkgkoigo Jipehznp& np k wmnfe$zide jipehznp np dkgkoep& khn|y na xuhm kg kopeedegz xmnufj kfxn `e aifej wizm zme Peoixzpkp na hnd|kgiex':'
 
Hngxegz na zme Jipehznpx2
Khhnpjigo zn Xehzing 011& ig zme hkxe na k |u`fih fidizej hnd|kgy mkqigo xmkpe hk|izkf& k |epxng hkggnz `e k||nigzej kx k Jipehznp `y zme Kpzihfex na Kxxnhikzingugfexx& me mkx& `eanpe zme peoixzpkzing na zme kpzihfex& eizmep midxefa np zmpnuom mix koegz& xiogejkgj aifej& wizm zme Peoixzpkp mix hngxegz ig wpizigo zn khz kx Jipehznp'
Hepziaihkze na Hnddeghedegz na @uxigexx2
K |piqkze hnd|kgy hkg hnddeghe `uxigexx iddejikzefy kazep ighnp|npkzing' Mnweqep& ig zme hkxe na hnd|kgiex nzmep zmkg zme |piqkze hnd|kgy kgj k hnd|kgy mkqigo gn xmkpe hk|izkf& aupzmep pe{uipedegz ix zn `e hnd|fiej wizm& gkdefy& n`zkigigo ”k hepziaihkze na hnddeghedegz na `uxigexx’ `eanpe iz hkg hnddeghe izx `uxigexx'
[0' Jexhpi`e ig jezkif zme hfkuxex ig zme Dednpkgjud na Kxxnhikzing' Kgx2 Dednpkgjud na Kxxnhikzing2
Xehzing 0-0=) jeaigex iz kx ‖Zme Dednpkgjud na Kxxnhikzing na k hnd|kgy kx npioigkffy apkdej np kx kfzepej apnd zide zn zide ig |upxukghe na kgy |peqinux hnd|kgiexnp na zmix Khz—' Iz xezx nuz zme hngxzizuzing na zme hnd|kgy kgj jeaigex zme xhn|e na zme khziqiziex na zmehnd|kgy' Iz ix zme anugjkzing ng wmihm zme xzpuhzupe na zme hnd|kgy je|egjx' Iz kfxn jeaigex zmepefkzingxmi| na zme hnd|kgy wizm zme |u`fih' Kx zme igzepexzx na zme xmkpemnfjepx& hpejiznpx kgj nzmepded`epx na zme |u`fih kpe zn `e |pnzehzej `y fkw& zmix jnhudegz hkggnz `e kfzepej ekxify' Iz wkxpeokpjej kx kg ugkfzepk`fe hmkpzep na k hnd|kgy ig Egofkgj& ugzif zme yekp ;9=<& wmeg zme Khz wkxkdegjej zn kffnw kfzepkzingx ig hepzkig hkxex kgj zn k hepzkig e}zegz' Xehzing ;1 na zme IgjikgHnd|kgiex Khz fkyx jnwg zmkz zme hngjizingx ig zme dednpkgjud hkggnz `e kfzepej e}he|z ig zmehkxex kgj ig zme dkggep kgj zn zme e}zegz |pnqijej ig zme Khz'
Id|npzkghe na Dednpkgjud2
 ;'
 
Dednpkgjud na Kxxnhikzing na k hnd|kgy ix izx hmkpzep kgj jeaigex zme fidizkzingx na zme|nwepx na zme hnd|kgy& exzk`fixmej ugjep zme Khz'0'
 
Zme Dednpkgjud hngzkigx zme augjkdegzkf hngjizingx u|ng wmihm kfnge zme hnd|kgy ixkffnwej zn `e ighnp|npkzej'8'
 
Zme Dednpkgjud na Kxxnhikzing ix zme dnxz id|npzkgz jnhudegz wizm peokpj zn izxhngxzizuzing':'
 
Iz ix zme anugjkzing ng wmihm zme wmnfe xu|ep xzpuhzupe na hnd|kgy ix `uifz$u|'5'
 
Izx |up|nxe ix zwn anfj' Zme aipxz ix zme |pnx|ehziqe igqegznp cgnwx wizmig wmkz aiefj mix dngey ix zn `e pixcej' Xehngjfy& nuzxijepx kfxn cgnw zme gkzupe na zme khziqiziex na zme hnd|kgy kgjzmeip piomzx kokigxz zme hnd|kgy ig zidex na `pekhm na hngzpkhzx'1'
 
Zme dednpkgjud ix zme `kxix na zme hnd|kgy ng wmihm ix e}ixzeghe je|egjx'Xehzing 9 fkyx jnwg zmkz zme dednpkgjud hkggnz hngzkig kgyzmigo hngzpkpy zn zme |pnqixingx na zme Khz' Zme dednpkgjud duxz `e xiogej kz fekxz `y xeqeg ded`epx ig zme hkxe na k |u`fih hnd|kgy kgjzwn ded`epx ig zme hkxe na k |piqkze hnd|kgy' Iz ix zn `e jiqijej igzn |kpkopk|mx& gud`epejhngxehuziqefy kgj |pigzej' Iz duxz `e jkzej kgj jufy xzkd|ej'
Hngzegzx na Dednpkgjud na Kxxnhikzing -Xehzing ;8)2
 

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
jagrutisolanki01 added this note
fhjdfjfd
1 thousand reads
1 hundred reads
Theodros Zewdie liked this
nayeem118 liked this
Debdip Das liked this
9841548000 liked this
K&D liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->