Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Do an to Chuc Thi Cong

Do an to Chuc Thi Cong

Ratings:
(0)
|Views: 3,422|Likes:
Published by anhkunguyen

More info:

Published by: anhkunguyen on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2011

pdf

text

original

 
ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG 1
MUÏC LUÏC
---
O --- O --- O
---
Sô ñoà toå chöùc coâng tröôøng
CHÖÔNG I:
Khaùi quaùt quaù trình thi coâng moùng vaø taànghaàm Trang 2– 4
CHÖÔNG II
: Bieän phaùp thi coâng ñaøo ñaát
.
  Trang 5 - 23
CHÖÔNG III
: Bieän phaùp thi coâng coáp pha. Trang 24 - 28
CHÖÔNG IV 
: Bieän phaùp thi coâng coát theùp. Trang 29 - 37
CHÖÔNG V 
: Bieän phaùp thi coâng beâ toâng. Trang 38 – 49
CHÖÔNG VI
: Bieän phaùp xöû lyù caùc chi tieát trong thi coâng Trang 50 – 55
CHÖÔNG VII
: Toång maët baèng coâng trình. Trang 56 – 59
CHÖÔNG VIII
: Heä thoáng ñieän chieáu saùng. Trang 60 - 62
CHÖÔNG IX 
: Haï nöôùc maët. Trang 62 - 68
CHÖÔNG X 
: Heä thoáng thoâng gioù thi coâng vaø choángthaám. Trang 69 - 71
CHÖÔNG XI
: Traéc ñòa coâng trình. Trang 72 - 75
CHÖÔNG XII
: Tieán ñoä thi coâng. Trang 76 - 78
CHÖÔNG XIII
: An toaøn lao ñoäâng. Trang 79 - 85
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH
 
ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG 2
CHÖÔNG I
:
GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH
I/ GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN COÂNG TRÌNH:
Coâng trình : NHAØ ÑIEÀU HAØNH SAÛN XUAÁT – COÂNG TYÑIEÄN LÖÏC TP.HCM .Ñòa ñieåm : 35 Toân Ñöùc Thaéng, Quaän 1, TP.HCM .Chuû ñaàu tö : Coâng ty ñieän löïc TP.HCM . Tö vaán thieát keá : Coâng ty TNHH xaây döïng kieán truùc MieànNam .Quy moâ : 3 taàng haàm .22 taàng laàu .1 taàng saân thöôïng ñoã maùy bay tröïc thaêng.Dieän tích XD : 1728 m2 . Toång dieän tích haàm : 10827 m2 . Toång dieän tích saøn : 28581 m2 .
II/ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG TOÅNG THEÅ:1/ MOÄT SOÁ THAY ÑOÅI TRONG BIEÄN PHAÙP THI COÂNG:
Sau khi nghieân cöùu baûn veõ moät caùch hoaøn chænh; ñoàngthôøi tham khaûo yù kieán cuûa ñôn vò Tö vaán thieát keá. Nhaøthaàu ñaõ ñieàu chænh vaø ñöa ra bieän phaùp thi coâng cho coângtrình . Theo Hoà sô thaàu ban ñaàu, Nhaø thaàu ñeà ra phöông aùn thicoâng theo coâng ngheä Top-Down. Tuy nhieân, khi tham khaûo yùkieán vôùi ñôn vò Tö vaán thieát keá, khaû naêng laøm vieäc cuûacaùc coät choáng II chôø saün khoâng theå ñaùp öùng taûi troïng chocaùc taàng laàu treân khi thi coâng phaàn Top. Do ñoù, Nhaø thaàuñaõ thöïc hieän laïi bieän phaùp thi coâng môùi, ñaùp öùng vaø phuøhôïp vôùi caùc yeâu caàu thieát keá, nhaèm ñaûm baûo coâng trìnhñöôïc an toaøn trong thi coâng. Nghóa laø, coâng trình ñöôïc thöïchieän 2 giai ñoaïn rieâng bieät: Thi coâng hoaøn taát phaàn taànghaàm, sau ñoù môùi thi coâng phaàn thaân cuûa coâng trình.Ñeå ñaûm baûo coâng taùc thi coâng phaàn thaân coâng trình,laøm thay ñoåi keùo daøi thôøi gian thi coâng. Nhaø thaàu seû boá trí caùc coâng taùc hoaøn thieän thöïc hieän song song vôùi coâng taùcthi coâng phaàn thoâ. Coâng vieäc thöïc hieän theo coâng taùc cuoánchieáu, nhöng vaãn ñaûm baûo tính hôïp lyù trong thi coâng vaø phuøhôïp vaø an toaøn vôùi tính chaát hieän tröôøng.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH
 
ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG 3
Baûng tieán ñoä thi coâng toång theå môùi theå hieän leân caùccoâng taùc chính ñöôïc thöïc hieän.Do theo tieán ñoä thi coâng cuõ ñöôïc thöïc hieän theo phöôngphaùp Top-Down: Sau khi thi coâng phaàn ngaàm hoaøn thaønh, thìphaàn treân ñaõ thöïc hieän ñöôïc 7 taàng.Nhöng theo thöïc teá thi coâng,Chæ coù theå thi coâng phaànngaàm, phaàn thaân ñöôïc thi coâng sau (theo nhö tieán ñoä: thôøigian thi coâng 7 taàng thaân laø 105 ngaøy).Ñeå ruùt ngaén thôøi gian thi coâng phaàn thaân nhaèm buøvaøo thôøi gian ñaõ huït cuûa 7 taàng; ñoàng thôøi ,ñaûm baûo antoaøn trong thi coâng vaø phuø hôïp vôùi tính chaát thi coâng thöïc teátaïi hieän tröôøng . Nhaø thaàu ñaõ coá ruùt ngaén thôøi gian thicoâng phaàn thaân coù tính chaát khaû thi vaø nhanh nhaát. Tuynhieân, khaû naêng ñaùp öùng ruùt ngaén tieán ñoä theo ñuùng tieánñoä ban ñaàu laø khoù hoaøn thaønh. Do ñoù, Nhaø thaàu coù moätcoâng vaên ñeà nghò Chuû ñaàu tö xem xeùt, nghieân cöùu cho pheùpNhaø thaàu keùo daøi thôøi gian thi coâng cho Phaàn thi coâng phaànthaân( bao goàm : Phaàn thoâ vaø hoaøn thòeân) laø 30 ngaøy. Tieán ñoä thi coâng cho Taàng haàm vaø phaàn thaân cuûacoâng trình hoaøn toaøn coù thay ñoåi ( Toång tieán ñoä coâng trìnhlaø 531 ngaøy – Thôøi gian thi coâng coïc khoan nhoài vaø töôøngBarette laø 97 ngaøy => Thôøi gian thi coâng phaàn haàm vaø phaànthaân (theo PP TOP-DOWN) laø 434 ngaøy. Theo thöïc teá thi coâng( xong phaàn taàng haàm ; sau ñoù môùi thi coâng phaàn thaân ) laø561 ngaøy. Coù baûng tieán ñoä thi coâng môùi keøm theo.Maët baèng thi coâng Coâng tröôøng cuõng coù thay ñoåi so vôùihoà sô thaàu. Do tình hình thi coâng thöïc teá, phuø hôïp vôùi hieäntraïng thi coâng coâng trình. Nhaø thaàu coù moät soá thay ñoåi trongbieän phaùp thi coâng.Khoâng boá trí maët baèng laùn traïi : Do söû duïng maët baèngchöùa ñaát ñeå vaän chuyeån. Coâng nhaân seõ boá trí choã ôûngoaøi coâng trình.Theo hoà sô döï thaàu nhaø thaàu seõ söû duïng: Caåu thaùpsoá 1 laø: MC 115B vaøCaåu thaùp soá 2 laø:TOPKIT FO/23B.Vôùi caåu soá 1, nhaø thaàu ñaõ ñeà nghò thay theá baèng caåuK220 coù tay caàn daøi 60m. Tuy nhieân, treân thöïc teá neáu duøngcaåu coù tay caàn daøi 60m seõ va vaøo toaø nhaø soá 37. Neân nhaøthaàu seõ duøng caåu coù tay caàn daøi 54 m nhöng vaãn ñaûm baûoan toaøn vaø tieán ñoä thi coâng.Vôùi caåu soá 2 duøng ñeå vaän chuyeån ñaát ñeå thi coângphaàn ngaàm. treân thöïc teá neáu duøng caåu thì phaàn ñoái troïngseõ va vaøo caùc coâng trình laân caän. Do ñoù, nhaø thaàu seõ duøngbaêng taûi ñeå vaän chuyeån ñaát thay cho caåu soá 2 nhöng vaãnñaûm baûo an toaøn vaø tieán ñoä thi coâng.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Con Chuồn Chuồn liked this
Phuong Lê liked this
ksmanhduy liked this
Minh Chung liked this
humxamyeurualuoi8788 liked this
Bùi Thanh Tùng liked this
doanquangdai liked this
Nguyên Bảo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->