Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BenhPhongThap

BenhPhongThap

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 379 |Likes:
Published by samurai1975
Y hoc co truyen
Y hoc co truyen

More info:

Published by: samurai1975 on May 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
TheGioiEbook.com 1
Đ
I
 Ề
U TR 
B
NH PHONG TH
 Ấ 
P
B
ng Y H
c Á-Châu
 
(Rhumatologie et Médecine Asiatique)
 Bác S
 ĩ 
Tr
 ầ
n
Đạ
i S
 
 
TheGioiEbook.com 2
PH
 Ầ
N TH
Ứ 
NH
 Ấ 
T
 
NGHIÊN C
Ứ 
U T
NG QUÁT
 
M
C L
C
 
1. D
 Ẫ
N NH
 Ậ
P
 
2. NGU
N G
C TRONG Y H
C C
TRUY 
 Ề
N
 
3. BI
Ể 
U HÌNH PHONG TH
 Ấ 
P.
 
3.1. Bi
ể 
u hình 13.2. Bi
ể 
u hình 2
 
3.3. Bi
ể 
u hình 3
 
3.4. Bi
ể 
u hình 43.5. Bi
ể 
u hình 53.6. Bi
ể 
u hình 63.7. Bi
ể 
u hình 73.8. Bi
ể 
u hình 8
 
 
TheGioiEbook.com 3
PH
 Ầ
N TH
Ứ 
NH
 Ấ 
T
 
NGHIÊN C
Ứ 
U T
NG QUÁT
 
1. D
 Ẫ
N NH
 Ậ
P
 
B
nh phong th
ấ 
p bình dân g
i là là tê th
ấ 
p. T
ừ 
y h
c là Tý ch
ứ 
ng. Khi
Phong, Hàn,Th 
ấ  
 p, Nhi 
ệ 
th
ừ 
a lúc c
ơ
th
ể 
y
ế 
u
đ
u
ố 
i xâm nh
p, l
ư 
u trú t
i kinh l
, c
ơ
nh
c, kh
px
ươ
ng, làm t
n th
ươ
ng huy
ế 
t m
ch và tâm,
đư 
a
đế 
n : c
ơ
th
ể 
, các kh
p x
ươ
ng, chântay s
ư 
ng
đỏ
 
đ
au nh
ứ 
c, n
ng n
 ề
, tê d
i vv... b
nh nhân c
m th
ấ 
y hàn nhi
t, bi
ể 
uch
ứ 
ng. Tùy theo s
ự 
c
m nhi
m b
nh, chia ra làm b
ố 
n lo
i khác nhau :
– Hành tê (hành tý) – Th 
ố  
ng tê (th 
ố  
ng tý) – Tr 
ứ  
tê (tr 
ứ  
tý) – Nhi 
ệ 
t tê (nhi 
ệ 
t tý) 
 
Tý ch
ứ 
ng có ngh
 ĩ 
a là ch
ứ 
ng b
b
ế 
t
c, khí huy
ế 
t b
ng
ư 
ng
đọ
ng l
i. N
ế 
u tr
b
nhkhông
đ
úng phép, ho
c b
nh th
ế 
n
ng, thì b
nh s
chuy
ể 
n vào tâm do m
ch, xu
ấ 
thi
n :
– Tâm 
ủ 
y (h 
ồ 
i h 
ộ 
 p lo âu) – Khí  
đ 
ả 
n (h 
ơ 
i th 
ở 
ng 
ắ 
n) – 
Đ 
au c 
ă 
ng l 
ồ 
ng ng 
ự  
 
Lâu ngày quá s
t
n h
i t
i tâm t
ng, thành ra ch
ứ 
ng Phong th
ấ 
p tim (Tâm tý).
 
Ch
ứ 
ng tê th
ấ 
p th
ườ
ng xu
ấ 
t hi
n
nh
ữ 
ng x
ứ 
 
ẩ 
m th
ấ 
p, hàn l
nh; nh
ấ 
t là vùng bùnl
 ầ
y. B
i b
nh phát sinh do
Phong, Hàn, Th 
ấ  
 p, Nhi 
ệ 
, trong
đ
ó Phong làm ch
. B
iv
y vùng hàn, lãnh thì
đươ
ng nhiên
ẩ 
m th
ấ 
p, do v
y khi g
p Phong là m
c b
nhngay.
Nguyên do :
Phong là m
t lo
i tà khí, th
ườ
ng g
i t
t là D
ươ
ng tà. Phong th
ườ
ngphát sinh trong không gian vào các Quý ti
ế 
t. Quý ti
ế 
t là gì? Theo l
ch Á châu, m
in
ă
m có 24 ti
ế 
t. M
i ti
ế 
t kho
ng 15 ngày. Quý ti
ế 
t là 1 hay 2 ngày cu
ố 
i ti
ế 
t. Hai m
ươ
ib
ố 
n ti
ế 
t là :Mùa xuân có các ti
ế 
t :
ậ 
 p-xuân, V 
ũ 
-th 
ủ 
y, Kinh-tr 
ậ 
 p,Xuân-phân, Thanh-minh, C 
ố  
c-v 
ũ 
.
 
Mùa h
có các ti
ế 
t :
ậ 
 p-h 
ạ 
 , Ti 
ể  
u-mãn, Mang-ch 
ủ 
ng 
,
ạ 
-chí, Ti 
ể  
u-th 
ử  
 ,
Đạ 
i-th 
ử  
.
 
Mùa thu có các ti
ế 
t :
ậ 
 p-thu, X 
ử  
-th 
ử  
 , B 
ạ 
ch-l 
ộ 
 ,Thu-phân, Hàn-l 
ộ 
 , S 
ươ 
ng-giáng.
 
Mùa
đ
ông có các ti
ế 
t :
ậ 
 p- 
đ 
ông, Ti 
ể  
u-tuy 
ế  
t,
Đạ 
i-tuy 
ế  
t,
Đ 
ông-chí, Ti 
ể  
u-hàn,
Đạ 
i-hàn.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->