Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Nhung Nguyen Li Co Ban Cua Chu Nghia Mac- Lenin

Giao Trinh Nhung Nguyen Li Co Ban Cua Chu Nghia Mac- Lenin

Ratings:
(0)
|Views: 9,487|Likes:
Published by damsan1989

More info:

Published by: damsan1989 on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
ĐẠ
I H
C
Đ
À N
 NGTi
ế
n s
 ĩ 
 
Lê H
ữ 
u Ái
 Th
c s
 
L
ư 
u Hoàng Tu
n
 
Th
c s
 
Nguy
n H
ng C
ử 
 
T
P BÀI GI
 NG
NH
Ữ 
NG NGUYÊN LÝ C
Ơ 
B
NC
A CH
NGH
Ĩ
A MAC – LÊNIN
(Ph
n I)
 N 
ă 
m 2009
 
 p bài gi 
ng: Nh
ữ 
ng nguyên lý c
ơ 
b
n c
a ch
ngh
ĩ 
a Mác Lênin
--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
- 1 -
 
 L
ờ 
i gi 
ớ 
i thi 
ệ 
u
T  
h
ự 
c hi
n ch
ươ 
ng trình
đổ 
i m
ớ 
i vi
c gi
ng
 y và h
c
 p các mônkhoa h
c Mác - Lênin, T 
ư 
ưở 
ng
Chí Minh trong các tr 
ườ 
ng 
đạ
i h
c cao
đẳ 
ng, trong b
ố 
i c
nh
đổ 
i m
ớ 
i giáo d 
c
đạ
i h
c, ngày 18 tháng 09 n
ă 
m2008, B
tr 
ưở 
ng B
Giáo d 
c
 Đ
ào
o
đ 
ã ban hành Quy
ế 
đị
nh s
ố 
52 /2008/Q
 Đ
-BGD
 Đ
T v
ề 
ch
ươ 
ng trình các môn h
c lý lu
n chính tr 
 , ch
ươ 
ng trình này
đượ 
c áp d 
ng t 
ừ 
h
c k 
 ỳ
II n
ă 
m h
c 2008-2009. Nh
ằ 
m
đ 
áp
ứ 
ng nhuc
u h
c t 
 p c
a sinh viên các tr 
ườ 
ng thu
c
 Đạ
i h
c
 Đ
à N 
ẵ 
ng, t 
 p th
ể 
cán b
  gi
ng d 
 y thu
c khoa Mác - Lênin và khoa Kinh t 
ế 
chính tr 
 , tr 
ườ 
ng 
đạ
i h
c Kinh t 
ế 
 
đ 
ã ph
ố 
i h
ợ 
 p biên so
n t 
 p bài gi
ng này. T 
 p bài gi
ng môn “Nh
ữ 
ng nguyên lý c
ơ 
b
n c
a ch
ngh
ĩ 
a Mác - Lênin”
đượ 
c biên so
n theo ch
ươ 
ng trình khung và Giáo trình c
a môn h
c do B
Giáo d 
c và
 Đ
ào t 
o ban hành.Tài li
u này còn có th
ể 
s
ử 
ng làm tài li
u tham kh
o
để 
h
c
 p c
a sinhviên các h
 
đ 
ào t 
o khác c
a
 Đạ
i h
c
 Đ
à N 
ẵ 
ng. Do th
ờ 
i gian h
n ch
ế 
do
đ 
ó
 p bài gi
ng không th
ể 
tránh kh
i sai sót. Chúng tôi r 
ấ 
t mong nh
n
đượ 
c s
ự 
  góp ý c
a các th
 y giáo, cô giáo và các b
n sinh viên.
 Đ
à N 
ẵ 
ng ngày 20 tháng 02 n
ă 
m 2009
 
 p bài gi 
ng: Nh
ữ 
ng nguyên lý c
ơ 
b
n c
a ch
ngh
ĩ 
a Mác Lênin
--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
- 2 -
 
Ch
ươ 
ng: M
ở 
 
đầ
uNH
P MÔN NH
Ữ 
NG NGUYÊN LÝ C
Ơ 
B
NC
A CH
NGH
Ĩ
A MÁC-LÊNIN
B
t k 
ngành khoa h
c nào, th
c s
là khoa h
c khi nó tr 
l
ờ 
i
đượ 
c bacâu h
i,
đ
ó là: môn h
c nghiên c
u cái gì? (t
c là xác
đị
nh
đố
i t
ượ 
ng c
a mônh
c); c
n ph
i nghiên c
u, h
c t
 p nh
ư
th
ế
nào (t
c là ph
ươ 
ng pháp c
a mônh
c) và h
th
ng các k 
ế
t qu
t
vi
c áp d
ng ph
ươ 
ng pháp vào nghiên c
u
đố
it
ượ 
ng (h
th
ng các quy lu
t, ph
m trù). Ch
ươ 
ng M
ở 
 
đầ
u c
a môn h
c
 Nh
ữ 
ng nguyên lý c
ơ 
b
n c
a ch
ngh
ĩ 
a Mác-Lênin
nh
m gi
i quy
ế
t ba v
n
đề
 
đ
ó.Ch
ươ 
ng này trình bày khái l
ượ 
c các n
i dung tr 
ng tâm và quá trìnhhình thành, phát tri
n c
a ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin nh
m t
o ra cái nhìn t
ngquát v
 
đố
i t
ượ 
ng và ph
m vi c
a môn h
c.
I. KHÁI L
ƯỢ 
C V
CH
NGH
Ĩ
A MÁC-LÊNIN
1. Ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin và ba b
ph
n lý lu
n c
u thành
a. Ch
ngh
ĩ 
a Mác-Lênin
Ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin “là h
th
ng
quan
đ 
i
ể 
m
h
c thuy
ế 
” khoa h
cc
a C.Mác, Ph.
Ă
ngghen và s
phát tri
n c
a V.I.Lênin; là s
 
ế 
th
ừ 
a
 phát tri
ể 
n
nh
ng giá tr 
c
a l
ch s
t
ư
t
ưở 
ng nhân lo
i, trên c
ơ 
s
ở 
th
c ti
n c
a th
ờ 
i
đạ
i; là khoa h
c v
s
nghi
 p gi
i phóng giai c
 p vô s
n, gi
i phóng nhân dânlao
độ
ng và gi
i phóng con ng
ườ 
i; là th
ế
gi
ớ 
i quan và ph
ươ 
ng pháp lu
n ph
  bi
ế
n c
a nh
n th
c khoa h
c và th
c ti
n cách m
ng.
b. Ba b
ph
n lý lu
n c
ơ 
b
n c
ấ 
u thành ch
ngh
ĩ 
a Mác-Lênin
Ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin là h
th
ng tri th
c phong phú v
nhi
u l
 ĩ 
nh v
c,nh
ư
ng trong
đ
ó có ba b
ph
n lý lu
n quan tr 
ng nh
t là:
tri
ế 
t h
c, kinh t 
ế 
 chính tr 
h
c
ch
ngh
ĩ 
a xã h
i khoa h
c
:-
Tri
ế 
t h
c Mác-Lênin
là b
ph
n nghiên c
u nh
ng quy lu
t v
n
độ
ng, phát tri
n chung nh
t c
a t
nhiên, xã h
i và t
ư
duy nh
mhình thành
th
ế 
gi
ớ 
i

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
phuong-thu liked this
phuong-thu liked this
Hoan Linh Bui liked this
Bắp Rang Bơ liked this
Cuong Vuong added this note
thanks !
Xu Xu liked this
VU Nguyen liked this
An Vũ Bình liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->