Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Nhung Nguyen Li Co Ban Cua Chu Nghia Mac- Lenin

Giao Trinh Nhung Nguyen Li Co Ban Cua Chu Nghia Mac- Lenin

Ratings: (0)|Views: 9,392 |Likes:
Published by damsan1989

More info:

Published by: damsan1989 on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
ĐẠ
I H
C
Đ
À N
 NGTi
ế
n s
 ĩ 
 
Lê H
ữ 
u Ái
 Th
c s
 
L
ư 
u Hoàng Tu
n
 
Th
c s
 
Nguy
n H
ng C
ử 
 
T
P BÀI GI
 NG
NH
Ữ 
NG NGUYÊN LÝ C
Ơ 
B
NC
A CH
NGH
Ĩ
A MAC – LÊNIN
(Ph
n I)
 N 
ă 
m 2009
 
 p bài gi 
ng: Nh
ữ 
ng nguyên lý c
ơ 
b
n c
a ch
ngh
ĩ 
a Mác Lênin
--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
- 1 -
 
 L
ờ 
i gi 
ớ 
i thi 
ệ 
u
T  
h
ự 
c hi
n ch
ươ 
ng trình
đổ 
i m
ớ 
i vi
c gi
ng
 y và h
c
 p các mônkhoa h
c Mác - Lênin, T 
ư 
ưở 
ng
Chí Minh trong các tr 
ườ 
ng 
đạ
i h
c cao
đẳ 
ng, trong b
ố 
i c
nh
đổ 
i m
ớ 
i giáo d 
c
đạ
i h
c, ngày 18 tháng 09 n
ă 
m2008, B
tr 
ưở 
ng B
Giáo d 
c
 Đ
ào
o
đ 
ã ban hành Quy
ế 
đị
nh s
ố 
52 /2008/Q
 Đ
-BGD
 Đ
T v
ề 
ch
ươ 
ng trình các môn h
c lý lu
n chính tr 
 , ch
ươ 
ng trình này
đượ 
c áp d 
ng t 
ừ 
h
c k 
 ỳ
II n
ă 
m h
c 2008-2009. Nh
ằ 
m
đ 
áp
ứ 
ng nhuc
u h
c t 
 p c
a sinh viên các tr 
ườ 
ng thu
c
 Đạ
i h
c
 Đ
à N 
ẵ 
ng, t 
 p th
ể 
cán b
  gi
ng d 
 y thu
c khoa Mác - Lênin và khoa Kinh t 
ế 
chính tr 
 , tr 
ườ 
ng 
đạ
i h
c Kinh t 
ế 
 
đ 
ã ph
ố 
i h
ợ 
 p biên so
n t 
 p bài gi
ng này. T 
 p bài gi
ng môn “Nh
ữ 
ng nguyên lý c
ơ 
b
n c
a ch
ngh
ĩ 
a Mác - Lênin”
đượ 
c biên so
n theo ch
ươ 
ng trình khung và Giáo trình c
a môn h
c do B
Giáo d 
c và
 Đ
ào t 
o ban hành.Tài li
u này còn có th
ể 
s
ử 
ng làm tài li
u tham kh
o
để 
h
c
 p c
a sinhviên các h
 
đ 
ào t 
o khác c
a
 Đạ
i h
c
 Đ
à N 
ẵ 
ng. Do th
ờ 
i gian h
n ch
ế 
do
đ 
ó
 p bài gi
ng không th
ể 
tránh kh
i sai sót. Chúng tôi r 
ấ 
t mong nh
n
đượ 
c s
ự 
  góp ý c
a các th
 y giáo, cô giáo và các b
n sinh viên.
 Đ
à N 
ẵ 
ng ngày 20 tháng 02 n
ă 
m 2009
 
 p bài gi 
ng: Nh
ữ 
ng nguyên lý c
ơ 
b
n c
a ch
ngh
ĩ 
a Mác Lênin
--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
- 2 -
 
Ch
ươ 
ng: M
ở 
 
đầ
uNH
P MÔN NH
Ữ 
NG NGUYÊN LÝ C
Ơ 
B
NC
A CH
NGH
Ĩ
A MÁC-LÊNIN
B
t k 
ngành khoa h
c nào, th
c s
là khoa h
c khi nó tr 
l
ờ 
i
đượ 
c bacâu h
i,
đ
ó là: môn h
c nghiên c
u cái gì? (t
c là xác
đị
nh
đố
i t
ượ 
ng c
a mônh
c); c
n ph
i nghiên c
u, h
c t
 p nh
ư
th
ế
nào (t
c là ph
ươ 
ng pháp c
a mônh
c) và h
th
ng các k 
ế
t qu
t
vi
c áp d
ng ph
ươ 
ng pháp vào nghiên c
u
đố
it
ượ 
ng (h
th
ng các quy lu
t, ph
m trù). Ch
ươ 
ng M
ở 
 
đầ
u c
a môn h
c
 Nh
ữ 
ng nguyên lý c
ơ 
b
n c
a ch
ngh
ĩ 
a Mác-Lênin
nh
m gi
i quy
ế
t ba v
n
đề
 
đ
ó.Ch
ươ 
ng này trình bày khái l
ượ 
c các n
i dung tr 
ng tâm và quá trìnhhình thành, phát tri
n c
a ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin nh
m t
o ra cái nhìn t
ngquát v
 
đố
i t
ượ 
ng và ph
m vi c
a môn h
c.
I. KHÁI L
ƯỢ 
C V
CH
NGH
Ĩ
A MÁC-LÊNIN
1. Ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin và ba b
ph
n lý lu
n c
u thành
a. Ch
ngh
ĩ 
a Mác-Lênin
Ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin “là h
th
ng
quan
đ 
i
ể 
m
h
c thuy
ế 
” khoa h
cc
a C.Mác, Ph.
Ă
ngghen và s
phát tri
n c
a V.I.Lênin; là s
 
ế 
th
ừ 
a
 phát tri
ể 
n
nh
ng giá tr 
c
a l
ch s
t
ư
t
ưở 
ng nhân lo
i, trên c
ơ 
s
ở 
th
c ti
n c
a th
ờ 
i
đạ
i; là khoa h
c v
s
nghi
 p gi
i phóng giai c
 p vô s
n, gi
i phóng nhân dânlao
độ
ng và gi
i phóng con ng
ườ 
i; là th
ế
gi
ớ 
i quan và ph
ươ 
ng pháp lu
n ph
  bi
ế
n c
a nh
n th
c khoa h
c và th
c ti
n cách m
ng.
b. Ba b
ph
n lý lu
n c
ơ 
b
n c
ấ 
u thành ch
ngh
ĩ 
a Mác-Lênin
Ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin là h
th
ng tri th
c phong phú v
nhi
u l
 ĩ 
nh v
c,nh
ư
ng trong
đ
ó có ba b
ph
n lý lu
n quan tr 
ng nh
t là:
tri
ế 
t h
c, kinh t 
ế 
 chính tr 
h
c
ch
ngh
ĩ 
a xã h
i khoa h
c
:-
Tri
ế 
t h
c Mác-Lênin
là b
ph
n nghiên c
u nh
ng quy lu
t v
n
độ
ng, phát tri
n chung nh
t c
a t
nhiên, xã h
i và t
ư
duy nh
mhình thành
th
ế 
gi
ớ 
i

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
phuong-thu liked this
phuong-thu liked this
Hoan Linh Bui liked this
Bắp Rang Bơ liked this
Xu Xu liked this
VU Nguyen liked this
An Vũ Bình liked this
Tấn Đức liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->