Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
P. 1
ZOBS

ZOBS

Ratings: (0)|Views: 1,115 |Likes:
Published by salevuglas
zakon o bezbjednosti saobracaja
zakon o bezbjednosti saobracaja

More info:

Published by: salevuglas on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2012

pdf

text

original

 
NOVI ZAKONO SIGURNOSTIU SAOBRA]AJU
 
2
 
UVODNOVO U ZAKONU
KAZNENI BODOVI ZA PREKR[AJEPredvi|ena najni`a kazna u okviru novog Zakona oosnovama sigurnosti saobra}aja na putevima BiH jekazna od 30 KM, do sada je bila 5 KM.
Za odre|ene prekr{aje, osim kazni, predvi|eni su i kaznenibodovi, broj kaznenih bodova je 1 ili 2, ovisno o te`iniu~injenog prekr{aja. Voza~, kojem je u toku jedne godineodre|eno najmanje 10 kaznenih bodova, bit }e pozvan na pre-davanje o posljedicama koje proizlaze iz nepo{tovanja ilinepoznavanja saobra}ajnih propisaNovi Zakon o osnovama sigurnosti saobra}aja na putevimaBiH jedinstven je, i va`i za cijeli teritorij BiH, sa jedinstvenimkaznama za prekr{aje u~injene na podru~ju BiH.Imaju}i u vidu interes za novi Zakon, pristupilo se izradiopse`nog pregleda kaznenih odredbi, s posebnim naglaskomna novosti i kazne, koje }e se primjenjivati po novim kriterijima.Zbog sa`imanja pojedinih dijelova teksta,u ovom pregledu nisu obuhva}ena svapoglavlja Zakona (odnosno sve kazneneodredbe), ali smo nastojali navesti na kojise ~lan Zakona odredba odnosi. Najve}upa`nju posvetili smo voza~ima,saobra}ajnim prilikama, te posebnimmjerama. Vjerujemo da }e vas to zanimati.
U posljednjem desetlje}u drumskisaobra}aj se mijenjaovrlo brzo, takoda sve vi{e zauzima zna~ajno mjestou privrednom i dru{tvenom `ivotusvih dr`ava.Danas je saobra}aj ta snaga kojanosi ubrzani razvoj, mijenja ljudskeodnose, pribli`ava ljude iomogu}ava razmjenu znanja idobara. Svakodnevni prijevoz velikihkoli~ina robe i stotine miliona ljudiuobi~ajena su pojava. Daljnji razvojproizvodnih snaga, turizma i kultureutje~e na jo{ br`i porast saobra}aja.Od pojave prvog automobila naparni pogon, 1769. godine, ipu{tanja u saobra}aj prvog automo-bila na benzinski pogon, 1886.godine, broj motornih vozilaneprestano se pove}avao.Saobra}aj je postao jedan odglavnih problema dana{njice, i jedanod va`nih faktora, koji odre|ujutempo napretka svake dr`ave.
TOLERANCIJA ZA ALKOHOL
0,3 g/kg

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sssf-doboj liked this
Adnan Ramic liked this
Branko Nenadovic liked this
Sulejman Babic liked this
Branko Aleksić liked this
VladimirJanjić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->