Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ

Ratings: (0)|Views: 148|Likes:
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΔΟΥΣΑ ΠΡΟΣΕΤΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΔΟΥΣΑ ΠΡΟΣΕΤΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2014

pdf

text

original

 
^H
âÓ ÏfiÁˇˆ âÔ¯c ÂrÓ·È ì ηÙ\ âÍÔ¯cÓ âÔ¯c Ùɘ óÚ›ÌÔ˘ Ê¿Ûˆ˜ ëÓe˜ ÔÏÈ-ÙÈÛÌÔÜ ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙Ô̤ÓË ñe Ùɘ àÓ·ه͈˜ ÙáÓ fiψÓ. ^H fiÏȘ‰bÓ àÔÙÂÏÂÖ ÌfiÓÔÓ Ùe ÔÏÈÙÈÛÙÈÎeÓ Î·d âÌÔÚÈÎeÓ ıÂ̤ÏÈÔÓ àÏÏa Úˆ-Ù›ÛÙˆ˜ Ùe „˘¯ÔÏÔÁÈÎeÓ ñfi‚·ıÚÔÓ ÙÔÜ ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ. B‚·›ˆ˜, ì öÓÓÔÈ· “fiÏȘ” Ùɘ âԯɘ âΛӢ ‰bÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ ÙcÓ fi-ÏÈÓ ñe ÙcÓ ÛËÌÂÚÈÓcÓ öÓÓÔÈ·Ó, àÏÏa ÂÚÈÎÏ›ÂÈ Î·d ÙcÓ âÓ‰Ô¯ÒÚ·Ó Ù˘, ÂrÓ·È ì·Ï·ÔÙ¤Ú· fiÏȘ-ÎÚ¿ÙÔ˜. O≈Ùˆ ïÌÈÏÔÜÓÙ˜, ÊÂÚ\ ÂåÂÖÓ ‰Èa ÙcÓ K·Ú¯Ë‰fiÓ· Û˘Ì-ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ ÙcÓ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓËÓ âÎ 50 ΈÌáÓ âÓ‰Ô¯ÒÚ·Ó Ù˘. Te ÏÂÖÛÙÔÓ ÙáÓfiÏÂˆÓ Ùɘ âԯɘ Âr¯Â ÏËı˘ÛÌe Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ àe 5 ≤ˆ˜ 15 ¯ÈÏÈ¿‰·˜ ηÙԛΈÓ,àÏÏa ·î ÌÂÁ·ÏÔfiÏÂȘ qÛ·Ó Î·Ùa ÔÏf ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·È. ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÌÂÏ¤Ù·È àÓ·‚È‚¿-˙Ô˘Ó ÙeÓ ÏËı˘ÛÌeÓ Ùɘ \EʤÛÔ˘ Âå˜ 150 ¯ÈÏÈ¿‰·˜, Ùɘ ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘ Âå˜ 120, Ùɘ¶·Ï̇ڷ˜ ηd Ùɘ \A·Ì›·˜ Ùɘ ™˘Ú›·˜ Âå˜ 200, ï °›‚‚ˆÓ ñÂÏfiÁÈÛ ÙeÓ ÏËı˘-ÛÌeÓ Ùɘ \AÓÙÈԯ›·˜ ôÓˆ ÙáÓ 500 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ, âÓˇá àÚ¯·Ö·È ËÁ·d ıˆÚÔ‡ÌÂÓ·È àÎÚÈ-‚ÂÖ˜ àÔ‰›‰Ô˘Ó Âå˜ ÙcÓ K·ÈÛ¿ÚÂÈ·Ó Ùɘ K··‰ÔΛ·˜ 400.000 ηd ôÏÏ·È çÏÈÁÒÙÂ-ÚÔÓ àÍÈfiÈÛÙÔÈ Âå˜ ÙcÓ ™ÂχÎÂÈ·Ó âd ÙÔÜ T›ÁÚËÙÔ˜ 400 ≤ˆ˜ 500. ºÔÚÔÏÔÁÈÎe˜Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ùɘ âԯɘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ 500.000 ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Âå˜ \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ηd7,5 ëηÙÔÌ̇ÚÈ· Âå˜ ÙcÓ ñfiÏÔÈÔ AúÁ˘ÙÔ. \AӷʤÚÂÙ·È ‰b ¬ÙÈ ì ÌÂÁ¿ÏË âȉË-Ì›· ·ÓÒÏÔ˘˜ Ôf ö¯ÔÌ õ‰Ë àӷʤÚÂÈ âÌ›ˆÛ ÙeÓ ÏËı˘ÛÌeÓ Ùɘ \AÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜Âå˜ 300.000. ¢Èa ÙcÓ PÒÌËÓ ï ηÙÒÙ·ÙÔ˜ ‰˘Ó·Ùe˜ ñÔÏÔÁÈÛÌe˜ ÂrÓ·È Ùɘ ٿ͈˜ÙÔÜ ëÓe˜ ëηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘. Oî àÚÈıÌÔd ·éÙÔd ÂrÓ·È å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ñ„ËÏÔ›, ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ˜ àÎÌc ηd ÔÏ˘·Ó-ıÚˆ›·. ¢˘Ó¿ÌÂı· Úe˜ Û‡ÁÎÚÈÛÈÓ Óa Ï¿‚ˆÌ ñ\ ù„ÈÓ Ì·˜ ¬ÙÈ ì ÌÂÁ·Ï˘Ù¤Ú· fi-ÏȘ Ùɘ EéÚÒ˘, Ùe §ÔÓ‰ÖÓÔÓ Âr¯Â ÂÚd Ùˇá 1600, 200.000 ηÙԛΈÓ, ì ‰b AúÁ˘-ÙÔ˜ öÊı·Û ٷ 8 ëηÙÔÌ̇ÚÈ· ÌfiÓÔÓ ÂÚd Ùa Ù¤ÏË ÙÔÜ 19Ô˘ ·åáÓÔ˜.  \EÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·î fiÏÂȘ-ÎÚ¿ÙË ‰ÈÂÙ‹ÚÔ˘Ó Ùa˜ ÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ, ó˜ ‰Èa·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·î \AıÉÓ·È Ùa K‡ıËÚ·, ÙcÓ KÔÚÒÓËÓ, ÙcÓ KÂÊ·ÏÏËÓ›·Ó ÎÙÏ. 
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
1
 
H
 
H Y
 
 Y
 
T
 
TE
 
EP
 
P A
 
 A A
 
 AP
 
PX
 
X A
 
 AIIO
 
OT
 
TH
 
H
 
::2
 
 24
 
44
 
4- -3
 
3 1
 
 1 2
 
 2
ÑH koinvn¤a ka‹ ≤ yrhske¤a
 
Aî fiÏÂȘ ‰ÈÔÈ-ÎÔÜÓÙÔ ‰Èa ÙáÓ âÓ-ÙÔ›ˆÓ ÔÏÈÙ¢-Ì¿ÙˆÓ Î·d ıÂÛÌáÓÔf Âr¯ÔÓ Úe Ùɘ®ˆÌ·˚Îɘ âÈÎÚ·-Ù‹Ûˆ˜. ^ø˜ âd ÙeÏÂÖÛÙÔÓ âÚfiÎÂÈ-ÙÔ ‰Èa Ì›·Ó ·îÚÂ-ÙcÓ BÔ˘ÏcÓ àÔ-ÙÂÏÔ˘Ì¤ÓË Û˘Ó‹-ıˆ˜ âÍ ëηÙeÓ ÌÂ-ÏáÓ âÓˇá Âå˜ Ùa˜ÌÂÁ¿Ï·˜ fiÏÂȘ,ó˜ ì òEÊÂÛÔ˜, ïàÚÈıÌe˜ ÙáÓ ÌÂÏáÓàÓ‹Ú¯ÂÙÔ ≤ˆ˜ ÙáÓ600. Eå˜ Ùa˜ ÌÈ-ÎÚa˜ fiÏÂȘ ìBÔ˘Ïc àÂÙÂÏÂÖÙÔàe Ùe Û‡ÓÔÏÔÓÙáÓ âÓËÏ›ÎˆÓ àÚ-Ú¤ÓˆÓ ÔÏÈÙáÓ. ^YÉÚ¯ÔÓ â›Û˘ Ôî ·îÚÂÙÔd ÙÔÈÎÔd ôÚ¯ÔÓÙ˜ ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ì ıËÙ›·qÙÔ âÓÈ·‡ÛÈÔ˜. Ta ‰ËÌfiÛÈ· ·éÙa àÍÈÒÌ·Ù· qÛ·Ó ù¯È ÌfiÓÔÓ ôÌÈÛı· àÏÏa Û˘Ó‰¤Ô-ÓÙÔ ñÔ¯ÚˆÙÈÎᘠÌÂÙa ÙáÓ ¯ÔÚËÁÈáÓ. Eå˜ Ùa˜ fiÏÂȘ Ùɘ ·éÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎɘ ÂÚÈfi-‰Ô˘ qÙÔ ôÁÓˆÛÙÔ˜ ì âÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙ˘ ïfiÙ ‰bÓ ñÉگ àÛÙ˘ÓÔÌ›· àÏÏa ÌfiÓÔÓ Ì›·ÌÈÎÚa “Ó˘ÎÙÂÚÈÓc ÊÚÔ˘Úa” ‰Èa ÙcÓ ÚÔÛÙ·Û›·Ó Ùɘ fiψ˜ ñe ÙáÓ ÏËÛÙáÓ Ùɘñ·›ıÚÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ñÉÚ¯ÔÓ Û˘ÌÌÔÚ›·È Ôf âÏ˘Ì·›ÓÔÓÙÔ ÙÔf˜ Ù·ÍȉÈÒÙ·˜. PˆÌ·˚Îe˜
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
2
^O MÄÚÎÔ˜  AéÚ‹ÏÈÔ˜ ÚÔÂÙÔÈ-Ì·˙fiÌÂÓÔ˜ ‰Èaı˘Û›·Ó. AÓ¿ÁÏ˘ÊÔÓ Âå˜ ÙeâÓ ^PÒÌFËMÔ˘ÛÂÖÔÓ ÙÔÜK·ÈÙˆÏ›Ô˘.
 
ÛÙÚ·Ùe˜ ‰bÓ ñÉگ ‰ÈfiÙÈ ·î≤‰Ú·È ÙáÓ ÏÂÁÂÒÓˆÓ qÛ·Ó Âå˜Ùa Û‡ÓÔÚ·, ï ‰b ڈ̷ÖÔ˜‰ÈÔÈÎËÙc˜ Ùɘ â·Ú¯›·˜ Â-ÚÈÒ‰Â˘Â Âå˜ Ùa˜ ÌÂÁ¿Ï·˜fiÏÂȘ Ùɘ ÂÚÈÊÂÚ›·˜ ÙÔ˘ÌfiÓÔÓ ±·Í ÙÔÜ öÙÔ˘˜. Aî ڈ̷˚ηd â·Ú¯›·ÈqÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï·È ÂÚÈÔ¯·›, ó˜‚ϤÔÌ Âå˜ ÙeÓ ·Ú·ÙÈı¤ÌÂ-ÓÔÓ ¯¿ÚÙËÓ Ùɘ MÈÎÚĘ \AÛ›-·˜, ï ‰b ÊfiÚÙÔ˜ âÚÁ·Û›·˜ ÙÔÜ¢ÈÔÈÎËÙÔÜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ‰Èe ·îfiÏÂȘ âıÂÒÚÔ˘Ó Ù›ÙÏÔÓ ÙÈ-Ìɘ ηd ‰È·ÎÚ›Ûˆ˜ Ùe Óa Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓˆÓÙ·È Âå˜ Ùe ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ùɘ ÂÚÈԉ›·˜ÙÔ˘. Aî Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ùɘ BÔ˘Ïɘ ηd ÙáÓ âÎÙÂÏÂÛÙÈÎáÓ çÚÁ¿ÓˆÓ âÓ›ÔÙ qÛ·ÓÙ·Ú·¯Ò‰ÂȘ ηd â‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜÓÙÔ ı¤Ì·Ù· Ôf üÊÂÈÏÂ ï ¢ÈÔÈÎËÙc˜ Óa Ùa âÈχÛFË.  \E›Û˘, ÔyÙÔ˜ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·åÙ‹ÛÂȘ, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ηd ηٷÁÁÂ-Ï›·˜ ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ Î·d ÚÔÛ¤ÙÈ àÓÂÏ¿Ì‚·Ó ÙcÓ âΉ›Î·ÛÈÓ ÙáÓ Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ,ÌfiÓÔÓ ‰b âd ·ÚÔ˘Û›÷· ÙÔ˘ 䉇ӷÙÔ Óa âÎÙÂÏÂÛıFÉ ì ÔÈÓc ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. \AÓ·-
KEIMENA TOY ¶AN. MAPINHA¶O TO ¶EPIO¢IKON «E§§HNIKON¶AN£EON»
3
^H£Âa
Diana Lucifera
(ì Ì˘ÛÙ·ÁˆÁÈÎc Ï¢Úa Ùɘ  AÚÙ¤ÌȉԘ) ʤÚÔ˘Û· Ùa ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎa ۇ̂ÔÏ¿T˘: ‰÷ Ä‰·, ìÌÈÛ¤ÏËÓÔÓ Î·d ÙeÓ ¤ÏÔÓ Ùɘ \IÓÔܘ, Û‡Ì- ‚ÔÏÔÓ ÙáÓ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ıÂÔÙ‹- ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰c ÙÔÜ âӉȷ̤ÛÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. K·d Ùa ÙÚ›·Û‡Ì‚ÔÏ· ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Â嘠 ÙcÓ ‚·ÛÈÎcÓ Ì˘ÛÙ·ÁˆÁÈÎcÓâÚÁ·Û›·Ó Ôf Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ·Ó Âå˜ Ùa ñÔÛÂÏ‹ÓÈ·‰›·(MÔ˘ÛÂÖÔÓ K·ÈÙˆÏ›Ô˘,^PÒÌË).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->