Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vanløse_25032010

Vanløse_25032010

Ratings: (0)|Views: 865 |Likes:
Published by lokal9444

More info:

Published by: lokal9444 on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2010

pdf

text

original

 
Sådan kommer boligerne på Vandværksgrunden til at se ud. Der skal bygges 83 rækkehuse med haveeller altan til bare 6800 kr. om måneden.
VANLØSE POSTEN
GRØNDALS POSTEN
Vanløse Lokaludvalgdrøftede arbejdet,mål, midler m.v. for denæste fire år Læs side 10Nu går det snart løsmed Talent 2720 medsærdeles kompetentedommere – bl.a. Chief 1Læs side 19
TORSDAG
25.MARTS 2010
9.ÅRGANG • UGE 12
Godthåbsvej 191, Vanløse • www.restaurant-lazio.dk
RING OG BESTIL BORD PÅ TLF. 38 87 35 93
1.
Antipasto misto
et udvalg af italienske forretter2.
Salmone al forno
ovnbagt laks med pestosauce3.
Kalvefilet
med marsalasauce4.
Tiramisú og is3 retter 269 kr.
-
4 retter
299
kr.
 Ristorante Lazio 
4ret
 
tersmenu
 
H3326
TænkgrøntmedFlutexserien,dererdingarantiforhensyntilsundhed, miljø og god kvalitet.Kig forbi søndag den 28. marts og spar
25%
på hele serien.
Søndags-åbent10-14
3DUNHULQJVIRUKROGEHQIUHO¸U7OIwZZZIOXJJHUGN 7RUQ¸HJDGH2GGHU
Y/L]]L/DXULW]HQ
 
Malerfirmaet H.F
v/ Henning Frederiksen
 Ålekistevej 98 og Jydeholmen 63 - 2720 Vanløse Tlf: 38711569
 Åben 9-17.30 - fredag 9-18 - lørdag 9-14
Martin A. Olesen
RealMæglerne Martin A. Olesen & Partner
Statsaut. ejendomsmæglere MDE
Ålekistevej 842720 Vanløse
Tlf.: 38 74 21 11real2720@mail.dkwww.boligsiden.dk
Kasper Christensen
Byggeri.KAB skal bygge 133boliger – heraf 83 rækkehusei flere plan, på Vandværks-grunden
Nu sker det: der skal foreløbigbygges 133 boliger på Vand-værksgrunden i Grøndal. 83rækkehuse og 50 handicap-boli-ger til både psykisk- og fysiskhandicappede.Det er KAB, der skal byggeboligerne og byggedirektør Rolf Andersson oplyser, at 1. spades-tik til det nye byggeri bliver alle-rede den 1. maj i år. Byggerietventes at stå færdigt foråret2012.Der er dels tale om en slags bil-ligboliger, dels om et nyt kon-cept som KAB lancerer. Et kon-cept der bl.a. går ud på, at lejer-ne i meget høj grad selv skalvære med til at passe boligafde-lingen.Boligerne bliver fra 102 til 129kvadratmeter. De fleste bliver på102 kvadratmeter i flere plan. Tilhver bolig hører en lille haveeller en altan. Det skal dog ligetilføjes at projektet ikke er fær-digbehandlet i Borgerrepræsen-tationen.
 Konceptet 
AlmenBolig+ er et nyt koncept,som KAB har udviklet og fåetVelfærdsministeriets (nu Inden-rigs- og Socialministeriet) god-kendelse til at opføre. Der måbygges op til 2.000 boliger geo-grafisk fordelt på mange mindrebyggerier. Målgruppen er førstog fremmest børnefamilier, derønsker at yde en indsats i vedli-geholdelsen af deres egen boligog som samtidig ønsker at indgåi et socialt fællesskab. Ogsåseniorer og andre, der har modpå fællesskab, er velkomne.Baggrunden for AlmenBolig+er, at traditionelt nybyggeri erblevet meget dyrt. Der må derfortænkes i nye og utraditionellebaner både når det drejer sig ombyggeri og drift.
Boliger på Vandværksgrunden
Monica Edelmann, står uforstående over for at depædagogiske konsulenter skal spares vækLæs side 3
Beboerne skal i fællesskab selvklare renholdelse og vedligehol-delse i boligafdelingen. Det gæl-der bl.a. at slå græs, klippe hæk,feje og rydde sne. Vinduer ogdøres beslag smøres og tagren-der renses af beboerne selv.Hvis dette ikke sker i nødven-digt omfang, må boligorganisa-tionen sætte arbejdet i gang, oghuslejen vil så stige.
 Huslejen
Vi forventer, at huslejen for et
s
å
Ring
nu
 
eller
send
 
osen
 
Mail
Vi klarer både store og små TRYKSAGER.......
hus på 104 m2 vil blive (2010-prisniveau):København oghovedstadsområdet 6.800 kr. pr.månedØvrige Danmark 6.300 kr. pr.måned
 Lavenergihuse
Til Lokalavisen siger byggedi-rektør Rolf Andersson :- Der skal bygges 1000 boligeraf denne slags i Hovedstadsom-rådet og 1000 i provinsen,
 Fortsættes på side 6 
Dronning Margrethei Grøndal Centret
 Droningen var en tur forbi Grøndal Centret, læs mere om det inde på side 7 
AVISEN IDAG: 
TRYK PÅ KNAPPEN 4 • VANLØSEBORGERE UNDERSØGELSE 6 • KIRKERNE 12-13 • VANLØSE ARENA 19
 
Lokal@viserne.dk 
2
Torsdag 25.Marts 2010
Lokale Kirketider 
 AdventskirkenSøn 28.3 kl 10.30 J B Rønkilde + S BangFrikirken BetlehemSøn 28.3 kl 10.30 R Andersen-HoelGrøndalskirkenSøn 28.3 kl 10.30TJeppesen Hyltebjerg KirkeSøn 28.3 kl 10.30 ALaBrancheVanløse KirkeSøn 28.3 kl 10.30 B Schiøler AnsgarkirkenSøn 28.3 kl 11 LSteffensen Bellahøj KirkeSøn 28.3 kl 10 Brønshøj KirkeSøn 28.3 kl 10 K Woll +Kl 15 synges Påsken ind  Emdrup KirkeSøn 28.3 kl 10.30 J FonsdalGrundtvigskirkeSøn 28.3 kl 10K Wellejus Husum KirkeSøn 28.3 kl 10.30 B B Jensen Husumvold KirkeSøn 28.3 kl 10S BoelKapernaumskirkenSøn 28.3 kl 11 LSteffensen Mørkhøj KirkeSøn 28.3 kl 11begge præsterTagensbo KirkeSøn 28.3 kl 10 LSjørupTingbjerg KirkeSøn 28.3 kl 10.30 ASkudeUtterslev Kirke28.3 kl 10 B F de Tengnagel
Tænkt ogskrevet
 Af Britta Thomsen, MEPfor Socialdemokraterne
B
edemanden
ved Uglen
-et nærliggende valg
Frederiksborgvej 114 • 2400 København NV-genbo til Bispebjerg Kirkegård og krematorium
3582 1830
også efter lukketid.
 Omsorg, nærvær og personlig service• Altid skriftligt prisoverslag• Gratis advokatrådgivning om arv og testamente
Ring eller kom ind og få ”Min sidste vilje”og pjecen ”Det sidste farvel” gratis.
Godthåbsvej 177 - 2720 VanløseTlf.: 38 34 90 90Vi svarer personligt hele døgnet
Mogens AmstrupHanne Riis
BEDEMANDEN 
Produktion:
EU og din hverdag
Knap 60 % af danskerne valgte d. 7. juni sidste år at bruge deres stemmeret til Europaparlamentsvalget.Ved det seneste folketingsvalg i 2007 var det mere end 86 % af danskerne der stemte. Dette viser os tydeligt,at danskerne ikke føler at valget til Europaparlamentet er ligeså vigtigt for dem som de nationale valg. Det erikke ligeså afgørende for deres hverdag. Med denne månedlige klumme vil jeg gerne være med til at gøre EU og arbejdet i parlamentet mere relevant og nærværende for din hverdag.For Europaparlamentet spiller faktisk en meget storrolle. Med vedtagelsen af Lissabon-traktaten i slutning-en af 2009 fik parlamentet mere magt og er nu, sam-men med medlemslandenes regeringer, lovgiver påendnu flere områder. Det betyder reelt parlamentet harmeget stor indflydelse på levevilkår for de 495 millio-ner mennesker, der lever i de 27 EU-lande. Hvad entendet gælder bekæmpelse af vold mod kvinder, energipri-ser, kemikalier i børns legetøj eller infrastrukturen tilelbiler, så er det noget Europaparlamentet har storindflydelse på. Lad mig her i den første klumme give to eksempler på,hvordan jeg i mit daglige arbejde kæmper for at gøreen konkret forskel i din hverdag.For det første så arbejder EU lige nu på at udarbejdenye barselsregler. I den forbindelse har jeg været med til at presse på for, at alle kvinder i EU får ret til 20ugers barsel med fuld løn. Samtidig mener jeg, at det er helt vitalt, at alle fædre får ret til to ugers fædreorlovligeledes med fuld løn. At sikre forældre i EU bedrebarselsvilkår er vigtigt for både børns sundhed ogopvækst, men også i kampen for at få vendt den negati-ve spiral med faldende fødselsrater i EU-landene. Det gør en forskel i din hverdag!For det andet så har EU netop besluttet sig for at afsætte 59 milliarder euro - eller hvad der svarer til440 milliarder danske kroner - over de næste 10 år tilinvesteringer i energiprojekter med lav CO2-udled-ning. 2/3 af investeringerne er i reelle bæredygtigeteknologier som vindmøller og solceller. Det er en til-trængt løftestang til den kriseramte europæiske økono-mi, fordi det vil skabe nye grønne jobs. Men samtidigså sikrer vi en renere luft og bekæmper klimaforan-dringerne. Det gør en forskel i din hverdag! EU kan virke langt væk - både mentalt og fysisk. Mensom de to eksempler illustrerer, så er EU faktisk meget tæt på din hverdag. Alt for tæt på til at det kan betalesig ikke at interessere sig for det og tage stilling til,hvilken retning man ønsker at EU bevæger sig.
 Hjertestarteren i Vanløsehal 2,tidligere Hyltebjerghallen.-sponsoreret af GF Forsikring. Nu søges der om 1-2 hjerte-startere i Kulturstationen.
Kulturstationen Vanløse har iøjeblikket en ansøgning liggen-de hos Trygfonden om 1-2 hjer-testartere til huset, oplyser lederaf huset, Ole Jensen. Det er bl.a.på foranledning af Ældre hjæl-per Ældre, at der er sendt ansøg-ning af sted til Trygfonden, derhar sponsoreret omkring 1775hjertestartere i Danmark – heraf over 300 i Københavns-områ-det. I Vanløse findes i forvejenhjertestartere i Vanløsehal 2, tid-ligere Hyltebjerghallen – spon-soreret af GF Forsikring og påLønstrupgård fritidsklub ogKirkebjerg Skole, sponsoreret af Tryg-fonden. Hjertestarterenfungerer på den måde, at derafgives et elektrisk stød , der kanfå et hjerte , som er holdt op medpumpe blod rundt, til at pumpenormalt igen. Hjertestarteren eren transportabel, batteridrevetmaskine, som skal betjenesmanuelt. Den benævnes ogsåsom en defibrillator. Hjertestar-teren kan ikke fejlbetjenes og erlet at bruge, ifølge Trygfonden.Se mere om hjertestartere påwww.hjertestarter.dk
 JD
Vor kære mor, farmor og svigermor
Else Agnete Biehl
* 2. november 1921 † 19. marts 2010sov stille ind
Familien Biehl
Bisættelsen finder sted i Grøndalskirkenlørdag den 27. marts kl. 11.00
Kulturstationensøger omhjertestartere
 
Lokal@viserne.dk 
3
Torsdag
25.Marts 2010
Integrationen bliver bombet år tilbage
MonicaEdelmann, lærer for tosprogede på HyltebjergSkole i Vanløse, står ufor-stående over for at depædagogiske konsulenter skal spares væk – Viden ogerfaring bliver taget fra os,siger hun
 Af Jan Diament 
- Det er en katastrofe.Integrationen bliver bombet årti-er tilbage. Funktionslærer fortosprogede børn, Monica Edel-mann, Sprogcentret på Hylte-bjerg Skole i Vanløse er ikkebange for at tage de store ord ianvendelse når hun skal fortælleom konsekvenserne ved atKøbenhavns Kommune sparerintegrationskonsulenter på sko-lerne væk.Som et led i en række bespa-relser i Københavns Kommuneskal samtlige syv integrations-konsulenter i kommunen nemligafskediges sammen med firetosprogede lærere.- Integrationskonsulenterne ellerde pædagogiske konsulenterbetyder uendeligt meget for ostosprogede lærere. De er voressparringspartnere. Vi er heltafhængige af dem og deresviden.- De holdes os ajour på alle muli-ge måder inden for området.Man kan sammenligne det meden kirurg, der selvfølgelig kandet kram han lærte for 20 årsiden, men vedkommende skalhele tiden opdateres med detnyeste inden for sit område.- Konsulenterne holder fireseminarer om året, hvor vi får etindblik i den nyeste forskninginden for sprog. Læsning m.v.Derudfra kan vi så omsætte den-ne viden til noget praktisk.Konsulenterne kan se de sprog-lige ressourcer. Hvis Ali ogFatimah har svært ved at læse, såskal der måske tilrettelægges etlæsekursus. Det er ofte i 4. klas-se, at det pludselig går den andenog forkerte vej med mangetosprogede børn, fordi der bliverkoblet flere fag på i den klasse.Så ender det næsten med at bli-ve en selvopfyldende profeti, ateleven ikke klarer sig godt.Konsulenterne samler en masseviden til os og spreder den påskolerne.
Skal klare sig selv
- Nu lægger man op til at vi skalklare os selv ude på de enkelteskoler, og det er ikke godt. Detsiger alle eksperter. Vi kommertil at handle i blinde, når vi skalsidde på hver vores skole oghandle. Der bliver ingen til atvide hvad der er godt og skidt oghvad der virker for den enkelte.- På den lange bane går vejen tilgod og bedre integration gen-nem god undervisning. Fjernerman de pædagogiske konsulen-ter kommer min viden somlærer for tosprogede børn til atruste – og jeg tør ikke at tænkepå hvad der vil ske på længeresigt.- Netop i disse tider med bande-kriminalitet, unge, der dropperud af uddannelser osv. er det vig-tigt at der bliver brugt penge ogressourcer på dette område. Alleved hvor vigtigt det er at børne-ne får en god start i skolen.- Embedsmænd og politikerehenviser til, at der nu er såmange tosprogede i de køben-havnske skoler at der ikke skalgøres noget særligt stads ud af dem. (ca. 10.000 ud af 31.000elever i de københavnske skolerer i dag tosprogede, red.)- Men det er noget særligt atvære tosproget. Det siger allefagpersoner, og det er dem manskal lytte til nu. Det er også van-vittigt, at Børne- og Ungdoms-forvaltningen har valgt at forde-le de besparelser der skal være iår med 46 pct i kontoret for inte-gration og mangfoldighed, hvorkonsulenterne hører til. Vi skalholde ekstra hårdt for på detteområde.- På skolerne har vi såkaldteintegrationsvejledere, men dehar slet ikke samme funktionsom de pædagogiske konsulen-ter. De tager sig af noget af detpraktiske, som f.eks. at sørge forat en elev kommer til fødselsda-ge, at der er et godt skole-hjemsamarbejde osv. De er ikke ansattil at fortælle klasselæreren hvor-dan vedkommende skal under-
Smertefri LaserbehandlingParadentosebehandlingRegelmæssig eftersyn og tandrensningBlegningPlast - og krone-behandlingudføres af Tandlæge Lotte HammekenImplantat-behandling udføres af specialiseret kirurg
Sallingvej 4
44 53 11 15
www.lasertandplejeren.dk
 
HABITTER
før op til 2.000,-
NU KUN
 
999,-
Byens bedste
påske-tilbud
VANLØSE
Ålekistevej 38 - 40Tlf. 38 74 31 51
 Lærer for tosprogede børn, Monica Edelmann: - Netop i denne tid med bandekriminalitet og unge, der dropper ud af uddannelser erdet vigtigt at der bliver brugt penge på integrationen. At fjerne de pædagogiske konsulenter vil bombe integrationen årtier tilbage iKøbenhavn.Flemming Fenger med de to nysgerrige politikere på hans kontor
Københavns Kommune skalspare 340 mio. kr. i år.1. aprilvil der ikke være konsulen-ter til de 10.278 tosprogedebørn i Københavns Kom-mune. Tidligere var der énfor hver 1700 elever iKøbenhavn. Der er 80tosprogede lærere i kommu-nen. De fire skal spares væk.Derudover har kommunenintegrationsvejledere, dertager sig af det praktiskeomkring tosprogede elever.I Århus er der en konsulentfor hver cirka 700 tosproge-de elever, i Ålborg én forhver 1300, i Odense for hver1200 elever, i Esbjerg forhver 1800 og i Randers énkonsulent pr 900 elever.
Politikere på besøghos Flemming Fenger 
Det var et par nysgerrige politi-kere, som var på besøg hos byg-gematador Flemming Fengerforleden dag. Det var socialde-mokraterne Yildiz Akdogan, dersom bekendt er medlem af fol-ketinget, og medlem af borger-repræsentationen Jesper Chris-tensen, der gerne ville høre mereom de byggeprojekter, som er igang i Vanløse lige nu. Denengagerede byggematador kun-ne fortælle de to politikere omSundhedshuset, der snart er fær-digt. Derudover er der mangeandre projekter på vej. Blandtandeet er højhus med overskrif-ten ”V360”, der både skal inde-holde butikker samt en restau-rant i to etager, hvor den øverstedel vil rokere rundt 360 graderrundt, mens man nyder sin mad.Et tredie projekt er "Hjørnesten-en", som skal rumme lejlighe-der, et butikcenter og andre godeinitiativer.”Jeg synes, at det er et rigtiggode projekter, som styrker hel-heden for Vanløse, som en dyna-misk bydel i fremdrift,” sagdeYildiz Akdogan efter besøget.Jesper Christensen fandt, atFlemming Fengers mangespændende projekter er et godtudtryk for nytænkning.vise i dansk som andetsprogeller formidle forskning.
 Ikke i et elfenbenstårn Monica Edelmann fortsætter:
- De pædagogiske konsulentersidder jo ikke i deres elfenben-stårn. De er ude og støtte os påskolerne så vi underviser på denbedst mulige måde. Nu forudser jeg, at vi får en undervisning pået fagligt lavere niveau. At alt detgode, der er bygget op vil smul-dre. Vi bliver bombet mange årtilbage på integrationsområdet.Børne- og ungdomsborgmesterAnne Vang (S) står fast på at derskal spares på området, mensbeskæftigelses- og integrations-borgmester Klaus Bondam harværet ude at sige, at det kan bli-ve for dyrt for samfundet at spa-re på integrationen. Andre politi-kere i BR har sagt at de ønsker atkigge på sagen. Vi vil bringemere herom senere. Det sidsteord i denne sag er næppe sagt.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->