Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
PBreporter magazine

PBreporter magazine

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 324|Likes:
Published by Tegenpitjes
Bill Stewart or Rushing Bill was the editor and publisher of the dog fighting magazine Pbreporter. He wrote articles for dogman and woman. When police raided his home he shot himself in March 2010.
Bill Stewart or Rushing Bill was the editor and publisher of the dog fighting magazine Pbreporter. He wrote articles for dogman and woman. When police raided his home he shot himself in March 2010.

More info:

Published by: Tegenpitjes on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2010

pdf

 
kzz|>&&ppp%jf`xdbzo%ft`&daf`&4<=<&<8&jf`ib`kzot#dbaa#xzopmtz#gbaax#kbcxoai%kzcaCmthk ?! 4<=<$Tuxkbe Dbaa$Tfcmeho! MT # Bz bx to|ftzoj zkmz zko ojbzft mej |udabxkot fi jf`ib`kzbe` cm`m~beo! \bz DuaaTo|ftzot! Dbaa Xzopmtz +mgm $Tuxkbe Dbaa$" xkfz kbcxoai zf jomzk% Zko behbjoez do`me mizot m `tmxxibto dtfgo fuz fe Xzopmtz'x |tf|otzr% Pkoe htopx mttbyoj zf jbxzbe`ubxk zko ibto! zkor jbxhfyotoj*=4:!<<< fi cmtbnumem! cfto zkme :< `uex!
|bz duaax mej m jf`ib`kzbe` tbe`%
Nuxz mizot zkojbxhfyotr! Xzopmtz xkfz kbcxoai%Zko behbjoez beyfaybe` Xzopmtz! m $xzmt$ ib`uto mcfe`xz jf`ib`kzotx! jocfexztmzox zko ztuo emzuto fi jf`ib`kzbe`! pkbhk bx ft`meb~oj htbco% Zko htbcbema oejomyft fi jf`ib`kzbe` `fox kmej#be#kmejpbzk `mcdabe`! baao`ma jtu`x! pom|fex mej cfto% Zkoxo oaocoezx hmeefz do xo|mtmzoj itfc bz obzkot!zkux xkfpbe` zko bc|ftzmeho fi |fabho muzkftbzbox zf m``toxxbyoar |utxuo to|ftzx fi jf`ib`kzbe`f|otmzbfex%$Bz pmx me oro f|oeot dohmuxo cfxz fi zko zbco rfu ibej |of|ao pkf mto `tfpbe` cmtbnumem mejjomabe` be cmtbnumem! zf do zkbx poaa mtcoj!$ jozohzbyo Dtmejfe @tbcox xmrx% $Pkoe rfu pmag bezfzko toxbjoeho mej zkoto mto `uex xztmzo`bhmaar afhmzoj zktfu`kfuz zko kfuxo! pkoe rfu kmyo `uex bezko dmzktffc! be zko amuejtr tffc! be omhk dojtffc! `uex fuzxbjo fi omhk jfft mej zkoe rfu xzmtzefzbhbe` zko pbejfp dabejx% Zkoto poto x}umtox huz be zko dabejx zkmz hme do uxoj ift ozkot fdxotymzbfe ft zf ibto m tbiao ft |bxzfa fuz fi%–Xfuthox xmr Xzopmtz bx hfexbjotoj m `fjimzkot fi jf` ib`kzbe` mej poez dr zko emco Tuxkbe Duaa bezko ybfaoez jf`ib`kzbe` uejotpftaj% Ko oyoe ojbzoj mej |udabxkoj me uejot`tfuej |udabhmzbfehmaaoj \bz Duaa To|ftzot%$Zf ibej fuz zkbx |otxfe bx maxf zko
ojbzft mej |udabxkot fi m jf` ib`kzbe` cm`m~beo
! bz nuxz `fox zfxkfp rfu pkmz maa bz tomhkox bezf! tomaar xkfhgbe`!– @tbcox xmbj%
 
Me mtzbhao itfc |dto|ftzot zkmz zmagx mdfuz zko bc|ftzmeho fi `oeox bxhaomtar bezoejoj ift jf`ib`kzotx%JF@ CME> @OZ XCMTZ MEJ @OZ FE ZKO PBEEBE@ ABXZ- dr Tuxkbe DbaaJf rfu oyot pfejot kfp xfco jf`coe mapmrx xooc zf xzmr fe zkopbeebe` abxz6 Mej rfu nuxz eoyot }ubzo xooc zf cmgo bz6 Zko |tfdaoc cmr do zkmz rfu mto uegefpbe`ar cmgbe` cbxzmgox be tmbxbe`! xhkffabe`! zoxzbe`mej cmzhkbe` rfut jf`x‚cbxzmgox zkmz mto hmuxbe` rfu zf huaa jf`x zkmzcb`kz kmyo cmjo zko `tmjo kmj zkor dooe oymaumzoj cfto oiibhboezar mejuxoj cfto oiiohzbyoar% Zkbx pbaa do m xotbox fi hfaucex joxb`eoj
zf koa|zko efybho mej cfjotmzoar o{|otboehoj
 
jf`cme&pfcme
zf o{mcbeozkobt fpe xrxzoc fi tmbxbe` mej ztmbebe` mej cmgo xfco bc|tfyocoezxzkmz pbaa dtbe` zkoc bezf xzo| pbzk zko $db` dfrx$ mej maafp zkobt jf`x m dozzot hkmeho zf pbe% Xf bi rfu pmez zf aomte kfp zf $jf bz tb`kz$‚`oz fe dfmtj-
\BHGBE@ ZKO TB@KZ JF@X
 ‚Doifto rfu hme tmbxo zkmz $hkmc|bfe$ rfu kmyo zf mh}ubtokbc&kot itfc xfco xfutho fi `ffj jf`x% Po kf|o bz bx eoojaoxx zf xmr koto zko eopx|m|ot bx efz`oeotmaar m `ffj |amho zf affg% Xf! kfp jf rfu ibej zkmz `tomz abzzao |tfx|ohz6
@f zf zko `ffjdtoojotx! bx zko doxz mjybho po gefp%
Zkoto mto |tfdmdar kuejtojx fi goeeoax xoaabe` $`mco jf`x$ zkoxo jmrx% Bz bx m imhz zkmz xfco `ffjjf`x mto zko toxuaz fi $mhhbjoezx$! zkmz bx! zkor mto |tfjuhoj dr efybhox pkf kmyo abzzao ft ef bjompkmz zkor mto jfbe` duz nuxz km||oeoj zf `oz bezf m `ffj abeo ft cmgo m auhgr dtoojbe`% Zkmz dobe`xmbj!
toxz mxxutoj hfexbxzoezar |tfjuhbe` `ffj jf`x bx ef mhhbjoez%
Hkmehox mto! bi ko jfoxe'zaomte PKR hotzmbe jf`x |tfjuho dozzot zkme fzkotx! zko $auhgr efybho$ pbaa kmyo kbx $abeo$ imaa m|mtzbe m `oeotmzbfe ft zpf% Bz zmgox romtx fi o{|otboeho zf ib`uto fuz pkmz zr|ox fi jf`x mto zko doxz ift  dtffj mej bz bxe‒z mapmrx zko fdybfux $cuazb#zbco pbeeotx$ obzkot6 Pkr6 @mcoeoxx! m yotrcbxuejotxzffj hkmtmhzotbxzbh be duaajf`x zkoxo jmrx%@MCOEOXX‚Fdybfuxar po kmyo zf joibeo fut zotcx bi oyotrfeo bx zf uejotxzmej pkmz po mtojbxhuxxbe`‚xf pkmz bx `mcoeoxx! mej pkr bx bz xf bc|ftzmez6 Oyotrfeo zkbegx zkor gefp% Xfcojfe‒z zkbeg bz bx bc|ftzmez‚B come! jf`x zkmz mtoe‒z zkmz `mco pbe maa zko zbco! tb`kz! po‒yo maa xooebz% Zko kmtj dbzbe` jf` zmgox fuz zko pkooax fi kbx aoxxot f||feoez pkf bx xhtmzhkbe` kmtj! duz nuxzhme‒z goo| u| be zko |uebxkcoez jo|mtzcoez%Xf po dtooj zf zko pbeeot tb`kz6Poaa! B jfe‒z gefp! pkmz gbej fi jf` bx ko6% Pkmz jf rfu come6 Ko‒x zko pbeeot-Rox! duz |bhgbe` m xzuj jf` bxe'z }ubzo zkmz xbc|ao% Kfp jbj ko pbe6Zko fzkot jf` hfuaje‒z +ft pfuaje‒z" xhtmzhk% +Ft kbx fpeot& kmejaot |bhgoj kbc u| zf xmyo kbc%"Ibeo! duz pkmz pfuaj rfut pbeeot jf be zko xmco |fxbzbfe zkmz ko kmj zko fzkot jf` be! b%o% dbzzoejfpe mej pkb||oj6 Pfuaj rfut $pbeeot$ kmyo xhtmzhkoj bi ko kmj dooe kutz! ituxztmzoj mej
 
o{kmuxzoj mx dmjar mx zko afxot pmx6Pkf hmtox6 Ko jbje‒z kmyo zf! ko pfe-Duz po mto efz zmagbe` mdfuz cmzhkbe` efp! po mto zmagbe` mdfuz dtoojbe`% Rfu mxgoj bi po dtooj zfzko pbeeot! tb`kz6 B‒c xmrbe`! efz eohoxxmtbar% Jo|oejx fe zko `mcoeoxx fi zko jf`% Oyot pfejot pkr xf cmer kuejtojx fi jf`x mto dtoj oyotr romt fuz fi xf cmer $pbeeotx$ mej rfu eoyot komt mdfuz cmer fi zkoc cmgbe` bz zf zko df{6 Pkmz jf rfu xu||fxo km||oeoj6Zkor }ubz! B `uoxx! ft jbje‒z kmyo zko mdbabzr ift m cmzhk jf`%Mej pkr jf xf cmer fi zko fiix|tbe` fi zkoxo $pbeeotx$ }ubz6 Bi maa feo kmx zf jf zf `oz `ffj jf`xbx zf dtooj $pbeeotx$ zkme pkr jfoxe'z oyotrfeo nuxz dtooj pbeeotx mej `oz cfto pbeeotx6B jfe‒z gefp‚zkmz‒x nuxz zko pmr bz bx! B `uoxx%Aoz co mxg rfu m }uoxzbfe% Jf rfu zkbeg `mco jf`x ft $hutx$ mto cfto abgoar zf |tfjuho `mcojf`x6Poaa! `mco jf`x mto cfto abgoar zf |tfjuho `mco jf`x! ft xf B‒yo komtj%Tb`kz% Zkmz bx dmxoj fe zko `oeozbh amp zkmz $abgo |tfjuhox abgo$! be `oeotma mz aomxz! mej be xbc|aohmxox% Duaajf` dtoojbe` bx cuhk cfto hfc|ao{ duz zko $tuao$ xzbaa m||abox%
Rfu mto cfto abgoar zf`oz `mco jf`x fut fi `mco |mtoezx zkme fuz fi efe#`mco |mtoezx! fgmr6
Duz B‒c ztrbe` zf `oz pbeeotx! efz nuxz `mco jf`x%Fi hfutxo! duz kmyo rfu oyot xooe m $pbeeot$ xzmejbe` fe zko abeo zmgbe` m zoe hfuez6 \tfdmdar efz!xf rfu pmez m jf`
zkmz pbaa xhtmzhk mej `mco jf`x goo| xhtmzhkbe`
pkbao $hutx$ zmgo zko hfuez!tb`kz6Romk! B `uoxx% Duz rfu `fzzm kmyo cfuzk zf pbe efpmjmrx%Aoz‒x efz `oz mkomj fi futxoayox% Aoz‒x zmag mdfuz rfut $pbeeot$ zkmz po jbxhuxxoj omtabot% Aoz‒x affg  |mxz kbx kmtj cfuzk mej mxg> kfp jbj ko mhz jutbe` zko cmzhk6 Do kfeoxz pbzk rfutxoai% Bi rfumtoe‒z bz pbaa fear kutz rfu amzot% Jbj ko cmgo mer zutex
6 Jbj ko `tfpa ft htr fuz pkoe zko fzkotjf` `fz m `ffj kfaj fe kbc6 Kfp jbj ko xhtmzhk6 Abgo ko hfuaje‒z pmbz zf `oz fyot mejhfezbeuo! ft jbj ko `byo rfu m abzzao xhmto dr koxbzmzbe` ft cfxorbe` fe fyot abgo ko pmxe‒z bemer db` kuttr6 Ft pftxo! jbj ko zmgo m iop xohfejx doifto xzmtzbe` fuz fi kbx hfteot6Zkoxo mto maa gefpe dr o{|otboehoj jf` coe mx $xb`ex$ zkmz m jf` cmr do zkbegbe` mdfuz}ubzzbe` mej mto bc|ftzmez be oymaumzbe` m |tfx|ohz ift cmzhkbe` mej maxf ift hkffxbe` `ffjdtffj xzfhg%Bz bx m imhz zkmz hutx pbe maa zko zbco! juo zf m eucdot fi imhzftx%
Xfco kmyo m zottbdar kmtjcfuzk mej dbzo jfpe zko f||feoez doifto `mcoeoxx dohfcox m imhzft% Xfcozbcox zkor kmyo mztocoejfux mcfuez fi mdbabzr mej zko fzkot jf` hme'z amr m zffzk fe zkoc mej pomtx kbcxoai fuzztrbe` duz uxumaar bz bx zko kmtj cfuzk gbej fi hut zkmz pbex m cmzhk ft zpf%B pmez m kmtj cfuzkoj jf` zkmz pbex-Poaa! oyotrfeo jfox duz zkor mto |tozzr tmto mej cfuzk bx yotr behfexbxzoez zf dtooj ift% Mjj zf zkmz

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->