Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
50Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Do an Tot Nghiep Thuy

Do an Tot Nghiep Thuy

Ratings: (0)|Views: 12,871|Likes:
Published by thannguyenvan

More info:

Published by: thannguyenvan on Mar 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/04/2013

pdf

text

original

 
 X 
ử 
lý PAH trong khí th
i b
ằ 
ng ph
ươ 
ng pháp ôxi hóa trên h
xúc tác ôxit kim lo
i –Nguy
ễ 
n Th
Th
 y – CNMTK48Vi
n khoa h
c và công ngh
môi tr 
ườ 
ng (INEST)
 Đ
 HBK 
-
Tel: (84.4) 8681686 – Fax: (84.4) 8693551
 
1
 
M
C L
C
L
I M
 
ĐẦ
U
.................................................................................................................
3
 
CH
ƯƠ
 NG I. Ô NHI
M PAH VÀ PH
ƯƠ
 NG PHÁP X
Ử 
........................................
4
 
1.1. Khái ni
m PAH...................................................................................................41.2. Ngu
n phát th
i PAH vào không khí..................................................................81.3. N
ng
độ
c
a PAH trong không khí...................................................................101.4. D
ng t
n t
i c
a PAH trong không khí.............................................................111.5. Tác h
i c
a PAH...............................................................................................121.6. M
t s
PAH
đượ 
c ch
n
để
nghiên c
u.............................................................141.6.1. Naphtalen...................................................................................................141.6.2. Antraxen.....................................................................................................151.7. Ph
ươ 
ng pháp x
lý PAH trong khí th
i.............................................................15 CH
ƯƠ
 NG 2. PH
ƯƠ
 NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U
..........................................................17
 
2.1. thuy
ế
t chung v
xúc tác...............................................................................172.1.1. Khái ni
m ..................................................................................................172.1.2. Xúc tác d
th
.............................................................................................172.1.2.1. Thành ph
n ch
t xúc tác d
th
...........................................................172.1.2.2. L
a ch
n h
xúc tác d
th
..................................................................182.1.2.3. Tính ch
t c
a xúc tác d
th
...............................................................192.1.2.4. C
ơ 
ch
ế
c
a ph
n
ng xúc tác d
th
...................................................222.1.2.5.
Độ
ng h
c ph
n
ng xúc tác d
th
......................................................252.1.2.6. Ph
ươ 
ng trình h
 p ph
 
đẳ
ng nhi
t BET...............................................282.1.3. Ph
ươ 
ng pháp
đ
i
u ch
ế
xúc tác ..................................................................292.2. Ph
ươ 
ng pháp phân tích......................................................................................322.2.1. Ph
ươ 
ng pháp xác
đị
nh ho
t
độ
h
 p ph
và b
m
t riêng c
a xúc tác........322.2.2. S
c ký khí
.
.................................................................................................352.2.3. S
c kí l
ng hi
u n
ă
ng cao..........................................................................362.2.4. Nhi
u x
ơ 
ng en......................................................................................372.2.5. Kính hi
n v
 
đ
i
n t
quét ..........................................................................38 CH
ƯƠ
 NG 3. TH
Ự 
C NGHI
M
....................................................................................39
 
3.1. Thi
ế
t b
và hóa ch
t s
d
ng.............................................................................393.2.
Đ
i
u ch
ế
ch
t xúc tác........................................................................................403.2.1.
Đ
i
u ch
ế
xúc tác CuO................................................................................403.2.2.
Đ
i
u ch
ế
xúc tác CuO-CeO
2
......................................................................413.2.3.
Đ
i
u ch
ế
xúc tác CuO-CeO
2
/
 γ
-Al
2
O
3
.......................................................433.2.4.
Đ
i
u ch
ế
xúc tác CuO-CeO
2
-Cr 
2
O
3
/
 γ
-Al
2
O...............................................443.3. Xác
đị
nh m
t s
 
đặ
c tr 
ư
ng quan tr 
ng c
a xúc tác...........................................443.4. Tính hi
u su
t x
lý...........................................................................................443.4.1. H
th
ng th
c nghi
m kh
o sát ho
t
độ
xúc tác........................................45
 
 X 
ử 
lý PAH trong khí th
i b
ằ 
ng ph
ươ 
ng pháp ôxi hóa trên h
xúc tác ôxit kim lo
i –Nguy
ễ 
n Th
Th
 y – CNMTK48Vi
n khoa h
c và công ngh
môi tr 
ườ 
ng (INEST)
 Đ
 HBK 
-
Tel: (84.4) 8681686 – Fax: (84.4) 8693551
 
2
 
3.4.2.
D
ng
đườ 
ng
 
chu
n
....................................................................................463.4.3.
Tính
 
hi
u
 
su
t
 
x
...................................................................................47 CH
ƯƠ
 NG 4. K 
T QU
VÀ TH
O LU
 N
................................................................50
 
4.1. K 
ế
t qu
 
đ
i
u ch
ế
xúc tác...................................................................................504.2. K 
ế
t qu
xác
đị
nh m
t s
 
đặ
c tr 
ư
ng quan tr 
ng c
a xúc tác..............................504.2.1. Di
n tích b
m
t riêng c
a các ch
t xúc tác nghiên c
u............................514.2.2. Phân tích nhi
u x
ơ 
nghen và kính hi
n vi
đ
i
n t
quét.........................514.3. K 
ế
t qu
kh
o sát hi
u su
t x
lý PAH
đượ 
c ch
n trên các h
xúc tác..............554.3.1.
nh h
ưở 
ng c
a ph
ươ 
ng pháp
đ
i
u ch
ế
xúc tác..........................................554.3.2.
nh h
ưở 
ng c
a nhi
t
độ
x
lý xúc tác.......................................................564.3.3.
nh h
ưở 
ng c
a ch
t mang.........................................................................574.3.4.
nh h
ưở 
ng c
a l
ư
u l
ượ 
ng dòng khí th
i qua
ng xúc tác.........................574.3.5.
nh h
ưở 
ng c
a môi tr 
ườ 
ng ph
n
ng........................................................584.3.6.
nh h
ưở 
ng c
a c
u trúc hình h
c c
a ch
t c
n x
lý................................59
T LU
 N
...................................................................................................................
61
 
TÀI LI
U THAM KH
O
.............................................................................................
62
 
PH
L
C
......................................................................................................................
64
 
 
 X 
ử 
lý PAH trong khí th
i b
ằ 
ng ph
ươ 
ng pháp ôxi hóa trên h
xúc tác ôxit kim lo
i –Nguy
ễ 
n Th
Th
 y – CNMTK48Vi
n khoa h
c và công ngh
môi tr 
ườ 
ng (INEST)
 Đ
 HBK 
-
Tel: (84.4) 8681686 – Fax: (84.4) 8693551
 
3
 
L
Ờ 
I M
Ở 
 
ĐẦ
U
 
Hydrôcácbon th
ơ 
m
đ
a vòng giáp c
nh (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – PAH) làm
t nhóm h
ợ 
 p ch
t ô nhi
m nguy hi
m do chúng có
độ
c tính cao và có m
t nhi
u trongmôi tr 
ườ 
ng không khí. PAH có th
 
đượ 
c phát th
i vào môi tr 
ườ 
ng khí t
nh
ng quátrình t
nhiên nh
ư
núi l
a, cháy r 
ng… tuy nhiên ph
n ch
y
ế
u c
a PAH trong môitr 
ườ 
ng là do ho
t
độ
ng s
ng c
a con ng
ườ 
i gây ra [1]. Chúng là s
n ph
m c
a quá trìnhcháy không hoàn toàn ho
c nhi
t phân các h
ợ 
 p ch
t h
u c
ơ 
nh
ư
d
u m
, than
đ
á, g
,ch
t th
i
n… và m
t s
quá trình công nghi
 p nh
ư
s
n xu
t nhôm, thép, quá trình
đ
úc...PAH là nhóm h
ợ 
 p ch
t h
u c
ơ 
 
độ
c h
i
đố
i v
ớ 
i s
c kh
e con ng
ườ 
i.
t nhi
u PAH lành
ng ch
t gây ung th
ư
và gây
độ
t bi
ế
n gen. Con ng
ườ 
i có th
b
nhi
m PAH qua th
c
ă
n, n
ướ 
c u
ng, khí th
ở 
ho
c tr 
c ti
ế
 p ti
ế
 p xúc v
ớ 
i v
t li
u có ch
a PAH. Thêm vào
đ
ó,nhi
u s
n ph
m ph
n
ng c
a PAH trong không khí có th
độ
c tính cao h
ơ 
n PAH. Nh
ư
v
y, v
n
đề
x
lý PAH trong khí th
i r 
t c
n
đượ 
c quan tâm.Hi
n t
i các ph
ươ 
ng pháp x
lý PAH trong khí th
i còn r 
t h
n ch
ế
, bi
n pháp ch
y
ế
uv
n là ki
m soát t
i ngu
n
để
gi
m phát th
i. G
n
đ
ây,
đ
ã có các nghiên c
u s
ơ 
b
v
 kh
n
ă
ng x
lý các ch
t h
u c
ơ 
b
ng ph
ươ 
ng pháp ôxi hóa trên h
xúc tác ôxit kim lo
ivà thu
đượ 
c
ế
t qu
kh
quan. T
i Vi
t Nam, h
ướ 
ng nghiên c
u x
lý PAH b
ng ph
ươ 
ng pháp ôxi hóa có s
d
ng h
xúc tác
đ
ang là m
t h
ướ 
ng m
ớ 
i và r 
t
đượ 
c quantâm.Do v
y trong
đồ
án tôi
đ
ã ch
n
đề
tài: “
 Nghiên c
ứ 
u x
ử 
lý PAH trong khí th
i b
ằ 
ng  ph
ươ 
ng pháp ôxi hóa trên h
xúc tác ôxit kim lo
i”
làm h
ướ 
ng nghiên c
u c
a mình.

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
haiqs liked this
dinh Vuong liked this
Xuan Loc Trinh liked this
phantanthanh liked this
Nguyen Hai Quan liked this
Ly Na liked this
Trung Do liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->