Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brief Waterschappen

Brief Waterschappen

Ratings: (0)|Views: 54|Likes:
Published by loekessers

More info:

Published by: loekessers on Mar 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2010

pdf

text

original

 
z
'/',
,...,
_l
I
',,rJ?r;a
'q
,e1bl
"i?."í
/";T
Y:W,ti{::.'t""4
Í',tï,"'r}
ï:"?.4
Stiaatssecretarisvan
Verkeer
en
Waterstaat
Mevrouw
J.C.
Huizinga-HeringaPostbus
20901
25OO
EX
DENHAAG
1::ii::ati:lAl
t:L
,:,....i;,iif:
;i::.
i::r|:,t
.i
i:
:..ít::.,
a.
j.
:.ia f.:,j,:
t'ti;i
i!
l::i:i:-iir:j:l
tr
t:.\j:
ia,ii:t
i
i;!
ta:r
:t.::.rL
\lt
t )ra::a',
a
?..ii.i
':i
i:'i:..:tt:)
t.:a1
tr)1::i.::
:.1:
't
;1,
:
:,11
.;,1:
t
.
datum
21
ianuari20l0
bijlage(n)
6
betreft
Audit
stemverwerking
wateÍ-schapsverkiezingen
2008
ons kenmeÍk
52813/EV
uw
kenmerk
VenWDGW-200911523
.cur|[49Í98(SOOÍ|
mw.
S,E.
Timmer
è'mail
stimmer@uvw.nl
dooíkiesnummer
o70 35197 34
Geachte
mevrouwHuizinga,Op4 december
2009heeft
u
ons
perbrief
vezocht
te reageren op
enkele
uitsprakenvan
van
de
stichting'Wij
vertrouwenstemcomputers
niet'in
verschillendepublicaties.
Deze uitspra-
ken
hadden betrekking
op
het openen
van een
kluis
waarin
zích
de systemen
voor
het
tellen
van de
stemmen
van
de
waterschapsverkiezingen
2008 bevonden.
Volgens
destichtingzouhet
stemgeheim
ín
gevaar
zijn
geweest,
zou het
pÍotocolnietgevolgd
zijn
en
zouden
beloften,
ge-
daan
tijdens
een
eerdere
rechtszaakoverdit
ondenrerp,
niet zijn nagekomen.ln
deze
briefreagerenwijop
de uitspraken
van de
stichting'Wijvertrouwen
stemcomputers
niet'.
Inopdrachtvan
de
Unie van
Waterschappenheeft
Ernst
&
Young
de
afgelopen
wekeneen
audit
naar de
stemvenrerking
van
waterschapsverkiezingen2008uitgevoerd.
Derapporta-ge
van
deze
audittreft
uals
bijlage
bij
deze
brief,
tezamen
met enkele
andere
bijlagendie ter
ondersteuning
en
verduideliiking
van
deze
rapportage zijntoegevoegd.De
waterschapsverkiezingen2008 hebben
ineenzeerrecent
verleden
plaatsgevonden.Toch
is
het
bijzonder
lastigomde
feitelijke
historievotledig
tereproduceren.Conform
artikel2.94vanhet
Waterschapsbesluitzijnimmers
alle
stembiljetten
en
gegevensbestandenvan
de
Water-schapsverkiezingen
2008
vernietigd.Medewerkersvan
Ernst
&
Young
hebben
,
op
basisvannog beschikbare
documenteneninterviews
met
betrokkenen,
zo
goed
mogelijk eenreconstruc-tie
gemaakt
van desítuatie,zoals zich
deze
voordeed
op27
en28november2008, en dehan-
delingen
die zijngepleegd.
Waterschapsverkiezinoen
2008De
waterschapsverkiezingen2008vonden
plaats
van
13
tot25
november
2008.
Uniek aan
cle-
ze
verkiezingen
was
datdeze
voor
het eerstconformeenlijstenstelsel
werden
georganiseerd.
Daarbij
hebbende
waterschappen
voorhet eerstde
organisatievan
de
verkiezingen
gezamen-lijk
aangepakt.Oorspronkelijkzouden
kiezersbijhet uitbrengen
van
hun
stemkunnen
kiezenuit
 
I
!
i
t
Et
Pagina2van3
intemetstemmen
of
brieÍstemmen.
Kort
voor
de
verkiezingen
is
echter
desteun
voor
het inter-
netstemmen ingetrokken.
UitsluÍtendhet
stemmenperbrief
bleef over.
ledere
kiezer kreeg, in de weken
voorafgaand
aan
de verkiezingen,
een
stempakket
meteen
stembiljet thuisbezorgd.
Omte
voorkomen
dat
kiezers
hun
stem
niet konden
uitbrengen,
omdatbijvoorbeelcthet
stempakket
verkeerd
was
bezorgd,
bestond
de mogelijkheid
voor
het
vezen-
den
van'vervangende'stempakketten.
ln
hetsysteem
van
stemverwerking was
veel
aandachtbesteed aan de
veiligheid
van
de registratievan uitgebrachte
stemmen,
zodatkiezers
níet
meerdere
malen hun
stem konden
uitbrengen.
Tevens
is
van
te
voren
een,notarieel
vastg+
legd,
veiligheidsprotocol opgesteld
en
zijn testen
uitgevoerd.
Storino
op
27
november
2008De machines
waarop
het
systeem
van
stemverwerkingwas
gehuisvest,
warenondergebracht
in
een
verzegelde
kluis. Op
27
november
2008
deedzích een
stodngvoor
in
de
verwerking
vande
vervangende stempakketten.
De
stemveruerking
liep hierdoor vast. Omde
storing
op
te
kunnen
lossen
is de
genoemde
kluis,onder
toezicht van beveiligingsdienst
Securitas,
geopend.
Het
proces-verbaal
(notarieel
opgesteld
op10 oktober
2008)dat deze
handeling
beschrijft,
treft
u in
de bijlagen
aan.Zowel
diezelfde
dag,
als
op
28 november,
hebben enkele
werkzaamhedenplaatsgevonden
om de storingop
te
lossen.
Voor
de
exactedetails
over debeveiligingen de
verschillende veiligheidsprocedures
die
gedurendedeze werkzaamheden
in
acht
zijngenomen,
venrijzen
wij u naar
de
rapportage
van Emst
&Young.
Waarborq3têmoeheim
Op
30
november
2009
isopde
websitewww.webwereld.nl
een artikel
gepubliceerd,
getiteld
'softwarecrash
bij
waterschapsverkiezingen'.
In het
artikel wordt dehierboven
beschreven
situ-
atiedoor de auteur
omschrevenals
eenmoment
waarop
het
stemgeheim
is
gevaar
zou
z'in
geweest.
Concreet
betekent de
waarborging
van het
stemgeheim
dat
het
onmogelijk
moetzijn om eenverband
te
leggentussen
de
identíteit
van de
persoon
die de stem
uitbrengten
de
inhoudvande
uitgebrachte stem.
Het
systeem
dat
is
gebruikt
bij de
stemvenrerking
bevateenveelvoudaan
waarborgen
om te
voorkomen
dathet
stemgevaar
ingevaar
zou
kunnen
komen.
De moge-lijke
scenario's
waaóij
dit
zou
kunnen
gebeuren,
zou
een samenspanning
vereisen
van
bijna
alle
bij de
venrverking
en
beveilíging
betrokkenorganisaties.
In
derapportage
van Emst
&
Young
treft
u
deze
verschillendescenario's
aan,
Op
basis van
de uitgevoerderapportagekomt
Ernst &
Young
tot deconclusie dat demogelijk-heid
tot
schending
van
hetstemgeheim
zich
beperkt, en
uitsluitend
in
geval
van
samenspanningtussen
de
betrokken organisaties,
tijdens bovengenoemdewerkzaamheden
heeft voorgedaan.Daarbij
heeft
Ernst
&
Younggeconcludeerd
dat te
allen tijde conform
het vastgelegcleveilig-
heidsprotocol
is
gewerkt.
De Unievan
Waterschappen deelt
deconclusie
van Emst
& Young.De
uitslag
vande
waterschapsverkiezingen
is
geaccepteerd
door de
stembureausvan
de 26
waterschappen. Als
bijlagenbij het
proces-verbaalvan
de
26verkiezingsuitslagen
is
zowel eenfogboekvan
de
handelingen
die
op
27
en28
november
zijn
uitgevoerd,
als
het auditrapportvanCollis,
toegevoegd.
De
genoemde
bijlagen
zijn
op
2
december
naarde
watercchappen
vezon-
den,
met
het
vezoek
om
deze
bijlagen te
voegen
bij het
proces-verbaal
vande stembureaus.Dezestukken
waren
ten
tijdevan de
uitslagopenbaar
enmet
het
proces-verbaal
van
de stem-
bureaus
ter
inzage
beschikbaar.Er
ziin
op
dit
onderdeelgeen
beararen
binnengekomen
bij
de
waterschappen.
De
termijnenvoor
inspraakzijn
verstreken
en de uitslag
van
de
waterschaps-verkiezingen2008
is inmiddels
onherroepelíjk
vastgesteld.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->