Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
435Activity
×
P. 1
NOTA SAINS TH4

NOTA SAINS TH4

Ratings:

3.0

(8)
|Views: 59,139|Likes:
Published by noorliza_an

More info:

Published by: noorliza_an on Mar 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

04/02/2014

 
^EG\I >@LZLSF\EI ETET
@LZLSF\EI ETET AEI\TOE!
 
|nese '|i~|` clsiehet/!
 
eos '|i~|` aliml`ef`ei t|g| cenei& zlimefosei i|~soli~t& zlimefosei cegei c|eimei/!
 
ae`eiei '|i~|` alacltes& |i~|` neze~`ei ~lieme& |i~|` ~ls|t toge~/!
 
~laze~ ~oimmef '|i~|` alfoin|imo noso nesozene cegeye& zeiet ae~egeso nei g|bei/@LZLSF\EI ETET GEO]EI!
 
|nese '|i~|` clsiehet/!
 
eos '|i~|` aliml`ef`ei t|g| cenei& zlimefosei i|~soli~t& zlimefosei cegei c|eimei/!
 
ae`eiei '|i~|` alacltes& |i~|` neze~`ei ~lieme& |i~|` ~ls|t toge~/!
 
~laze~ ~oimmef '|i~|` alfoin|imo noso nesozene cegeye& zeiet ae~egeso nei g|bei/@LZLSF\EI ETET ^\AC\GEI!
 
|nese!
 
eos 'bo`e ~one` alineze~ eos& ~|ac|gei e`ei fey|/!
 
degeye ae~egeso 'bo`e ~one` alineze~ degeye ae~egeso& ~|ac|gei alibeno `l`|ioimei/
ZSKTLT GON\Z
Aei|toe nei geo}ei alimefeao zsktlt gon|z yeim geazos teae!
 
clsiehet ! cls`|a|g
!
 
clsiyeg ~oibe ! alacoe` 
 
AEI\TOE CLSIEHET!
 
|i~|` alineze~`ei k`tomliTlaete `o~e alieso` iehet!
 
`o~e aliyln|~ |nese 'ceiye` k`tomli& `|seim `escki nok`tone/!
 
nene alieo` Tlaete `o~e alimglac|t iehet!
 
`o~e alimglac|t |nese `lf|es 'ceiye` `escki nok`tone& `|seim k`tomli/!
 
nene ali|s|i
Ksmei zlsiehetei
cemo aei|toe oefeg zlzes| '~lsaet|` gon|im& a|f|~ nei ~se`le/@enes zlsiehetei clsae`t|n cofeimei zlsmlse`ei nene nefea te~| beim`e aeteAEI\TOE CLS@\A\G 'LWDSL^L/ NEI CLSI_EG^OIBE 'NLHLDE^L/
Zls`|a|gei
oefeg zsktlt noaeie cegei c|eimei yeim ~one` nozlsf|`ei no`lf|es`ei neso ceneiKsmei zls`|a|gei!
 
zlzes| '}ez eos/!
 
moibef ' |soil/!
 
`|fo~ 'zlf|g/
Iyeg~oibe
zsktlt noaeie iebot'ae`eiei yeim ~one` genea/ no`lf|es`ei alfef|o n|c|s@lzli~oimei zls`|a|gei nei iyeg~oibe!
 
alibeno`ei cenei `o~e toge~!
 
|i~|` aliml`ef`ei t|g| ceneiSEIMTEIMEI ^LSGENEZ MLSE@CEFETSeimteimei Ksmei nlsoe!
 
degeye ! ae~e!
 
c|iyo ! ~lfoime!
 
ce| ! gon| im!
 
sete ! foneg!
 
te`o~ ! `|fo~!
 
~l`eiei!
 
gece!
 
tlb|` 
 
Tl`oseiye `o~e ~one` neze~ cls~oine`cefet ~lsgenez seimteimei& `o~e a|im`oi alidlnlse`ei noso `o~e tlinoso)Kflg o~| aei|toe zlsf| cls~oine`cefet ~lsgenez seimteimei |i~|` alimlfe``ei nesozene cegeye)AEI\TOE ALACOE@
Zlacoe`ei
oefeg te~| zsktlt alfegos`ei eie`+ce`eAei|toe alacoe` nlimei dese alfegos`ei eie` Aei|toe zlsf| alacoe` |i~|` !
 
alieaceg`ei cofeimei!
 
|i~|` alaet~o`ei tzltolt aei|toe ~ls|t }|b|n non|ioe oioLFE@@EI ^ECOE^ C\S\@^ecoe~ c|s|` oefeg
Alsk`k`
Etez sk`k` alimein|imo cegei clsed|i yeim ckflg alskte``ei zlzes|!
 
iodk~oil!
 
~es!
 
descki akikwonlAlsk`k` ckflg aliylcec`ei zliye`o~ tlzls~o!
 
`eitls zlzes|!
 
tlseimei bei~|im!
 
ce~|` clszeibeimei!
 
`lt|tegei clsiehetAlimeacof nenegAoi|a aoi|aei `lset `ln|e!n|eiye ckflg alfeace~`ei mlse`cefet ~lsgenez seimteimei aei|toeNotdk|seimoim tak`oim& ns|mt ~e`oim ein efdkgkf nsoi`oim eakim zllst ~gsk|mg deazeomit!
 
zls~einoimei alf|`ot zkt~ls!
 
zls~einoimei zlscegetei nei zli|fotei!
 
aliblaz|~ zlme}eo `ltoge~ei alaclso`ei dlseaeg `ltlnesei!
 
aliki~ki nk`|ali~eso!
 
zealseiGEO]EI CLS@\A\G 'LWDSL^L/ NEI CLSI_EG^OIBE 'NLHLDE^L/!
 
|i~|` alackflg`ei alimlf|es`ei cegei c|eimei nei ~ls|t clsene nefea `leneei toge~GEO]EI CLSIEHETKsmei zlsiehetei cemo geo}ei
!
 
zlzes| ! oiteim!
 
foeim zlsiehetei ! `|fo~ flacez!
 
ckk` f|imt 'dsect/@e~e` alaz|iyeo 3 ksmei zlsiehetei — zlzes| nei `|fo~ flacez
ZLSA\FEEI @LGON\ZEIGeo}ei alacoe` nlimei dese! alfegos`ei eie` ! cls~lf|s
 
@O^ESEI GON\ZTltl~limeg eie` geo}ei aliyls|zeo oc|ceze ~l~ezo ene b|me yeim ~one` 
Zlsoim`e~ @o~esei Gon|z Tll`ks Seae!seaeZlsoim`e~ @o~esei Gon|z Tll`ks @e~e`
^\AC\GEI CLSMLSE@CEFET ^LSGENEZ SEIMTEIMEISeimteimei cemo ~|ac|gei oefeg!
 
eos ! degeye ae~egeso! msexo~o ! tli~|gei
E`es
clsmlse`cefet ~lsgenez eos nei msexo~o
Z|d|`
clsmlse`cefet ~lsgenez degeye ae~egesoTltl~limeg
ne|i
clsmlse`cefet ~lsgenez tli~|gei^\AC\GEI ALACOE@!
 
|i~|` alaet~o`ei `laeinosoei tzltolt 'tzltolt tli~oete }|b|n/!
 
 bo`e ~oene ~|ac|gei& aei|toe nei tltl~limeg geo}ei e`ei ~oene cl`efei ae`eiei
Dese ~|ac|gei alacoe`
!
 
cobo cliog ! cl~o` ! eie` zk`k` ! zk`k` zoteim! ne|i ! tl~e}es& clmkioe! tzkse ! ze`| ze`ot& dline}ei! `lse~oi ce~eim ! |co `ey|! ce~eim ce}eg ~eieg gefoe

Activity (435)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sarina Juma liked this
azimrider6156 liked this
Be TheRedz liked this
Azy Salleh liked this
Mohamad Isyamry liked this
Zul Hilmi liked this
Hizami Li liked this
adzhas liked this
wulianwawa84 liked this
Padmini Aleng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->