Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
312Activity
×
P. 1
NOTA SAINS TH6

NOTA SAINS TH6

Ratings:

3.7

(10)
|Views: 84,807|Likes:
Published by noorliza_an

More info:

Published by: noorliza_an on Mar 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

04/14/2014

 
PMLYH 1NHPITMJRN MHPMTM LN@YVMH
LN@YV DITJYGVYCMH MPMY DITRIH@NTNMH
Lmn{mh ~mhk pnhkkmc `n `mcmg jygvycmhLmn{mh Ami`ml
Cnehr# dyaamceir# icivlmhpr# letrir# blngvmhziir#mhbleqnir# diir# dimqitr# {eca# gyrj e|# dnt`r# zidtm#mhpicevi# dmdeeh' @mvmp gigdmhpy mhpmtm rmpy rmgm cmnh gicnh`yhkn`ntn `mtnvm`m gyryl' gy`ml yhpyj gihbmtn gmjmhmh' gy`ml mpmy ri`mhk gihbmtn%gigdnhm pigvmp pnhkkmc
Lmn{mh ~mhk pnhkkmc ditrih`ntnmhLmn{mh Ami`ml
[ee`vibjit# imkci# bmtvihpit dii# ae|# vmhkecnh# knmhpmhpimpit# pnkit# vmh`m# omkymt# lnvvevepmgyr' gihkkicmjjmh vitrmnhkmh yhpyj gih`mvmpjmhgmjmhmh# tymhk `mh vmrmhkmh
Nhpitmjrn mhpmtm lmn{mh
Dijitomrmgm `mh ditrmnhk'
 
Dijitomrmgm gigditn ami`ml jivm`m ji`ym'`ym vnlmj '
 
Vitrmnhkmh mjmh ditcmjy mvmdncm lmn{mh' pnhkkmc `mcmg lmdnpmp ~mhk rmgm `mh gigitcyjmh rygdit ~mhk rmgm' gmjmhmh# mnt# jm{mrmh# pigvmp pnhkkmc `mh vmrmhkmh'
 
@ym dihpyj vitrmnhkmh' vitrmnhkmh mhpmtm rmgm rvirnir ,bpl? 4 mhpicevi omhpmh d gih`mvmpjmh = mhpicevi dipnhm.' vitrmnhkmh mhpmtm rvirnir ~mhk ditcmnhmh ,bpl? ycmt `mh dytyhk lmhpy ditidyp pnjyr ~mhk rmgm.
Vitrmnhkmh pygdylmh
Pygdylmh ditrmnhk yhpyj gih`mvmpjmh'
 
Bmlm~m gmpmlmtn'
 
mnt'
 
hyptnihp'
 
tymhk
VYVYR @MH @NMHBMG JIVYVYRMH
Lmn{mh ~mhk picml vyvyr
I|? @nhermytr# Gmggepl# @e`e#M}ymkkm# Omqm tlnhebiter#Omqmhiri ktiih vimae{c# Dmhpnhk
Lmn{mh ~mhk `nmhbmgjivyvyrmh
I|? Etmhk Ypmh# @ykehk# Gncj~rpetjr# Cimplitdmbj pytpcir#Gmcm~mh pnkit# Rygmptmhtlnhebiter# Tlnhebiter lethdncc
Pygdylmh ~mhk `nmhbmgjivyvyrmh
I|? Gmhkteqi vcmhpr# Pymcmhkptii# Hnvml vmcg# Tmaacirnm
Lmn{mh `mh pygdylmh gihklm`mvn mhbmgmh jivyvyrmh `nridmdjmh ecil
'
 
vigdmcmjmh lmtmg%ditcicymrm'
 
vigdmcmjjmh lmtmg%ditcicymrm'
 
vigdmhkyhmh pmhml%vigdmhkyhmh ~mhk pn`mj pitmhbmhk
Lmn{mh `ndyty %`ndyhyl yhpyj gih`mvmpjmh
' ayt ' gimp ' rjnh ' pyrjr' amp ' aimplit ' ikk ' mhpcitr
Gmhyrnm gihidmhk vejej `n`mcmg lypmh yhpyj
' ambpetnir ' leyrnhk ' {ee` ?' aythnpyti' amtgnhk ' lnkl{m~r ?' {ee`ih leyri?' vmvitrBmtm gihkicmjjmh lmn{mh `mh pygdylmh `mtnvm`m vyvyr'
 
vigicnlmtmmh
icmjjmh gigditn%gihkkyhm dmtmhkmh ~mhk `nvitdymp `mtnvm`m ln`yvmh ~mhk lmgvnt vyvyrgihkm`mjmh jigvih gihihpmhk vigdmcmjjmh %vigdytymh lmtmg%ditcicymrmgi{yoy`jmh pigvmp vigicnlmtmmh ln`yvmh cnmt ,bpl? zee.gi{yoy`jmh lypmhk rngvmhjympjymrm yh`mhk'yh`mhk pitlm`mv vigdmcmjmh%vigdytymh
vigycnlmtmmh
' pmhmg rigycm vejej ' gi{yoyjmh vyrmp vigdnmjmh ln`yvmh ~mhk lmgvnt vyvyr
 
JIGYRHMLMH MCMG RIJNPMTMjpnqnpn gmhyrnm ,gigditrnljmh lypmh yhpyj vitpmhnmh `mh vigdmhkyhmh# vigdmcmjmh%vigdytymhlmtmg%ditcicymrm# vihidmhkmh lypmh ribmtm dirmt'dirmtmh. decil gih~idmdjmh'
 
Lmjnrmh pmhml'
 
Pmhml tyhpyl'
 
Dmhont jncmp'
 
Vihbigmtmh y`mtm'
 
Vihbigmtmh mnt ‒ `nridmdjmh ecil vihkkyhmmh dmom# tmbyh tygvmn `mh tmbyh ritmhkkm(
@M^M
MVM NPY @M^M
Pecmjmh `mh pmtnjmh m`mcml `m~m@m~m pn`mj decil `ncnlmp pmvn decil `ncnlmp jirmhh~mPecmjmh ‒ rmpy pnh`mjmh gihkitmjjmh edoij omyl `mtn `ntn jnpmPmtnjmh ‒ rmpy pnh`mjmh gihkitmjjmh edoij jimtml `ntn jnpm mpmy rintnhk `ihkmh vitkitmjmh jnpm
MVM @M^M DECIL DYMP
'
 
Decil gihkydml dihpyj edoij '
 
Decil gihkitmjjmh edoij ~mhk vikyh'
 
Decil gihkydml mtml kitmjmh edoij '
 
Decil gihmgdml# gigvitcmlmh mpmy gigditlihpnjmh edoij ~mhk ri`mhk ditkitmj 
KIRITMH
'
 
Rmpy `m~m ~mhk gihihpmhk mtml `m~m kitmjmh'
 
Vitgyjmmh cnbnh jytmhk kiritmh'
 
Vitgyjmmh jmrmt dmh~mj kiritmh
Jidytyjmh kiritmh Bmtm gihkytmhkjmh kiritmh
'
 
Gihklmrncjmh lmdm'
 
Decil gih~idmdjmh edoij ditkitmj vitcmlmh`mh ditlihpn'
 
Gih~idmdjmh lmyr `mh je~mj '
 
Dmh~mj pihmkm `nvitcyjmh yhpyj gicmjyjmhjitom%vigdmzntmh pihmkm'
 
yrnhk cydtnbmhpr' enc# {m|# {mpit mh` ktimri'
 
dmcc dimtnhk'
 
teccitr'
 
mnt byrlneh'
 
pmcbyg ve{`it
Jidmnjmh kiritmh
' gihklmcmhk dih`m%edoij `mtnvm`m pitkicnhbnt'
 
gihkicmjjmh jitipm `mtnvm`m pitdmdmr `mh gigdeciljmh jih`itmmh ditlihpn'
 
gigdeciljmh vnrmy `nmrml'
 
gihklmrncjmh lmdm `mh decil gih~mcmjmh mvnVITKITMJMHJicmoymh ‒ yjytmh dmkn jibivmpmh rirympy edoij ditkitmj Edoij ~mhk ditkitmj cmoy mjmh ditkitmj cidnl omyl `mcmg rmpy gmrm ~mhk `npipmvjmhEdoij ~mhk ditkitmj cmoy mjmh gihkmgdnc gmrm cidnl rnhkjmp dmkn omtmj ~mhk `npipmvjmhAetgycm jicmoymh?cmoy 7 omtmj gmrm
VIHKM[IPMH GMJMHMH
Gmjmhmh termj ' gmjmhmh ~mhk pn`mj ricmgmp yhpyj `ngmjmhBntn'bntn gmjmhmh ~mhk picml termj ' dmy pn`mj gih~ihmhkjmh ' tmrm ~mhk pn`mj gih~ihmhkjmh ' ditydml {mthm' ditydml tyvm ' ditjycmp ' ditcih`nt `mh cidmg' gihom`n gmrmg ' ditdynl
Gnjteetkmhnrgm
,ayhkn `mh dmbpitnm. gih~idmdjmh gmjmhmh gihom`n termj Jim`mmh ~mhk rirymn yhpyj gnjteetkmhnrgm ln`yv'
 
girpn m`m y`mtm# mnt# hyptnihp# ryly ~mhk rirymn ,9¿B ' 19 ¿B. `mh jimrn`mh ~mhk rirymn'
 
vmhmr `mh cigdmv
 
 VIHKM[IPMH GMJMHMH'
 
rmpy vterir ~mhk gicmgdmpjmh gmjmhmh gihom`n termj '
 
bmtm'bmtm gihkm{ip gmjmhmh
' vigdepecmh
 
' vterir `ngmhm gmjmhmh `nvmhmrjmh jigy`nmh `nnrn `mcmg dijmr ~mhk `nviptn' vihkipnhmh
 
' vicncnhmh
 
' gmjmhmh `nbicyv ji`mcmg cmtypmh cncnh bmnt' vihkmrnhmh ' gmjmhmh `nkmtmg' vigdyhkjyrmh qmjyg
 
' gmjmhmh `nrngvmh `n`mcmg dijmr ~mhk picml `nri`yp jicymt rigym y`mtm' vigvmrpyitmh
 
' gmjmhmh `nvmhmrjmh vm`m ryly jytmhk =66¶B jigy`nmh `n rngvmh `nvipn rioyj ' vihoityjjmh
 
' gmjmhmh `ntih`mg `mcmg cmtypmh byjm `mh kycm' vihkmrmvmh%rmcmn
 
' gmjmhmh `njitnhk `ndm{ml mrmv `mcmg omhkjmgmrm ~mhk mkmj cmgm' vihkitnhkmh
 
' gmjmhmh `noigyt rilnhkkm jitnhk `n dm{ml bmlm~m gmpmlmtn' vih`n`nlmh
 
' gmjmhmh `nvmhmrjmh rilnhkkm gmrmj ' vih~ioyjdijymh' gmjmhmh `nrngvmh `mcmg ryly ~mhk tih`ml gihom`njmh gnjteetkmhnrgm pn`mj mjpna ' vih~ioyjjmh'
jidmnjmh vihkm{ipmh gmjmhmh
 ' gmjmhmh mjmh pmlmh cidnl cmgm' gy`ml `nrngvmh `mh `ndm{m jigmhm'gmhm' gihkytmhkjmh vigdmzntmh gmjmhmhVIHKIH@MCNMH DMLMH DYMHKMH
Dmlmh dymhkmh
‒ dmtmhkmh ~mhk pn`mj `nkyhmjmh cmkn `mh mjmh `ndymhk
Oihnr dmlmh dymhkmh
'
 
dmlmh etkmhnj ,gmjmhmh `mh pygdylmh ~mhk `ndymhk.'
 
dmlmh jngnm ,`mpmhk `mtn vitpmhnm# jncmhk `mh vitygmlmh ‒ oykm `njihmcn dmlmh dymhkmh `mcmgmh.'
 
mrmv ,`mtnvm`m dmlmhmvn ~mhk pitdmjmt `mtn jncmhk `mh jih`itmmh.
Bmtm ~mhk rirymn yhpyj gicyvyrjmh dmlmh dymhkmh
'
 
kyhmjmh pehk rmgvml ~mhk `ndijmcjmh'
 
mrnhkjmh dmlmh dymhkmh gihknjyp oihnr'
 
dmlmh jngnm girpn `ncipmjjmh `mcmg dijmr ~mhk dipycJIDYTYJMH DMLMH DYMHKMH
Jirmh vigdymhkmh rmgvml ~mhk pn`mj pitmhbmhk
'
 
gihklmrncjmh dmy dyryj '
 
pigvmp vigdnmjjmh ritmhkkm `mh cnvmr'
 
vihbigmtmh y`mtm'
 
lyomh mrn`'
 
gmrmcml vithmamrmh'
 
lmjnrmh'
 
vihbigmtmh mnt'
 
dmhont jncmpJitmommh pigvmpmh picml gih~i`nmjmh cetn vihkmhkjyp rmgvml( Rmgvml%dmlmh dymhkmh npy `n lmhpmt ji'
 
pigvmp vigdymhkmh rmgvml ,rmgvml `nlmhbytjmh `mh `ndmjmt.'
 
nhbnhitmpet%ticmy vigdmjmt rmgvml ,rmgvml `ndmjmt `mcmg pigvmp pitpypyv `ihkmh ryly ~mhk pnhkkn.'
 
vyrmp jnpmt rigycm ,rmgvml mjmh `nmrnhkjmh gihknjyp oihnr.Gigvitpnhkjmpjmh bmtm vicyvyrmh rmgvml%dmlmh dymhkmh'
 
Rijmg%jycnp vm`n `nvterir gihom`n gmjmhmh mcpithmpnqi `n cm`mh k pithmjmh'
 
Vyrmp jnpmt rigycm gigdicn dmlmh dymhkmh ~mhk decil `nkyhm rigycm mpmy jnpmtr igycm'
 
Dmlmh etkmhnb decil `npyjmt gihom`n dmom begverp'
 
Icmjjmh gihkkyhmjmh dmk vcmrpnb( Dm{m dik rih`ntn jipnjm vitkn gigdicn dicml'
 
Kyhm vcmrpnb dne`iktm`mdci%decil tivyp rih`ntn'
 
Depec vcmrpnb ~mhk jerehk decil `nkyhm rigycm ridmkmn pigvmp lnmrmh mpmy vitmdep tygmlVITIVYPMH RMGVML%DMLMH DYMHKMH
Dmlmh dymhkmh ~mhk pn`mj decil tivyp
' vcmrpnj# jmbm `mh cekmg
Dmlmh dymhkmh ~mhk decil tivyp
‒ dmlmh etkmhnj ,rnrm gmjmhmh. `mh lmrncmh jm~y ,jitpmr `mh jepmj.@ibegvernpneh%Vihkytmnmh' vterir `ngmhm dmbpitnm gigdmhpy vitivypmh dmlmh dymhkmhBegverpnhk ‒ vterir `ngmhm pygdylmh `ndmjmt mpmy gmjmhmh `njmgdyr ji `mcmg pmhml

Activity (312)

You've already reviewed this. Edit your review.
khairul5115 liked this
Afifah Aziz liked this
Mohd Fahmi liked this
amirasyraf1 liked this
tinie@surieq liked this
KEsshan RaVi liked this
naseachois liked this
Sim Tini liked this
6023 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->